BRUFEN

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • BRUFEN 600 MG 20 FILM TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • BRUFEN 600 MG 20 FILM TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • ibuprofen

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699548093159
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALĐMATI

BRUFEN ®

600mgFilmTablet

Ağızyoluylaalınır.

Etkinmadde:600mgibuprofen.

Yardımcımaddeler:Mısırnişastası,Prejelatinizenişasta,Stearikasit,Aerosil200

(kolloidalsilikondioksit),HidroksipropilmetilselülozE5,HidroksipropilmetilselülozE15,

Polietilenglikol4000,OpaspraybeyazM-1-7111B,TitanyumdioksitE171,safsu.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALĐMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmistir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasındadoktoraveyahastaneyegittiğinizdebuilacı

kullandığınızıdoktorunuzasöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.Đlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1.BRUFEN ®

nedirveneiçinkullanılır?

2.BRUFEN ®

’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.BRUFEN ® nasılkullanılır?

4.Olasıyanetkilernelerdir?

5.BRUFEN ®

’insaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1. BRUFEN ®

nedirveneiçinkullanılır?

BRUFEN ® ,20ve30filmtabletiçerenblisterambalajdatakdimedilmektedir.

Herbirfilmtablet600mgibuprofeniçerir.

BRUFEN ® ’inetkinmaddesiolanibuprofen,non-steroidantiinflamatuarilaçlar

(NSAĐĐ)olarakadlandırılanağrıkesicibirilaçgrubunaaittir.

BRUFEN ®

buözellikleridolayısıyla,aşağıdakidurumlardakullanılmaktadır:

- Eklemlerdekiromatizmaliltihabihastalıkların(romatoidartrit,osteoartritve

ankilozanspondilit)belirtivebulgularınındüzeltilmesi,

- Gut(damla)hastalığındagörüleneklemiltihabı

- Akutkas-iskeletağrılarınrahatlatılması,

- Cerrahioperasyondansonragörülenağrı

- Adetdönemiağrılarınıngiderilmesi

2. BRUFEN ®

’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

Kalp-damarsistemiileilgiliriskler

-NSAĐĐ’lerölümcülolabilecektrombotik(pıhtılaşma)olaylar,kalpkriziveinmeriskinde

artışanedenolabilir.Buriskkullanımsüresinebağlıolarakartabilir.Kalp-damarhastalığı

olanveyakalp-damarhastalıkriskfaktörlerinitaşıyanhastalardariskdahayüksekolabilir.

-BRUFENkoronerarterby-passcerrahisiöncesiağrıtedavisindekullanılmamalıdır.

Sindirimsistemiileilgiliriskler

-NSAĐĐ’lerkanama,yaraoluşması,mideveyabağırsakdelinmesigibiölümcülolabilecek

ciddiyanetkilereyolaçarlar.Buyanetkilerherhangibirzamanda,öncedenuyarıcıbirbelirti

vererekveyavermeksizinortayaçıkabilirler.Yaşlıhastalarciddiolanbuetkilerbakımından

dahayüksekrisktaşımaktadırlar.

BRUFEN ®

’iaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer;

-Hamileliğinizinson3ayındaiseniz,

- Đbuprofeneveyabuilacıniçindekiyardımcımaddelerdenbirinekarşıaşırıduyarlı(alerjik)

iseniz,

- Dahaöncedenibuprofen,aspirinvediğerNSAĐĐ’lerekarşı,astım,buruniltihabı(rinit)

veyakurdeşengibialerjikreaksiyonlargösterdiyseniz,

- Sözüedilenbuilaçlarnedeniyledahaöncemide-bağırsakkanamasıveyadelinmesi

geçirdiyseniz,

- Tekrarlayanmide-onikiparmakbağırsağıülserleri,iltihabibağırsakhastalıkları(ülseratif

kolit,Crohnhastalığı),mide-bağırsakkanamasıgibihastalıklarınızvarsayadadahaönce

tekrarlayanbirşekildegeçirdiyseniz,

- Şiddetlikalpyetmezliğinizvarise,

- Şiddetliböbrekyetmezliğinizvarise,

- Şiddetlikalpyetmezliğinizvarise,

-Koronerarterbypasscerrahisi(kalpdamarlarındakitıkanıklığındüzeltilmesiameliyatı)

