BRUFEN RETARD 800 MG YAVAS SALIMLI FILM TABLET, 14 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • BRUFEN RETARD 800 MG YAVAS SALIMLI FILM TABLET, 14 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • BRUFEN RETARD 800 MG YAVAS SALIMLI FILM TABLET, 14 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • ibuprofen

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699548033162
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

BRUFEN ®

Retard800mgYavaş SalımlıFilmTablet

Ağızyoluyla alınır.

Etkinmadde:800 mgibuprofen.

Yardımcımaddeler:Ksantanzamkı,PovidonK-30,İzopropilalkol*,Stearikasit,

Kolloidalsusuzsilika,Hipromelloz6mPa.s,Hipromelloz5mPa.s,Talk,Titanyumdioksit,

Endüstriyel metil alkol*,Saf su*.

*Bitmişüründebulunmamaktadır.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizin için reçeteedilmistir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasındadoktoraveyahastaneyegittiğinizdebuilacı

kullandığınızıdoktorunuza söyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveya düşükdoz kullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1. BRUFEN ®

nedir veneiçinkullanılır?

2. BRUFEN ® ’ikullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

3. BRUFEN ®

nasılkullanılır?

4. Olasıyanetkiler nelerdir?

5. BRUFEN ® ’in saklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1. BRUFEN ® nedir veneiçinkullanılır?

BRUFEN ®

, 14 ve28film tabletiçeren blisterambalajlardatakdim edilmektedir.

Her birfilm tablet 800 mgibuprofen içerir.

BRUFEN ® ’inetkinmaddesiolanibuprofen,non-steroidanti-inflamatuvarilaçlar

(NSAİİ-steroidyapıdaolmayanintihapönleyici)olarakadlandırılanağrıkesicibirilaç

grubunaaittir.

BRUFEN ®

bu özellikleridolayısıyla, aşağıdaki durumlardakullanılmaktadır:

- Eklemlerdekiromatizmaliltihabihastalıkların(romatoidartrit,osteoartritve

ankilozan spondilit) belirtivebulgularının düzeltilmesi,

- Gut (damla) hastalığındagörüleneklem iltihabı,

- Akut kas-iskelet ağrıların rahatlatılması,

- Cerrahi operasyondan sonragörülenağrı,

- Adet dönemi ağrılarınıngiderilmesi (primerdismenore)

2. BRUFEN ® ’i kullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

Kardiyovasküler(Kalp-damarsistemi ile ilgili) risk

-NSAİİ’lerölümcülolabilecekKVtrombotik(pıhtılaşma)olaylar,miyokardinfarktüsü(kalp

krizi)veinme(felç)riskindeartışanedenolabilir.Buriskkullanımsüresinebağlıolarak

artabilir.KVhastalığıolanveyaKVhastalıkriskfaktörlerinitaşıyanhastalardariskdaha

yüksekolabilir.

-BRUFEN koroner arterby-pass(baypas)cerrahisiöncesi ağrı tedavisindekontrendikedir.

Gastrointestinal (Mide-bağırsaksistemiyleilgili) riskler

NSAİİ’lerkanama,ülserasyon(yara),mideveyabağırsakperforasyonu(delinmesi)gibi

ölümcülolabilecekciddiGIadversetkilereyolaçarlar.Buadversolaylarherhangibir

zamanda,öncedenuyarıcıbirsemptomvererekveyavermeksizinortayaçıkabilirler.Yaşlı

hastalardaciddiGIetkiler bakımından dahayüksek risk taşımaktadırlar.

