BRUNAC % 5 5 ML STERIL GOZ DAMLASI

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • BRUNAC % 5 5 ML STERIL GOZ DAMLASI
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • BRUNAC % 5 5 ML STERIL GOZ DAMLASI
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • asetilsistein

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699821610011
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1

KULLANMA TALİMATI

BRUNAC ®

%5SterilGözDamlası

GözeUygulanır

-EtkinMadde:

Her1mlsolüsyon50 mg N-asetilsisteiniçerir:

-Yardımcı Maddeler:

Polivinilpirolidon ,Ditiyotreitol,Sodyumedetat,Dibazik sodyum fosfat ,Benzalkonyum

klorür,Sodyum hidroksit,SterilDistilesu.

Bukullanma talimatında:

1.BRUNAC ®

Nedir veNeİçinKullanılır?

2.BRUNAC ® ’ıKullanmadanÖnceDikkat Edilmesi Gerekenler

3.BRUNAC ®

Nasıl Kullanılır?

4.OlasıYanEtkiler Nelerdir?

5.BRUNAC ® ’ınSaklanması

başlıkları yer almaktadır.

1.BRUNAC ®

nedir veneiçinkullanılır?

BRUNAC ®

kornea’dabulunankollajenazadlıenziminişlevgörmesiniengelleyenN-

asetilsisteinmaddesiniiçerenvegözdekimukusdenilenkoyukıvamlısalgıları

seyreltici etkiyesahip birgözdamlasıdır.

Kornealülserler,farklınedenlerdenoluşankorneailtihabı,gözyaşısalgıdeğişiminden

doğankorneal hastalıklardakullanılmaktadır.

5 mlsolüsyon içeren kahverengi cam şişede, damlalık ilebirlikte bulunmaktadır.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizereçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasındadoktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveya düşük dozkullanmayınız.

2

2.BRUNAC ® ’ıkullanmadanöncedikkatedilmesieerekenler

Şişeaçıldığızamanhoşolmayanbirkokuhissedebilirsiniz.Bu,sülfürkokusuolupetkin

maddenin özelliğidir. Ürünün bozuk olduğu anlamınagelmez.

BRUNAC ® ’ıaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

EğerBRUNAC’ıniçerdiği“Etkin Madde”yada“Yardımcı Maddeler”bölümünde listelenmiş

olan bileşenlerden herhangi birinekarşıaşırı duyarlıisenizürünü kullanmayınız.

Kullanımıhekimtarafından kesin olarakgerekligörülmedikçeçocuklardakullanılmamalıdır.

BRUNAC ® ’ı aşağıdakidurumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

BRUNAC ® ’ınyiyecekveiçecekilekullanılması

BRUNAC ® ’ınyiyecek veyaiçeceklerleherhangibir etkileşimi bulunmamaktadır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

BRUNAC ®

SterilGözDamlasıiçin,gebeliklerdemaruzkalmayailişkinklinikverimevcut

değildir.

Hayvanlarüzerindeyapılançalışmalar,gebelik/embriyonal/fetalgelişim/doğumyada

doğumsonrasıgelişimileilgiliolarakdoğrudanyadadolaylızararlıetkilerolduğunu

göstermemektedir.

Gözdamlasıolarakuygulandıktansonrasistemikdolaşımageçenilaçmiktarıgenellikle

sınırların altındadır.Bununla beraber hamile bayanlardakullanılırken dikkatli olunmalıdır.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkederseniz,hemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

N-asetilsistein’in insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir.

GözDamlasıolmasınedeniileemzirmekteolankadınınBRUNAC’asistemikmaruzkalması

çok düşük düzeydeolacağından,emzirilen çocuk için herhangi biretkiöngörülmemiştir.

BRUNAC ®

gözdamlasıkullanan anneler emzirebilirler.

Araçvemakinekullanımı

BRUNAC ® ’ın, araçvemakine kullanmaetkisi hakkında bilgiyoktur.

Ancakhergözdamlasındaolduğugibi,BRUNAC®dagörmedegeçicibirbulanıklık

yapabilir.Gözdamlasınıdamlattıktansonraarabayahutmakinekullanmadanönce

görüşünüzün netleşmesini bekleyin.

3

BRUNAC ® ’ıniçeriğindebulunanbazı yardımcı maddelerhakkında önemlibilgiler

Buürünkoruyucumaddeolarakbenzalkonyumklorüriçerir.Benzalkonyumklorürgözde

tahrişedicietkiyesebepolabilir.Yumuşakkontaktlenslerletemasındankaçınınız.

