BRUMETON 5 ML GOZ DAMLASI

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • BRUMETON 5 ML GOZ DAMLASI
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • BRUMETON 5 ML GOZ DAMLASI
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • prednizolon ve antiinfectives

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699821610042
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1

KULLANMA TALİMATI

BRUMETON ®

, 5mlGöz Damlası

GözeUygulanır

-EtkinMaddeler:

Her 1 mlsolüsyonaşağıdaki etkin maddeleri içerir:

1 mgBetametazon ve100 mgSülfasetamidsodyum

-Yardımcı Maddeler:

Sodyumtiyosülfat,sodyumbisülfit,sodyumedetat,metilp-hidroksibenzoat,propilp-

hidroksibenzoat,etoksillenmişlanolinesterleri,polisorbat80,fenilcivaasetat,saflaştırılmış

su.

Bukullanma talimatında:

1.BRUMETON ®

nedir veneiçinkullanılır?

2.BRUMETON ® ’ukullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.BRUMETON ®

nasılkullanılır?

4.Olasıyanetkilernelerdir?

5.BRUMETON ® ’unsaklanması

başlıkları yeralmaktadır.

1. BRUMETON ®

nedir veneiçinkullanılır?

5ml’liksolüsyoniçeren,kartonkutudasunulan,beyazkapaklışeffafplastikbirşişeiçinde

açık sarı renk solüsyon içeren,kullanımahazır sterilgözdamlasıdır.

BRUMETON ®

gözünönkısmındagözüngelişebilecekalerjikveiltihabihastalıkların

bölgesel tedavisindevebu hastalıkların önlenmesindekullanılır.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizereçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasındadoktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveya düşük dozkullanmayınız.

2

Başlıcastafilokok,streptokok,pnömokok,HaemophilusinfluentiaeveMoraxella

lacunata,Klebsiellapneumoniae,Escherichiacoli,Aerobacteraerogenesisimli

mikroorganizmalarveSulfasetamidetkinmaddesineduyarlıdiğermikroorganizmalar

nedeniylemeydanagelenyüzeyelgözenfeksiyonlarında

“Konjunktivit”adıverilen,gözkapağınıniçyüzününiltihabında(sebebiyağ

bezlerininaşırısalgımeydanagetirmesi,alerjiyadastafilokokcinsibakteriler

olabilir),

Hemkronik(uzunsüredirdevameden)hemdealerjikakut(anidenşiddetleortaya

çıkan)gözkapağı iltihabında,

Gözküresinin saydam ön kısmının (kornea)dokuboşluğununiltihabında,

Gözkapağı ilegözkapağının içyüzününberaber iltihabında,

Skleraveepiskleraisimligözdokularınıniltihaplarında,

İrisadı verilengözdokusunun iltihabında

İris vekirpiksicismin beraber iltihabı (iridosiklit) durumunda

2.BRUMETON ® ’ukullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

BRUMETON ® ’uaşağıdaki durumlardaKULLANMAYINIZ:

EğerBRUMETON ® ’uniçerdiği“EtkinMadde”yada“YardımcıMaddeler”bölümünde

listelenmiş olan bileşenlerden herhangi birinekarşıaşırı duyarlıisenizürünü kullanmayınız.

Aşağıda tıbbiismi geçenrahatsızlıklardan birine sahipsenizbu ürünü kullanmayınız:

Göziçi hipertansiyon(Göziçiyüksek tansiyon)

Göztüberkülozu vemikozis(mantarhastalığı)

Gözküresininsaydamönkısmınınvirüsnedeniyleiltihabı(Budurumdaancak,virüs

içingereklibirbaşkatedaviileberaberbuilacınkullanımınıhekiminizuygun

bulabilir)

Gözküresininsaydamönkısmınınvirüssebebiylehastalığındakiülseratifevresinde

veherpes simplexisimlivirüsebağlı,aniden şiddetleortayaçıkanenfeksiyon.