BRUFEN ® ’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

- Hamileliğinizin son3 ayındaiseniz,

- İbuprofeneveyabuilacıniçindekiyardımcımaddelerdenbirinekarşıaşırıduyarlı(alerjik)

iseniz,

- Dahaöncedenibuprofen,aspirinvediğerNSAİİ’lerekarşı,astım,buruniltihabı(rinit),

kurdeşenveyaanjiyoödem(boğaz,boyun,dudakgibiorganlardaalerjiyebağlıbelirgin

ödem, şişme)gibialerjik reaksiyonlargösterdiyseniz,

- Sözüedilenbuilaçlarnedeniyledahaöncemide-bağırsakkanamasıveyadelinmesi

geçirdiyseniz,

- Tekrarlayanmide-onikiparmakbağırsağıülserleri,iltihabibağırsakhastalıkları(ülseratif

kolit,Crohnhastalığı),mide-bağırsakkanamasıgibihastalıklarınızvarsayadadahaönce

tekrarlayan bir şekildegeçirdiyseniz,

- Şiddetlikalpyetmezliğinizvar ise,

- Şiddetliböbrekyetmezliğinizvar ise,

- Şiddetlikaraciğeryetmezliğinizvar ise,

-Koronerarter bypass cerrahisi(kalp damarlarındaki tıkanıklığın düzeltilmesi ameliyatı)

öncesi veyasonrası dönemdeyseniz,

- İbuprofen kullanırken mide-bağırsak kanaması veyayarası (ülserasyon) oluşurise,

- Serebrovasküler kanamayadabaşkaaktif kanamanızvarsa,

- Artan kanamaeğiliminizvarsa.

BRUFEN ® ’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

- Astımhastası iseniz, veyadahaönceastımgeçirdiyseniz; bronşlardaspazmayolaçabilir,

- Öncedenmide-onikiparmakbağırsağıülseriveyabaşkamide-bağırsakhastalıkları

geçirdiyseniz; bu tablolardaalevlenmegörülebilir,

- Böbrekhastalığınızvarsa;böbrekfonksiyonlarının(işlevlerinin)izlenmesigerekebilir.

İbuprofenvebenzeriNSAİİilaçlarıuzunsürekullanankişilerdeböbrekişlevlerinin

bozulmariski,kalpyetmezliğivekaraciğerbozukluğuolanlarda,idrarsöktürücü

(diüretik)veADE inhibitörü sınıfı tansiyon ilacı alanlardaveyaşlılardayükselmektedir,

- Karaciğerhastalığınızvarsa,

- Kalphastalığınızvarsayadatansiyonunuz(kanbasıncı)yüksekise;vücudunçeşitli

bölümlerinde su tutulması ve bunun sonucundaşişmeler (ödem)görülebilir,

- İbuprofenvebenzeriilaçlar,özellikleyüksekdozlardaveuzunsüreylekullanıldıklarında,

kalpkrizi(miyokardenfarktüsü)veinme(felç)riskindeküçükbirartışileilişkili

bulunmuştur.Eğerkalpveyadamarhastalıklarınızvarsa,öncedeninmegeçirdiyseniz

veyabugibidurumlariçinrisktaşıdığınızıdüşünüyorsanız(örneğinyüksektansiyon,

yüksekkolesterolveyaşekerhastalığınızvariseyadasigaraiçiyorsanız),tedavinizi

doktorunuzveyaeczacınızilegörüşmelisiniz.

- İbuprofenvebenzeriNSAİilaçlaruzunsüreli(süreğen)kullanıldığında,öncedenbutürlü

birhastalıkgeçirilmemişolsabile,mide-bağırsakkanalındaülserler,kanamavedelinme

oluşabilmektedir.Butürlüistenmeyenetkilerinortayaçıkmariski,dahaönceböylebir

hastalıkgeçirmişolanlarda,yaşlıkişilerde,yüksekilaçdozlarındavetedavisüresi

uzadıkçaartmaktadır.

- Vücudunuzdasebepsizolarak morarmalar, çürümelerortayaçıkarsa, doktorabaşvurunuz,

- Üşüme,titremeveateşinbirdenbireyükselmesi,halsizlik,başağrısıvekusma,yada

ensenizdekatılıkhissiortayaçıkarisehemendoktorabaşvurunuz;birtürmikropsuzbeyin

zarı iltihabı (aseptik menenjit) belirtileri olabilir.

- Cildinizdekızarıklık, döküntüler beliririse.

Diğer NSAİİilaçlarileolduğugibi, BRUFEN ®

infeksiyon belirtilerinimaskeleyebilir.

