BUSCOPAN

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • BUSCOPAN PLUS 20 FILM TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • BUSCOPAN PLUS 20 FILM TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • butylscopolamine ve analjezik

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699693090010
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/7

KULLANMATALİMATI

BUSCOPANPLUSFilmTablet

Ağızdanalınır.

Etkinmaddeler:

Her film tablet 10 mghiyosin-N-butilbromür ve500mgparasetamol içerir.

Yardımcımaddeler:

Mikrokristalinselüloz,kurutulmuşmısırnişastası,etilselüloz,kolloidalsilika,

magnezyumstearat,hidroksipropilmetilselüloz,eudragitNE30D,polietilenGlikol

6000, talk, titanyum dioksit (E171).

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabu

ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveya düşük dozkullanmayınız.

BuKullanma Talimatında :

1. BUSCOPAN PLUS nedir veneiçinkullanılır?

2. BUSCOPAN PLUS’ı kullanmadanöncedikkat edilmesi gerekenler

3. BUSCOPAN PLUS nasılkullanılır?

4. Olasıyanetkiler nelerdir?

5. BUSCOPAN PLUS’ınsaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1. BUSCOPANPLUS nedir veneiçinkullanılır?

BUSCOPAN PLUS spazm giderici veağrı kesici kombinasyonu olan ilaçlargrubunadahildir.

Birfilmtabletiçindeetkinmaddeolarak10mgHiyosin-N-butilbromürve500mg

parasetamolbulunur.

20ve30filmtabletiçerenblisterambalajdasunulmaktadır.Filmtabletlerbeyazrenktedirbir

yüzüçentiklive“05B”yazılıdır vediğeryüzündefirmasembolü bulunur.

BUSCOPANPLUSaşağıdakiorganlarınkaslarındameydanagelenani,şiddetlinöbetler

şeklindeki kasılmaların (spazm) geçirilmesi ve hissedilen ağrınıngiderilmesi için kullanılır:

Mide

Barsaklar

İdrar kesesi ve idraryolları

Safrakanalları

2/7

BUSCOPANPLUSkadınlardaüremesistemiorganlarınınişlevselbozukluklarınabağlı

ağrıların (örneğin ağrılı adet görme)giderilmesindekullanılır.

2. BUSCOPANPLUS’ıkullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

BUSCOPANPLUS’ıaşağıdaki durumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer;

-Etkinmaddeolanhiyosin-N-butilbromür,parasetamoleveyaBUSCOPANPLUS’ın

içerdiği diğer maddelerden herhangi birinealerjiniz(aşırı duyarlılığınız) varsa,

-Göziçibasıncınınaşırıartmasınayolaçanglokomdenenbirgözrahatsızlığınızvarsa

vebunun için tedavigörmüyorsanız,

-İdrarınızınidrarkesesiiçindebirikmesineveatılmasınıngüçleşmesineyolaçanbir

rahatsızlığınızvarsa(örn.erkeklerdeprostat bezinde büyüme)

-Sindirimsisteminizdemekaniktıkanmaveyabarsakhareketlerininfelçolmasınabağlı

barsak tıkanması varsa

-Kalp atımsayınızdaaşırıartışayol açan bir rahatsızlığınızvarsa

-Megakolonadıverilenkalınbarsaklarınbirbölümününaşırıgenişlemesineyolaçan,

inatçı kabızlık vekarın büyümesi ile kendinigösteren bir hastalığınızvarsa,

-Myastenigravisadıverilenkaslarınaşırıgüçsüzleşmesineyolaçannadirgörülenbir

hastalığınızvarsa,

-Hamileyseniz,

-Bebekemziriyorsanız,

-10yaşından küçükseniz,

BUSCOPANPLUS’ıaşağıdakidurumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

-Gilbertsendromuadıverilen(Halsizlik,bulantı,karınüstkısmındaağrılarvesarılık

ileseyreden doğumsal veailevi bir hastalık) sizdevarsa,

-Kansızlık durumunuz(anemi) varsa,

-Akciğerhastalığınızvarsa,

-Karaciğerişlevlerinizdebozukluk varsa,

-Böbrek işlevlerinizdebozukluk varsa,

-Gözünüzdedar açılı glokom denen bir bozukluk varsa,

-Barsaklarınızdaveyaidraryollarınızdatıkanma varsa,

-Kalp atımsayınızdaaşırıartışlabirlikte kalpteritimbozukluğunuzvarsa,

-Aşırı tiroidhormonu salgılamasınayol açan bir tiroid bezi rahatsızlığınızvarsa,

-Kabızlık çekiyorsanız,

-Vücut ısınızdayükselmevarsa,

Parasetamolüilkdefakullananlardaveyadahaöncekullanmışolanlarda,alınanilkdozda

veyasonrakidozlarda,deridekızarıklık,döküntüveyabaşkabirderireaksiyonu

oluşabilmektedir.Budurumdadoktorileirtibatageçilerekilacınbırakılmasıvealternatifbir