öncesiveyasonrasıdönemdeyseniz,

- Đbuprofenkullanırkenmide-bağırsakkanamasıveyayarası(ülserasyon)oluşurise,

-Serebrovaskülerkanamayadabaşkaaktifkanamanızvarsa,

BRUFEN ®

’iaşağıdakidurumlardaDĐKKATLĐKULLANINIZ

- Astımhastasıiseniz,veyadahaönceastımgeçirdiyseniz;bronşlardaspazmayolaçabilir,

- Öncedenmide-onikiparmakbağırsağıülseriveyabaşkamide-bağırsakhastalıkları

geçirdiyseniz;butablolardaalevlenmegörülebilir,

- Böbrekhastalığınızvarsa;böbrekfonksiyonlarınınizlenmesigerekebilir.Đbuprofenve

benzeriNSAĐĐilaçlarıuzunsürekullanankişilerdeböbrekişlevlerininbozulmariski,kalp

yetmezliğivekaraciğerbozukluğuolanlarda,idrarsöktürücü(diüretik)veADEinhibitörü

sınıfıtansiyonilacıalanlardaveyaşlılardayükselmektedir,

- Karaciğerhastalığınızvarsa,

- Kalphastalığınızvarsayadatansiyonunuz(kanbasıncı)yüksekise;vücudunçeşitli

bölümlerindesututulmasıvebununsonucundaşişmeler(ödem)görülebilir,

- Đbuprofenvebenzeriilaçlar,özellikleyüksekdozlardaveuzunsüreylekullanıldıklarında,

kalpkrizi(miyokardenfarktüsü)veinme(felç)riskindeküçükbirartışileilişkili

bulunmuştur.Eğerkalpveyadamarhastalıklarınızvarsa,öncedeninmegeçirdiyseniz

veyabugibidurumlariçinrisktaşıdığınızıdüşünüyorsanız(örneğinyüksektansiyon,

yüksekkolesterolveyaşekerhastalığınızvariseyadasigaraiçiyorsanız),tedavinizi

doktorunuzveyaeczacınızilegörüşmelisiniz.

- ĐbuprofenvebenzeriNSAĐilaçlaruzunsüreli(süreğen)kullanıldığında,öncedenbutürlü

birhastalıkgeçirilmemişolsabile,mide-bağırsakkanalındaülserler,kanamavedelinme

oluşabilmektedir.Butürlüistenmeyenetkilerinortayaçıkmariski,dahaönceböylebir

hastalıkgeçirmişolanlarda,yaşlıkişilerde,yüksekilaçdozlarındavetedavisüresi

uzadıkçaartmaktadır.

- Vücudunuzdasebepsizolarakmorarmalar,çürümelerortayaçıkarsa,doktorabaşvurunuz,

- Üşüme,titremeveateşinbirdenbireyükselmesi,halsizlik,başağrısıvekusma,yada

ensenizdekatılıkhissiortayaçıkarisehemendoktorabaşvurunuz;birtürbeyinzarı

iltihabı(aseptikmenenjit)belirtileriolabilir.

- Cildinizdekızarıklık,döküntülerbeliririse.

DiğerNSAĐĐilaçlarileolduğugibi,BRUFEN ®

infeksiyonbelirtilerinimaskeleyebilir.

Hastalığınızınbelirtilerininrahatlamasındaetkiliolanendüşükdozun,enkısasüreyle

kullanılması,ilacınistenmeyenetkiolasılığınıenazaindirecektir.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışın.

BRUFEN ®

’inyiyecekveiçecekilekullanılması

BRUFEN ®

tabletlerbirbardaksuileberaberaçkarnınaalınabilir.Yinede,çokazkişiBrufen

ilehafifhazımsızlıkyaşayabilir.Eğerböylebirdurumgelişirsetabletlerinbirmiktaryiyecek

veyasütilealınmasıyardımcıolacaktır.BRUFENkullanırkentercihenalkolalmayınız.