Hastalığınızınbelirtilerininrahatlamasındaetkiliolanendüşükdozun,enkısasüreyle

kullanılması, ilacın istenmeyen etkiolasılığınıenazaindirecektir.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışın.

BRUFEN ® ’in yiyecekveiçecekilekullanılması:

BRUFEN ®

tabletlerbirbardaksuileberaberaçkarnınaalınabilir.Yinede,çokazkişiBrufen

ilehafifhazımsızlıkyaşayabilir.Eğerböylebirdurumgelişirsetabletlerinbirmiktaryiyecek

veyasütilealınmasıyardımcı olacaktır.BRUFENkullanırken tercihen alkol almayınız.

Tabletler, çiğnenmeden,ezilmeden veyakırılmadan bütün olarakyutulmalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

HamilelikteBRUFEN ®

kullanımından kaçınılmalıdır.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkederseniz,hemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

BRUFEN ® ’in emzirenannelertarafından kullanılması önerilmemektedir.

Araçvemakinekullanımı

Ibuprofentedavisinitakibenbelirlihastalarıntepkivermesüresietkilenebilir.Budurum,araç

vemakinekullanımıgibiyüksekdikkatgerektirendurumlardagözönündebulundurulmalıdır.

Yüksekdozdakullanım,yorgunlukvebaşdönmesigibisantralsinirsistemiyanetkilerineyol

açabilir. Bu etkieş zamanlıalkolalımıileartabilir.

BRUFEN ® ’in içeriğindebulunanbazı yardımcı maddelerhakkında önemlibilgiler

BRUFEN ® ’iniçeriğindebulunanyardımcımaddelerekarşıaşırıbirduyarlılığınızyoksa,bu

maddelerebağlıolumsuz bir etkibeklenmez.

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

Bazıhastalardaetkileşimlerbildirildiğiiçin,BRUFEN ®

tedavisindeiken,aşağıdakiilaçlardan

herhangi birini kullanıyorsanızdikkatliolmalısınız:

- Aminoglikozitsınıfıantibiyotikler(örn.gentamisin,kanamisin,streptomisin);bunların

atılımları azalabilir veistenmeyen etkileriartabilir.

- Yüksek tansiyon ilaçları;tansiyon düşürücü etkiazalabilir.

- Kan pıhtılaşmasınıengelleyen ilaçlar (örn. varfarin); pıhtılaşma engelleyici etki artabilir.

- Kanpıhtılaşmasınaaracılıkedenhücrelerinfaaliyetiniengelleyenilaçlar(antitrombosit

ajanlar,örn.aspirindipiridamol,klopidogrel)vedepresyon(ruhsalçökkünlük)için

kullanılanselektif(seçici)serotoningeri-alıminhibitörleri(örn.,fluoksetin,fluvoksamin,

paroksetin,sertralin);NSAİİ’lerilebirliktekullanıldıklarındamide-bağırsakkanalında

kanama riskini arttırabilirler.

- Aspirin; istenmeyenetkiolasılığı artabilir.

- Ginkgo bilobabitkisel ekstresi;mide-bağırsak kanalındakanamariski artabilir.

- İdrarsöktürücüler(örn.,furosemid);idrarsöktürücüetkiazalabilirveböbrekbozukluğu

riski artabilir.

- Kalpyetmezliğindekullanılankalpglikozidleri(örn.,digoksin,digitoksin);builaçların

kan düzeyleri artabilir.

- Kinolonsınıfıantibiyotikler(örn.,siprofloksasin);nöbet(konvülsiyon)gelişmeriski

vardır.

- Kolestiramin :İbuprofenin, kolestiramin ilebirlikte uygulanması, ibuprofenin

gastrointestinalyoldaki absorbsiyonunu(emilmesini)azaltabilir. Fakatklinik önemi

bilinmemektedir.

- Sülfonilüre:NSAİİ’ler sülfonilüretedavilerini potansiyalizeedebilirler(gücünü

arttırabilirler). Sülfonilüretedavisigörmekteolan hastalardaibuprofen kullanımı ile çok

seyrek hipoglisemi(kan şekerinin düşmesi)rapor edilmiştir.

