BYETTA

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • BYETTA 5 µG/20 µL SC KULLANIMA HAZIR DOLU ENJ. KALEMI ICINDE COZELTI
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • BYETTA 5 µG/20 µL SC KULLANIMA HAZIR DOLU ENJ. KALEMI ICINDE COZELTI
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • pratik

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699786951006
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 17-02-2015
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1

KULLANMATALİMATI

BYETTA 5 mikrogram/20 mikrolitres.c.

Kullanıma hazır doluenjeksiyonkalemi içindeçözelti, 1.2ml

Deri altınauygulanır.

Etkinmadde:Eksenatid

BYETTAkullanımahazırdoluenjeksiyonkalemiiçindekiçözeltininher20mikrolitre(µl)

dozu,5mikrogram(µg)eksenatidiçerir.Her1mililitre(ml)enjeksiyonlukçözelti250

mikrogram eksenatid içerir.

Yardımcımaddeler:Metakrezol(herdozda44mikrogram),mannitol,glasiyelasetikasit,

sodyum asetat trihidrat veenjeksiyonluk su.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveya düşükdoz kullanmayınız.

Bukullanma talimatında:

1. BYETTAnedir veneiçinkullanılır?

2. BYETTA’yı kullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

3. BYETTAnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkiler nelerdir?

5. BYETTA’nınsaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1. BYETTA nedirveneiçinkullanılır?

BYETTAcambirkartuşiçinedoldurulmuşberrakverenksizsıvışeklindedir(enjeksiyonluk

çözelti).Kartuşbirkalemeyerleştirilmiştir.Kaleminiçindekiilaçbittiğinde,kalemitekrar

kullanamazsınız.Herkalem30günlük,gündeikikezenjeksiyonayetecekşekilde60doz

içerir. 1 kalemlik ambalajlar halindemevcuttur.

BYETTA,Tip2(insülinebağımlıolmayan)şekerhastalığı(diabetesmellitus)olan

yetişkinlerdekan şekerikontrolünü sağlamak içinenjekteedilerek kullanılan bir ilaçtır.

BYETTA;,Glifor,Diaformingibimetforminiçerenilaçlar,GlifixveDropiagibi

tiyazolidindioniçerenilaçlar,Lantus,Levemirgibibazalyadauzunetkiliinsülinlerveya

Diamicron,Amarylgibisülfonilüreiçerendiğerşekerhastalığıtedavisindekullanılan

ilaçlardanbiriveyaherikisiilebirliktekullanılabilir.DoktorunuzsizeBYETTA’yıkanşeker

düzeyinizikontroletmeyeyardımcıolmasıiçinekbirilaçolarakönermektedir.Beslenmeve

egzersizplanınızauymayadevam ediniz.

2

BYETTAdozunuayarlamakiçinkanşekeriseviyenizihergünkontroletmenizgerekli

değildir.Ancak,aynızamandabirsülfonilüregrubuilaçdakullanıyorsanız,doktorunuz

sülfonilüregrubuilacındozunuayarlamakiçinkanşekeriseviyelerinikontroletmenizi

isteyebilir.

Sizdeşekerhastalığının(diyabet)olmasınınsebebi,vücudunuzunkanınızdakişekerdüzeyini

kontroletmekiçinyeterliinsülinsalgılayamamasıveyavücudunuzuninsülinidüzgünolarak

kullanamamasıdır.BYETTA,kanşekerinizyükseldiğindevücudunuzuninsülinüretimini

artırmasınayardımcı olur.

BYETTAinsülin tedavisi gerektirenşeker hastalarındainsülininyerini alacak birilaçdeğildir.

2. BYETTA’yı kullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

BYETTA’yı aşağıdakidurumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer

EksenatidveyabukullanmatalimatındalistelenenBYETTA’nıniçerdiğiyardımcı

maddelerden herhangi birinekarşı alerjiniz(aşırı hassasiyet) varsa

BYETTA’yı aşağıdakidurumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Sülfonilüregrububirilaçilebirliktekullanırkenkanşekeridüşüklüğü(hipoglisemi)

ortayaçıkabilir.Kullandığınızdiğerilaçlardanherhangibirininsülfonilüreiçerip

içermediğinidoktorunuzaveyaeczacınızasorunuz.

BYETTATip1diyabetveyaşekerhastalığındaoluşantehlikelibirdurumolan

diyabetik ketoasidozdakullanılmamalıdır.

