BUVASIN

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • BUVASIN %0,5 ENJ.COZ. ICEREN FLAKON 1x20 ML FLAKON KUTU
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • BUVASIN %0,5 ENJ.COZ. ICEREN FLAKON 1x20 ML FLAKON KUTU
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • lidokain

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699844771232
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 15-12-2015
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

BUVASİN %0.5 enjeksiyonluk çözelti içeren flakon

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:

Bupivakain Hidroklorür

5 mg/mL

Yardımcı madde(ler):

Sodyum klorür

8 mg/mL

Sodyum hidroksit/hidroklorik asit

y.m. (pH: 4.0-6.5 ayarı için)

Yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

Enjeksiyonluk çözelti.

Berrak, renksiz enjeksiyonluk çözelti.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

BUVASİN, postoperatif analjezi gibi uzun süreli etkinin beklendiği infiltrasyon anestezisinde,

adrenalin

ilavesinin

kontrendike

olduğu

epidural

anestezide

veya

uzun

etkili

kondüksiyon

anestezide ve güçlü kas gevşemesinin istenmediği durumlarda ve obstetrik anestezide endikedir.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

BUVASİN, bölgesel anestezi uygulamasında tecrübeli klinisyenler tarafından veya bu kişilerin

gözetiminde

kullanılmalıdır.

Yeterli

anestezi

elde

etmek

için

gerekli

olan

düşük

kullanılmalıdır.

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Aşağıda verilen dozlar kılavuz niteliğindedir. Gereken dozun hesaplanmasında bloğun genişliği

ve hastanın genel durumu önemlidir.

İnfiltrasyon Anestezisi: 5-30 mL BUVASİN 5 mg/mL (25-150 mg bupivakain hidroklorür)

verilmelidir.

İnterkostal blok: Her sinir için 2-3 mL BUVASİN 5 mg/mL (10-15 mg bupivakain hidroklorür).

En fazla toplam 10 sinire kadar uygulanmalıdır.

Daha

geniş

bloklar

(epidural

anestezi,

sakral

brakiyal

pleksus

anestezisi):

15-30

BUVASİN 5 mg/mL (75-150 mg bupivakain hidroklorür).

Obstetrik

anestezi

(epidural

anestezi

vajinal

doğum

vakum

uygulaması

için

kaudal

anestezi): 6-10 mL BUVASİN 5 mg/mL (30-50 mg bupivakain hidroklorür).

Verilen dozlar başlangıç dozlarıdır. Dozlar gerektiğinde her 2-3 saatte bir tekrarlanabilir.

Epidural

blok

(sezaryan

operasyonu

için):

15-30

BUVASİN

mg/mL

(75-150

bupivakain hidroklorür).

Bir opioid ile birlikte kullanılması durumunda bupivakain dozu azaltılabilir. İnfüzyon süresi

boyunca hasta, kan basıncı, kalp hızı ve muhtemel toksik etkiler açısından düzenli aralıklarla

gözlenmelidir. Toksik belirtiler gözlenirse infüzyon derhal durdurulmalıdır.

Önerilen maksimum doz:

Önerilen maksimum doz, tek uygulamada ve aynı durumlar için temel olarak 2 mg/kg vücut

ağırlığı olarak hesaplanır ve yetişkinler için 4 saatlik periyotlar içinde maksimum 150 mg’dır.

BUVASİN 5 mg/mL: 30 mL (150 mg bupivakain hidroklörür)

24 saat içinde önerilen maksimum doz 400 mg’dır. Total doz hastanın yaşına, yapısına ve diğer

ilgili durumlara göre düzenlenmelidir.

Uygulama şekli:

Uygulanacak toplam doz yavaş olarak, dakikada 25-50 mg hızında veya aralıklı olarak enjekte

edilmeli, bu arada hasta ile konuşularak durumu kontrol edilmelidir. Epidural enjeksiyon gibi

yüksek dozların kullanılacağı durumlarda, tercihen BUVASİN adrenalin içeren 3-5 mL’lik test

dozu enjekte edilmelidir. Yanlışlıkla damar içine enjekte edilmesini önlemek için dikkatli bir

aspirasyon

işlemi

gereken

özenin

gösterilmesi

gerekmektedir.

Yanlışlıkla

damar

içine

enjeksiyon kalp hızında kısa süreli bir artışa yol açabilir ve yanlışlıkla intratekal enjeksiyon

spinal

blok

belirtilerine

neden

olabilir.

Toksik

belirtiler

görülürse

enjeksiyona

derhal

verilmelidir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Böbrek/karaciğer yetmezliği olanlarda BUVASİN’in güvenliliği ve etkililiği incelenmemiştir.

Ciddi

hepatik

hastalığı,

ciddi

renal

fonksiyon

bozukluğu

olan

hastalarda

özel

dikkat

gösterilmelidir.

Pediyatrik popülasyon:

Pediyatrik popülasyonda BUVASİN’in güvenliliği ve etkililiği incelenmemiştir.

1-12 yaşındaki çocuklarda intra-artiküler blok için bupivakain kullanımı belgelenmemiştir.

1-12 yaşındaki çocuklarda majör sinir bloğu için bupivakain kullanımı belgelenmemiştir.

Özellikle torasik düzeyde yapılan epidural anestezi ağır hipotansiyon ve solunum bozukluğu ile

sonuçlanabildiği için çocuklarda epidural anestezi yaş ve ağırlıklarıyla orantılı olarak artan dozlar

halinde verilmelidir.

