BUSPON 5 MG KAPSUL, 50 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • BUSPON 5 MG KAPSUL, 50 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • BUSPON 5 MG KAPSUL, 50 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • sildenafil

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 143/71
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 05-01-1988
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1

KULLANMATALİMATI

BUSPON5mgkapsül

Ağızyoluileuygulamaiçindir.

Etkinmadde:Herbirkapsülde5.0mgbuspironhidroklorüriçermektedir.

Yardımcımadde(ler):Laktozmonohidrat,tartrazin(E102),nişasta,magnezyumstearat,

titanyumdioksit(E171),eritrosin(E127),indigotin(E132),jelatin.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1.BUSPONnedirveneiçinkullanılır?

2.BUSPON’ukullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.BUSPONnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkilernelerdir?

5.BUSPON’unsaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.BUSPONnedirveneiçinkullanılır?

BUSPON,25kapsüliçerenblisterambalajlardabulunur.Herbirkartonkutu25veya50

kapsüliçermektedir.

BUSPON,buspironhidroklorüretkinmaddesiniiçermektedir.

BUSPONanksiyolitikleradıverilenbirilaçgrubunadahildir.

Builaçlarmerkezisinirsistemiüzerindeetkiliolupbeyindekikimyasallarındüzeylerini

değiştirmektedir.

2

BUSPONaşağıdakikoşullarıtedavisindekullanılabilir:

Endişebozukluğununkısadönemtedavisi

Ruhsalçöküntübelirtileriileveyabubelirtilerolmaksızınendişesemptomlarının

tedavisi

2.BUSPON'ukullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

BUSPON’uaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer,

Buspironhidroklorür’eveyaBUSPON’uniçeriğindekiyardımcımaddelerdenbirine

karşıaşırıduyarlılığınız(alerjiniz)varsa

Hamileysenizveyabebeğiniziemziriyorsanız

Sarahastalığınızvarsa

iddetlikaraciğerveyaböbrekyetmezliğinizvarsa

Porfirihastalığınız(Karınağrısıvekaskramplarınanedenolanbirçeşitkalıtsal

hastalık)varsa

BUSPON'uaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

Eğer,

Geçmiştekaraciğerveyaböbrekhastalığıyaşadıysanız

Benzodiazepin(örneğinnitrazepamveyatemazepam)veyabaşkabiryaygınsedatif

veyahipnotikilaçkullanıyorsanız,BUSPON’ukullanmadanöncebuilaçları

kademelişekildekesmelisiniz.

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

BUSPON'unyiyecekveiçecekilekullanılması

BUSPONkullanırkengreyfurtsuyuiçerenürünleryemedenveyaiçmedenöncedoktorunuza

danışınız.

BUSPONkapsüllerinalkolbirliktekullanılmamasıgerekmektedir.

Hamilelik

İ lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

3

HamileysenizveyabebeğiniziemziriyorsanızBUSPONkullanmayınız.Herhangibirilaç

almadanöncedoktorunuzaveeczacınızadanışınız:

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İ lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

BUSPONemzirmedönemindegerekliolmadıkçakullanılmamalıdır.

Araçvemakinekullanımı

Kullandığınızkapülleruyuşuklukveyasersemlikhissinenedenolabilir.Araçveyamakine

kullanmadanönceilacınetkilerindeneminolunuz.

BUSPON'niniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

HerbirBUSPONkapsül94mglaktozmonohidratiçermektedir.Eğerdahaönceden

doktorunuztarafındanbazışekerlerekarşıintoleransınızolduğusöylenmişsebutıbbiürünü

almadanöncedoktorunuzlatemasageçiniz.

BUSPONkapsültartraziniçermektedir.Alerjikreaksiyonlarasebepolabilir.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Aşağıdakilerdenherhangibirinikullanıyorsanız,BUSPON’ukullanmadanöncedoktorunuza

danışınız.

Fenelzinvetranilsipramingibiruhsalçöküntü(depresyon)tedavisindekullanılan

monoamin-oksidazinhibitörleri(MAOI)

haloperidolvelityum(ruhsalhastalıklarıntedavisiiçin)

diltiazemveverapamilgibikalsiyumkanalblokerleri(yüksekkanbasıncınıntedavisi

içinkullanılır)

rifampisin(tüberküloztedavisindekullanılır)

eritromisin,itrakonazolvelinezolid(enfeksiyonlarıntedavisindekullanılır)

sarıkantaron,nefazodonveL-triptofan(depresyontedavisiiçin)

fluoksetinveparoksetingibidepresyontedavisindekullanılanselektifserotoninre-

uptakeinhibitorleri(SSRI)

haloperidolvelityum(psikiyatrikhastalıklarıntedavisindeetkiliantipsikotik)

sumatriptangibitriptanlar(migrentedavisiiçin)

