BURNIL PED. %0, 05 15 ML DAMLA

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • BURNIL PED. %0, 05 15 ML DAMLA
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • BURNIL PED. %0,05 15 ML DAMLA
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • tetryzoline

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 139/22
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 24-06-1986
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1 / 6

KULLANMA TALİMATI

BURNİL Pediatrik Burun Damlası

Burun içine uygulanır.

Etkin madde :

1 ml Burnil Pediatrik Burun Damlası,

0.5 mg tetrahidrozolin

HCl içerir.

Yardımcı maddeler :

Sodyum klorür, sodyum sitrat, metil paraben, timerosal, hidroklorik

asit ve distile su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız.Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı

doktorunuza söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz.İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek

veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. BURNİL nedir ve niçin kullanılır?

2. BURNİL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. BURNİL nasıl kullanılır?

4 . Olası yan etkiler nelerdir?

5. BURNİL’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. BURNİL nedir ve ne için kullanılır?

BURNİL bölgesel bir soğuk algınlığı ilacıdır. Tetrahidrozolin, kan damarlarını büzücü

özellikleri sayesinde burun tıkanıklığının giderilmesini sağlar.

BURNİL 15 ml'lik cam şişe ve damlalığı ile birlikte sunulur. Berrak, renksiz bir çözelti

görünümündedir.

2 / 6

BURNİL, aşağıdaki durumların tedavisinde kullanılır:

Akut ve kronik rinit, soğuk algınlığı, sinüzit, saman nezlesi ve diğer alerjik durumlara bağlı

burun tıkanıklıklarında kullanılır.

Burun içerisine uygulanacak operasyonlardan ve teşhisden önce şişmeyi azaltmak, burun ve

boğaza ait zarların görünürlüğünü arttırmak ve kulak iltihaplarında hastanın tıkanan östaki

borusu girişinin açılmasında kullanılabilir.

2. BURNİL'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

BURNİL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ.

Eğer :

Tetrahidrozolin HCI veya BURNİL’in bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi

birine karşı (yardımcı maddeler listesine bakınız) alerjiniz var ise,

Burun deliklerinizin derisinde veya iç yüzeyinde iltihap varsa veya burnunuzun içinde kabuk

varsa,

2 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.

BURNİL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ.

Koroner kalp hastalığı ve çeşitli kalp damar hastalığınız varsa,

Monoamin oksidaz inhibitörleri (MAO inhibitörleri) adı verilen ve depresyon tedavisinde

kullanılan ilaçlarla (ör:izokarboksazid, linezolid, fenelzin, rasajilin, selejilin, tranilsipromin)

tedavi altında iseniz,

Kan basıncı yüksekliğiniz (hipertansiyon) varsa,

Prostat bezinde büyümeniz varsa (prostatik hipertrofi olarak da bilinir)

Şeker hastalığınız (diabetes mellitus) varsa,

Göz içi basıncınız artmışsa (özellikle dar açılı glokom),

Tiroid fonksiyon bozukluğunuz (hipertiroidi) varsa.

5 günden uzun süreli kullanılmamalıdır.

Burun tıkanıklığını gideren soğuk algınlığı ilaçlarının sürekli kullanımının onların etkilerini

zayıflatabileceğini göz önünde bulundurunuz. Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde

dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

BURNİL'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Herhangi bir bilgi mevcut değildir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

BURNİL'i doktorunuz gerekli görmedikçe hamilelik döneminde kullanmayınız.

3 / 6

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

BURNİL'i doktorunuz gerekli görmedikçe emzirme döneminde kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

BURNİL'in sizi nasıl etkilediğini anlayıncaya kadar araç veya makine kullanmanız tavsiye

edilmez

.

BURNİL'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

BURNİL, içeriğinde bulunan metil paraben nedeniyle alerjik reaksiyonlara (muhtemelen

gecikmiş) sebebiyet verebilir.

ürün

timerosal

içerdiğinden

durum

lokal

deri

reaksiyonlarına

(örneğin

temas

dermatitite) ve renk kaybına sebebiyet verebilir.

Bu tıbbi ürün her dozunda 5.5 mg sodyum ihtiva eder, uygulama yolu nedeniyle sodyuma

bağlı herhangi bir yan etki beklenmez.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

BURNİL ve duygu durumunu uyaran belirli ilaçların (tranilsipromin tipi MAO inhibitörleri)

(ör:izokarboksazid,

linezolid,

fenelzin,

rasajilin,

selejilin,

tranilsipromin)

trisiklik

antidepresanlar (ör:amitriptilin) ile

birlikte kullanımı, kalp – damar sistemi üzerindeki etkileri

nedeniyle kan basıncında artışa yol açabilmektedir.