Ülseratifkeratokonujnkitivitadıverilen,gözküresininsaydamönkısmınınvegöz

kapağınıniçyüzününiltihaplıveyaralıolmahali.(Başlangıçfazındadahiolsabu

rahatsızlığınızmevcutsa kullanmayınız.)

Kortikosteroidlerilemaskelenebilenveyakötüleşebilen,anidenşiddetleortayaçıkan

cerahatligöziltihabı,gözkapağınıniçyüzününcerahatliiltihabı,cerahatlıveherpetik

gözkapağı iltihabı.

Gözkapağı kenarındakiyağbezlerinin iltihabı (arpacık),

Çiçek hastalığı, suçiçeği,

Böbrekyetmezliği.

Doktorun tavsiyesinegöremutlak gereksinimler hariççocuklardakullanımı önerilmez.

BRUMETON ® ’uaşağıdaki durumlardaDİKKATLİ KULLANINIZ:

Uzun sürelikullanımda,göziçi basıncınınsıklıklatest edilmesi önerilir.

3

Uzunsürelikullanımıyanetkilerdebirartışanedenolabilir:1aydandahauzuntedavi

periyodu sonrasında ilacın kesilmesi önerilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

HamileliksüresinceBRUMETON ® ,ancakkullanımızorunluisevecidditıbbikontrolaltında

uygulanmalıdır.

BRUMETON ®

gerekliolmadıkçagebelik dönemindekullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

EmzirmedönemindeBRUMETON ® ,ancakkullanımızorunluisevecidditıbbikontrol

altında uygulanmalıdır.

Araçvemakinekullanımı:

BRUMETON ®

,araçvemakinekullanımbecerisiüzerineetkilideğildir.

Ancakhergözdamlasındaolduğugibi,BRUMETON ®

dagörmedegeçicibirbulanıklık

yapabilir.Gözdamlasınıdamlattıktansonraarabayahutmakinekullanmadanönce

görüşünüzün netleşmesini bekleyin.

BRUMETON ® ’uniçeriğindebulunanbazı yardımcımaddelerhakkında önemlibilgiler:

Buürünkoruyucumaddeolarakfenilcivaasetatiçermektedir,bunedenleaşırıduyarlılık

reaksiyonlarasebebiyetverebilir.

Bu ürünMetilp-oksibenzoatve Propilp-oksibenzoatiçermektedir, bunedenle hafifderecedetahriş

ediciolabilir.

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

Önerilenendikasyonlardadiğerilaçlarileetkileşimveyafarmakolojikgeçimsizlik

bilinmemektedir.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandıysanızlütfen doktorunuza veya eczacınızabunlarhakkında bilgiveriniz.

3.BRUMETON ®

nasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

Solüsyondangeceboyuncabir-ikidefa1-2damlavegündeüç-dörtdefa1-2damlaaltgöz

kapağınıniçyüzüneuygulanır.İstenilenyanıteldeedildiğindedozajazaltılabilirfakat

tedavinintamamlanmadankesilmesitavsiyeedilmez.Kronikdurumlardatedavininkesilmesi

4

uygulamasıklığınınderecedereceazaltılmasıylasağlanmalıdır.Doktorunuzuntalimatlarına

kesin olarak uyunuz.

Uygulama yoluvemetodu:

Ellerinizi iyiceyıkayınız,

Şişenin kapağınıaçınız,

Başınızı arkayadoğru dayayınız,

Bir elinizle şişeyi tutunuz, diğer elinizle altgözkapağınızı hafifçeaşağı doğruçekiniz,

Şişeyi birazsıkarakaltgözkapağınızın içineyavaşçabir-ikidamlabırakınız,

Gözünüzü birkaçsaniyekapalıtutunuz.

Damlatırkendamlalığınucunungözileyadabaşkabiryüzeyiletemasetmemesineözen

gösteriniz.

Kullandıktan sonraşişenin ağzınısıkıcakapatınız.

Değişikyaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

BRUMETON ® ’unçocuklardakullanımıaraştırılmamıştır.Çocuklardakullanılacakise

mutlakadoktor tavsiyesivegözetimialtında kullanılmalıdır.

Özel kullanımdurumları:

Böbrekyetmezliği olan hastalardakullanılmamalıdır.

EğerBRUMETON ® ’unetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaBRUMETON ®

kullandıysanız:

Ürünbölgeselolarakveazmiktarkullanılmaktaolduğundantümvücuduetkilemeolasılığı

çok nadirdir.

Eğerkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızgözünüzüılıksuileyıkayarakilacı

uzaklaştırabilirsiniz.Buişlemdensonrailacıhemenuygulamayıpbirsonrakiuygulama

zamanını bekleyiniz.

Yanlışlıklayutulduğundaseyreltmek için bolsıvıalınması önerilir.

BRUMETON ® ’dankullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanız,birdoktorveyaeczacı

ilekonuşunuz.

BRUMETON ® ’ukullanmayı unuttuysanız

EğerBRUMETON ®

kullanmayıunuttuysanızhatırladığınızzamandadamlanızıdamlatıp,

diğer uygulamalarınızaönceden kararlaştırılanzamanlardadevam ediniz.

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozalmayınız.

5

4.Olasıyanetkilernelerdir?

TümilaçlargibiBRUMETON ®

’uniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Yan etkileraşağıdakikategorilerdegösterildiği şekildesıralanmıştır:

Çokyaygın:10 hastanınen az1’indegörülebilir.

Yaygın:10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazlagörülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek:1.000hastanınbirindenazgörülebilir,fakat10.000hastanınbirindenfazla

görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden azgörülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketletahmin edilemiyor.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,BRUMETON ® ’ukullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuza bildiriniz veya sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz.

-Farklı bileşenlerekarşıdeğişik tiplerdeaşırı duyarlılık belirtileri.

-Gözdealerjikreaksiyon,gözdeyanma,batıcıağrı,kaşınma,şişkinlik,ışığabakamamaile

kendinigösteren tahriş durumu.

Bunların hepsi çokciddiyanetkilerdir.Bu çok ciddiyanetkilerin hepsiseyrekgörülür.

Eğerbunlardanbirisizdemevcutiseaciltıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanıza

gerek olabilir.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,hemendoktorunuzabildirinizveyasize

enyakınhastaneninacil bölümünebaşvurunuz:

-Uzunsürebuürünükullandıysanızgözbasıncınınyükselmesi(gözhipertansiyonu)veyagöz

merceğininsaydamlığınıkaybederekbulanıklaşması(katarakt).Bunlarınhepsiciddiyan

etkilerdir. Buciddiyan etkilerin hepsi çok seyrekgörülür.

-Builacıniçindebulunanantibiyotiğekarşıhassasolmayanbirmikroorganizmadankaynaklı

gözenfeksiyonu.Buciddibiryanetkidir.Buciddiyanetkiningörülmesıklığı

bilinmemektedir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

6

5.BRUMETON ® ’unsaklanması

BRUMETON ® ’u,çocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında

saklayınız.

BRUMETON ®’

unşişeağzıaçılanakadar,2°C–8°Carasında(buzdolabında)saklanmalıdır.

Şişeağzıaçıldıktansonraise25°C’ninaltındakiodasıcaklığında,ışıktankoruyarak

saklanması koşulu ile 30gün içerisinde kullanılmalıdır.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarak kullanınız.

Ambalajdakiveşişedekison kullanma tarihinden sonraBRUMETON ® ’ukullanmayınız.

Ağzının açılmasından 30gün sonrailaçkullanılmamalıdır.

RuhsatSahibi Bio-GenİlaçSan.Tic.Ltd. Şti.

Adresi BosnaHersek Cad.No: 33/2

06510Emek-ANKARA

Üretici Firma

BruschettiniS.r.l.

ViaIsonzo, 6 16147 Cenova/İtalya

Bu kullanma talimatı tarihindeonaylanmıştır.