Tabletler,çiğnenmeden,ezilmedenveyakırılmadanbütünolarakyutulmalıdır.

Hamilelik

Đlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

HamileliktemümkünseBRUFEN ®

kullanımındankaçınılmalıdır.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkederseniz,hemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

Đlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

BRUFEN ®

’inemzirenannelertarafındankullanılmasıönerilmemektedir.

Araçvemakinekullanımı

Ibuprofentedavisinitakibenbelirlihastalarıntepkivermesüresietkilenebilir.Budurum,araç

vemakinekullanımıgibiyüksekdikkatgerektirendurumlardagözönündebulundurulmalıdır.

Yüksekdozdakullanım,yorgunlukvebaşdönmesigibisantralsinirsistemiyanetkilerineyol

açabilir. Buetkieşzamanlıalkolalımıileartabilir.

BRUFEN ®

’iniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

BRUFEN ®

’iniçeriğindebulunanyardımcımaddelerekarşıaşırıbirduyarlılığınızyoksa,bu

maddelerebağlıolumsuzbiretkibeklenmez.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Bazıhastalardaetkileşimlerbildirildiğiiçin,BRUFEN ®

tedavisindeiken,aşağıdakiilaçlardan

herhangibirinikullanıyorsanızdikkatliolmalısınız:

- Aminoglikozitsınıfıantibiyotikler(örn.gentamisin,kanamisin,streptomisin);bunların

atılımlarıazalabilirveistenmeyenetkileriartabilir.

- Yüksektansiyonilaçları;tansiyondüşürücüetkiazalabilir.

- Kanpıhtılaşmasınıengelleyenilaçlar(örn.varfarin);pıhtılaşmaengelleyicietkiartabilir.

- Kanpıhtılaşmasınaaracılıkedenhücrelerinfaaliyetiniengelleyenilaçlar(antitrombosit

ajanlar,örn.aspirindipiridamol,klopidogrel)vedepresyoniçinkullanılanselektif

serotoningeri-alıminhibitörleri(örn.,fluoksetin,fluvoksamin,paroksetin,sertralin);

NSAĐĐ’lerilebirliktekullanıldıklarındamide-bağırsakkanalındakanamariskini

arttırabilirler.

- Aspirin;istenmeyenetkiolasılığıartabilir.

- Ginkgobilobabitkiselekstresi;mide-bağırsakkanalındakanamariskiartabilir.

- Đdrarsöktürücüler(örn.,furosemid);idrarsöktürücüetkiazalabilirveböbrekbozukluğu

riskiartabilir.

- Kalpyetmezliğindekullanılankalpglikozidleri(örn.,digoksin,digitoksin);builaçların

kandüzeyleriartabilir.

- Kinolonsınıfıantibiyotikler(örn.,siprofloksasin);nöbet(konvülsiyon)gelişmeriski

vardır.

-Kolestiramin:Đbuprofenin,kolestiraminilebirlikteuygulanması,ibuprofenin

gastrointestinalyoldakiemiliminiazaltabilir.Fakatbununklinikönemibilinmemektedir.

-Sülfonilüre:NSAĐĐ’lersülfonilüretedavilerininetkileriniarttırabilir.Sülfonilüre

tedavisigörmekteolanhastalardaibuprofenkullanımıileçokseyrekhipoglisemi(kan

şekerinindüşmesi)edilmiştir.

- Diğerağrıkesiciler(Cox-2inhibitörleridahildiğerNSAĐĐ’ler;örn.,aspirin,naproksen,

selekoksib,nimesülid);ikiveyadahafazlaNSAĐilacınbirliktekullanılmasından

kaçınılmalıdır.

- Kortizongrubuilaçlar;mide-bağırsakkanalındaülservekanamariskiartabilir.

- Lityumtuzları(ruhsalhastalıklardakullanılır)vemetotreksat(romatizmaleklem

hastalıklarındavebazıkansertürlerindekullanılanbirilaç);vücuttanatılımlarıazalabilir.

