BUSCOPAN

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • BUSCOPAN 10 MG 20 DRAJE
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • BUSCOPAN 10 MG 20 DRAJE
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • butylscopolamine

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699693120014
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

BUSCOPAN10mgDraje

Ağızdanalınır.

Etkinmaddeler:

Herdraje10mghiyosin-N-butilbromüriçerir.

Yardımcımaddeler:

Sükroz,dibazikkalsiyumfosfat,nişasta,çözünebilenmısırnişastası,kolloidalsilika,

tartarikasit,stearikasit,polivinilpirolidon(povidon),talk,akasya,metil

parahidroksibenzoat,propilparahdroksibenzoat,polietilenGlikol6000

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabu

ilacıkullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1.BUSCOPAN10mgDrajenedirveneiçinkullanılır?

2.BUSCOPAN10mgDraje’yikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.BUSCOPAN10mgDrajenasılkullanılır?

4.Olasıyanetkilernelerdir?

5.BUSCOPAN10mgDrajesaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.BUSCOPAN10mgDrajenedirveneiçinkullanılır?

BUSCOPAN10mgdrajespazmgidericiilaçlargrubunadahildir.1drajeiçindeetkinmadde

olarak10mghiyosin-N-butilbromürbulunur.

20drajeiçerenblisterambalajdasunulmaktadır.Drajelerbeyazrenkteveyuvarlaktır.

BUSCOPAN10mgdrajeaşağıdakiorganlarınkaslarındameydanagelenani,şiddetli

nöbetlerşeklindekikasılmaların(spazm)vehareketbozukluklarınıngeçirilmesiiçin

kullanılır:

Mide

Barsaklar

İdrarkesesiveidraryolları

Safrakanalları

Üremeorganları

2.BUSCOPAN10mgDraje’yikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

BUSCOPAN10mgDraje’yiaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer;

- Etkinmaddeolanhiyosin-N-butilbromürveyaBUSCOPAN10mgdraje’niniçerdiği

diğermaddelerdenherhangibirinealerjiniz(aşırıduyarlılığınız)varsa,

- Göziçibasıncınınaşırıartmasınayolaçanglokomdenenbirgözrahatsızlığınızvarsa

vebununiçintedavigörmüyorsanız,

- İdrarınızınidrarkesesiiçindebirikmesineveatılmasınıngüçleşmesineyolaçanbir

rahatsızlığınızvarsa(örn.erkeklerdeprostatbezindebüyüme)

- Sindirimsisteminizdemekaniktıkanmaveyabarsakhareketlerininfelçolmasınabağlı

barsaktıkanmasıvarsa

- Kalpatımsayınızdaaşırıartışayolaçanbirrahatsızlığınızvarsa

- Megakolonadıverilenkalınbarsaklarınbirbölümününaşırıgenişlemesineyolaçan,

inatçıkabızlıkvekarınbüyümesiilekendinigösterenbirhastalığınızvarsa,

- Myastenigravisadıverilenkaslarınaşırıgüçsüzleşmesineyolaçannadirgörülenbir

hastalığınızvarsa,

- Hamileyseniz,

- Bebekemziriyorsanız.

BUSCOPAN10mgDraje’yiaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

Eğer;

- Gözünüzdedaraçılıglokomdenenbirbozuklukvarsa,

- Barsaklarınızdaveyaidraryollarınızdatıkanmavarsa,

- Kalpatımsayınızdaaşırıartışlabirliktekalpteritimbozukluğunuzvarsa,

- Aşırıtiroidhormonusalgılamasınayolaçanbirtiroidbezirahatsızlığınızvarsa,

- İdraryapmadagüçlükyaratanbirrahatsızlığınızvarsa(örn.erkeklerdeprostatbezinde

büyümeolmasıgibi)

- Kabızlıkçekiyorsanız,

- Vücutısınızdayükselmevarsa,

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

BUSCOPAN10mgDraje’ninyiyecekveiçecekilekullanılması

BUSCOPAN10mgdraje’ninyiyecekveyaiçecekleetkileşimegirdiğineilişkinherhangibir

bulgumevcutdeğildir.BUSCOPAN10mgdrajeaçkarnınaveyabesinlerlebirliktealınabilir.

