CABRAL 400 MG 24 FILM TABLET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • CABRAL 400 MG 24 FILM TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • CABRAL 400 MG 24 FILM TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • fenyramidol

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699559090024
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/6

KULLANMA TALİMATI

CABRAL ®

400 mgFilmTablet

Ağızdanalınır.

Etkinmadde:Herbir film tablet400 mgfeniramidol HCl içerir.

Yardımcımaddeler:PEG4000,MısırNişastası,Talk,Kollidon30,Magnezyum

Stearat,Hipromelloz,Kopolividon,Polietilenglikol,Kaprilikkapriktrigliserid,

Polidekstroz,Titanyumdioksit,Kinolinsarılake,FD&CmaviNo.2Alüminyumlake,

FD&Csarı No.6 Alüminyum lake

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Builaçkişisel olaraksizin içinreçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veya düşükdoz kullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1.CABRALnedir veneiçinkullanılır?

2.CABRAL’i kullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

3.CABRALnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkiler nelerdir?

5.CABRAL’insaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

2/6

1. CABRALnedir veneiçinkullanılır?

CABRAL, kasgevşetici ve ağrı kesici olarak etkigösterir.

CABRAL,kartonkutuda,24tabletlikblisterambalajda,kullanmatalimatıile

sunulmaktadır.

CABRAL;kas-iskeletsistemiileilişkili,anidenbaşlayanağrılıkaskasılmalarınabağlı

belirtilerin azaltılması içinkullanılır.

Kaslardakigerginliğigiderir,ağrıyıgeçirirvekramphalindekiiskeletkasının

fonksiyonunu sağlar.

2. CABRAL’i kullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

CABRAL’i aşağıdaki durumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer;

Feniramidoleyadaiçerdiğiyardımcımaddelerdenherhangibirinekarşıduyarlılığınız

varsa(alerjikreaksiyon,derideisilik,kaşıntı,yüz,dudak,elveayaklardaşişmeveya

nefes alımdagüçlük olarak ortayaçıkabilir)

Karaciğerbozukluğunuzvar ise

CABRAL’i aşağıdaki durumlardaDİKKATLİ KULLANINIZ

CABRALözellikleyüksekdozlardayatıştırıcıvesakinleştiricietkilerenedenolabilir.Kan

basıncınızdüşükse CABRAL’idikkatlikullanınız.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

CABRAL’inyiyecekveiçecekilekullanılması

Uygulamayöntemi açısındanyiyecek veiçeceklerleetkileşimiyoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

HamileysenizCABRALkullanmamanızönerilmektedir.

CABRAL’ihamileliktesadecedoktorunuzkesingereklilikolduğunakararverirse

kullanabilirsiniz.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

3/6

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

CABRALetkinmaddesisütegeçipgeçmediğibilinmemektedir.Bunedenle

emziriyorsanız, CABRALkullanmamalısınız.

Araçvemakinekullanımı

CABRALilesersemlikhaliyadabaşdönmesigörülebilmektedir.Bunedenlearaçve

makinekullanımında dikkatli olunuz.

CABRAL’ıniçeriğindebulunanbazı yardımcımaddelerhakkında önemlibilgiler

CABRAL’ın içeriğindebulunanyardımcı maddeler herhangi bir uyarıgerektirmemektedir.

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

SaratedavisindekullanılanbazıilaçlarlabirliktekullanıldığındaCABRAL,builaçların

kandüzeylerininartmasınabağlıolarakgöztitremesi,hareketkontrolündezorluğabağlı

yürümebozukluğuvementaldeğişikliklerenedenolabileceğindenbutipilaçlarınbirlikte

kullanımından kaçınınız.

Kanınpıhtılaşmasınıgeciktirenveyaönleyen(antikoagülan)ilaçlarlabirlikte

kullanıldığında kanama zamanının uzaması nedeniyledikkatliolunuz.

Aynızamandafeniramidol,şekerhastalığıtedavisindekullanılan“tolbutamid”ileeş

zamanlıkullanıldığında,tolbutamidkandüzeylerininartışınabağlıolarakuzamışbir

hipoglisemigözlenmesinenedenolabilir.BunedenleCABRAL,tolbutamidilebirlikte

kullanıldığında dikkatliolunuz.

Karaciğerezararlı olduğubilinen ilaçlarla birliktekullanıyorsanızdikkatliolunuz.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyason

zamanlardakullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgi

veriniz.

3. CABRALnasılkullanılır?

CABRALağızdan alınır.

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

CABRAL’igünde3 kez1-2tabletşeklindekullanınız.

Doktortarafındanbaşkabirşekildetavsiyeedilmediğitakdirdebelirtilendozlarda

kullanınız.

4/6

Uygulama yoluvemetodu:

CABRAL,sadeceağızdankullanmakiçindir.Tabletleriçiğnemeyiniz.Tabletleriyeterli

miktardasu ile tok karnınaalınız.

Değişikyaş grupları:

Çocuklarda kullanım:

Feniramidolünçocuklardagüvenilirbirşekildekullanılmasıhenüzispatlanmamıştır.Bu

nedenle CABRAL’inçocuklardakullanımı önerilmez.

Yaşlılarda kullanım:

Yaşlılardadozun azaltılması gerekebilmektedir

Özel kullanımdurumları:

Böbrek/karaciğeryetmezliği

Böbrekveyakaraciğerrahatsızlığınızvarsaetkinlikvegüvenilirlikbilinmediğinden

kullanmayınız.

EğerCABRAL’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşunuz.

Kullanmanız gerekendendahafazla CABRALkullandıysanız:

KullanmanızgerekendençokfazlaCABRALkullanmasıdurumundayüzdekızarmave

tansiyon düşmesi olabilir.

CABRAL’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

CABRAL’i kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozalmayınız.

CABRALiletedavi sonlandırıldığındaki oluşabileceketkiler

Şikayetlerinizindüzelmesindensonratedaviyikesmenizsonucuherhangiolumsuzbiretki

beklenmemektedir.

4. Olası yanetkilernelerdir?

TümilaçlargibiCABRAL’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,CABRAL’ikullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuza bildiriniz veya sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Alerjik reaksiyonlar, tansiyon düşmesi, nefes almadazorluk, deride döküntü

5/6

Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,CABRAL’e

karşıciddialerjinizvardemektir.Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanıza

gerek olabilir.

Bu çok ciddiyanetkilerin hepsi oldukçaseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangi birini farkederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Sersemlik hali,

Bulantı, kusma,

Uyku bozukluğu

Uyuşukluk hali

Baş dönmesi

İsilik

Kaşıntı

Dildeyanma hissi

BunlarCABRAL’in hafifyan etkileridir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.CABRAL’in saklanması

CABRAL’i çocukların göremeyeceği,erişemeyeceği yerlerdeveambalajında saklayınız.

25ºC’nin altındaki oda sıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanma tarihiileuyumluolarak kullanınız.

Ambalajdaki sonkullanma tarihinden sonra CABRAL’i kullanmayınız.

Eğer üründeve/veyaambalajında bozukluklar fark edersenizCABRAL’ikullanmayınız.

RuhsatSahibi:

RecordatiİlaçSan. A.Ş.

Doğan AraslıCad. No: 219

34510 Esenyurt–İstanbul

İmal Yeri:

RecordatiİlaçSan. veTic. A.Ş.

Doğan AraslıCad. No:219

6/6

34510 Esenyurt–İstanbul

Bu kullanma talimatı02.07.2012tarihindeonaylanmıştır.