Duygu durumunu uyaran belirli ilaçların (trisiklik antidepresanlar ya da MAO inhibitörleri)

eşzamanlı olarak ya da BURNİL uygulamasından hemen önce kullanımı veya tek başına

BURNİL 'in doz aşımı veya yutulması kan basıncında artışa yol açabilmektedir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. BURNİL nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Damlatma aralıkları 4 saaten az olmamalıdır. Sadece burun deliklerine uygulanır.

2 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaş

Kullanım miktarı

Kullanım süresi

2-6 arası çocuklarda

1-2 damla

Günde 1-3 kez

4 / 6

Tavsiye edilen miktardan fazla kullanılmamalıdır. Önerilenden daha yüksek dozajlar, yalnızca

doktorunuzun gözetimi altında kullanılabilir. Tetrahidrozolin HCI içeren burun damlaları,

önerilen dozlarda 3-5 gün kullanılabilirler. İki uygulama arası 3 saatten az olmamalıdır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanım:

BURNİL,

sadece

arası

yaş

çocuklara

verilebilir;

küçük

çocuklarda

bebeklerde

kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanım:

Yaşlılarda kullanımına ilişkin özel bir durum bulunmamaktadır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği :

BURNİL'in

böbrek

yetmezliği

olan

hastalarda

kullanımına

ilişkin

özel

durum

bulunmamaktadır.

Karaciğer yetmezliği :

BURNİL'in

karaciğer

yetmezliği

olan

hastalarda

kullanımına

ilişkin

özel

durum

bulunmamaktadır.

Kullanmanız gerekenden daha fazla BURNİL kullandıysanız:

Kullanmanız gerekenden daha fazla

BURNİL

kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile

konuşunuz.

BURNİL'i kullanmayı unutursanız:

Eğer

BURNİL'in

dozunu

almayı

unutursanız

saat

içinde

hatırlarsanız

hemen

kullanınız. Ancak daha uzun sürede hatırlarsanız, dozu atlayınız ve bir sonraki dozu normal

zamanında alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

BURNİL ile tedavisini sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

BURNİL tedavisini bırakmayı düşünüyorsanız, önce doktorunuza danışınız.

5 / 6

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, BURNİL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler

olabilir.

Aşağıdakilerden

biri

olursa,

BURNİL'i

kullanmayı

durdurunuz

ve

DERHAL

doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Alerjik reaksiyon, yüz ve boğazda şişmeye neden olan ciddi alerjik reaksiyon.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek

görülür. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin BURNİL'e karşı ciddi alerjiniz var

demektedir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Yan etkiler, aşağıdaki sıklık gruplamasına dayanarak değerlendirilmektedir:

Çok yaygın: 10 hastanın en az 1'inde görülebilir.

Yaygın : 10 hastanın 1'inden az, fakat 100 hastanın 1'inden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan : 100 hastanın 1'inden az, fakat 1.000 hastanın 1'inden fazla görülebilir.

Seyrek : 1.000 hastanın 1'inden az, fakat 10.000 hastanın 1'inden fazla görülebilir.

Çok seyrek : 10.000 hastanın 1'inden az görülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Yaygın

Burun mukozası, ağız ve boğazda yanma veya kuruluk; özellikle hassas hastalarda aksırma

oluşabilir.

Yaygın olmayan

Alerji (yüz ve boğazda şişme, döküntü, kaşıntı gibi aşırı duyarlılık reaksiyonları)

Kan basıncında yükselme, nabızda hızlanma ve çarpıntı

Seyrek

Baş ağrısı, uykusuzluk, yorgunluk, sersemlik hissi, uyku hali, endişe, rahatsızlık

huzursuzluk, halüsinasyon (varsanı, hayal görme) nöbetler (özellikle çocuklarda)

Etki kaybolduktan sonra mukozanın şişmesi şiddetlenebilir (reaktif hiperemi)

Bulantı, deri döküntüsü ve görme bozuklukları

Bilinmiyor

Geçici bölgesel tahriş ve kuruluk, ağrı, burunda tıkanıklık ve ilaçla uyarılan burun iltihabı

6 / 6

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma

Talimatında

alan

veya

almayan

herhangi

etki

meydana

gelmesi

durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan

etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “ İlaç Yan Etki Bildirimi ”ikonuna tıklayarak ya

da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans

Merkezi

(TÜFAM)’ne

bildiriniz.

Meydana

gelen

etkileri

bildirerek

kullanmakta

olduğunuz

ilacın

güvenliliği

hakkında

daha

fazla

bilgi

edinilmesine

katkı

sağlamış

olacaksınız.

5. BURNİL'in saklanması

BURNİL’i

çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız

Etiketin

veya

ambalajın

üzerinde

belirtilen

son

kullanma

tarihinden

sonra

BURNİL'i

kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajın bozukluklar fark ederseniz BURNİL'i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

Kurtsan İlaçları A.Ş.

Bağcılar 34218 İSTANBUL

Üretim Yeri :

Recordati İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Esenyurt / İSTANBUL

Bu kullanma talimatı . tarihinde onaylanmıştır.