Uygulamadanöncekontaktlensiçıkartınızvelensitakmakiçinenazından15dakika

bekleyiniz. Yumuşak kontakt lenslerin renklerinin bozulmasına neden olduğu bilinmektedir.

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

Builaçlailgilietkileşmebildirilmemiştir.Hekimtavsiyesiüzerineantibiyotikveyadiğer

etken maddeiçerengözdamlaları ile birlikte kullanılabilir.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandıysanızlütfen doktorunuza veya eczacınızabunlarhakkında bilgiveriniz.

3.BRUNAC ®

nasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığıiçintalimatlar:

Günde3–4 defa1–2 damlagözkapağı kesesinedamlatılır.

Uygulama yoluvemetodu:

Gözedamlatarak kullanımiçindir.

Ellerinizi iyiceyıkayınız.

Kutu içerisinde bulunanplastik damlalığıpoşetindençıkartınız.

Şişe üzerindebulunan metal halkayı üstten çekerekaçınızveçıkartınız.

Metal halkanın altından çıkan kahverengi kapağı açınız.

Damlalığıpoşetindençıkartınız,dikkatliceşişeucunatakınız.

Damlalığınucundabulunanufakkapağıaçınız.Gözdamlanızkullanımahazırhale

gelmiştir.

Başınızı arkayadoğru dayayınız.

Bir elinizle şişeyi tutunuz, diğer elinizle altgözkapağınızı hafifçeaşağı doğruçekiniz.

Altgözkapağınızın içineyavaşçabir-ikidamlabırakınız.

Gözünüzü birkaçsaniyekapalıtutunuz.

Damlatırkendamlalığınucunungözileyadabaşkabiryüzeyiletemasetmemesineözen

gösteriniz.

Kullandıktan sonradamlalığınucundaki ufak kapağısıkıcakapatınız.

Değişikyaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Hekimtarafındangerekliolduğu kesin olarak bildirilmedikçeçocuklardakullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

Günde3–4 defa1–2 damla gözkapağı kesesine damlatılır.

4

Özel kullanımdurumları:

Özel kullanımıyoktur.

EğerBRUNAC ® ’ınetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaBRUNAC ®

kullanırsanız:

Bu ilaçla ilgili zehirlenme vakaları bildirilmemiştir.

BRUNAC ® ’ıkullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozalmayınız.

BRUNAC ®

iletedavi sonlandırıldığında oluşabileceketkiler

Tedavinizi doktorunuzadanışmadan sonlandırmayınız.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

TümilaçlargibiBRUNAC ® ’ıniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Yan etkilergörülmesıklıklarınagöreaşağıdaki şekildesıralanmıştır:

Çokyaygın:10 hastanınen azbirindegörülebilir.

Yaygın:10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazlagörülebilir.

Yaygın değil: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazlagörülebilir.

Seyrek: 1.000 hastanın birinden azfakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden azgörülebilir

Seyrek: Gözdehafifgeçici tahriş.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)’nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliği hakkındadahafazla bilgi edinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

5.BRUNAC ® ’ınsaklanması

BRUNAC ® ’ı, çocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

5

BRUNAC ®

şişesiniaçmadanönce25°C’ninaltındakiodasıcaklıklarında,ışıktankoruyarak

saklayınız.

BRUNAC ®

şişesiniaçtıktan sonraisebuzdolabında(+4°C/ + 8°C ) ’de saklanmalıdır.

Açıldıktan sonra15gün içinde kullanılmalıdır.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarak kullanınız.

Ambalajdaki sonkullanma tarihinden sonraBRUNAC ® ’ıkullanmayınız.

EtiketinveyaambalajınüzerindebelirtilensonkullanmatarihindensonraBRUNAC ® ’ı

kullanmayınız.Son kullanma tarihinin, ilkiki rakamı ayı,son iki rakamı yılıgösterir.

Bu tarih, doğru koşullardaveambalajıaçılmadansaklanmışürünleriçingeçerlidir.

Çevreyi korumakamacıyla, kullanmadığınızBRUNAC ® ’ışehir suyuna veya çöpeatmayınız.

Bu konuda eczacınıza danışınız

RuhsatSahibi Bio-GenİlaçSan. Tic.Ltd. Şti

Adresi BosnaHersek Cad.No: 33/2

06510Emek-ANKARA

Üretici Firma BruschettiniS.r.l.

ViaIsonzo,n.6-16147 Cenova/İtalya

Bu kullanma talimatı tarihindeonaylanmıştır.