Geriyatrik popülasyon:

Geriyatrik

popülasyonda

BUVASİN’in

güvenliliği

etkililiği

incelenmemiştir.

yaşlı

hastalarda azaltılmalıdır.

4.3. Kontrendikasyonlar

Bupivakain hidroklorüre, amid tipi lokal anestetiklere veya yardımcı maddelerden herhangi

birine karsı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalarda,

Bupivakain

hidroklorür

solüsyonları,

intravenöz

bölgesel

anestezide

(Bier

bloku)

kontrendikedir,

Lokal anastezi kullanılması gözetilmeksizin, epidural anestezinin, menenjit, polyomiyelit,

intrakraniyal

kanama,

pernisiyöz

anemiye

bağlı

olarak

omuriliğin

sub-akut

kombine

dejenerasyonu ve serebral ve serebellar tümörler gibi merkezi sinir sisteminin (MSS) aktif

hastalığı; omurilik tüberkülozu; lumber ponksiyon yerinde ya da komşu cilt bölgesinde

piyojenik enfeksiyon; kardiyojenik ya da hipovolemik şok; pıhtılaşma bozuklukları ya da

devam etmekte olan antikoagülasyon tedavisini içeren kendine özel kontrendikasyonları

mevcuttur.

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Epidural

anestezi

periferik

sinir

blokajında

bupivakain

kullanımı

sırasında

kardiyak

arrest bildirimleri yapılmış, bu durumlarda resüsitasyon girişimleri zor olmuş ve hasta yanıt

vermeden önce uygulamanın uzatılması gerekli olmuştur. Bununla birlikte, görünüşte uygun

preparat ve uygun girişimle yapılmasına rağmen bazı durumlarda resüsitasyonunun imkansız

olduğu kanıtlanmıştır.

Tüm

lokal

anestetik

ilaçlar

gibi

bupivakain,

ilacın

kanda

yüksek

konsantrasyonlara

ulaşmasıyla sonuçlanan lokal anestetik prosedürler için kullanılırsa, merkez sinir sisteminde

ve kardiyovasküler sistemde akut toksisite etkilerine neden olabilir. Bu durum özellikle kasıtlı

olmayan intravasküler uygulama ya da yüksek vasküler alanlara enjeksiyon durumunda söz

konusudur.

Bupivakainin

yüksek

sistemik

konsantrasyonlarıyla

bağlantılı

olarak

ventriküler

aritmi, ventriküler fibrilasyon, ani kardiyovasküler kollaps ve ölüm bildirilmiştir.

Lokal ya da genel anestezi uygulaması yapılacağı sırada uygun resüsitasyon ekipmanı hazır

bulundurulmalıdır.

Sorumlu

klinisyen

intravasküler

enjeksiyonu

önlemek

için

gerekli

önlemleri almalıdır (bkz. Bölüm 4.2).

Herhangi bir sinir blokajı yapılmadan önce resüsitasyon amaçlı intravenöz giriş sağlanmalıdır.

Klinisyenler gerçekleştirilecek prosedür hakkında yeterli ve uygun eğitimi almış olmalı ve

yan etkiler, sistemik toksisite ya da diğer komplikasyonların tanı ve tedavisini bilmelidir (bkz.

Bölüm 4.9 ve 4.8).

Majör periferik sinir blokları, sıklıkla büyük damarlara yakın olan yüksek vaskülariteye sahip

alanlara

büyük

hacimlerde

lokal

anestetik

uygulanmasını

gerektirmektedir

durumda

intravasküler enjeksiyon ve/veya sistemik emilim riski artmaktadır. Bu durum yüksek plazma

konsantrasyonlarına neden olabilir.

Dozaşımı ya da kazayla intravenöz enjeksiyon toksik reaksiyonların artmasına yol açabilir.

Tekrarlanan dozlarda bupivakain hidroklorür enjeksiyonu, ilacın yavaş birikimine bağlı olarak

her tekrarlanan dozun ardından kan düzeylerinde anlamlı artışlara neden olabilir. Tolerans

hastanın durumuna göre değişmektedir.

Her ne kadar bölgesel anestezi sıklıkla ideal anestetik tekniği olsa da, bazı hastalarda tehlikeli

yan etkilerin riskini azaltmak için özel dikkat gerekir:

Yaşlılar

genel

durumu

kötü

olan

hastalara

fiziksel

durumlarıyla

orantılı

olarak

azaltılmış dozlar verilmelidir.

Kısmi

kalp

bloğu

bulunan

hastalar

(lokal

anestetiklerin

miyokard

iletimini

baskılayabilme gerçeğine bağlı olarak)

İlerlemiş karaciğer hastalığı ya da ağır böbrek disfonksiyonu olan hastalar

Gebeliğin ileri evrelerinde olan hastalar

Kardiyak etkiler additif olabileceği için sınıf III anti-aritmik ilaçlarla (örn. amiodaron) tedavi

edilen hastalar yakın gözlem altında tutulmalı ve EKG takibi yapılmalıdır.

Ester-tipi

lokal

anestetik

ilaçlara

(prokain,

tetrakain,

benzokain,

vs.)

alerjik

olan

hastalar

bupivakain gibi amid tipi ajanlara çapraz duyarlılık göstermemiştir.