- Diğerağrıkesiciler(COX-2inhibitörleridahildiğerNSAİİ’ler;örn.,aspirin,naproksen,

selekoksib,nimesülid);ikiveyadahafazlaNSAİilacınbirliktekullanılmasından

kaçınılmalıdır.

- Kortizon grubuilaçlar; mide-bağırsak kanalındaülser vekanama riskiartabilir.

- Lityumtuzları(ruhsalhastalıklardakullanılır)vemetotreksat(romatizmaleklem

hastalıklarında vebazı kanser türlerinde kullanılanbir ilaç); vücuttan atılımları azalabilir.

-Mifepriston (bir türdüşük ilacı)ilebirlikte kullanıldığında, mifepristonunetkililiğinde

azalmayaneden olabilir.

- Siklosporin; böbrek bozukluğu riskinde artış olabilir.

-Takrolimus;NSAİİ’lerileberaberkullanıldığındaböbreküzerineolanzararlıetkilerinde

artış olabilir.

- Zidovudin;NSAİİ’lerileberaberverildiğindekandakitoksiketkiriskindeartışolabilir.

AynızamandazidovudinveibuprofentedavisialanHIV(+)hemofili(kanamasorunu)

hastalarındakanoturmasıveeklemboşluğundakanbirikmesiriskindeartışailişkinkanıt

bulunmaktadır.

- CYP2C9İnhibitörleri:Özellikleyüksekdozdakiibuprofeninvorikonazolveyaflukonazol

içerenilaçlarlabirlikteuygulanmasıdurumunda,ibuprofendozunundüşürülmesi

düşünülmelidir.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınızsa, lütfen doktorunuza veya eczacınızabunlarhakkında bilgiveriniz.

3. BRUFEN ® nasılkullanılır?

BRUFEN ® ’inezamanveneşekildealacağınızkonusundadoktorunuzuntalimatlarını

izleyiniz. Eğer emin değilsenizeczacınızdayardımcı olabilir.

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar

Erişkinler

Günlüktekdozolarak,tercihenyatmadanönce,2tablet(800mg’lık2tabletiletoplam1600

mgolarak)alınmasıönerilir.Şiddetliveyaakutvakalardatoplamgünlükdoz,ikiyebölünmüş

olarak 3 tablete(2400mg’a)çıkarılabilir.

Değişikyaş grupları

Çocuklarda kullanımı:

BRUFEN ® ’intabletformlarının12yaşındanküçükçocuklardakullanılmasıönerilmez.12

yaşındanküçükçocuklariçinaynıetkinmaddeyiiçerenlikitformların(şurup,süspansiyon

gibi) kullanılması tavsiyeedilir.

Jüvenilromatoidartrithastalığında(çocukveergenlerdeortayaçıkanözelbirromatizmal

eklemhastalığı),bölünmüşdozlarhalindevücutağırlığıbaşına40mg/kgdozunakadar

alınabilir.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılardasindirimsistemiüzerineolabilecekistenmeyenetkisıklığıartmaktadır.Bunedenle

eğeryaşlıhastalardakullanılmasıgerekiyorsamümkünolabilecekenküçüketkindozveen

kısa tedavi süresi tercih edilmelidir.

Özel kullanımdurumları:

Böbrek/karaciğer/kalpyetmezliği:Böbrek,karaciğeryadakalpyetmezliğiolanhastalarda

dikkatliolunmalıdır,çünküBRUFEN ®

gibiNSAİİ’lerinkullanımıböbrekfonksiyonlarında

bozulmaylasonuçlanabilir.Buhastalardadozmümkünolanendüşükdüzeydetutulmalıve

böbrek fonksiyonları izlenmelidir.

EğerBRUFEN ® ’inetkisininçokgüçlüveyaçokzayıfolduğunadairbirizleniminizvarise,

doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşunuz.