Hamilelik

lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Eğerhamileolduğunuzu(veyaolabileceğinizi)düşünüyorsanızdoktorunuzahaber

vermelisiniz.BUSCOPAN10mgdrajehamileliksırasındakullanılmamalıdır.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

EğeremziriyorsanızBUSCOPAN10mgdrajekullanmamalısınız.

Araçvemakinekullanımı

BazıkişilerdeBUSCOPAN10mgdrajekullanımısırasındagözlerinyakınıveuzağıgörmeye

uyumsağlamasındabirbozuklukgelişebilir.Görmenizleilgilibirsıkıntıyaşarsanızbelirtiler

geçenekadararaçveyamakinekullanmayınız.Araçveyamakinekullanmadanönce

doktorunuzadanışınız.

BUSCOPAN10mgDraje’niniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkında

önemlibilgiler

BUSCOPAN10mgdrajesükroziçerir.Eğerdahaöncedendoktorunuztarafındanbazı

ekerlerekarşıdayanıksızlığınızolduğusöylenmişsebutıbbiürünüalmadanönce

doktorunuzlatemasageçiniz.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Eğeraşağıdakiilaçlarıkullanıyorsanız,BUSCOPAN10mgdrajeileetkileşmeriski

bulunduğundan,doktorunuzumutlakabilgilendiriniz:

BUSCOPAN10mgdraje,aşağıdakiilaçlarlabirliktekullanıldığındaağızkuruluğu,kabızlık,

görmebulanıklığı,terleme,idrarınidrarkesesindebirikmesi,kalpatımınınhızlanmasıgibi

antikolinerjiketkilerartabilir:

- Ruhsalçöküntü(depresyon)tedavisindekullanılantrisiklikantidepresangrubuilaçlar

- Alerjikhastalıklaravearaçtutmalarınakarşıetkiliolanantihistaminikilaçlar

- Kalpatımsayısınınkontrolaltınaalınmasıiçinkullanılankinidin,dizopramid

- Parkinsonhastalığındakullanılanbirilaçolanamantadin

- Astımgibinefesdarlığınayolaçanhastalıklardakullanılandiğerantikolinerjikilaçlar

(örn.tiotropium,ipratropium)

- Ruhsalrahatsızlıklarındüzeltilmesindeyardımcıolarakkullanılanhaloperidol,flufenazin

gibiilaçlar,butirofenonlar,fenotiyazinler.

Metoklopramid:kusmayıönlemekiçinkullanılanbirdopaminanatagonistidir.

BUSCOPAN10mgdrajeilebirliktekullanıldığındaherikiilacınmidebarsakkanalı

üstündekietkileriazalır.

Beta-adrenerjikilaçlar:Tansiyonyükselmesi,göğüsağrısınınönlenmesi,kalpteritim

bozukluklarınınvekalpkrizinintedavisindekullanılanbeta-adrenerjikilaçların

BUSCOPAN10mgdrajeilebirliktekullanılmasıkalpatımsayısınınyükselmesietkisini

arttırabilir.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3.BUSCOPAN10mgDrajenasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

BUSCOPAN10mgdraje‘yidaimadoktorunuzuntavsiyeettiğişekildekullanınız.

BUSCOPAN10mgdrajeerişkinlerdeGünde3kez1-2drajeuygulanır.

6-12yaşarasıçocuklarda:Günde3kez1drajeuygulanır.

BUSCOPAN10mgdraje‘yidoktorunuzunonayıolmadanuzunsüreyadayüksekdozlarda

kullanmayınız.

Uygulamayoluvemetodu:

BUSCOPAN10mgdrajeyalnızcaağızyoluylakullanılır.