Bazı lokal anestetik prosedürleri, kullanılan anestetik ilaçtan bağımsız olarak ciddi advers ilaç

reaksiyonlarıyla ilişkili olabilir.

ilaçlar

tarafından

oluşturulan

iletimi

uzamasıyla

ilişkili

fonksiyonel

değişiklikleri

kompanse

etme

özellikleri

daha

olduğu

için,

kardiyovasküler

fonksiyonu

bozuk

olan

hastalarda

lokal

anestetikler

epidural

anestezide

dikkatli

kullanılmalıdır.

Hipotansiyon

varlığında

merkezi

nöral

blokajın

oluşturduğu

fizyolojik

etkiler

daha

belirgindir.

Herhangi

nedene

bağlı

olarak

hipovolemi

bulunan

hastalarda

epidural

anestezi

sırasında

ağır

hipotansiyon

gelişebilir.

nedenle

tedavi

edilmemiş

hipovolemi

anlamlı

düzeyde

bozuk

venöz

dönüş

bulunan

hastalarda

epidural

anesteziden kaçınılmalı ya da dikkatli kullanılmalıdır.

Retrobulber

enjeksiyonlar

çok

nadiren

kraniyal

subaraknoid

boşluğa

ulaşabilir

geçici körlük, kardiyovasküler kollaps, apne, konvülsiyonlar vs.’ye neden olurlar.

Lokal

anestetiklerin

retro-

peribulbar

enjeksiyonları

düşük

inatçı

oküler

disfonksiyonu

riski

taşımaktadır.

Primer

nedenler

travma

ve/veya

kaslar

ve/veya

sinirler

üzerinde

lokal

toksik

etkileri

içermektedir.

tür

doku

reaksiyonlarının

ciddiyeti

travmanın

derecesi,

lokal

anestetiğin

konsantrasyonu

dokunun

lokal

anestetiğe

maruziyet

süresiyle

ilişkilidir.

nedenle,

tüm

lokal

anestetiklerle

olduğu

gibi, lokal anestetiğin en düşük etkili konsantrasyonu ve dozu kullanılmalıdır.

Vazokonstriktörler

doku

reaksiyonlarını

şiddetlendirebilirler

sadece

endike

olduğunda kullanılmalıdır.

Retrobulber,

dental

stellat

ganglion

bloklarını

içerecek

şekilde

baş

boyuna

enjekte

edilen

küçük

dozlarda

lokal

anestetikler

dikkatsizlikle

yapılan

intra-arteriyel

enjeksiyon nedeniyle sistemik toksisite oluşturabilir.

Paraservikal

blok,

obstetrikte

kullanılan

diğer

sinir

bloklarına

kıyasla

fetus

üzerinde

daha

büyük

advers

etki

oluşturabilir.

Bupivakainin

sistemik

toksisitesi

nedeniyle

bupivakain paraservikal blok için kullanıldığında özel dikkat gösterilmelidir.

Lokal

anestetikleri

post-operatif

olarak

intra-artiküler

sürekli

infüzyon

halinde

alan

hastalarda

kondrolizis

şeklinde

pazarlama

sonrası

bildirimler

olmuştur.

Bildirilen

kondrolizis

olgularının

büyük

bölümü

omuz

eklemini

kapsamıştır.

Çok

sayıda

nedensel

faktör

olması

etki

mekanizması

açısından

bilimsel

literatürde

tutarsızlık

bulunması

nedeniyle

nedensellik

belirlenememiştir.

İntra-artiküler

sürekli

infüzyon

BUVASİN için onaylanmış bir endikasyon değildir.

Herhangi bir lokal anestetik ile epidural anestezi, beklenilmesi ve gerekli önlemlerin alınması

gereken

hipotansiyon

bradikardiye

neden

olabilir.

önlemler

dolaşımın

önceden

kristaloid

kolloid

solüsyonu

yüklenmesini

içerebilir.

Eğer

hipotansiyon

gelişirse

intravenöz olarak 10-15 mg efedrin gibi bir vazopressör ile tedavi edilmelidir. Ağır hipotansiyon,

masif asit, büyük abdominal tümörler ya da geç gebelik bulunan hastalarda kanama ya da

dehidratasyon ya da aorto-kaval oklüzyona bağlı olarak hipovolemiden kaynaklanabilir. Kardiyak

dekompansasyon bulunan hastalarda belirgin hipotansiyondan kaçınılmalıdır.

Herhangi bir nedene bağlı olarak hipovolemi bulunan hastalarda epidural anestezi sırasında

ani ve ağır hipotansiyon gelişebilir.

Epidural

anestezi

interkostal

paraliziye

neden

olabilir

plevra

efüzyonları

bulunan

hastalarda

solunum

sıkıntısı

olabilir.

Septisemi,

postoperatif

dönemde

intraspinal

apse

oluşumu riskini arttırabilir.

Bupivakain

intra-artiküler

enjeksiyon

olarak

uygulandığında,

eğer

yakın

zamanlı

majör

intraartiküler travma şüphesi varsa ya da cerrahi prosedüre bağlı olarak eklem içinde yoğun

hassas yüzeyler varsa, emilimi hızlandırabileceği ve yüksek plazma konsantrasyonlarına neden

olabileceği için dikkatli olunması önerilir.

BUVASİN mL başına en fazla 3.15 mg sodyum içermektedir. Kontrollü sodyum diyeti olan

hastalarda bu durum göz önünde bulundurulmalıdır.

