BUTIROL

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • BUTIROL 7,5 MG/5 ML 100 ML SURUP
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • BUTIROL 7,5 MG/5 ML 100 ML SURUP
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • butamirate

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699580570083
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/5

KULLANMATALİMATI

BUTİROL7.5 mg/5mlşurup

Ağızyoluylaalınır.

Etkinmadde: Her5 mlşurup,7.5 mgbutamirat sitrat(1,5mg/ml)içerir.

Yardımcımaddeler:Sorbitolsıvıkristalizeolmayan(%70),gliserol, sodyumbenzoat,

ahududuaroması, sükraloz, fruktoz, sitrik asitmonohidrat, sodyumsitratdihidrat,tutti

fruttiaroması, azorubin, safsu.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsizin/çocuğunuziçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrarokumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişiselolaraksizin/çocuğunuziçin reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasındadoktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasize/çocuğunuzaönerilen dozun

dışındayüksek veya düşük dozkullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1. BUTİROLnedirveneiçinkullanılır?

2. BUTİROL’ükullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. BUTİROLnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5. BUTİROL’ün saklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.B UTİROLnedirveneiçinkullanılır?

BUTİROLetkin maddeolarak butamiratsitratiçeren, şurupformundabirilaçtır.

BUTİROL,“öksürük baskılayıcıilaçlar”olarak adlandırılan birilaçgrubunadahildir.

BUTİROLşurup, vistop kapaklı, renkli100 ml’lik şişelerilekullanımasunulmaktadır.

BUTİROLçeşitlinedenlerdenkaynaklananöksürüğünşikayetlereyönelik(semptomatik)

tedavisindekullanılır.

2/5

2. BUTİROL’ükullanmadan öncedikkatedilmesigerekenler

BUTİROL’üaşağıdakidurumlarda KULLANMAYINIZ

Eğersizin/çocuğunuzunbutamiratveyaBUTİROL’ünbileşimindebulunanyardımcı

maddelerdenherh angibirinekarşı(yardımcımaddelerlistesinebakınız)alerjiniz/alerjisi varsa

kullanmayınız.

Eğerçocuğunuz3yaşınaltındaisekullanmayınız.

BUTİROL’üaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

Eğersiz/çocuğunuzaynızamandabaşkabalgamsöktürücüilaçlaralıyorsanız,dikkatli

olmalısınız. BUTİROL’ün bu türilaçlarlaaynıandakullanılmamasıönerilir.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasizin/çocuğunuziçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

Öksürük 7 günden dahauzun süredeva medersedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Hamilelik

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Hamileiseniz,ilküçayBUTİROLkullanmamanızönerilmektedir.Dahasonraki

dönemde,ancakdoktorunuzkesingereklilikolduğunakararverirseBUTİROL

kullanabilirsiniz.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzu farkedersenizhemen doktorunuza veya

eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bebeğiniziemziriyorsanız, BUTİROLalmadan öncedoktorunuzadanışınız.

Araçvemakinekullanımı

BUTİROLuykulu hissetmenizeneden olabilir. Bu nedenlearaçvemakinekullanırken

veyadikka tgerektiren diğerişleriyaparken dikkatliolunuz.

3/5

BUTİROL’üniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

BUTİROLsorbitolvefruktoziçermektedir.Eğerdahaöncedendoktorunuztarafından

bazışekerlerekarşıdayanıksızlığınızolduğusöylenmişsebutıbbiürünüalmadanönce

doktorunuzlatemasageçiniz.

BUTİROLher100 ml’sinde1 mmol(23 mg)’dan dahaazsodyumihtivaeder;yani

esasında“sodyumiçermez”.

BUTİROL, boyarmaddeolarak azorubin içerir. Alerjik reaksiyonlarasebep olabilir.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Eğerbalgamsöktürücüözelliğiolanbaşkailaçlarkullanıyorsanızdoktorunuzumutlaka

bilgilendiriniz.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlarhakkında bilgiveriniz.

3.B UTİROLnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

Doktortarafından başkaşekildetavsiyeedilmediğitakdirdekendiniz/çocuğunuziçin belirtilen

dozlardakullanınız:

6yaşın altındakiçocuklardakullanımıönerilmez.

