BRUFEN 400 MG FILM TABLET, 20 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • BRUFEN 400 MG FILM TABLET, 20 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • BRUFEN 400 MG FILM TABLET, 20 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • ibuprofen

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699548094408
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 24-03-2015
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

BRUFEN ® 400 mg FilmTablet

Ağızyoluyla alınır.

Etkinmadde:400 mgibuprofen.

Yardımcımaddeler:Mikrokristalin Selüloz,KroskarmelozSodyum,LaktozMonohidrat,

Koloidalsusuzsilika,SodyumLaurilSülfat,MagnezyumStearat,Hipromelloz6mPa.s,

Hipromelloz 5mPa.s, Talk, TitanyumDioksit, Saf Su, Endüstriyel Metileİspirto.

Bu ilacıkullanmayabaşlamadanönce buKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsizin içinönemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfendoktorunuzaveyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olarak sizin içinreçeteedilmistir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımısırasında doktora veyahastaneyegittiğinizde builacı

kullandığınızıdoktorunuza söyleyiniz.

Butalimattayazılanlara aynen uyunuz.İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veyadüşükdoz kullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1. BRUFEN ® nedir vene içinkullanılır?

2. BRUFEN ® ’ikullanmadanönce dikkatedilmesigerekenler

3. BRUFEN ® nasıl kullanılır?

4. Olasıyan etkiler nelerdir?

5. BRUFEN ® ’in saklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1. BRUFEN ® nedir ve neiçinkullanılır?

BRUFEN ® ,20 ve 30 filmtablet içeren blisterambalajda takdimedilmektedir.

Herbir filmtablet 400mg ibuprofeniçerir.

BRUFEN ® ’in etkinmaddesiolanibuprofen,non-steroid antiinflamatuar ilaçlar

(NSAİİ)olarak adlandırılan ağrıkesici bir ilaç grubunaaittir.

BRUFEN ® bu özellikleri dolayısıyla,aşağıdakidurumlardakullanılmaktadır:

-Eklemlerdekiromatizmaliltihabihastalıkların(romatoidartrit, osteoartrit ve

ankilozan spondilit) belirti vebulgularının düzeltilmesi,

- Gut(damla) hastalığında görüleneklemiltihabı,

- Akut kas-iskelet ağrıların rahatlatılması,

- Cerrahioperasyondan sonra görülenağrı,

- Hafif ve orta derece ağrıların rahatlatılması,

- Adet dönemi ağrılarının giderilmesi (organik nedenibulunmayan primer

dismenore)

2. BRUFEN ® ’ikullanmadanönce dikkat edilmesigerekenler

Kardiyovasküler (KV) risk

- NSAİİ’lerölümcül olabilecekKVtrombotik olaylar,miyokard infarktüsü veinmeriskinde

artışa nedenolabilir.Burisk kullanımsüresine bağlıolarakartabilir. KVhastalığıolanveya

KVhastalıkrisk faktörlerinitaşıyan hastalardarisk daha yüksekolabilir.

- BRUFENkoroner arter by-pass cerrahisiöncesiağrıtedavisinde kontrendikedir.

Gastrointestinal (GI) riskler

NSAİİ’lerkanama,ülserasyon,mideveyabağırsak perforasyonu gibi ölümcülolabilecek

ciddiGIadvers etkilereyolaçarlar.Buadvers olaylar herhangi birzamanda, önceden uyarıcı

bir semptomvererek veyavermeksizinortayaçıkabilirler.YaşlıhastalardaciddiGI etkiler

bakımındandahayüksekrisk taşımaktadırlar.

BRUFEN ® ’i aşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer;

- Hamileliğinizin son3 ayındaiseniz,

-İbuprofeneveyabu ilacın içindekiyardımcımaddelerdenbirine karşıaşırıduyarlı(alerjik)

iseniz,

-Dahaöncedenibuprofen, aspirin vediğer NSAİİ’lere karşı, astım,burun iltihabı(rinit)

veyakurdeşengibialerjikreaksiyonlargösterdiyseniz,

-Sözüedilenbu ilaçlarnedeniyledahaöncemide-bağırsakkanamasıveyadelinmesi

geçirdiyseniz,

- Tekrarlayan mide-onikiparmak bağırsağıülserleri,iltihabi bağırsak hastalıkları(ülseratif

kolit,Crohn hastalığı), mide-bağırsak kanamasıgibi hastalıklarınızvarsa yada daha önce

tekrarlayan birşekildegeçirdiyseniz,

-Şiddetli kalpyetmezliğiniz var ise,

-Şiddetli böbrekyetmezliğinizvarise,

-Şiddetli karaciğer yetmezliğinizvar ise,

-Koroner arter bypass cerrahisi(kalp damarlarındaki tıkanıklığın düzeltilmesiameliyatı)