Pediyatrik popülasyon

1 yaşından küçük çocuklarda bupivakainin güvenlilik ve etkililiği belirlenmemiştir. Sadece sınırlı

veriler mevcuttur.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Sistemik

toksik

etkiler

additif

olduğu

için

bupivakain,

yapısal

olarak

amid-tipi

lokal

anestetiklerle ilişkili başka lokal anestetikler ya da ajanlar (örn. lidokain ve meksiletin gibi

bazı anti-aritmikler) almakta alan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Bupivakain ve sınıf III antiaritmikler (örn. amiodaron) ile ilgili etkileşim çalışmaları mevcut

değildir; fakat kullanımında dikkatli olunması önerilmektedir (bkz. Bölüm 4.4).

4.6. Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi: C

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

BUVASİN’in çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri

mevcut değildir.

Gebelik dönemi

Hayvanlar

üzerinde

yapılan

çalışmalar,

gebelik

/ve-veya/

embriyonal/fetal

gelişim

/ve-

veya/doğum /ve-veya/doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir. Eğer

gebelik sırasında bupivakain uygulanırsa büyük dozlarla sıçanlarda yavru sağ kalımında azalma

ve tavşanlarda embriyolojik etki kanıtları saptanmıştır. Lokal anestetiklere bağlı olarak fetal

bradikardi gibi fetal advers etkiler daha çok paraservikal blok anestezisinde görülmektedir. Bu tür

etkiler anestetiğin fetusta yüksek konsantrasyonlara ulaşmasına bağlı olabilir (ayrıca bkz. Bölüm

4.4). Bu nedenle fetüsün kalp hızı yakından izlenmelidir. İnsanlara yönelik potansiyel risk

bilinmemektedir. BUVASİN gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Laktasyon dönemi

Bupivakain

anne

sütü

atılmaktadır

(süte

geçmektedir).

Ancak,

BUVASİN’nin

terapötik

dozlarında, emzirilen çocuk üzerinde herhangi bir etki öngörülmemektedir. BUVASİN emzirme

döneminde kullanılabilir.

Üreme yeteneği / Fertilite

Güvenlilik değerlendirmesine ilişkin herhangi bir klinik öncesi veri mevcut değildir.

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkileri

Doğrudan anestetik etkisinin ötesinde, açık MSS toksisitesi olmasa da lokal anestetiklerin mental

fonksiyon ve koordinasyon üzerinde çok hafif etkileri olabilir ve geçici olarak hareket ve

uyanıklığı bozabilirler. Bu ilacı kullanan hastaların araç ve makine kullanmamaları konusunda

uyarılması gerekir.

4.8. İstenmeyen etkiler

Kazayla

sub-araknoid

enjeksiyon

muhtemelen

apne

ağır

hipotansiyon

birlikte

çok

yüksek spinal anesteziye yol açabilir.

BUVASİN’in advers reaksiyon profili diğer uzun etkili lokal anestetiklere benzerdir. İlacın

kendisinin oluşturduğu advers reaksiyonları, sinir bloğunun fizyolojik etkilerinden (örn. kan

basıncında

azalma,

bradikardi),

iğne

uygulamasının

doğrudan

(örn.

sinir

travması)

dolaylı

(örn.

epidural

apse)

olarak

oluşturduğu

olaylardan

ayırt

etmek

zordur.

Nörolojik hasar nadirdir ancak bölgesel ve özellikle de epidural ve

spinal anestezinin iyi

bilinen bir sonucudur. Çeşitli nedenlere bağlı olabilir, örn. spinal kanal ya da spinal sinirlere

doğrudan hasar, anterior spinal arter sendromu, irritan bir maddenin enjeksiyonu ya da steril

olmayan bir çözeltinin enjeksiyonu. Bunlar lokalize parestezi ya da anestezi alanları, motor

güçsüzlük,

sfinkter

kontrolü

kaybı

paraplejiye

neden

olabilirler.

Nadiren

kalıcıdırlar.

Klinik

çalışmalarda

ilişkili

ürünlerle

birlikte

azından

muhtemelen

bupivakain

tedaviyle ilişkili olduğu kabul edilen advers reaksiyonlar ve pazarlama sonrası deneyim vücut

sistem organ sınıfı ve mutlak sıklığına göre aşağıda listelenmiştir.

Şu terimler ve sıklık dereceleri kullanılmıştır:

Çok yaygın (≥1/10); yaygın (≥1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (≥1/1.000 ila <1/100); seyrek

(≥1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000); bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin

edilemiyor).

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Seyrek: Alerjik reaksiyonlar, anafilaktik reaksiyonlar/şok

Sinir sistemi hastalıkları

Yaygın: Parestezi, baş dönmesi

Yaygın olmayan: Santral sinir sistemi toksisitesi semptomları (konvülsiyon, sirkumoral parestezi,

dil uyuşması, hiperakuzi, görme rahatsızlığı, bilinç kaybı, tremor, sersemlik, kulak çınlaması,

disartri, kas çekilmesi)

Seyrek: Nöropati, periferik sinir zedelenmesi, araknoidit, parezi, parapleji

Göz hastalıkları

Seyrek: Çift görme

Kardiyak hastalıkları

Yaygın: Bradikardi

Seyrek: Kardiyak arrest, kardiyak aritmi

Vasküler hastalıkları

Çok yaygın: Hipotansiyon

Yaygın: Hipertansiyon

Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıkları

Seyrek: Solunum depresyonu

Gastrointestinal hastalıkları:

Çok yaygın: Bulantı

Yaygın: Kusma

Böbrek ve idrar hastalıkları

Yaygın: İdrar retansiyonu

Tekrarlanan

enjeksiyonlar

uzun

vadeli

bupivakain

infüzyonlarının

ardından

geri

dönüşlü SGOT, SGPT, alkalin fosfataz ve bilirubin artışlarıyla birlikte hepatik disfonksiyon

gözlenmiştir.

