CABASER

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • CABASER 2 MG 20 TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • CABASER 2 MG 20 TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • cabergoline

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699759018460
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

2013-0004498

KULLANMA TALİMATI

CABASER ®

2mg çentiklitablet

Ağızdanalınır.

Etkinmadde:Kabergolin2mg

Yardımcımaddeler:150.80 mgLaktoz(susuz), lösin.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanma talimatınısaklayınız.Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneyegittiğinizdedoktorunuzabu

ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlaraaynen uyunuz. İlaçhakkında sizeönerilen dozun dışında

yüksekveya düşükdoz kullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1.CABASER ®

nedir veneiçinkullanılır?

2.CABASER ® ’i kullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.CABASER ®

nasılkullanılır?

4.Olasıyanetkilernelerdir?

5.CABASER ® ’ insaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1. CABASER ®

nedir veneiçinkullanılır?

CABASER ®

,herbiri2mgkabergoliniçeren,ağızyoluylaalınan20çentiklitabletlik

nemiçekmeözelliğinesahipözelbirkapağıolanrenklicamşişelerdebulunur.

Çentik,

tabletin2eşitparçaya bölünmesinikolaylaştırmaktadır.

CABASER ®

Parkinsonhastalığınınbelirtilerinintedavisindekullanılanbirilaçtır.

Doktorunuzdiğertedavileridenediktenveyarargöremediktensonraveyabuhastalık

içinhalihazırdakullandığınızilaçlaraeklenerekbelirtilerinkontrolaltınaalınmasına

yardımcı olmak amacıylakullanılır.

CABASER ® ,dopaminagonistleriadıverilenbirilaçgrubunadahildir.Etkinmaddesi

olankabergolinvücuttakikimyasaldopaminebenzeretkigösterir.ParkinsonHastalığı

olanhastalardabukimyasaldanyeterikadarbulunmaz.CABASER ®

,dopaminin

etkisini artıraraketkigösterir.

2013-0004498

2. CABASER ® ’i kullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

CABASER ® ’iaşağıdakidurumlarda KULLANMAYINIZ

CABASER ® inetkinmaddesiolankabergolineyadaiçeriğindebulunandiğer

maddelereveyaergotalkaloidleriolarakbilinendiğerilaçlarakarşıalerjiniz(aşırı

duyarlılığınız)varsa

Akciğerlerinizi,kalbiniziveyakarınboşluğunuzuetkileyenfibrotiketkiler(yaraizi

gibikusurlu doku) varsaveyaolduysa

Kalp kapakçıklarınızı etkileyen bir probleminizolduğu söylenmişse

Hamileyseniz

CABASER ® ’iaşağıdakidurumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Aşağıdaki durumlarsizin için geçmişteyadaşuandasözkonusu ise:

Kalp hastalığı

Raynaudsendromu(elayakparmaklarında,parmaklarınsolukgörünmesineyada

morarmasınayol açan dolaşımsorunu)

Göğüs zarı (plevra) iltihabı gibişiddetli göğüs problemleri

Karaciğerhastalığı

Mide ülseri, mideveyabarsak kanaması

Ruhsalbozukluk,özellikleartancinsellikvecinselarzu,ciddikişiselveyaailesel

sonuçlararağmenkumaroynama,aşırıvekontroledilemeyenyemekyemevepara

harcamagibidürtü kontrol bozuklukları

Karaciğeryetmezliği

Otururveyayatardurumdanayağakalkarkengörülentansiyondüşüklüğü(postural

hipotansiyon)

CABASER ®

kullanmadanöncedoktorunuzubilgilendiriniz.Günlüktedavidozu3mg'ın

üzerineçıktığıtaktirdeakciğerlerinizi,kalbiniziveyakarınboşluğunuzuetkileyenvefibrozis

olarak bilinen durumun oluşmariskiartmaktadır.

Tedavinizdedahaöncepergolidiçerenbirilaçkullandıysanızburiskindahayüksekolduğu

bildirilmiştir. Bu konudadoktorunuzadanışınız.

Eğerkalbinizi,akciğerleriniziveyakarınboşluğunuzuetkileyenfibrotiketkiler(yaraizigibi

kusurludoku)varsaveyaolduysa,tedaviöncesidoktorunuzkalbinizin,akciğerlerinizinve

böbrekleriniziniyidurumdaolupolmadığınıkontroledecektir.Aynızamandatedavi

başlangıcındanöncevetedaviboyuncadüzenliaralıklarlaekokardiyografi(Kalpultrasonu)

çekecektir. Eğer fibrotiketkilermeydanagelirsetedavinizeson verilmesi gerekecektir.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

CABASER ® ’inyiyecekveiçecekilekullanılması

Yan etkileri azaltmak içinCABASER ®

yemektensonraalınmalıdır.