4

tramadol(ağrıkesici)

baklofen(Kasgevşitici)

lofeksidin(bağımlılıktedavisiiçin)

nabilon(midebulantısıtedavisiiçin)

Alerjiilaçları(antihistaminikler)

nitrazepamveyatemazepamgibibenzodiazepinlerveyadiğersakinleştiriciveuyku

vericiilaçlar

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3.BUSPONnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

Yaşlılardadahilolmaküzereerişkinler

Başlangıçdozugündeikiveyaüçkezalınan5mgolup,dozherikiveyaüçgündebir

yükseltilebilir.Tedaviyedevamederkenuygulayacağınızrutingünlükdozbölünmüşdozlar

halindealınan15mgila30mgolup,izinverilenenyüksekgünlükdozbölünmüşşekilde

alınan45mg’dır.

Uygulamayoluvemetodu:

BUSPONoralyollauygulamaiçindir.

BUSPONkapsüllerisuylabirlikteyutunuz.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

lacınçocuklardakietkinlikvegüvenliliğibilinmediğindenbuhastagrubundaBUSPON

kullanılmasıönerilmemektedir.

Yaşlılardakullanımı:

Yetişkinlerdekullanıldığıgibidir.

Özelkullanımdurumları:

Böbrek/Karaciğeryetmezliği:

Böbrekveyakaraciğerhastalığınızvarsadoktorunuzalacağınızdozuazaltabilir.

EğerBUSPON’unetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaBUSPONkullandıysanız:

5

Siz(veyabirbaşkası)aynıandaçoksayıdakapsülkullanmışsaveyabirçocuğunbirkapsül

yuttuğundanşüpheleniyorsanız,sizeenyakınhastaneninacilservisinebaşvurunuzveya

derhaldoktorunuzadanışınız.Aşırıdozbelirtilerimidebulantısı,kusma,başdönmesi,

sersemlikhissi,uyuşukluktur.

BUSPON’dankullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

BUSPON'ukullanmayıunutursanız

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

Birdozualmayıunutursanız,birsonrakidozunzamanınaçokyakındeğilsehatırlarhatırlamaz

unuttuğunuzdozualınız.Birsonrakidozunormalzamanındaalınız.

BUSPONiletedavisonlandırıldığındakioluşabileceketkiler

Kapsüllerikullanmayıkesmedenöncedoktorunuzadanışınızvedoktorunuzunbukonudaki

talimatlarınıizleyiniz.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

TümilaçlargibiBUSPON’uniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

olabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,BUSPON’ukullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Ellerin,ayakların,bileklerin,yüzün,dudakların,ağzınveyaboğazınyutmayıveya

nefesalmayızorlaştıracakşekildeşişmesi

Serotoninsendromununbaşlıcabelirtileriolan,aşırımutlulukhissi,sersemlik,

huzursuzluk,sarhoşgibihissetme,sıcaklık,terlemeveyakassertliği

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,hemendoktorunuzabildirinizveyasize

enyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Başdönmesi,başağrısı,sinirlilik,sersemlik,heyecanlanma,parestezi,uyku

bozuklukları,ensıkbildirilenadversetkilerdir.Diğerleriuyuşukluk,konfüzyon,

nöbetlerveağızkuruluğudur.

Kulakçınlaması,

Göğüsağrısı,taşikardi,çarpıntılar,

Buruntıkanıklığı,

Bulantı,boğazağrısı,

6

Terleme/nemlilik,

Yorgunluk,

Yanetkilerinraporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan"İlaçYanEtkiBildirimi"ikonunatıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)'nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliğihakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.BUSPON'unsaklanması

BUSPON'uçocuklarıngöremeyeceği,erişmeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

C’ninaltındakiodasıcaklığındakoruyaraksaklayınız.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

AmbalajdakisonkullanmatarihindensonraBUSPON'ukullanmayınız.

EğerambalajdaherhangibirhasarfarkedersenizBUSPON'ukullanmayınız.

RuhsatSahibi:

DEVAHOLDİNGA.Ş.

HalkalıMerkezMah.BasınEkspresCad.No:1

34303Küçükçekmece/İSTANBUL

İ malyeri:

DevaHoldingA.Ş.

ÇerkezköyOrganizeSanayiBölgesi,KaraağaçMah.,AtatürkCad.No:32

Kapaklı/TEKİRDAĞ

Bukullanmatalimatı././.tarihindeonaylanmıştır.