Eğer

bupivakain

tedavi

sırasında

hepatik

disfonksiyon

gözlenirse

ilaç

bırakılmalıdır.

Akut sistemik toksisite

Sistemik toksik reaksiyonlar, santral sinir sistemi ve kardiyovasküler sistem ile ilişkilidir. Bu

tip reaksiyonlar lokal anesteziğin yanlışlıkla damar içine enjeksiyonu, doz aşımı, veya nadir

olarak

damar

dokusu

zengin

bölgelerdeki

hızlı

absorbsiyonu

gibi

kanda

yüksek

konsantrasyonda bulunduğu durumlarda meydana gelir (bkz. Bölüm 4.4). MSS reaksiyonları

tüm amid lokal anestetiklerle benzer olurken, kardiyak reaksiyonlar hem kantitatif hem de

kalitatif olarak ilaca daha fazla bağlıdır.

Merkezi

sinir

sistemi

toksisitesi

ağırlığı

kademeli

olarak

artan

semptomlar

belirtilerle

birlikte olan dereceli bir yanıttır. İlk semptomlar genellikle sersemlik, sirkumoral parestezi,

dilde uyuşukluk, hiperakuzi, tinnitus ve görme bozukluklarıdır. Disartri, kas seğirmeleri ya da

tremorlar

daha

ağırdır

genel

konvülsiyonların

başlangıcının

öncüsüdür.

belirtiler

nörotik

davranış

karıştırılmamalıdır.

Bilinç

kaybı

grand

konvülsiyonlar

takip

edebilir ve bunlar birkaç saniye ile birkaç dakika arasında sürebilir. Artmış kas aktivitesine

bağlı olarak konvülsiyonların ardından hipoksi ve hiperkarbi oluşur ve beraberinde solunum

ile etkileşim ve fonksiyonel hava yollarında muhtemel kayıp bulunur. Ağır olgularda apne

oluşabilir.

Asidoz,

hiperkalemi

hipoksi

artar

lokal

anestetiklerin

toksik

etkilerini

uzatırlar.

İyileşme,

santral

sinir

sisteminde

lokal

anestezik

ilacın

dağılması

metabolize

edilerek

uzaklaştırılması ile gerçekleşir. Çok yüksek dozlar enjekte edilmediyse iyileşme hızlıdır.

Ağır olgularda kardiyovasküler sistem toksisitesi görülebilir ve genellikle öncesinde merkezi

sinir sistemi toksisitesi belirtileri vardır. Ağır sedasyon altında olan ya da genel anestetik alan

hastalarda

öncü

semptomları

bulunmayabilir.

Lokal

anestetiklerin

yüksek

sistemik

konsantrasyonlarının

sonucu

olarak

hipotansiyon,

bradikardi,

aritmi

hatta

kardiyak

arrest

oluşabilir,

ancak

nadir

olgularda

kardiyak

arrest

öncü

etkileri

olmadan

ortaya

çıkmıştır.

Pediyatrik popülasyon

Çocuklardaki advers ilaç reaksiyonları erişkinlerdekilere benzerdir, ancak çocuklarda, bloğun

genel

anestezi

sırasında

verildiği

olgularda,

lokal

anestetik

toksisitenin

erken

belirtilerini

saptamak zor olabilir.

Tedavi:

Akut sistemik toksisite belirtileri görüldüğünde lokal anesteziğin uygulanmasına derhal son

verilmelidir.

Sistemik

toksisite

bulunan

hastanın

tedavisi

konvülsiyonların

durdurulması

eğer

gerekiyorsa

yardımlı

kontrollü

ventilasyon

(solunum)

uygun

oksijen

ventilasyonunun sağlanmasından oluşur.

Konvülsiyonlar kontrol altına alındığında ve akciğerlerin uygun ventilasyonu sağlandığında

genellikle başka tedavi gerekli olmaz.

Eğer

kardiyovasküler

depresyon

oluşursa

(hipotansiyon,

bradikardi),

intravenöz

sıvılar,

vazopressör,

inotropik

ajanlar

ve/veya

lipid

emülsiyonlarıyla

tedavi

dikkate

alınmalıdır.

Çocuklara yaş ve ağırlıklarına uygun dozlar verilmelidir.

Eğer

dolaşım

arresti

olursa

derhal

kardiyopulmoner

resüsitasyon

uygulanmalıdır.

Optimal

oksijen ve ventilasyon ve dolaşım desteği ve de asidoz tedavisi yaşamsal öneme sahiptir.

Bupivakaine

bağlı

kardiyak

arrest

elektrik

defibrilasyona

dirençli

olabilir

uzun

süre

enerjetik olarak resüsitasyona devam edilmelidir.

Epidural anestezi sırasında respiratuar paralizi ve hipotansiyona neden olan

yüksek

ya da

toplam spinal blokaj açık bir hava yolu sağlanarak ve yardımlı ya da kontrollü ventilasyon ile

oksijen verilerek tedavi edilmelidir.

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma

sonrası

şüpheli

ilaç

advers

reaksiyonlarının

raporlanması

büyük

önem

taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine olanak

sağlar.