öncesiveyasonrasıdönemdeyseniz,

-İbuprofen kullanırken mide-bağırsak kanamasıveyayarası(ülserasyon) oluşur ise,

- Serebrovaskülerkanamayada başkaaktifkanamanız varsa,

BRUFEN ® ’i aşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

- Astım hastasıiseniz, veyadaha önceastımgeçirdiyseniz;bronşlarda spazmayolaçabilir,

- Öncedenmide-onikiparmakbağırsağıülseriveyabaşka mide-bağırsak hastalıkları

geçirdiyseniz;butablolarda alevlenme görülebilir,

- Böbrek hastalığınızvarsa; böbrek fonksiyonlarının izlenmesigerekebilir.İbuprofenve

benzeri NSAİİilaçlarıuzun süre kullanan kişilerde böbrekişlevlerininbozulmariski,kalp

yetmezliğivekaraciğerbozukluğu olanlarda,idrar söktürücü (diüretik)veADE inhibitörü

sınıfıtansiyonilacıalanlardaveyaşlılardayükselmektedir,

- Karaciğer hastalığınız varsa,

- Kalp hastalığınız varsayada tansiyonunuz(kanbasıncı) yüksek ise; vücudun çeşitli

bölümlerindesututulmasıve bununsonucundaşişmeler (ödem)görülebilir,

-İbuprofenve benzeriilaçlar, özellikle yüksek dozlarda veuzun süreylekullanıldıklarında,

kalp krizi (miyokardenfarktüsü) veinme(felç)riskindeküçük bir artışile ilişkili

bulunmuştur.Eğer kalpveyadamarhastalıklarınız varsa, öncedeninmegeçirdiyseniz

veyabu gibidurumlariçin risktaşıdığınızıdüşünüyorsanız (örneğinyüksektansiyon,

yüksek kolesterol veyaşeker hastalığınızvarise yada sigaraiçiyorsanız),tedavinizi

doktorunuz veyaeczacınızilegörüşmelisiniz.

-İbuprofenvebenzeri NSAİilaçlaruzunsüreli (süreğen) kullanıldığında,öncedenbutürlü

bir hastalık geçirilmemişolsa bile,mide-bağırsakkanalındaülserler,kanamavedelinme

oluşabilmektedir.Butürlü istenmeyen etkilerin ortayaçıkmariski,dahaönceböylebir

hastalık geçirmişolanlarda,yaşlıkişilerde,yüksek ilaç dozlarında vetedavisüresi

uzadıkçaartmaktadır.

-Vücudunuzdasebepsiz olarakmorarmalar,çürümeler ortayaçıkarsa, doktora başvurunuz,

- Üşüme, titreme veateşinbirdenbireyükselmesi, halsizlik,başağrısıvekusma,yada

ensenizde katılık hissiortayaçıkar ise hemendoktora başvurunuz;bir tür beyinzarı

iltihabı(aseptikmenenjit) belirtileriolabilir.

- Cildinizde kızarıklık, döküntüler belirir ise.

- Su çiçeği hastalığıgeçirmekteyseniz.

Diğer NSAİİilaçlarileolduğu gibi,BRUFEN ® infeksiyonbelirtilerinimaskeleyebilir.

Hastalığınızın belirtilerinin rahatlamasındaetkili olanen düşük dozun, en kısasüreyle

kullanılması, ilacınistenmeyenetkiolasılığınıenaza indirecektir.

Bu uyarılar geçmiştekiherhangibir dönemdedahiolsa siziniçin geçerliyselütfen

doktorunuza danışın.

BRUFEN ® ’inyiyecek veiçecek ilekullanılması:

BRUFEN ® tabletler birbardaksu ileberaber aç karnınaalınabilir.Yinede, çok azkişi Brufen

ilehafif hazımsızlık yaşayabilir. Eğerböylebirdurumgelişirse tabletlerinbirmiktaryiyecek

veyasüt ilealınmasıyardımcıolacaktır. BRUFEN kullanırken tercihenalkolalmayınız.

Hamilelik

İlacıkullanmadan önce doktorunuzaveyaeczacınıza danışınız.

HamileliktemümkünseBRUFEN ® kullanımındankaçınılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamileolduğunuzu farkederseniz, hemen doktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan önce doktorunuzaveyaeczacınıza danışınız.

BRUFEN ® ’in emzirenanneler tarafından kullanılmasıönerilmemektedir.

Araç ve makine kullanımı

Ibuprofentedavisinitakiben belirlihastaların tepkiverme süresietkilenebilir.Budurum,araç

vemakinekullanımıgibiyüksekdikkat gerektiren durumlarda göz önünde bulundurulmalıdır.