tedaviyegeçilmesigerekmektedir.Parasetamolilederireaksiyonugözlenenkişibirdahabu

ilacıveyaparasetamoliçerenbaşkabirilacıkullanmamalıdır.Budurum,ciddiveölümle

sonuçlanabilenStevens-Johnsonsendromu(SJS),toksikepidermalnekroliz(TEN)veakut

generalizeekzantematözpüstülozis(AGEP)dahil,ciltreaksiyonlarınanedenolabilmektedir.

Bu hastalıklarailişkin açıklamalar için, “4. Olasıyan etkilernelerdir?”bölümüne bakınız.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

3/7

BUSCOPANPLUS’ınyiyecekveiçecekilekullanılması

BUSCOPANPLUS’ınyiyecekveyaiçecekleetkileşimegirdiğineilişkinherhangibirbulgu

mevcut değildir. BUSCOPANPLUS açkarnınaveyabesinlerlebirlikte alınabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Eğerhamileolduğunuzu(veyaolabileceğinizi)düşünüyorsanızdoktorunuzahaber

vermelisiniz.BUSCOPAN PLUS hamilelik sırasındakullanılmamalıdır.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Eğer emziriyorsanızBUSCOPAN PLUS kullanmamalısınız.

Araçvemakinekullanımı

BazıkişilerdeBUSCOPANPLUSkullanımısırasındagözlerinyakınıveuzağıgörmeye

uyumsağlamasındabirbozuklukgelişebilir.Görmenizleilgilibirsıkıntıyaşarsanızbelirtiler

geçenekadararaçveyamakinekullanmayınız.Araçveyamakinekullanmadanönce

doktorunuzadanışınız.

BUSCOPANPLUS’ıniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemli

bilgiler

BUSCOPANPLUSsodyumiçerir.Eğerkontrollüsodyumdiyetiuyguluyorsanızdoktorunuz

bu hususu dikkate almalıdır.

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

Eğeraşağıdakiilaçlarıkullanıyorsanız,BUSCOPANPLUSileetkileşmeriski

bulunduğundan, doktorunuzu mutlakabilgilendiriniz:

Hiyosin-N-butilbromür etkin maddesi nedeniylegelişebilecek etkileşimler:

BUSCOPAN PLUS, aşağıdaki ilaçlarlabirlikte kullanıldığında ağızkuruluğu, kabızlık, görme

bulanıklığı,terleme,idrarınidrarkesesindebirikmesi,kalpatımınınhızlanmasıgibi

antikolinerjik etkilerartabilir:

-Ruhsal çöküntü (depresyon) tedavisindekullanılan trisiklikantidepresangrubu ilaçlar

-Alerjik hastalıklaravearaçtutmalarınakarşı etkiliolan antihistaminik ilaçlar

-Kalp atımsayısının kontrol altınaalınması için kullanılan kinidin, dizopramid

-Parkinson hastalığında kullanılan bir ilaçolan amantadin

-Astımgibinefesdarlığınayolaçanhastalıklardakullanılandiğerantikolinerjikilaçlar

(örn. tiotropium, ipratropium)

-Ruhsalrahatsızlıklarındüzeltilmesindeyardımcıolarakkullanılanhaloperidol,flufenazin

gibiilaçlar.

4/7

Metoklopramid:Kusmayıönlemekiçinkullanılanbirdopaminantagonistidir.

BUSCOPANPLUSilebirliktekullanıldığındaherikiilacınmidebarsakkanalıüstündeki

etkileri azalır.

Beta-adrenerjikilaçlar:Tansiyonyükselmesi,göğüsağrısının(anjina)önlenmesi,kalpte

ritimbozukluklarınınvekalpkrizinintedavisindekullanılanbeta-adrenerjikilaçların

BUSCOPANPLUSilebirliktekullanılmasıkalpatımsayısınınyükselmesietkisini

arttırabilir.

Parasetamol etkin maddesi nedeniylegelişebilecek etkileşimler:

BUSCOPANPLUSaşağıdakiilaçlarlavealkollebirliktekullanıldığındakaraciğerhasarına

yol açabilir.