12yaşındakiçocuklarda:Günde3 defa2/3 ölçek (10 ml)

2yaşüzeriergenlerde (adolesanlarda):Günde3defa1 ölçek (15 ml)

Yetişkinlerde:Günde4 defa1 ölçek (15 ml)

Doktorunuzfarklıbirtavsiyedebulunmadıkça,BUTİROL’ü1haftadandahauzunsüre

kullanmayınız.

Uygulama yoluvemetodu:

BUTİROLağızyoluylakullanılır.

İlacınızındozunuayarlanmakiçindereceliölçeğikullanınız.Dereceliölçeğiherkullanımda

yıkayıp kurulayınız.

De ğişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

BUTİROLŞurup’un6yaşaltındakiçocuklardakullanımıönerilmez.

4/5

Ya şlılardaKullanım:

BUTİROL’ünyaşlılardakullanımıaraştırılmamıştır.

Özelkullanımdurumları

BUTİROLböbrekveyakaraciğeryetmezliğiolanhastalardaaraştırılmamıştır.

E ğerBUTİROL’ünetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğuna dairbirizleniminizvarise

doktorunuzveya eczacınızilekonuşunuz.

Kullanmanızgerekendendahafazla BUTİROLkullandıysanız:

BUTİROL’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveeczacıile

konu şunuz.

BUTİROL’ükullanmayıunutursanız:

Unutulan dozlarıdengelemekiçin çiftdozalmayınız.

AşırıdozdaBUTİROLalınmasıhalindeşubelirtilergörülebilir:Uykuhali,bulantı,kusma,

ishal,sersemlikvetansiyondüşmesi.Buetkilerdozazaltılıncaveyatedavikesilinceortadan

kalkabilir.Eğerilaçkesildiğindebuetkilerdevamediyorsadoktorunuzveyaeczacınıza

danışınız.

BUTİROLiletedavisonlandırıldığında oluşabileceketkiler:

Bulunmamaktadır.

4. Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,BUTİROL’üniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa, BUTİROL’ükullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuzabildiriniz veya sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Cilttedöküntü

Buçokciddibiryanetkidir.Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizinBUTİROL’ekarşı

cidd ialerjinizvardemektir.Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerek

olabilir.

Bu çok ciddiyanetkioldukçaseyrekgörülür.

5/5

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,doktorunuzasöyleyiniz:

Uyku hali

Bulantı

İshal

BunlarBUTİROL’ün hafifyanetkileridir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.tr adresindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakya

da08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilans

Merkezi (TÜFAM)’nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmakta

olduğunuzilacıngüvenliliğihakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamış

olacaksınız.

5. BUTİROL’ün saklanması

BUTİROL’ü çocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında saklayınız.

C’nin altındakiodasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanma tarihiileuyumluolarakkullanınız.

Ambalajdakison kullanma tarihinden sonra BUTİROL’ükullanmayınız.

ğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfark edersenizBUTİROL’ükullanmayınız.

RuhsatSahibi: DROGSAN İlaçlarıSan.veTic. A.Ş.

OğuzlarMah. 1370. sok.7/3

06520Balgat/ANKARA

Üretimyeri: DROGSAN İlaçlarıSan.veTic. A.Ş

06760 Çubuk /Ankara

Bu kullanma talimatı…/…/…tarihindeonaylanmıştır.

7-12-2018

Magnesium citrate malate as a source of magnesium added for nutritional purposes to food supplements

Magnesium citrate malate as a source of magnesium added for nutritional purposes to food supplements

Published on: Thu, 06 Dec 2018 The present scientific opinion deals with the assessment of the bioavailability of magnesium, from the proposed nutrient source, magnesium citrate malate (MgCM), when added for nutritional purposes to food supplements. MgCM is a mixed salt consisting of magnesium cations and citrate and malate anions, and with a magnesium content of 12–15%. MgCM is proposed to be used in food supplements that are intended to provide up to 300–540 mg/day magnesium. The data provided demonst...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

22-10-2018

EU/3/10/815 (Pfizer Europe MA EEIG)

EU/3/10/815 (Pfizer Europe MA EEIG)

EU/3/10/815 (Active substance: Sildenafil citrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)6993 of Mon, 22 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/068/10/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

15-5-2018

Effentora (Teva B.V.)

Effentora (Teva B.V.)

Effentora (Active substance: fentanyl citrate) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3013 of Tue, 15 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/1369/201704

Europe -DG Health and Food Safety