Sağlık

mesleği

mensuplarının

herhangi

şüpheli

advers

reaksiyonu

Türkiye

Farmakovijilans

Merkezi

(TÜFAM)’ne

bildirmeleri

gerekmektedir

(www.titck.gov.tr;

posta:tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99).

4.9 Doz aşımı ve tedavisi

Lokal

anestetiklerin

kazayla

intravasküler

olarak

enjekte

edilmesi

hızla

(saniyeler

birkaç

dakika

içinde)

sistemik

toksik

reaksiyonlara

neden

olabilir.

aşımı

durumunda,

kandaki lokal anestezik konsantrasyonunun yavaş artması sonucu sistemik toksisite belirtileri

daha geç meydana gelir (enjeksiyondan 15-60 dakika sonra).

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1. Farmakodinamik Özellikler

Farmakoterapötik grubu: Lokal Anestezikler

ATC Kodu: N01BB01

Etki mekanizması:

BUVASİN, hem anestetik hem de analjezik etkilere sahip amid yapılı uzun etkili bir lokal

anestetik olan bupivakain içerir. Yüksek dozlarda cerrahi anestezi oluştururken, daha düşük

dozlarda daha az motor blok ile birlikte duyusal blok (analjezi) oluşturur.

Bupivakainin

lokal

anestetik

etkisinin

başlangıcı

süresi

doza

uygulama

yerine

göre

değişir.

Diğer

lokal

anestetikler

gibi

bupivakain

sinir

liflerinin

hücre

membranından

sodyum

iyonlarının içe doğru hareketini önleyerek sinir liflerinde impuls yayılımının geri dönüşlü bir

blokajını

sağlar.

Sinir

membranının

sodyum

kanalları

lokal

anestetik

molekülleri

için

reseptör olarak kabul edilir.

Lokal

anestetikler

diğer

uyarılabilir

membranlarda,

örn.

beyin

miyokardiyumda

benzer

etkilere sahip olabilirler. Eğer aşırı miktarda ilaç sistemik dolaşıma geçerse, merkezi sinir

sistemi ve kardiyovasküler sistem kaynaklı toksisite belirti ve semptomları ortaya çıkabilir.

Merkezi

sinir

sistemi

toksisitesi

daha

düşük

plazma

konsantrasyonlarında

oluştuğu

için

genellikle kardiyovasküler etkilerden önce merkezi sinir sistemi toksisitesi ortaya çıkar (bkz.

Bölüm 4.8).

Lokal anestetiklerin kalp üzerindeki doğrudan etkileri iletimde yavaşlama, negatif inotropizm ve

sonuçta kardiyak arrest şeklindedir.

Eşzamanlı

sempatik

blok

miktarına

göre

değişecek

şekilde

epidural

uygulamanın

ardından

dolaylı kardiyovasküler etkiler (hipotansiyon, bradikardi) oluşabilir.

5.2. Farmakokinetik özellikler

Genel özellikler

Bupivakain hidroklorür iyi tanımlanmış bir aktif bileşiktir.

Bupivakain 8.2’lik bir pKa’ya sahiptir ve bölünme katsayısı 346’dır (25ºC n-oktanol/fosfat

tampon

7.4).

Metabolitler

bupivakainden

daha

düşük

farmakolojik

aktiviteye

sahiptirler.

Emilim:

Bupivakain epidural aralıktan sırasıyla 7 dakika ve 6 saatlik yarı ömürlerle tam ve bifazik

emilim göstermektedir. Yavaş emilim bupivakain emiliminde hız-sınırlayıcıdır ve bu durum

epidural

uygulamanın

ardından

görünür

yarılanma

ömrünün

neden

intravenöz

uygulamaya

göre daha uzun olduğunu açıklamaktadır.

Dağılım:

Bupivakainin

plazma

konsantrasyonu

doz,

uygulama

yolu

enjeksiyon

bölgesinin

vaskülaritesine bağlıdır.

Sürekli epidural infüzyon sırasında toplam plazma konsantrasyonunda bir artış gözlenmiştir

durum

alfa

1-asit

glikoproteindeki

postoperatif

artışla

ilişkilidir.

Bağlanmamış,

yani

farmakolojik olarak aktif konsantrasyon cerrahiden önce ve sonra benzerdir.

Biyotransformasyon:

Bupivakain,

baskın

olarak

4-hidroksi-bupivakaine

aromatik

hidroksilasyon

PPX’e

(pipekolil xylidine) N-dealkilasyon ile olmak

üzere karaciğerde

yoğun biçimde metabolize

olur ve bunların her ikisi de sitokrom P4503A4 tarafından yönetilir. 24 saat içinde bupivakainin

yaklaşık % 1’i idrarda değişmeden ve yaklaşık % 5’i de PPX olarak atılır.

Bupivakainin

sürekli

uygulanması

sırasında

uygulamadan

sonra

hidroksibupivakainin plazma konsantrasyonları ana ilaç ile karşılaştırıldığında düşüktür.

Eliminasyon:

IV uygulamanın ardından bupivakainin toplam plazma klerensi 0.58 L/dakika, sabit durumdaki

dağılım hacmi 73 litre, terminal yarılanma ömrü 2.7 saat ve ara hepatik atılım oranı 0.38’dir. %

96’lık bir plazma bağlanmasıyla esas olarak alfa-l-asit glikoproteine bağlanır. Bupivakainin

klirensi

hemen

tamamen

karaciğer

metabolizmasına

bağlıdır

karaciğer

fonksiyonuna

kıyasla intrensek hepatik enzim fonksiyonundaki değişikliklere daha duyarlıdır.