-Mifepriston(düşükilacı);ilebirliktekullanıldığında,mifepristonunetkinliğindeazalmaya

nedenolabilir.

- Siklosporin;böbrekbozukluğuriskindeartışolabilir.

-Takrolimus;NSAĐĐ’lerileberaberkullanıldığındaböbreküzerineolanzararlıetkilerinde

artışolabilir.

- Zidovudin;NSAĐĐ’lerileberaberverildiğindekandakitoksiketkiriskindeartışolabilir.

AynızamandazidovudinveibuprofentedavisialanHIV(+)hemofili(kanamasorunu)

hastalarındakanoturmasıveeklemboşluğundakanbirikmesiriskindeartışailişkinkanıt

bulunmaktadır.

-CYP2C9Đnhibitörleri:Özellikleyüksekdozdakiibuprofeninvorikonazolveyaflukonazol

içerenilaçlarlabirlikteuygulanmasıdurumunda,ibuprofendozunundüşürülmesi

düşünülmelidir.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınızsa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3. BRUFEN ®

nasılkullanılır?

BRUFEN ®

’inezamanveneşekildealacağınızkonusundadoktorunuzuntalimatlarını

izleyiniz.Eğeremindeğilsenizeczacınızdayardımcıolabilir.

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar

Erişkinler

Normalgünlükdozbölünmüşdozlarhalindegünde1200-1800mg’dır.Doktorunuz

hastalığınızınbelirtilerinegöregünlükdozunuzuarttırabilir.Fakatbölünmüşdozlarhalinde

verilengünlükdoz2400mg’ıgeçmemelidir.

Değişikyaşgrupları

Çocuklardakullanımı:

BRUFEN’intabletformlarının12yaşındanküçükçocuklardakullanılmasıönerilmez.12

yaşındanküçükçocuklariçinaynıetkinmaddeyiiçerenlikitformların(şurup,süspansiyon

gibi)kullanılmasıtavsiyeedilir.

Jüvenilromatoidartrithastalığında(çocukveergenlerdeortayaçıkanözelbirromatizmal

eklemhastalığı),bölünmüşdozlarhalindevücutağırlığıbaşına40mg/kgdozunakadar

alınabilir.

Yaşlılardakullanımı:

Yaşlılardasindirimsistemiüzerineolabilecekistenmeyenetkisıklığıartmaktadır.Bunedenle

eğeryaşlıhastalardakullanılmasıgerekiyorsamümkünolabilecekenküçüketkindozveen

kısatedavisüresitercihedilmelidir.

Özelkullanımdurumları:

Böbrek/karaciğer/kalpyetmezliği:Böbrek,karaciğeryadakalpyetmezliğiolanhastalarda

dikkatliolunmalıdır,çünküBRUFEN ®

gibiNSAĐĐ’lerinkullanımıböbrekfonksiyonlarında

bozulmaylasonuçlanabilir.Buhastalardadozmümkünolanendüşükdüzeydetutulmalıve

böbrekfonksiyonlarıizlenmelidir.

EğerBRUFEN ®

’inetkisininçokgüçlüveyaçokzayıfolduğunadairbirizleniminizvarise,

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaBRUFEN ®

kullandıysanız

BRUFEN ®

’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanız,birdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

BRUFEN ®

’ikullanmayıunutursanız

Birdozuunutursanız,bunuhatırlarhatırlamazilacıiçiniz.Ancakbirsonrakidozunzamanı

gelmişse,unuttuğunuzdozualmayınız.

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

BRUFEN ® iletedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkiler

DoktorunuztedaviyisonlandırıncayakadarBRUFEN ®

kullanmayadevametmenizönem

taşımaktadır.Sadecekendinizidahaiyihissettiğiniziçintedaviyesonvermeyiniz.BRUFEN ®

almayızamanındanöncekeserseniz,hastalığınızdahadakötüleşebilir.

Hastalığınızınbelirtilerininrahatlamasındaetkiliolanendüşükdozun,enkısasüreyle

kullanılması,ilacınistenmeyenetkiolasılığınıenazaindirecektir.