BYETTAcilt altınaenjekte edilmelidir; damarveyakas içineenjekte edilmemelidir.

Mideboşalması(yavaşmideboşalmasıdahil)veyayemeksindirimiileilgiliciddi

problemlerinizvarsa,BYETTAkullanımıönerilmemektedir.BYETTAmide

boşalmasınıyavaşlatırvebu nedenleyiyeceklermidenizden dahayavaşgeçer.

Dahaöncepankreasiltihabı(pankreatit)yaşadıysanızdoktorunuzasöyleyiniz(bkz.

bölüm4).

Vücut Kütleİndeksi (VKİ)≤25 olan hastalardaBYETTA ile ilgili deneyim çok azdır.

BYETTA kullanan Tip 2(insülinebağımlıolmayan)şeker hastalığı (diabetes mellitus)

olanbazıkişilerdeanipankreasiltihabıgeliştiğibildirilmiştirveolgularınbazılarında

akutpankreasiltihabıileBYETTAkullanımınınilişkiliolabileceğişüphesimevcuttur.

Bunedenle,BYETTAkullanımındaanipankreasiltihabıbelirtileriyönündendikkatli

olunmalıdır.Kusmaylabirlikteolanveyaolmayan,açıklanamayan,ısrarlı,ciddikarın

ağrısıdurumlarındatıbbideğerlendirmeyapılmalı,pankreasiltihabışüphesivarise

Byettavediğerşüpheliilaçlarkesilmelivepankreasiltihabıtanısıdoğrulanıpaltta

yatan nedenaçıklananakadarBYETTA’yatekrarbaşlanmamalıdır(bkz. Bölüm 4).

BöbrekproblemleriolanhastalardaBYETTAileilgilideneyimçokazdır.Ağırböbrek

hastalığınızvarsaveyadiyalizdeisenizBYETTAkullanımı tavsiyeedilmemektedir.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

Çocuklar veergenler

BYETTA,çocuklardave18yaşındanküçükergenlerdearaştırılmamıştırvebunedenlebu

yaşgrubundakullanılması önerilmez.

3

BYETTA’nınyiyecekveiçecekilekullanılması

BYETTA’yıöğünlerdenönceki60dakika(1saat)içindeherhangibirzamandakullanınız

(bkz. 3. BYETTA nasılkullanılır?). BYETTA’yıyemeksonrası kullanmayınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

BYETTA’nındoğmamışbebeğinizezararveripvermeyeceğibilinmemektedir.BYETTA’nın

hamileliksırasındakullanılmamasıgerektiğinden,eğerhamileiseniz,hamileolabileceğinizi

düşünüyorsanızyadahamile olmak için planyapıyorsanızdoktorunuzadanışınız.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

BYETTA’nınannesütünegeçipgeçmediğibilinmemektedir.EğeremziriyorsanızBYETTA

kullanmayınız.

Araçvemakinekullanımı

BYETTA’yısülfonilüregrububirilaç(Örneğin;Diamicron,Amarylgibi)ilebirlikte

kullanırsanız,kanşekeridüşüklüğü(hipoglisemi)meydanagelebilir.Hipoglisemi,

konsantrasyonyeteneğiniziazaltabilir.Kendiniziyadabaşkalarınızriskeatabileceğinizher

durumda(örneğin araçveyamakinekullanımı) bu olası problemiaklınızdabulunduruz.

BYETTA’nıniçeriğindebulunanbazı yardımcı maddelerhakkında önemlibilgiler

Sodyumasetattrihidrat–BYETTA20mikrolitrelikherdozunda23mg’dandahaazsodyum

ihtiva eder;yani esasen “sodyum içermediği” kabul edilebilir.

BYETTA,20mikrolitrelikherdozunda,alerjikreaksiyonlaranedenolabilecekmetakrezol

maddesinden 44 mikrogram içerir.

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

Eğerreçeteli(örneğinvarfarin)veyareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveya

sonzamanlardakullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgi

veriniz.

BYETTAmideboşaltmasınıyavaşlattığıiçinvemidedenhızlageçmesiistenenilaçları

etkileyeceği için doktorunuza tabletlerinizi alacağınız zamanın değiştirilip

değiştirilmeyeceğinisorunuz.

Mideyedayanıklıtabletyadakapsüller(örneğingastro-özofajiyalreflühastalığının

tedavisindekullanılanesomeprazoletkinmaddesiiçerenprotonpompainhibitörleri)

midenizdeçokuzunsürekalmamasıgerektiğiiçinBYETTAkullanımındanbirsaatönceya

da4 saat sonraalınmalıdır.