Doğrusallık/Doğrusal olmayan durum:

Doğrusal kinetik gösterir.

Çocuklardaki farmakokinetik erişkinlere benzerdir.

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

Güvenlilik değerlendirmesine ilişkin herhangi bir klinik öncesi veri mevcut değildir.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Sodyum klorür

Sodyum hidroksit/Hidroklorik asit

Enjeksiyonluk su

6.2. Geçimsizlikler

Bupivakainin pH> 6.5’deki çözünürlüğü düşük olduğundan, alkali çözeltilerde çökelme meydana

gelebilir.

Geçimlilik çalışmaları yapılmamışsa, bu tıbbi ürün başka tıbbi ürünler ile karıştırılmamalıdır.

6.3. Raf ömrü

36 ay

Çözelti

korucu

içermediğinden

ambalaj

açıldıktan

sonra

mümkün

olan

kısa

sürede

kullanılmalıdır.

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

25ºC’nin altındaki oda sıcaklıklarında saklayınız.

Dondurmayınız. Donmuş ürünleri çözüp kullanmayınız.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

20 mL’lik 1 flakon içeren ambalajlarda.

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Enjeksiyonluk solüsyon, örneğin kanüller veya metal kısımlara sahip enjektörler gibi metallerde

etki gösterecek şekilde saklanmamalıdır. Metal iyonları açığa çıkabilir ve bu durum enjeksiyon

bölgesinde şişliğe yol açabilir.

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve

“Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelikleri”ne uygun olarak imha edilmelidir.

7. RUHSAT SAHİBİ

VEM İlaç San. ve Tic. A.Ş

Cinnah Cad. Yeşilyurt Sok. No: 3/2

ÇANKAYA/ANKARA

Telefon: (312) 427 43 57-58

Faks: (312) 427 43 59

e-mail: info@vemilac.com

8. RUHSAT NUMARASI(LARI)

236/33

9. İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ:

İlk ruhsat tarihi: 28/10/2011

Ruhsat yenileme tarihi:

10. KÜB’ÜN YENİLENME TARİHİ:

4-6-2018

Hospira Issues a Voluntary Nationwide Recall for Two Lots of Naloxone Hydrochloride Injection, USP, in the Carpuject™ Syringe System due to the Potential Presence of Particulate Matter

Hospira Issues a Voluntary Nationwide Recall for Two Lots of Naloxone Hydrochloride Injection, USP, in the Carpuject™ Syringe System due to the Potential Presence of Particulate Matter

Hospira, Inc., a Pfizer company, is voluntarily recalling lots 72680LL and 76510LL of Naloxone Hydrochloride Injection, USP, 0.4 mg/mL, 1 mL in 2.5 mL, Carpuject Single-use cartridge syringe system (NDC 0409-1782-69), to the hospital/institution level due to the potential presence of embedded and loose particulate matter on the syringe plunger.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

4-6-2018

Naloxone Hydrochloride Injection, USP, 0.4 mg/mL, 1 mL in 2.5 mL in the Carpuject™ Single-use Cartridge Syringe System  by Hospira: Recall - Due to the Potential Presence of Particulate Matter

Naloxone Hydrochloride Injection, USP, 0.4 mg/mL, 1 mL in 2.5 mL in the Carpuject™ Single-use Cartridge Syringe System by Hospira: Recall - Due to the Potential Presence of Particulate Matter

The patient has a low likelihood of experiencing adverse events ranging from local irritation, allergic reactions, phlebitis, end-organ granuloma, tissue ischemia, pulmonary emboli, pulmonary dysfunction, pulmonary infarction, and toxicity.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

28-11-2018

Econor (Elanco GmbH)

Econor (Elanco GmbH)

Econor (Active substance: Valnemulin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)8038 of Wed, 28 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/42/T/54

Europe -DG Health and Food Safety

26-11-2018

Wakix (Bioprojet Pharma)

Wakix (Bioprojet Pharma)

Wakix (Active substance: Pitolisant hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7974 of Mon, 26 Nov 2018

Europe -DG Health and Food Safety

21-11-2018

EU/3/18/2082 (Takeda Pharma A/S)

EU/3/18/2082 (Takeda Pharma A/S)

EU/3/18/2082 (Active substance: 5-{(1R,2R)-2-[(cyclopropylmethyl)amino]cyclopropyl}-N-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)thiophene-3-carboxamide monohydrochloride) - Orphan designation - Commission Decision (2018)7791 of Wed, 21 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/040/18

Europe -DG Health and Food Safety

13-11-2018

EU/3/17/1836 (Zogenix GmbH)

EU/3/17/1836 (Zogenix GmbH)

EU/3/17/1836 (Active substance: Fenfluramine hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)7576 of Tue, 13 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/233/16/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

13-11-2018

EU/3/13/1219 (Zogenix GmbH)

EU/3/13/1219 (Zogenix GmbH)

EU/3/13/1219 (Active substance: Fenfluramine hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)7575 of Tue, 13 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/140/13/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

1-11-2018

Dexdomitor (Orion Corporation)

Dexdomitor (Orion Corporation)

Dexdomitor (Active substance: dexmedetomidine hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7380 of Thu, 01 Nov 2018