Yüksek dozda kullanım,yorgunlukvebaşdönmesigibi santral sinir sistemi yan etkilerineyol

açabilir. Buetkieşzamanlıalkol alımıileartabilir.

 

BRUFEN ® ’iniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkında önemli bilgiler

BRUFEN ® ’iniçeriğindebulunanyardımcımaddelerekarşıaşırıbirduyarlılığınız yoksa, bu

maddelere bağlıolumsuz biretkibeklenmez.

BRUFEN ® laktoziçermektedir.Eğer dahaönceden doktorunuztarafından bazışekerlerekarşı

tahammülsüzlüğünüz (intoleransınız) olduğu söylenmişse, butıbbiürünü almadan önce

doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bazıhastalardaetkileşimler bildirildiğiiçin,BRUFEN ® tedavisindeiken,aşağıdakiilaçlardan

herhangibirini kullanıyorsanız dikkatli olmalısınız:

- Aminoglikozit sınıfıantibiyotikler(örn. gentamisin, kanamisin,streptomisin);bunların

atılımlarıazalabilirve istenmeyenetkileriartabilir.Çocuklarda ibuprofenve

aminoglikozitlerin birlikte kullanımında dikkatliolunmalıdır.

-Yüksek tansiyon ilaçları; tansiyon düşürücü etkiazalabilir.

- Kan pıhtılaşmasınıengelleyen ilaçlar(örn. varfarin); pıhtılaşma engelleyicietkiartabilir.

- Kan pıhtılaşmasına aracılıkedenhücrelerin faaliyetiniengelleyen ilaçlar (antitrombosit

ajanlar, örn.aspirin dipiridamol, klopidogrel)ve depresyon içinkullanılan selektif

serotonin geri-alıminhibitörleri(örn., fluoksetin, fluvoksamin, paroksetin, sertralin);

NSAİİ’lerilebirlikte kullanıldıklarında mide-bağırsakkanalında kanamariskini

arttırabilirler. Tiklopidinileibuprofenin birliktekullanımından kaçınılmalıdır.

-Aspirin; istenmeyen etkiolasılığıartabilir.

- Beta-blokörler, beta-adrenoseptör bloke edici olarak tanımlanan ilaçların antihipertansif

etkileriniazaltır.

-Ginkgo bilobabitkisel ekstresi;mide-bağırsakkanalında kanamariski artabilir.

-İdrarsöktürücüler (örn., furosemid); idrar söktürücüetki azalabilirve böbrek bozukluğu

riskiartabilir.

- NSAİİ’ler,tiyazidlerin antihipertansif etkileriniazaltırlar.

- Kalp yetmezliğindekullanılankalpglikozidleri (örn., digoksin,digitoksin); builaçların

kan düzeyleriartabilir.

-İbuprofen, kaptoprilin sodyumatılımıüzerindekietkisiniazaltabilir.

- Kinolon sınıfıantibiyotikler(örn.,siprofloksasin); nöbet(konvülsiyon)gelişmeriski

vardır.

- Kolestiramin :İbuprofenin kolestiraminile birlikte uygulanması, ibuprofenin

gastrointestinalyoldakiabsorbsiyonunuazaltabilir. Builaçlarbirliktekullanıldığında en

az2 saatara ile alınmalıdır.

- Sülfonilüre : NSAİİ’ler sülfonilüretedavilerinipotansiyalize edebilirler. Sülfonilüre

tedavisi görmekte olanhastalardaibuprofen kullanımıileçok seyrek hipoglisemi(kan

şekerinin düşmesi) rapor edilmiştir.

- Diğerağrıkesiciler(Cox-2 inhibitörleri dahildiğer NSAİİ’ler; örn., aspirin, naproksen,

selekoksib,nimesülid);iki veyadahafazla NSAİilacınbirliktekullanılmasından

kaçınılmalıdır.

-Kortizon grubu ilaçlar;mide-bağırsak kanalında ülser vekanamariski artabilir.

- Lityumtuzları(ruhsal hastalıklarda kullanılır) vemetotreksat(romatizmal eklem

hastalıklarındavebazıkansertürlerinde kullanılan bir ilaç);vücuttan atılımlarıazalabilir.

- Mifepriston(düşük ilacı);ile birlikte kullanıldığında,mifepristonunetkinliğindeazalmaya

neden olabilir.

-Siklosporin; böbrek bozukluğu riskindeartışolabilir.

- Takrolimus; NSAİİ’ler ile beraberkullanıldığında böbrek üzerineolanzararlıetkilerinde

artışolabilir.

‐  Zidovudin;NSAİİ’lerile beraber verildiğinde kandakitoksik etkiriskindeartışolabilir.

Aynızamandazidovudin ve ibuprofentedavisialanHIV(+) hemofili (kanamasorunu)

hastalarında kanoturmasıve eklemboşluğundakan birikmesi riskindeartışa ilişkin kanıt

bulunmaktadır.