Bazı antibiyotiklerinBYETTAenjeksiyonundanbir saat öncealınması gerekebilir.

4

BYETTA’nındiğertip2diyabetitedaviedenveBYETTAgibietkiedenilaçlarla(örneğin:

liraglutidveBYDUREON[haftadabirkezeksenatid])ilebirliktekullanımıtavsiye

edilmemektedir.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınız iselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgiveriniz.

3. BYETTA nasıl kullanılır?

BYETTA’yıdaimadoktorunuzveyadiyabethemşirenizinsizeönerdiğişekildekullanınız.

Emin olmadığınızhallerdedoktorunuza, diyabet hemşirenizeveyaeczacınızadanışınız.

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

BYETTA’nın5mikrogramve10mikrogramolmaküzereikidozumevcuttur.Doktorunuz

başlangıçiçingündeikikezBYETTA5mikrogramkullanmanızıönerebilir.30günboyunca

BYETTA5mikrogramkullandıktansonra,doktorunuzdozunuzugündeikikezBYETTA10

mikrogramayükseltebilir.

Eğer70yaşüzeriisenizyadaböbreklerinizileilgiliproblemlerinizvarsaBYETTA5

mikrogram(mcg)dozunutolereetmeniz30gündenfazlasürebilirvebunedenledoktorunuz

dozunuzu artırmayabilir.

Kullanıma hazır dolu enjeksiyon kaleminizden bir enjeksiyon sizeuygun dozunuzu verecektir.

Doktorunuzsöylemedikçedozunuzu değiştirmeyiniz.

BYETTA,sabahveakşamöğünlerinizdenveyaaralarında6saatveyadahafazlasüre

bulunangünlükikianaöğününüzdenönceki60dakika(1saat)içindeenjekteedilmelidir.

BYETTA’yıyemektensonra kullanmayınız.

BYETTAdozunuayarlamakiçinşekerseviyenizihergünkontroletmenizgereklideğildir.

Ancak,aynızamandabirsülfonilüregrubuilaç(Örneğin;Diamicron,Amarylgibi)yada

insülinkullanıyorsanız,doktorunuzsülfonilüreyadainsülindozunuayarlamakiçinkan

şekeri seviyenizi kontrol etmenizi isteyebilir.

BYETTAkullanımahazırdoluenjeksiyonkaleminikullanmakiçin,butalimat

beraberindeki KalemKullanma Kılavuzuna bakınız.

Uygulama yoluvemetodu:

BYETTAbacağınızınüstkısmı(uyluk),karınbölgesi(abdomen)veyaüstkolunciltaltına

(subkutan enjeksiyon) enjekteedilir.

BYETTA vebir insülin kullanıyorsanız, ikiayrı enjeksiyonyapmanızgerekir.

Kendibaşınızailkkezkullanmadanönce,doktorunuzveyahemşirenizsizeBYETTA’yınasıl

enjekteedeceğinizi öğretmelidir.

Kutudakalem iğneleriyoktur. BYETTA kaleminizileaşağıdaki iğneleri kullanabilirsiniz:

29 (ince), 30veya31 (dahaince)gauge(0.25-0.33 mmçap)ve

12.7 mm, 8 mmveya5mmuzunluk

Siziniçinhangikalınlıkveuzunluktakiiğneninuygunolduğunudoktorveyahemşirenize

danışınız.

5

Herenjeksiyoniçinyenibiriğnekullanınızveherkullanımdansonraiğneyiatınız.Builaç

sizin içindir; BYETTA kalemi asla başkaları ilepaylaşmayınız.

Değişikyaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

BYETTA,çocuklardave18yaşından küçük ergenlik çağındakilerdekullanılması önerilmez.

Yaşlılarda kullanımı:

70yaşüzerihastalardadikkatlekullanılmalıve5mikrogramdan10mikrogramadoz

artırımınadikkatle geçilmelidir. 75yaş üzeri hastalardadeneyimçok kısıtlıdır.

Özel kullanımdurumları:

Böbrek/ Karaciğeryetmezliği

Hafifderecedeböbrekyetmezliğibulunanhastalardadoktortarafındanönerilendozdışında

özel bir dozayarlamasıgerekmez.