Builacınkullanımıhakkındabaşkasorularınızvarsa,doktorveyaeczacınızasorunuz.

4. Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,BRUFEN ®

’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,BRUFEN ®

’ikullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

-Spesifikolmayanallerjikreaksiyon

-Yaygın,şiddetliallerjikreaksiyon(anafilaksi)

-Astım,astımdaağırlaşma,bronkospazmyadasıkıntılısolukalıpverme(dispne)gibi

solunumyolureaksiyonları,

-Kaşıntı(pruritus)

-Derivemukozalardakiküçükkanamalar(purpura)

-Yüzveboğazdaşişmeye(ödem)nedenolanaşırıduyarlılık(anjiyoödem)

-Steven-Johnsonsendromudahilbüllözderiiltihabı

-Ağızdavevücudundiğeralanlarındasutoplamasışeklindeveyafarklıbüyüklüklerde

kırmızıdöküntülerleseyredenhastalık(eritemamultiforme)

-Derideiçisıvıdolukabarcıklarla,derisoyulmalarıvedokukaybıileseyredenciddibir

hastalık(toksikepidermalnekroliz)

-Kurdeşen(ürtiker)

-Işığaduyarlılık(fotosensitivite)veiçisıvıdolukabarcıklı(vezikülobüllöz)döküntü

-Aseptikmenenjit(beyinzarıiltihabı)

Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizin

BRUFEN ®

'ekarşıciddialerjinizvardemektir.Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneye

yatırılmanızagerekolabilir.

Buçokciddiyanetkilerinhepsioldukçaseyrekgörülür.

-Anormalkaraciğerfonksiyonları,karaciğeryetmezliği

-Anigelişebilenbeyazkanhücrelerininsayısındaaşırıazalma(agranülositoz)

-Aplastikanemi(kanhücrelerisayısındaciddiazalma)

-Kemikiliğibaskılanması

-Hemolitikanemi(birtürkansızlık)

-Kanpıhtılaşmasınaaracılıkedenhücrelerinkümeleşmesininbaskılanması(trombosit

agregasyoninhibisyonu)

-Beyazkanhücreleri(lökosit)sayısındaazalma(lökopeni)

-Kandanötrofil(birçeşitbeyazkanhücresi)sayısındaazalma(nötropeni)

-Trombositopeni(trombosit-kanpıhtılaşmasınaaracılıkedenhücrelerinsayısında

azalma)

-Midebağırsakkanaması(gastrointestinalkanama)

-Midebağırsaktahafifkanama(gastrointestinalhemoraji)

-Midebağırsaktayara(gastrointestinalülserasyon)

-Kanamayabağlıkatranrenkli,kötükokuludışkı(melena)

-Pankreasiltihabı(pankreatit)

-Mideniniçyüzündekizarıniltihaplanması(gastrit)

-Kanveyakahvetelvesigibikusma(hematemez)

-Küçükyaralarlabelirginağıziltihabı(ülseratifstomatit)

-Kalınbağırsakiltihabı(kolit)veCrohnhastalığınınalevlenmesi

-Karaciğeriltihabı(hepatit)

-Akutböbrekbozukluğu

-Đdrardakanbulunması(hematüri)

-Kreatininmaddesininböbreklerdenatılımınınazalması(kreatininklerensiazalması)

Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanıza

gerekolabilir.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,hemendoktorunuzabildirinizveyasize

enyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

-Kulakçınlaması(tinnitus)

-Zihinkarışıklığı,bulanıklığı(konfüzyon)

-Olmayanşeylerigörme,duyma,hissetme(halüsinasyon)

-Görmebulanıklığı

-Zehirlibirmaddenedeniylegörmekeskinliğininazalması(toksikambliyopi)

-Görmedeğişiklikleri

-Duymadaazalma

-Kanbasıncıyüksekliği(hipertansiyon)

-Burunkanaması(epistaksi)

-Onikiparmakbağırsağındameydanagelenyara(duodenalülser)

-Mideülseri(gastrikülser)