Kullanmanız gerekendendahafazla BRUFEN ®

kullandıysanız

BRUFEN ® ’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanız,birdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

BRUFEN ® ’i kullanmayı unutursanız

Birdozuunutursanız,bunuhatırlarhatırlamazilacıiçiniz.Ancakbirsonrakidozunzamanı

gelmişse, unuttuğunuzdozu almayınız.

Unutulandozları dengelemekiçin çift dozalmayınız.

BRUFEN ®

iletedavi sonlandırıldığında oluşabileceketkiler:

DoktorunuztedaviyisonlandırıncayakadarBRUFEN ®

kullanmayadevametmenizönem

taşımaktadır.Sadecekendinizidahaiyihissettiğiniziçintedaviyesonvermeyiniz.BRUFEN ®

almayı zamanından öncekeserseniz, hastalığınızdahadakötüleşebilir.

Hastalığınızınbelirtilerininrahatlamasındaetkiliolanendüşükdozun,enkısasüreyle

kullanılması, ilacın istenmeyen etkiolasılığınıenazaindirecektir.

Bu ilacın kullanımıhakkında başka sorularınızvarsa, doktor veyaeczacınızasorunuz.

4. Olası yanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,BRUFEN ® ’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,BRUFEN ® ’ikullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuza bildiriniz veya sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

-Spesifikolmayanallerjikreaksiyon(herhangiözelbirşeyedeğil,pekçokşeyekarşı

aşırı duyarlılık)

-Yaygın, şiddetli allerjik reaksiyon(anafilaksi)

-Astım,astımdaağırlaşma,bronkospazm(küçüksolunumyollarınınbüzülmesi)yada

sıkıntılısoluk alıp verme (dispne,nefes darlığı)gibi solunumyolu reaksiyonları,

-Kaşıntı (pruritus)

-Deri vemukozalardaki küçük kanamalar (purpura)

-Yüzveboğazdaşişmeye(ödem) neden olan aşırı duyarlılık (anjiyoödem)

-Steven-Johnson sendromudahilbüllözderi iltihabı

-Ağızdavevücudundiğeralanlarındasutoplamasışeklindeveyafarklıbüyüklüklerde

kırmızı döküntülerle seyreden hastalık(eritemamultiforme)

-Derideiçi sıvı dolu kabarcıklarla, deri soyulmalarıvedoku kaybı ile seyreden ciddibir

hastalık(toksik epidermal nekroliz)

-Kurdeşen(ürtiker)

-Işığaduyarlılık (fotosensitivite)veiçi sıvı dolu kabarcıklı (vezikülobüllöz)döküntü

-Aseptik menenjit(mikropsuzbeyin zarı iltihabı)

Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizin

BRUFEN ®

'ekarşıciddialerjinizvardemektir.Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneye

yatırılmanızagerek olabilir.

Bu çok ciddiyanetkilerin hepsi oldukçaseyrekgörülür.

-Anormal karaciğerfonksiyonları, karaciğeryetmezliği

-Ani gelişebilen beyazkan hücrelerinin sayısındaaşırı azalma(agranülositoz)

-Aplastik anemi(kan hücreleri sayısındaciddiazalma)

-Kemik iliği baskılanması

-Hemolitik anemi(kan hücrelerinin parçalanması ilegidenbir tür kansızlık)

-Kanpıhtılaşmasınaaracılıkedenhücrelerinkümeleşmesininbaskılanması(trombosit

agregasyon inhibisyonu)

-Beyazkan hücreleri (lökosit) sayısındaazalma(lökopeni)

-Kandanötrofil(birçeşitbeyazkan hücresi) sayısındaazalma(nötropeni)

-Trombositopeni(trombosit-kanpıhtılaşmasınaaracılıkedenhücrelerin(kan

pulcuklarının)sayısındaazalma)

-Midebağırsak kanaması(gastrointestinal kanama)

-Midebağırsakta kanama(gastrointestinal hemoraji)

-Midebağırsaktayara(gastrointestinal ülserasyon)

-Kanamayabağlıkatranrenkli, kötü kokulu dışkı (melena)

-Pankreas iltihabı (pankreatit)

-Midenin içyüzündeki zarın iltihaplanması (gastrit)

-Kan veyakahvetelvesi gibi kusma (hematemez)

-Küçükyaralarla belirgin ağıziltihabı (ülseratif stomatit)

-Kalın bağırsak iltihabı (kolit) veCrohnhastalığının alevlenmesi

-Karaciğeriltihabı (hepatit)

-Akut böbrek bozukluğu

-İdrardakan bulunması (hematüri)

-Kreatinin maddesinin böbreklerden atılımının azalması (kreatinin klerensiazalması)

Eğer bunlardan biri sizdemevcut ise, aciltıbbi müdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanıza

gerek olabilir.