Ortaderecedeböbrekyetmezliğibulunanhastalarda5mikrogramdan10mikrogramadoz

artırımınadikkatle geçilmelidir.

Karaciğeryetmezliğiolanhastalardadoktortarafındanönerilendozdışındaözelbirdoz

ayarlamasıgerekmez.

Doktorunuzayrı bir tavsiyedebulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

İlacınızı zamanındaalmayıunutmayınız.

DoktorunuzBYETTAiletedavinizinnekadarsüreceğinisizebildirecektir.Tedaviyierken

kesmeyiniz, çünkü kan şekeri değerlerinizbundanetkilenebilir.

EğerBYETTA’nınetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşunuz.

Kullanmanız gerekendendahafazla BYETTA kullandıysanız

BYETTA’dankullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

EğergereğindenfazlaBYETTAkullandıysanızderhaltıbbitedaviyeihtiyacınızolabilir.Çok

fazlaBYETTAbulantı,kusma,başdönmesiveyadüşükkanşekeribelirtilerinenedenolabilir.

BYETTA kullanmayı unutursanız

BirBYETTAdozunuunutursanız,odozuatlayınızvebirsonrakidozunuzubirsonraki

uygulamazamanındauygulayınız.Fazladanbirdozkullanmayınızveyaunuttuğunuzdozu

telafi etmek için bir sonraki dozunuzun miktarınıartırmayınız.

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozalmayınız.

BYETTA ile tedavi sonlandırıldığında oluşabileceketkiler

BYETTAtedavisinibırakmanızgerektiğinidüşünüyorsanız,doktorunuzadanışınız.

BYETTA kullanmayı bırakırsanız, kan şekeri değerlerinizbundan etkilenebilir.

6

Buürününkullanımıileilgilibaşkasorularınızvarsadoktorunuza,diyabethemşirenizeveya

eczacınızadanışınız.

4. Olası yanetkilernelerdir?

Tüm ilaçlargibi, herkestegörülmesebileBYETTAyan etkilereneden olabilir.

Bazıciddialerjikreaksiyonlar(anafilaktikreaksiyon)çokseyrek(<1/10.000)olarakrapor

edilmiştir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,BYETTA’yıkullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuza bildiriniz veya sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Yüzün, dilin veyaboğazın şişmesi

Yutmadazorluk

Cilttedöküntü ve nefes almadazorluk

BYETTAkullananhastalardapankreasiltihabı(pankreatit)vakalarıseyrek(≥1/10.000ile

<1/1.000)olarakbildirilmiştir.Pankreatitciddi,potansiyelolarakyaşamıtehditedentıbbibir

durum olabilir.

Eğerpankreatitgeçirdiyseniz,safrakesesitaşı,alkolizmveyaçokyüksektrigliserid

düzeylerinizvarsadoktorunuzasöyleyiniz.Butıbbidurumlar,BYETTAkullanıyorolsanız

daolmasanızdapankreatitolmaveyatekrargeçirme olasılığınızı artırabilir.

Kusmaolsunveyaolmasın,şiddetlivesüreklimideağrınızolursa,pankreatitolabileceği

için doktorunuzu arayınız.

Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizin

BYETTA’yakarşıciddialerjinizvardemektir.Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneye

yatırılmanızagerek olabilir.

Bu çok ciddiyanetkilerin hepsi oldukçaseyrekgörülür.

Çok yaygın(>1/10):

Midebulantısı(bulantı,BYETTA’yailkbaşlarkenensıkgörülenyanetkidir.Fakat

zamanlaçoğu hastadaazalır.)

Kusma

İshal

Kan şekerindedüşüklük (hipoglisemi)

Sülfonilüregrububir ilaçilebirlikte kullanıldığındakan şekeri düşüklüğü

BYETTAsülfonilüreiçerenbirilaçlabirliktekullanıldığında,kanşekerindedüşüklük

(genelliklehafiftenortadereceyekadardeğişenhipoglisemi)çoksıkmeydanagelir.

BYETTAkullanırkensülfonilüredozununazaltılmasıgerekmektedir.Kanşekerinde

düşüklükbaşağrısı,uyuşukluk,zayıflık,başdönmesi,kafakarışıklığı,irritabilite,açlık,kalp

atışındahızlanma,terlemevegerginhissetmekanşekerindedüşüklüğünbelirtive

bulgularıdır.Doktorunuzkanşekerindekidüşüklüğünasıltedaviedeceğinizisize

söyleyecektir.