Drajeleriçiğnemeden,bütünolarakyeterlimiktardasıvıilealınız(örneğinbirbardaksuile)

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

6yaşınaltındakiçocuklardakullanılmasıtavsiyeedilmemektedir.

Yaşlılardakullanımı:

Yaşlıhastalardaherhangibirdozayarlamasıgereklideğildir.

Özelkullanımdurumları

Karaciğer/Böbrekyetmezliği:

Karaciğeryadaböbreklerinizdenrahatsızlığınızvarsa,builaçdoktorkontrolüaltındadikkatle

kullanılmalıdır.

EğerBUSCOPAN10mgDraje’ninetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbir

izleniminizvarisedoktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaBUSCOPAN10mgDrajekullandıysanız:

BUSCOPAN10mgdraje’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktor

veyaeczacıilekonuşunuz.

Aşırıdoz,ağızkuruluğu,idrarınmesanedebirikmesi,deridekızarıklık,midebarsak

hareketlerindenazalma,geçicigörmebozuklukları,kanbasıncındadüşme,nefesalmayla

ilgilisıkıntılaranedenolabilir.

BUSCOPAN10mgDraje’yikullanmayıunutursanız

laçdozunuzudoktorunuzunsizetarifettiğigibialmanızönemlidir.Eğerilacınızıalmayı

unutursanız,budozuhatırlarhatırlamazalmalısınız.Eğerbirsonrakidozunsaatigelmişse,

almadığınızdozuatlayınız,normaldozunuzualaraktedaviyedevamediniz.

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

BUSCOPAN10mgDrajeiletedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkiler

Bulunmamaktadır.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,BUSCOPAN10mgdraje’niniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolan

kişilerdeyanetkilerolabilir.

Bildirilenyanetkilergörülmesıklığınagöreaşağıdakigibidir:

Yaygın(10hastadabirindenaz,fakat100hastadabirindenfazlagörülebilir):

-Görmedebulanıklık

Yaygınolmayan(100hastadabirindenaz,fakat1000hastadabirindenfazlagörülebilir):

- Derireaksiyonları

- Ağızkuruluğu

- Dishidrozis(özellikleelveayaklardaanormalterlemeyleortayaçıkanbirderi

hastalığı)

Seyrek(1000hastadabirindenaz,fakat10,000hastadabirindenfazlagörülebilir):

- Aşırıduyarlılık(alerji)

- İdrarınidrarkesesindebirikmesiveidraryapmadagüçlük

- Kalpatışlarınınhızlanması

Sıklıkderecesibilinmeyenyanetkiler(eldekibilgilerdenhareketlesıklıkderecesi

hesaplanamayan):

- Şiddetlianialerjikreaksiyon(döküntü,kaşıntı,yüz,dudaklarınşişmesiyadaağız

veyaboğazınyutmayıveyanefesalmayızorlaştıracakşekildeşişmesi);güçnefes

almaataklarıylaseyredervebaygınlıkhissiyadabaşdönmesi(şok)görülebilir.

- Kanbasıncındadüşme,yüzdekızarmagörülebilir.

Buçokciddibiryanetkidir.Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerek

olabilir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.BUSCOPAN10mgDraje’ninsaklanması

BUSCOPAN10mgdraje’yiçocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında

saklayınız.

30°C’ninaltındakiodasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

Ambalajdaki/blisterdekisonkullanmatarihindensonraBUSCOPAN10mgdraje’yi

kullanmayınız.

RuhsatSahibi: BoehringerIngelheimİlaçTicaretA.Ş.

EskiBüyükdereCad.,USOCenter

No:61,K:13-14

34398–Maslak,İSTANBUL

Tel:(0212)3291100 Faks:(0212)3291101

Üretimyeri: ZentivaSağlıkÜrünleriSan.veTic.A.ŞKüçükkarıştıran39780,

Lüleburgaz

Bukullanmatalimatıtarihindeonaylanmıştır.