2013-0004498

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

HamileysenizCABASER ®

kullanmayınız.Doğurganlıkyaşındaisenizveetkilibirdoğum

kontrolyöntemikullanmıyorsanızveyagebekalmayıplanlıyorsanızCABASER ®

kullanmadan öncedoktorunuzadanışınız.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

EmziriyorsanızCABASER ®

kullanmanıztavsiyeedilmez.Eğeremziriyorsanızdoktorunuza

söyleyiniz,çünkü CABASER ®

süt üretimini (laktasyon)etkileyebilir.

Araçvemakinekullanımı

CABASER ® ,somnolans(aşırıuykuhali)veaniuykuyadalmayayolaçabilir.Bunedenle,

yineleyenuykuyadalmavesomnolansdurumudüzelinceyekadararaçkullanmaktanyada

dikkateksikliğininsiziveyabaşkalarınıciddiyaralanmayadaölümriskinemaruz

bırakabileceği herhangi bir etkinliği (ör. makinekullanımı)yürütmektenkaçınmalısınız.

CABASER ® ’in içeriğindebulunanbazı yardımcı maddelerhakkında önemlibilgiler

Eğerdahaöncedendoktorunuztarafındanbazışekerlerekarşıintoleransınızolduğu

söylenmişsebu tıbbi ürünü almadan öncedoktorunuzla temasageçiniz.

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

CABASER ® ’in etkisibazı ilaçlarla birlikte kullanıldığında azalabilir. Bunlar:

Ruhsalbozukluklarıntedavisindekullanılanilaçlar(örn.fenotiazinler,

butirofenonlar, tiyoksantenler)

Midebulantısınıtedavi etmek için kullanılan ilaçlar(örn. metoklopramit)

Bazı ilaçlarilebirlikte kullanıldığındayan etkilerartabilir. Bunlar:

Makrolid antibiyotikler(örn. eritromisin)

Migren tedavisindekullanılan ilaçlar(örn.ergotamin)

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınız iselütfen doktorunuza veya eczacınızabunlarhakkında bilgiveriniz.

3.CABASER ®

nasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:CABASER ® ’ingünlük

olağanbaşlangıçdozu,1mg’dır.Doktorunuzbelirtilerinizi(semptomlarınızı)kontrol

altınaalmakamacıylauygundozaulaşmakiçinilacındozunuartırabilir.Budoz

genelliklegünlük3 mg’ıgeçmemelidir.

Uygulamayoluvemetodu:CABASER ®

ağızyoluylabirbardaksuylaberaberalınır.

Yanetkileriazaltmakiçin,CABASER ®

’intercihenyemeklerdensonraalınması

önerilmektedir.

2013-0004498

Değişikyaş grupları:

Çocuklardakullanım:ÇocuklardaParkinsonhastalığıgörülmediğinden,bugrup

üzerindegüvenlilikveetkililik çalışmalarıyapılmamıştır.

Yaşlılarda kullanım:Özel kullanımıyoktur.

Özel kullanımdurumları:

Böbrekyetmezliği:Özelbirkullanımönerisiyoktur.

Karaciğeryetmezliği:Eğerşiddetlikaraciğeryetmezliğinizvarsadahadüşük

dozlardaCABASER ®

kullanmanızdüşünülebilir.

EğerCABASER ® ’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşunuz.

Kullanmanız gerekendendahafazlaCABASER ®

kullandıysanız:

CABASER ® ’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

CABASER ® ’ikullanmayı unutursanız:

CABASER ® ’ialmanızgerekenzamandakullanmayıunutursanızhatırlarhatırlamaz

kullanınızvesonraki dozununormal saatindealınız.

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozalmayınız.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,CABASER ® ’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıkişilerdeyanetkiler

olabilir.

Aşağıdakilerdenherhangi birini farkederseniz, hemendoktorunuza bildiriniz veya size

enyakınhastaneninacil bölümünebaşvurunuz:

Çokyaygın(10hastadanbirinden fazla)görülebilenyanetkiler: kalpkapakçığı vekalple

ilgilibozukluklar;örneğinkalpzarıiltihabı(perikardit)veyakalpvekalbiçevreleyen

kesecikolanperikardiyumarasındaanormalsıvıbirikimi(perikardiyalefüzyon).Erken

belirtileri aşağıdakilerden biryadabirkaçı olabilir:

Nefesalmadazorluk,nefesdarlığı,çarpıntı,bayılmahissi,göğüsağrısı,sırtağrısı,

pelvikağrıveyabacaktaşişlik.Buyanetkilerfibrozisadıverilen,akciğer,kalpvekalp

kapakçıklarınıetkileyebilen bir durumun ilk belirtileri olabilir.