Yaygın(≥1/100 ile <1/10):

Baş dönmesi

Baş ağrısı

7

Gerginlik hissi

Midebölgesindeağrı

Karındaşişkinlik

Hazımsızlık

Aşırı terleme

Enerji vegüçkaybı

Mideekşimesi

Enjeksiyonyeri reaksiyonları(kızarıklık)

Kilo kaybı

İştahtaazalma

BYETTAiştahınızı,yediğinizyiyecekmiktarınıvekilonuzuazaltabilir.Eğerçokhızlıkilo

veriyorsanız(haftada1.5kgdanfazla)busiziniçiniyiolmayacağıiçin(örneğinsusuzluk,

ayakta dururken baş dönmesi vesafrataşınayol açar)doktorunuzla konuşunuz.

Yaygınolmayan(≥1/1.000 ile<1/100):

Tat alma bozukluğu

Geğirme

Kabızlık

Gaz

Seyrek(≥1/10.000 ile<1/1.000):

Yüzün veboğazın şişmesi (anjiodem)

Aşırı duyarlılık (döküntü, boyun,yüz, dudak veyaboğazdokularında hızlışişme vekaşıntı)

Böbrekfonksiyonundaazalma

Susuzluk, bazen böbrek fonksiyonundaazalmailebirlikte

Uyuşukluk

Saçdökülmesi

İlaveten; bildirilen bazı diğeryan etkiler: (mevcutverilerden sıklığı bilinmiyor.)

Kanısulandırıcıbirilaç(varfarin)ilebirliktekullanıldığındakansulanmaölçümü(INR)

değerlerindedeğişiklik

Yan etkilerin raporlanması

Herhangibiryanetkimeydanagelmesidurumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizile

konuşunuz.Ayrıcayanetkileri

www.titck.gov.tr sitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”

ikonuna tıklayarak doğrudan Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne

bildirebileceğinizgibi,0 8003140008 numaralıyanetkibildirimhattınıdakullanabilirsiniz.

Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacıngüvenliliğihakkında

dahafazla bilgi edinilmesinekatkısağlamış olacaksınız.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5. BYETTA’nınsaklanması

BYETTA’yı çocukların göremeyeceği,erişemeyeceği yerlerdeveambalajında saklayınız.

BYETTAkalemikullanmayabaşlamadanönce2-8ºCarasısıcaklıklarda(buzdolabında)

saklayınız. Kullanmayabaşladıktan sonra25ºC’nin altındasaklayınız.

8

Işıktankorumakiçinkalemikullandıktansonrakapağınıgeritakınız.Dondurmayınız.

Donmuş olan BYETTAkalemleri atınız.

BirBYETTAkalemisadece30günboyuncakullanınız.30gündensonra,içindeilaçkalmış

olsa bilekullanılmış BYETTA kaleminizi atınız.

BYETTAkalemiucunaiğnetakılıolaraksaklamayınız.Eğeriğnetakılıolarakbırakılırsa,

BYETTA kalemden ilaçsızabilir veyakartuş içindehavakabarcıkları oluşabilir.

Eğerçözeltiiçindeparçacıklar,bulanıklıkveyarenkdeğişimifarkedersenizBYETTA’yı

kullanmayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarak kullanınız

Ambalajdaki vekalem etiketindeki sonkullanma tarihinden sonra BYETTA’yı kullanmayınız.

BYETTA’yıetiketvekutusundabelirtilensonkullanmatarihindensonrakullanmayınız.Son

kullanma tarihi belirtilen ayın songününügösterir.

İlaçlartemizsuveyaatıksuyoluylaatılmamalıdır.İlaçlarınnasılimhaedileceğinieczacınıza

sorunuz. Bu önlemlerçevreyi korumayayardımcıolacaktır.

RuhsatSahibi:

Bristol-Myers SquibbİlaçlarıInc.İstanbul Şubesi

Maslak-İstanbul

Tel:(0212)335 89 00

Faks: (0212)286 2496

e-mail:ruhsat@bmsilac.com.tr

ÜretimYeri:Wockhardt UKLtd.

Wrexham/İngiltere

Alternatifüretimyeri:

BaxterPharmaceuticals Solutions LLC

İndiana/ABD

Bu kullanma talimatı../../.... tarihindeonaylanmıştır.

13-7-2018

Byetta (AstraZeneca AB)

Byetta (AstraZeneca AB)

Byetta (Active substance: exenatide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4711 of Fri, 13 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety