BUTAMCOD 7, 5 MG / 5 ML SURUP 100 ML

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • BUTAMCOD 7, 5 MG / 5 ML SURUP 100 ML
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • BUTAMCOD 7,5 MG / 5 ML SURUP 100 ML
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • butamirate

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 219/22
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 25-05-2009
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1 / 6

KULLANMA TAL

MATI

BUTAMCOD 7,5 mg/ 5 mL

urup

A

ız yoluyla alınır.

Etkin madde: Her 5 mL

urup, 7,5 mg butamirat sitrat (1,5 mg/mL) içerir.

Yardımcı maddeler: Sorbitol % 70 a/a, sakarin sodyum, benzoik asit, etanol, vanilin,

sukroz, gliserol ve saf su.

Bu

ilacı kullanmaya

ba

lamadan

önce

bu KULLANMA

TAL

MATINI

dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin/çocu

unuz için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

E

er ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danı

ınız.

Bu ilaç ki

isel olarak sizin için reçete edilmi

tir, ba

kalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gitti

inizde doktorunuza bu ilacı

kullandı

ınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz.

laç hakkında size/çocu

unuza önerilen dozun

ında yüksek veya dü

ük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1.

BUTAMCOD nedir ve ne için kullanılır?

2.

BUTAMCOD’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3.

BUTAMCOD nasıl kullanılır?

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

5.

BUTAMCOD’un saklanması

Ba

lıkları yer almaktadır.

1.

BUTAMCOD nedir ve ne için kullanılır?

BUTAMCOD etkin madde olarak butamirat sitrat içeren,

urup formunda bir ilaçtır.

BUTAMCOD, “öksürük baskılayıcı ilaçlar” olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dâhildir.

2 / 6

BUTAMCOD

urup, kahverengi renkli 100 mL ve 200 mL’lik

elerde 5 mL’lik ölçülü

ıkla birlikte kullanıma sunulmaktadır.

BUTAMCOD

itli

nedenlerden

kaynaklanan

öksürü

ikâyetlere

yönelik

(semptomatik) tedavisinde kullanılır.

2.

BUTAMCOD’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

BUTAMCOD’u a

a

ıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

sizin/çocu

unuzun

butamirat

veya

BUTAMCOD’un

bile

iminde

bulunan

yardımcı

maddelerden herhangi birine kar

ı (yardımcı maddeler listesine bakınız) alerjiniz/alerjisi varsa

er çocu

unuz 3 ya

ın altında ise BUTAMCOD’u kullanmayınız.

BUTAMCOD’u a

a

ıdaki durumlarda D

KKATL

KULLANINIZ

siz/çocu

unuz

aynı

zamanda

balgam

söktürücü

ilaçlar

alıyorsanız,

dikkatli

olmalısınız. BUTAMCOD’un bu tür ilaçlarla aynı anda kullanılmaması önerilir.

Bu uyarılar geçmi

teki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin/çocu

unuz için geçerliyse lütfen

doktorunuza danı

ınız.

Öksürük 7 günden daha uzun süre devam ederse doktorunuza veya eczacınıza danı

ınız.

Hamilelik

lacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danı

ınız.

Hamile iseniz, ilk üç ay BUTAMCOD kullanmamanız önerilmektedir. Daha sonraki

dönemde,

ancak

doktorunuz

kesin

gereklilik

oldu

karar

verirse

BUTAMCOD

kullanabilirsiniz.

Tedaviniz sırasında hamile oldu

unuzu fark ederseniz hemen doktorunuza ya da eczacınıza

danı

ınız.

Emzirme

lacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danı

ınız.

Bebe

inizi emziriyorsanız, BUTAMCOD almadan önce doktorunuza danı

ınız.

3 / 6

Araç ve makine kullanımı

BUTAMCOD uykulu hissetmenize neden olabilir. Bu nedenle araç ve makine kullanırken

veya dikkat gerektiren di

er i

leri yaparken dikkatli olunuz.

BUTAMCOD’un içeri

inde bulunan bazı maddeler hakkında önemli bilgiler

BUTAMCOD sorbitol içermektedir. E

er daha önceden doktorunuz tarafından bazı

ekerlere

ı intoleransınız oldu

u söylenmi

se bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa

geçiniz.

Bu tıbbi üründe hacmin %5,25’i (a/h) kadar etanol (alkol) vardır; örne

in, her dozda 787,5

mg’a kadar, her dozda 15,75 mL biraya e

er, her dozda 7,875 mL

araba e

er gibi.

Alkol ba

ımlılı

ı olanlar için zararlı olabilir.

Hamile veya emziren kadınlar, çocuklar ve karaci

er hastalı

ı ya da epilepsi gibi yüksek risk

grubundaki hastalarda dikkate alınmalıdır.

BUTAMCOD, sukroz içerir. E

er daha önceden doktorunuz tarafından bazı

ekerlere kar

intoleransınız oldu

u söylenmi

se bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani aslında

“sodyum içermez”.

Di

er ilaçlar ile birlikte kullanımı

er balgam söktürücü özelli

i olan ba

ka ilaçlar kullanıyorsanız doktorunuzu mutlaka

bilgilendiriniz.

E

er reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı

u anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. BUTAMCOD nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklı

ı için talimatlar:

Doktor tarafından ba

ekilde tavsiye edilmedi

i takdirde kendiniz/çocu

unuz için belirtilen

dozlarda kullanınız:

6 ya

ın altındaki çocuklarda kullanımı önerilmez.

6-12 ya

ındaki çocuklarda: Günde 3 defa 2 ölçülü ka

ık (10 mL)

4 / 6

12 ya

üzeri ergenlerde (adolesanlarda): Günde 3 defa 3 ölçülü ka

ık (15 mL)

Yeti

kinlerde: Günde 4 defa 3 ölçülü ka

ık (15 mL)

Doktorunuz farklı bir tavsiyede bulunmadıkça, BUTAMCOD’u 1 haftadan daha uzun süre

kullanmayınız.

Uygulama yolu ve metodu:

BUTAMCOD a

ız yoluyla kullanılır.

lacınızın dozunu ayarlanmak için ölçü ka

ını kullanınız. Ölçü ka

ını her kullanımda

yıkayıp kurulayınız.

De

i

ik ya

grupları

Çocuklarda kullanımı

BUTAMCOD

urup’un, 6 ya

altındaki çocuklarda kullanımı önerilmez.

Ya

lılarda kullanımı

BUTAMCOD’un ya

lılarda kullanımı ara

tırılmamı

tır.

Özel kullanım durumları

BUTAMCOD böbrek veya karaci

er yetmezli

i olan hastalarda ara

tırılmamı

tır.

E

er BUTAMCOD’un etkisinin çok güçlü veya zayıf oldu

una dair izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konu

unuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla BUTAMCOD kullandıysanız:

BUTAMCOD’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmı

sanız bir doktor veya eczacı ile

konu

unuz.

BUTAMCOD’u kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ırı dozda BUTAMCOD alınması halinde

u belirtiler görülebilir: Uyku hali, bulantı,

kusma, ishal, sersemlik ve tansiyon dü

mesi. Bu etkiler doz azaltılınca veya tedavi kesilince

ortadan

kalkabilir.

ilaç

kesildi

inde

etkiler

devam

ediyorsa

doktorunuz

veya

eczacınıza danı

ınız.

5 / 6

BUTAMCOD ile tedavi sonlandırıldı

ındaki olu

abilecek etkiler

Bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, BUTAMCOD’un içeri

inde bulunan maddelere duyarlı olan ki

ilerde yan

etkiler olabilir.

A

a

ıdakilerden

biri

olursa

BUTAMCOD’u

kullanmayı

durdurunuz

ve

DERHAL

doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne ba

vurunuz:

Ciltte döküntü

Bu çok ciddi bir yan etkidir. E

er bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin BUTAMCOD’a kar

ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye

yatırılmanıza gerek

olabilir.

Bu çok ciddi yan etki oldukça seyrek görülür.

A

a

ıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Uyku hali

Bulantı

shal

Bunlar BUTAMCOD’un hafif yan etkileridir.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma

talimatında

alan

veya

almayan

herhangi

etki

meydana

gelmesi

durumunda hekiminiz, eczacınız veya hem

ireniz ile konu

unuz. Ayrıca kar

ıla

ınız yan

etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “

laç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da

0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi

(TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta oldu

unuz ilacın

güvenlili

i hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sa

lamı

olacaksınız.

6 / 6

E

er bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile kar

ıla

ırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. BUTAMCOD’un saklanması

BUTAMCOD’u çocukların göremeyece

i, eri

emeyece

i yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C altındaki oda sıcaklı

ında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra BUTAMCOD’u kullanmayınız.

er üründe ve/veya ambalajında bozukluk fark ederseniz BUTAMCOD’u kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmi

veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve

ehircilik

Bakanlı

ınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi: KOÇAK FARMA

laç ve Kimya Sanayi A.

Mahmutbey Mah. 2477. Sok. No:23

cılar /

stanbul

Telefon: 0212 410 39 50

Faks: 0212 447 61 65

Üretim yeri: KOÇAK FARMA

laç ve Kimya Sanayi A.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi

Karaa

aç Mah. 11. Sok. No:5

Kapaklı / Tekirda

Bu kullanma talimatı . /. /. tarihinde onaylanmı

tır.