Aşağıdakilerdenherhangi birini farkederseniz, hemendoktorunuza bildiriniz veya size

enyakınhastaneninacil bölümünebaşvurunuz:

-Kulak çınlaması (tinnitus)

-Zihin karışıklığı, bulanıklığı (konfüzyon)

-Olmayan şeylerigörme,duyma, hissetme (halüsinasyon)

-Görme bulanıklığı

-Zehirli bir maddenedeniylegörmekeskinliğinin azalması (toksik ambliyopi)

-Görme değişiklikleri

-Duymadaazalma

-Kan basıncıyüksekliği (hipertansiyon)

-Burun kanaması (epistaksi)

-Oniki parmak bağırsağındameydanagelenyara(duodenal ülser)

-Mideülseri (gastrik ülser)

-Sarılık

-Anemi(kansızlık), anormal karaciğer fonksiyontesti

-Depresyon

-Uyuşma(parestezi)

-Uykululuk hali(somnolans)

-Gözsinirlerindeiltihaplanma(optik nörit)

-İçkulak rahatsızlığındankaynaklanan baş dönmesi (vertigo)

-Çeşitliformlardatoksik böbrek bozuklukları (interstisyel nefritvenefrotik sendrom

dahil)

-Alerjik nezle (rinit)

-Uykusuzluk

-Endişe vekorkusebeplihuzursuzluk hali (anksiyete)

-Toksik optik nöropati(Ani görme kaybı vegözdeağrı ile seyreden rahatsızlık).

BRUFEN ®

gibiilaçlar,kalpkrizi(miyokardenfarktüsü)veyainmeriskindeküçükbirartışa

neden olabilir.

Seyrek olarak BRUFEN ®

ile kan bozuklukları veböbrek problemleri oluşabilir.

Bunların hepsi ciddiyanetkilerdir. Aciltıbbi müdahalegerekebilir.

Ciddiyan etkilerçok seyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangi birini farkederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

-Döküntü

-Kaşınma

-Ödem

-Sıvıtutulması

-Sinirlilik

-Baş dönmesi

-Baş ağrısı

-Bulantı

-Midebölgesindeağrı (epigastrik ağrı)

-Mideyanması

-Hazımsızlık(dispepsi)

-Kusma

-Karın (abdominal)ağrısı/rahatsızlığı

-İshal (diyare)

-Kabızlık (konstipasyon)

-Gazabağlımide-bağırsakta şişkinlik(flatulans)

-Yorgunluk

BunlarBRUFEN ® ’in hafifyanetkileridir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız,

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5. BRUFEN ® ’in saklanması

BRUFEN ®

,çocukların göremeyeceği,erişemeyeceği yerlerdeveambalajında saklanmalıdır.

C’nin altındaki odasıcaklığındasaklanmalıdır.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarak kullanınız.

Ambalajdaki sonkullanma tarihinden sonra BRUFEN ® ’i kullanmayınız.

Eğer üründe/ambalajındabozukluklar fark edersenizBRUFEN ® ’i kullanmayınız.

RuhsatSahibi:

AbbottLaboratuarlarıİth.İhr. veTic.Ltd. Şti.,

SarayMah., Dr. AdnanBüyükdenizCad., No:2,

Kelif Plaza, 34768 Ümraniye-İstanbul

ÜretimYeri:

FAMARSA

7 Anthousas Av.,153 44Anthoussa Attiki

Yunanistan

Bu kullanma talimatıgg/aa/yyyytarihinde onaylanmıştır.