BUTAMCOD FORT 15 MG/ 5 ML SURUP 100 ML

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • BUTAMCOD FORT 15 MG/ 5 ML SURUP 100 ML
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • BUTAMCOD FORT 15 MG/5 ML SURUP 100 ML
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • butamirate

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 251/91
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 09-07-2013
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TAL

MATI

BUTAMCOD FORT 15 mg/ 5mL

urup

A

ız yoluyla alınır.

Etkin madde: Her 5 mL

urup 15 mg butamirat sitrat (3 mg/mL) içerir.

Yardımcı maddeler: Sorbitol %70, sakarin sodyum, benzoik asit, etanol, vanilin, sukroz,

gliserol ve saf su.

Bu

ilacı kullanmaya

ba

lamadan

önce

bu KULLANMA

TAL

MATINI

dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin/çocu

unuz için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

E

er ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danı

ınız.

Bu ilaç ki

isel olarak sizin için reçete edilmi

tir, ba

kalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gitti

inizde doktorunuza bu ilacı

kullandı

ınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz.

laç hakkında size/çocu

unuza önerilen dozun

ında yüksek veya dü

ük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1.

BUTAMCOD FORT nedir ve ne için kullanılır?

2.

BUTAMCOD FORT’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3.

BUTAMCOD FORT nasıl kullanılır?

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

5.

BUTAMCOD FORT’un saklanması

Ba

lıkları yer almaktadır.

1.

BUTAMCOD FORT nedir ve ne için kullanılır?

BUTAMCOD FORT etkin madde olarak butamirat sitrat içeren,

urup formunda bir ilaçtır.

BUTAMCOD FORT, “öksürük baskılayıcı ilaçlar” olarak adlandırılan bir ilaç grubuna

dahildir.

BUTAMCOD FORT

urup, çocuk korumalı kapaklı, amber renkli 100 mL’lik

elerde, 5

mL’lik ölçülü ka

ık ile birlikte kullanıma sunulmaktadır.

BUTAMCOD

FORT

itli

nedenlerden

kaynaklanan

öksürü

ikayetlere

yönelik

(semptomatik) tedavisinde kullanılır.

2.

BUTAMCOD FORT’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

BUTAMCOD FORT’u a

a

ıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

sizin/çocu

unuzun

butamirat

veya

BUTAMCOD

FORT’un

bile

iminde

bulunan

yardımcı

maddelerden

herhangi

birine

(yardımcı

maddeler

listesine

bakınız)

alerjiniz/alerjisi varsa

er çocu

unuz 3 ya

ın altında ise BUTAMCOD FORT’u kullanmayınız.

BUTAMCOD FORT’u a

a

ıdaki durumlarda D

KKATL

KULLANINIZ

siz/çocu

unuz

aynı

zamanda

balgam

söktürücü

ilaçlar

alıyorsanız,

dikkatli

olmalısınız. BUTAMCOD FORT’un bu tür ilaçlarla aynı anda kullanılmaması önerilir.

Bu uyarılar geçmi

teki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin/çocu

unuz için geçerliyse lütfen

doktorunuza danı

ınız.

Öksürük 7 günden daha uzun süre devam ederse doktorunuza veya eczacınıza danı

ınız.

Hamilelik

lacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danı

ınız.

Hamile iseniz, ilk üç ay BUTAMCOD FORT kullanmamanız önerilmektedir. Daha sonraki

dönemde, ancak doktorunuz kesin gereklilik oldu

una karar verirse BUTAMCOD FORT

kullanabilirsiniz.

Tedaviniz sırasında hamile oldu

unuzu fark ederseniz hemen doktorunuza ya da eczacınıza

danı

ınız.

Emzirme

lacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danı

ınız.

Bebe

inizi emziriyorsanız, BUTAMCOD FORT almadan önce doktorunuza danı

ınız.

Araç ve makine kullanımı

BUTAMCOD FORT uykulu hissetmenize neden olabilir. Bu nedenle araç ve makine

kullanırken veya dikkat gerektiren di

er i

leri yaparken dikkatli olunuz.

BUTAMCOD FORT’un içeri

inde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli

bilgiler

BUTAMCOD FORT, sorbitol içermektedir. E

er daha önceden doktorunuz tarafından bazı

ekerlere kar

ı intoleransınız oldu

u söylenmi

se bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla

temasa geçiniz.

Bu tıbbi üründe hacmin %5,25’i (a/h) kadar etanol (alkol) vardır; örne

in, her dozda 787,5

mg’a kadar, her dozda 15,75 mL biraya e

er, her dozda 7,875 mL

araba e

er gibi.

Alkol ba

ımlılı

ı olanlar için zararlı olabilir.

Hamile veya emziren kadınlar, çocuklar ve karaci

er hastalı

ı ya da epilepsi gibi yüksek risk

grubundaki hastalarda dikkate alınmalıdır.