-Uykuvericiilaçlarvesarahastalığı(epilepsi)tedavisindekullanılanilaçlar

(örn.glutetimid, fenobarbital, fenitoin, karbamazepin)

-Tüberküloztedavisindekullanılan bir antibiyotik olan rifampisin

Propantelin:İrritabl(hassas)barsaksendromununvefarklıidrarınıtutamamabiçimlerinin

tedavisindekullanılanbirspazmönleyiciilaçolanpropantelingibiilaçlarlamide

boşalmasınınyavaşlatıldığıdurumlardaparasetamolünemilimhızınınazalmasısonucu

BUSCOPAN PLUS’ınetkisinin başlaması gecikir.

Kloramfenikol:Ciddienfeksiyonlarıntedavisindekullanılanbirantibiyotikolan

kloramfenikolileBUSCOPANPLUSbirliktekullanıldığında,kloramfenikolünyarılanma

süresi artabileceğinden, zehirli olma(toksik)durumunun görülmesi riski artar.

Kansulandırıcıbirilaçolanwarfarinkullanıyorsanız,doktorunuzsiziyakından

izleyecektir.

AZT(zidovudin):AİDShastalığınıninilerlemesiniyavaşlatmakiçinkullanılanbirilaç

olanAZT(zidovudin)ileBUSCOPANPLUSbirliktekullanılırsa,içeriktekiparasetamol

veAZT(zidovudin)etkileşerekkandakiakyuvar(lökosit)sayısındaazalmayayolaçabilir.

Bunedenle,BUSCOPANPLUSveAZT,doktortavsiyesiolmadan,birlikte

kullanılmamalıdır.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınız iselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgiveriniz.

3. BUSCOPANPLUS nasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

BUSCOPAN PLUS’ı daimadoktorunuzun tavsiyeettiği şekildekullanınız.

BUSCOPAN PLUS erişkinlerdegünde3 kez1-2 tablet uygulanır.

BUSCOPAN PLUS filmtablet gerektiğinde 10yaşın üzerindeki çocuklardakullanılabilir.

Günlük toplam doz6 tabletigeçmemelidir.

BUSCOPANPLUS’ıdoktorunuzunonayıolmadanuzunsüreyadayüksekdozlarda

kullanmayınız.

Uygulama yoluvemetodu:

5/7

BUSCOPAN PLUSyalnızcaağızyoluylakullanılır.

Tabletleri çiğnemeden, bütün olarakyeterli miktardasıvıilealınız(örneğinbir bardak su ile)

Değişikyaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

10yaşınaltındaki çocuklardaBUSCOPAN PLUS kullanılması önerilmez.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlıhastalardaherhangi bir dozayarlamasıgereklideğildir.

Özel kullanımdurumları

Karaciğer/Böbrekyetmezliği:

Etkinmaddeolarakparasetamoliçerdiğiiçin,ciddiböbrekveyakaraciğerişlevbozuklukları

olan hastalardadoktorunyakından takibi gerekir.

EğerBUSCOPANPLUS’ınetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvar

ise doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşunuz.

Kullanmanız gerekendendahafazla BUSCOPANPLUS kullandıysanız

BUSCOPANPLUS’dankullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveya

eczacı ilekonuşunuz.

Aşırıdoz,ağızkuruluğu,idrarınmesanedebirikmesi,deridekızarıklık,midebarsak

hareketlerindenazalma,geçicigörmebozuklukları,kanbasıncındadüşme,nefesalmayla

ilgili sıkıntılaraneden olabilir.

BUSCOPANPLUS’ıkullanmayıunutursanız

İlaçdozunuzudoktorunuzunsizetarifettiğigibialmanızönemlidir.Eğerilacınızıalmayı

unutursanız,budozuhatırlarhatırlamazalmalısınız.Eğerbirsonrakidozunsaatigelmişse,

almadığınızdozu atlayınız, normal dozunuzu alarak tedaviyedevam ediniz.

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozalmayınız.

BUSCOPANPLUS ile tedavi sonlandırıldığında oluşabileceketkiler

Bulunmamaktadır.

4. Olası yanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,BUSCOPANPLUS’ıniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerde

yanetkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,BUSCOPANPLUS’ıkullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuza bildiriniz veya sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz.

Anafilaktikreaksiyonlar(Anişiddetlialerjikreaksiyon)veanafilaktikşok(Baygınlıkhissiile

görülür)ortayaçıkabilir.Kaşıntılıvekızartılıbirdöküntübütünvücudunuzayayılabilir.