Europe -DG Health and Food Safety

31-10-2018

Evista (Daiichi Sankyo Europe GmbH)

Evista (Daiichi Sankyo Europe GmbH)

Evista (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7342 of Wed, 31 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

26-9-2018

Sileo (Orion Corporation)

Sileo (Orion Corporation)

Sileo (Active substance: Dexmedetomidine hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6325 of Wed, 26 Sep 2018

Europe -DG Health and Food Safety

10-8-2018

Brinavess (Correvio)

Brinavess (Correvio)

Brinavess (Active substance: vernakalant hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5523 of Fri, 10 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1215/T/31

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Segluromet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Segluromet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Segluromet (Active substance: ertugliflozin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5103 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4314/T/2

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Ceplene (Noventia Pharma Srl)

Ceplene (Noventia Pharma Srl)

Ceplene (Active substance: Histamine dihydrochloride) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)5116 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/796/R/36

Europe -DG Health and Food Safety

23-7-2018

Optruma (Eli Lilly Nederland B.V.)

Optruma (Eli Lilly Nederland B.V.)

Optruma (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4893 of Mon, 23 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

12-7-2018

Econor (Elanco Europe Ltd)

Econor (Elanco Europe Ltd)

Econor (Active substance: Valnemulin hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4580 of Thu, 12 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

11-7-2018

Ariclaim (Eli Lilly Nederland B.V.)

Ariclaim (Eli Lilly Nederland B.V.)

Ariclaim (Active substance: duloxetine hydrochloride) - Centralised - Withdrawal - Commission Decision (2018)4515 of Wed, 11 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

5-7-2018

Scientific guideline: Draft pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml product-specific bioequivalence guidance, draft: consultation open

Scientific guideline: Draft pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml product-specific bioequivalence guidance, draft: consultation open

This document provides product-specific guidance on the demonstration of the bioequivalence of pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml.

Europe - EMA - European Medicines Agency

3-7-2018

Efficib (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Efficib (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Efficib (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4254 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/896/T/90

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Ristfor (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Ristfor (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Ristfor (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4249 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1235/T/77

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Velmetia (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Velmetia (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Velmetia (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4252 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/862/T/93

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Janumet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Janumet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Janumet (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4251 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/861/T/90

Europe -DG Health and Food Safety

29-6-2018

EU/3/18/2028 (BioCryst UK Ltd)

EU/3/18/2028 (BioCryst UK Ltd)

EU/3/18/2028 (Active substance: (R)-1-(3-(aminomethyl) phenyl)-N-(5-((3-cyanophenyl)(cyclopropylmethylamino)methyl)-2-fluorophenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-5-carboxamide dihydrochloride) - Orphan designation - Commission Decision (2018)4173 of Fri, 29 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/003/18

Europe -DG Health and Food Safety

14-6-2018

Kuvan (BioMarin International Limited)

Kuvan (BioMarin International Limited)

Kuvan (Active substance: sapropterin dihydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3859 of Thu, 14 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/811 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/811 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/811 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3809 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/092/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/810 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/810 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/810 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3808 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/084/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/794 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/794 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/794 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3803 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/069/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/11/888 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/888 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/888 (Active substance: N-(cyanomethyl)-4-(2-{[4-(morpholin-4-yl)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)benzamide, dihydrochloride salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3802 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/152/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/11/887 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/887 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/887 (Active substance: N-(cyanomethyl)-4-(2-{[4-(morpholin-4-yl)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)benzamide, dihydrochloride salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3801 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/020/11/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/11/886 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/886 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/886 (Active substance: N-(cyanomethyl)-4-(2-{[4-(morpholin-4-yl)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)benzamide, dihydrochloride salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3799 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/019/11/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

30-5-2018

Eviplera (Gilead Sciences Ireland UC)

Eviplera (Gilead Sciences Ireland UC)

Eviplera (Active substance: emtricitabine / rilpivirine (as hydrochloride) / tenofovir disoproxil (as fumarate)) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3453 of Wed, 30 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2312/T/91

Europe -DG Health and Food Safety

30-5-2018

Vokanamet (Janssen-Cilag International NV)

Vokanamet (Janssen-Cilag International NV)

Vokanamet (Active substance: canagliflozin / metformin hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3463 of Wed, 30 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

29-5-2018

EU/3/18/2017 (Spedding Research Solutions SAS)

EU/3/18/2017 (Spedding Research Solutions SAS)

EU/3/18/2017 (Active substance: Ambroxol hydrochloride) - Orphan designation - Commission Decision (2018)3384 of Tue, 29 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/236/17

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Velmetia (Merck Sharp and Dohme Limited)

Velmetia (Merck Sharp and Dohme Limited)

Velmetia (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3261 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Ristfor (Merck Sharp and Dohme Limited)

Ristfor (Merck Sharp and Dohme Limited)

Ristfor (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3262 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Janumet (Merck Sharp and Dohme Limited)

Janumet (Merck Sharp and Dohme Limited)

Janumet (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3260 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Efficib (Merck Sharp and Dohme Limited)

Efficib (Merck Sharp and Dohme Limited)

Efficib (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3276 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

21-5-2018

EU/3/14/1353 (Lupin Europe GmbH)

EU/3/14/1353 (Lupin Europe GmbH)

EU/3/14/1353 (Active substance: Mexiletine hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3134 of Mon, 21 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/074/14/T/03

Europe -DG Health and Food Safety