Bunlarınhepsi ciddiyanetkilerdir. Aciltıbbi müdahalegerekebilir

2013-0004498

Aşağıdakilerdenherhangi birini farkederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Yan etkileraşağıdaki kategorilerdegösterildiği şekildesınıflandırılmıştır:

Çokyaygın :10 hastanın en azbirindegörülebilir.

Yaygın :10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazlagörülebilir.

Yaygın olmayan :100hastanınbirindenaz,fakat1.000hastanınbirindenfazla

görülebilir.

Seyrek :1.000hastanınbirindenazfakat10.000hastanınbirindenfazla

görülebilir.

Çok seyrek :10.000 hastanın birinden azgörülebilir.

Bilinmiyor :Eldeki verilerden hareketletahmin edilemiyor.

Çokyaygıngörülenyanetkiler

Bulantı

Ayaklardaveayakbileğindeşişme(periferiködem,yenitanıkonmuşParkinson

hastaları içinyaygıngörülen biryan etkiolarak bildirilmiştir)

Kalp kapakçığı sorunları(valvülopati)

Yaygıngörülenyanetkiler

Halüsinasyon(varsanı, hayalgörme)

Uyku bozuklukları

Baş dönmesi

Uzuvlardakontrol dışı hareketler(diskinezi)

Ayağakalkıncakan basıncının aniden düşmesi

Kusma,

Hazımsızlık

Mideiltihabı (gastrit)

Sindirim güçlüğü(dispepsi)

Konfüzyon (zihin bulanıklığı)

Göğüsağrısı (anjina)

Ayaklardaveayakbileğindeşişme(periferiködem,dahaöncetedavigörmüşhastalar

içinyaygıngörülen biryan etkiolarak bildirilmiştir)

Hemoglobin denilen kanhücresinin seviyesindeazalma

Hematokrit(kırmızıkanhücreleritoplamhacminintümkanhacmineoranı)ve/veya

kırmızı kan hücresayısındaazalma

Artan cinsellik ve cinselarzu

Başağrısı

Uykululuk hali

Nefes darlığı(dispne)

2013-0004498

Bitkinlik (asteni)

Anormal karaciğerfonksiyon testleri

Yaygın olmayanyanetkiler

Aşırı hareketlilik (hiperkinezi)

Ellerdeşiddetliyanma hissiveel ileayak derisinde kızarıklık(eritromelaji)

Akciğerzarındasıvıbirikmesi (plevral efüzyon),akciğerlerinizietkileyenfibrozis

Alerjik (aşırı duyarlılık)reaksiyon

Hayal ve kuruntu (sanrı)

Düşünceveduyudabozukluk (psikotik bozukluk)

Karaciğerfonksiyonlarındaanormallikler

Döküntü

Ödem

Yorgunluk

Çok seyrekgörülenyan etkiler

Akciğerlerinizi, kalbinizin arkasınıveyaiçinietkileyen fibrozis

Bilinmiyor

Sizeveyabaşkalarınazararlıolabilecekaşağıdakidavranışlarıiçerebilen,dürtüler,

güdülerveyabaştan çıkarıcı şeylerekarşı koymadayetersizlik.

-Ciddikişiselveyaaileselsonuçlararağmenaşırıkumaroynamayakuvvetli

istek

-Siziveyabaşkalarınıbelirginderecedeendişelendirecekşekildecinselilgi

vedavranışlardadeğişimyadaartma.Örneğinartmış cinsel dürtü

-Kontrolsüzceaşırı harcama veyaalışverişyapma

-Aşırıyemekyeme(çokkısasüreceaşırımiktardayemekyeme)veya

yemekyemedürtüsü(normalyediğinizdenveaçlığınızıtatminedecek

miktardan dahaçokyemek)

Sinirlilik

Ani uykuyadalma

Bayılma

Dijital vazospazm

Solunumbozukluğu

Solunumyetmezliği

Saçkaybı

Bacak krampları

Kan kreatinin fosfokinaz(bir kan testi) artışı

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileri www.titck.gov.tr sitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

2013-0004498

(TÜFAM)’nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliği hakkındadahafazla bilgi edinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

5.CABASER ® ’insaklanması

CABASER ® ’içocukların göremeyeceği,erişemeyeceği yerlerdeveambalajında saklayınız.

Sonkullanma tarihi ile uyumluolarak kullanınız

Ambalajdaki/şişedekisonkullanmatarihindensonraCABASER ® ’ikullanmayınız/son

kullanma tarihinden öncekullanınız.

30°C'nin altındaki oda sıcaklığındasaklayınız.

Şişe kapağı içinde bulunan venem çekici özelliğibulunan maddeyiçıkarmayınız.

RuhsatSahibi:PFIZERİlaçlarıLtd. Şti.Ortaköy–İstanbul

Üretici:PfizerItaliaS.r.l., AscoliPiceno,İTALYA

Bu kullanma talimatı………………’daonaylanmıştır.