Bütünvücutyadagözetrafındaşişmeolabilir.Solukyolundadaralmailenefesalmada

güçlükveyutmazorluğuçekebilirsiniz.Gelişebilecek dolaşımbozukluğusebebiylebilincinizi

kaybedebilirsiniz. Bu durum ölümlesonuçlanabilir. Bu durumların sıklığı bilinmemektedir.

Bunların hepsi çokciddiyanetkilerdir.

6/7

Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizinBUSCOPANPLUS’akarşıciddialerjinizvar

demektir.Aciltıbbi müdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerek olabilir.

Bu çok ciddiyanetkilerin hepsi oldukçaseyrekgörülür.

Bildirilendiğeryanetkilergörülmesıklığınagöreaşağıdakigibidir:

Yaygın olmayan (100 hastadabirinden az, fakat 1000 hastadabirinden fazla görülebilir):

-Dishidrozis(özellikleelveayaklardaanormalterlemeyleortayaçıkanbirderi

hastalığı)

-Deri reaksiyonları,bulantı

-Ağızkuruluğu

Seyrek (1000 hastadabirinden az, fakat 10000 hastadabirinden fazla görülebilir)

-Kan basıncındadüşme

-Kalp atışlarının hızlanması

-Deridöküntüsü,kaşıntı,kurdeşen,alerjiködem(dokulardasıvıtoplanmasısonucunda

şişlik)veanjiyoödem(yüzveboğazdasıvıtoplanmasısonucundaşişlik),akut

generalizeekzantematözpüstülozis,eritemamultiforme,Stevens-Johnsonsendromuve

toksikepidermalnekroliz(ölümcül sonuçlananlardahil)

Akutgeneralizeekzantematözpüstülozis:Vücudunbüyükbölümünde,anidenderi

kızarıklığıveüzerindetopluiğnebaşıbüyüklüğünde,içiirindolukabarcıklaroluşur.

Genellikleateş eşlik eder.

Eritemamultiforme:Genelliklekolvebacaklarda,simetrik,kızarıkvekabartılıdöküntüler

oluşur. Döküntüleryamayıandırır vebir merkezleri vardır.

Stevens-Johnsonsendromu:Genellikleateş,boğazağrısıvebitkinlikilebaşlar.Dahasonra

deridekızarık,ağrılıdöküntülerveiçisıvıdolukabarcıklaroluşur.Ağıziçindevecinsel

organlardaağrılıyaralarvardır.

Toksikepidermalnekroliz:Stevens-Johnsonsendromunundahaağırseyredenbir

formudur. Bütün vücutta,cildin üst tabakası, alttabakasından ayrılır.

Bunlarınhepsi,enderrastlanan,büyükçoğunluklailaçlarınnedenolduğu,ciddideri

hastalıklarıdır.

Sıklıkderecesibilinmeyenyanetkiler(eldekibilgilerdenhareketlesıklıkderecesi

hesaplanamayan)iseaşağıda listelenmiştir:

-Kanhücrelerinintümününsayıcaazalması,kanpulcuklarınınveakyuvarların

sayılarınınazalması(içindebulunanparasetamoletkinmaddesinebağlıolarak

görülebilir)

-Ani şiddetli alerjik reaksiyonvebaygınlık hissiyadabaş dönmesi (şok)görülebilir.

-Bronşlardaspazm (özellikleastımyadaalerji geçmişi olan kişilerde)

-Bazı karaciğerenzimlerinde artış(transaminazlar)

-İdrarın idrar kesesinde birikmesi veidraryapmadagüçlük

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

7/7

Yan etkilerin raporlanması

Kullanmatalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)’nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliği hakkındadahafazla bilgi edinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

5. BUSCOPANPLUS’ınsaklanması

BUSCOPANPLUS’ıçocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında

saklayınız.

30°C‘nin altındaki odasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarak kullanınız.

Ambalajdaki/blisterdeki sonkullanma tarihinden sonraBUSCOPAN PLUS’ıkullanmayınız.

RuhsatSahibi: BoehringerIngelheimİlaçTicaret A.Ş.

BüyükdereCad., USO Center

No:245, K: 13-14

34398–Maslak,İSTANBUL

Tel:(0 212)329 1100 Faks: (0 212)329 1101

Üretimyeri: ZentivaSağlık ÜrünleriSan. veTic.A.Ş.

Küçükkarıştıran 39780,Lüleburgaz

Bu kullanmatalimatı.tarihindeonaylanmıştır.