BUTAMCOD, sukroz içerir. E

er daha önceden doktorunuz tarafından bazı

ekerlere kar

intoleransınız oldu

u söylenmi

se bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani aslında

“sodyum içermez”.

Di

er ilaçlar ile birlikte kullanımı

er balgam söktürücü özelli

i olan ba

ka ilaçlar kullanıyorsanız doktorunuzu mutlaka

bilgilendiriniz.

E

er reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı

u anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. BUTAMCOD FORT nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklı

ı için talimatlar:

Doktor tarafından ba

ekilde tavsiye edilmedi

i takdirde kendiniz/çocu

unuz için belirtilen

dozlarda kullanınız:

6 ya

ın altındaki çocuklarda kullanımı önerilmez.

6-12 ya

ındaki çocuklarda: Günde 3 defa 1 ölçülü ka

ık (5 mL)

12 ya

üzeri ergenlerde (adolesanlarda): Günde 3 defa 1,5 ölçülü ka

ık (7,5 mL)

Yeti

kinlerde: Günde 3 defa 2 ölçülü ka

ık (10 mL)

Doktorunuz farklı bir tavsiyede bulunmadıkça, BUTAMCOD FORT’u 1 haftadan daha uzun

süre kullanmayınız.

Uygulama yolu ve metodu:

BUTAMCOD FORT, a

ız yoluyla kullanılır.

lacınızın dozunu ayarlanmak için ölçülü ka

ı kullanınız. Ölçülü ka

ı her kullanımda

yıkayıp kurulayınız.

De

i

ik ya

grupları:

Çocuklarda kullanımı:

BUTAMCOD FORT

urup’un, 6 ya

ın altındaki çocuklarda kullanımı önerilmez.

Ya

lılarda kullanımı:

BUTAMCOD FORT’un ya

lılarda kullanımı ara

tırılmamı

tır.

Özel kullanım durumları:

BUTAMCOD FORT böbrek veya karaci

er yetmezli

i olan hastalarda ara

tırılmamı

tır.

E

er BUTAMCOD FORT’un etkisinin çok güçlü veya zayıf oldu

una dair izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konu

unuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla BUTAMCOD FORT kullandıysanız:

BUTAMCOD FORT’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmı

sanız bir doktor veya

eczacı ile konu

unuz.

BUTAMCOD FORT’u kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ırı dozda BUTAMCOD FORT alınması halinde

u belirtiler görülebilir: Uyku hali, bulantı,

kusma, ishal, sersemlik ve tansiyon dü

mesi. Bu etkiler doz azaltılınca veya tedavi kesilince

ortadan

kalkabilir.

ilaç

kesildi

inde

etkiler

devam

ediyorsa

doktorunuz

veya

eczacınıza danı

ınız.

BUTAMCOD FORT ile tedavi sonlandırıldı

ındaki olu

abilecek etkiler

Bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, BUTAMCOD FORT’un içeri

inde bulunan maddelere duyarlı olan ki

ilerde

yan etkiler olabilir.

A

a

ıdakilerden

biri

olursa

BUTAMCOD

FORT’u

kullanmayı

durdurunuz

ve

DERHAL

doktorunuza

bildiriniz

veya

size

en

yakın

hastanenin

acil

bölümüne

ba

vurunuz:

Ciltte döküntü

Bu çok ciddi bir yan etkidir. E

er bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin BUTAMCOD

FORT’a

ciddi

alerjiniz

demektir.

Acil

tıbbi

müdahaleye

veya

hastaneye

yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etki oldukça seyrek görülür.

A

a

ıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Uyku hali

Bulantı

shal

Bunlar BUTAMCOD FORT’un hafif yan etkileridir.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma

talimatında

alan

veya

almayan

herhangi

etki

meydana

gelmesi

durumunda hekiminiz, eczacınız veya hem

ireniz ile konu

unuz. Ayrıca kar

ıla

ınız yan

etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “

laç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da

0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi

(TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta oldu

unuz ilacın

güvenlili

i hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sa

lamı

olacaksınız.

E

er bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile kar

ıla

ırsanız,

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. BUTAMCOD FORT’un saklanması

BUTAMCOD FORT’u

çocukların göremeyece

i, eri

emeyece

i yerlerde ve ambalajında

saklayınız.

25°C altındaki oda sıcaklı

ında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra BUTAMCOD FORT’u kullanmayınız.

üründe

ve/veya

ambalajında

bozukluklar

fark

ederseniz

BUTAMCOD

FORT’u

kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmi

veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve

ehircilik

Bakanlı

ınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi: KOÇAK FARMA

laç ve Kimya Sanayi

Mahmutbey Mah. 2477. Sok. No:23

cılar /

stanbul

Telefon: 0212 410 39 50

Faks: 0212 447 61 65

Üretim yeri: KOÇAK FARMA

laç ve Kimya Sanayi A.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi

Karaa

aç Mah. 11. Sok. No:5

Kapaklı / TEK

Bu kullanma talimatı / / tarihinde onaylanmı

tır.