-Sarılık

-Anemi(kansızlık),anormalkaraciğerfonksiyontesti

-Depresyon

-Uyuşma(parestezi)

-Uykululukhali(somnolans)

-Gözsinirlerindeiltihaplanma(optiknörit)

-Đçkulakrahatsızlığındankaynaklananbaşdönmesi(vertigo)

-Çeşitliformlardatoksikböbrekbozuklukları(interstisyelnefritvenefrotiksendrom

dahil)

-Alerjiknezle(rinit)

-Uykusuzluk

-Endişevekorkusebeplihuzursuzlukhali(anksiyete)

-Toksikoptiknöropati(Anigörmekaybıvegözdeağrıileseyredenrahatsızlık).

BRUFEN ®

gibiilaçlar,kalpkrizi(miyokardenfarktüsü)veyainmeriskindeküçükbirartışa

nedenolabilir.

SeyrekolarakBRUFEN ®

ilekanbozukluklarıveböbrekproblemlerioluşabilir.

Bunlarınhepsiciddiyanetkilerdir.Aciltıbbimüdahalegerekebilir.

Ciddiyanetkilerçokseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,doktorunuzasöyleyiniz:

-Döküntü

-Kaşınma

-Ödem

-Sıvıtutulması

-Sinirlilik

-Başdönmesi

-Başağrısı

-Bulantı

-Midebölgesindeağrı(epigastrikağrı)

-Mideyanması

-Hazımsızlık(dispepsi)

-Kusma

-Karın(abdominal)ağrısı/rahatsızlığı

-Đshal(diyare)

-Kabızlık(konstipasyon)

-Gazabağlımide-bağırsaktaşişkinlik(flatulans)

-Yorgunluk

BunlarBRUFEN ®

’inhafifyanetkileridir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız,

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5. BRUFEN ®

’insaklanması

BRUFEN ®

’içocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

25°C’ninaltındakiodasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

AmbalajdakisonkullanmatarihindensonraBRUFEN ®

’ikullanmayınız.

Eğerüründe/ambalajındabozukluklarfarkedersenizBRUFEN ® ’ikullanmayınız.

RuhsatSahibi:

AbbottLaboratuarlarıĐth.Đhr.veTic.Ltd.Şti.,

SarayMah.,Dr.AdnanBüyükdenizCad.,No:2,

KelifPlaza,Kat:12-20,34768Ümraniye–Đstanbul

ÜretimYeri:

FAMARSA

7AnthousasAv.,15344AnthoussaAttiki

Yunanistan

Bukullanmatalimatı.......................tarihindeonaylanmıştır.

6-12-2018

Tris Pharma Issues Voluntary Nationwide Recall of Infants’ Ibuprofen Concentrated Oral Suspension, USP (NSAID) 50 mg per 1.25 mL, Due to Potential Higher Concentrations of Ibuprofen

Tris Pharma Issues Voluntary Nationwide Recall of Infants’ Ibuprofen Concentrated Oral Suspension, USP (NSAID) 50 mg per 1.25 mL, Due to Potential Higher Concentrations of Ibuprofen

Tris Pharma, Inc. has voluntarily recalled three (3) lots of Infants’ Ibuprofen Concentrated Oral Suspension, USP (NSAID) 50 mg per 1.25 mL, to the retail level. The recalled lots of the product have been found to potentially have higher concentrations of ibuprofen.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-2-2017

Takeda Pharma A/S recalls batch of Pamol® in packs of 300 film-coated tablets

Takeda Pharma A/S recalls batch of Pamol® in packs of 300 film-coated tablets

Takeda Pharma A/S recalls a batch of Pamol® in packs of 300 film-coated tablets after the discovery of Ibumetin 600 mg containing ibuprofen in some packs. Both types of medicine are used for the treatment of mild pain, but they work in different ways and may cause different adverse reactions.

Danish Medicines Agency

24-5-2018

Pedea (Orphan Europe S.A.R.L.)

Pedea (Orphan Europe S.A.R.L.)

Pedea (Active substance: Ibuprofen) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3257 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/1712/201707

Europe -DG Health and Food Safety