- CYP2C9İnhibitörleri : Özellikle yüksek dozdakiibuprofenin vorikonazol veyaflukonazol

içerenilaçlarla birlikteuygulanmasıdurumunda,ibuprofen dozunun düşürülmesi

düşünülmelidir.

Eğer reçeteliyada reçetesiz herhangibir ilacışu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınızsa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza bunlar hakkında bilgiveriniz.

3. BRUFEN ® nasıl kullanılır?

BRUFEN ® ’ine zamanve neşekildealacağınız konusundadoktorunuzuntalimatlarını

izleyiniz.Eğer emindeğilseniz eczacınız dayardımcıolabilir.

Uygunkullanım ve doz/uygulamasıklığıiçintalimatlar

Erişkinler

Normal günlükdoz,bölünmüşdozlar halinde günde 1200-1800mg’dır. Doktorunuz

hastalığınızın belirtilerinegöre günlükdozunuzu arttırabilir. Fakatbölünmüşdozlar halinde

verilengünlük doz2400mg’ıgeçmemelidir.

Değişikyaşgrupları

Çocuklarda kullanımı:

BRUFEN ® ’in tablet formlarının 12yaşındanküçükçocuklarda kullanılmasıönerilmez. 12

yaşından küçükçocuklar içinaynıetkinmaddeyi içeren likitformların (şurup, süspansiyon

gibi) kullanılmasıtavsiye edilir.

Jüvenil romatoid artrithastalığında (çocuk ve ergenlerdeortayaçıkanözel bir romatizmal

eklemhastalığı), bölünmüşdozlar halinde vücutağırlığıbaşına40mg/kgdozunakadar

alınabilir.

Yaşlılardakullanımı:

Yaşlılardasindirimsistemiüzerine olabilecek istenmeyen etkisıklığıartmaktadır. Bu nedenle

eğer yaşlıhastalardakullanılmasıgerekiyorsamümkünolabilecekenküçüketkindozveen

kısatedavisüresi tercihedilmelidir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/karaciğer/kalp yetmezliği:Böbrek,karaciğer yada kalp yetmezliğiolan hastalarda

dikkatli olunmalıdır, çünküBRUFEN ® gibi NSAİİ’lerinkullanımıböbrekfonksiyonlarında

bozulmaylasonuçlanabilir.Bu hastalarda dozmümkün olanen düşük düzeydetutulmalıve

böbrek fonksiyonlarıizlenmelidir.

Eğer BRUFEN ® ’inetkisininçok güçlüveyaçokzayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise,

doktorunuz veya eczacınız ilekonuşunuz.

Kullanmanızgerekenden dahafazlaBRUFEN ® kullandıysanız

BRUFEN ® ’den kullanmanız gerekenden fazlasınıkullanmışsanız,birdoktor veyaeczacıile

konuşunuz.

BRUFEN ® ’ikullanmayıunutursanız

Bir dozuunutursanız, bunu hatırlar hatırlamaz ilacıiçiniz. Ancak birsonrakidozunzamanı

gelmişse, unuttuğunuz dozualmayınız.

Unutulan dozlarıdengelemek içinçiftdoz almayınız.

BRUFEN ® ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Doktorunuz tedaviyisonlandırıncayakadar BRUFEN ® kullanmayadevametmenizönem

taşımaktadır.Sadecekendinizi dahaiyihissettiğiniziçintedaviyeson vermeyiniz.BRUFEN ®

almayızamanındanönce keserseniz, hastalığınız dahadakötüleşebilir.

Hastalığınızın belirtilerinin rahatlamasındaetkili olanen düşük dozun, en kısasüreyle

kullanılması, ilacınistenmeyenetkiolasılığınıenaza indirecektir.

Bu ilacın kullanımıhakkında başkasorularınız varsa, doktor veyaeczacınızasorunuz.

4. Olasıyanetkiler nelerdir?

Tümilaçlargibi,BRUFEN ® ’in içeriğindebulunanmaddelere duyarlıolankişilerde yan

etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biriolursa, BRUFEN ® ’i kullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuza bildirinizveyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

-Spesifik olmayan allerjikreaksiyon

-Yaygın,şiddetliallerjik reaksiyon (anafilaksi)

-Astım,astımdaağırlaşma,bronkospazmyadasıkıntılısolukalıp verme (dispne) gibi

solunumyolureaksiyonları,

-Kaşıntı(pruritus)

-Deri vemukozalardakiküçük kanamalar (purpura)

-Yüz ve boğazdaşişmeye(ödem)neden olanaşırıduyarlılık (anjiyoödem)

-Steven-Johnson sendromu dahilbüllöz deri iltihabı

-Ağızda ve vücudundiğer alanlarında su toplamasışeklinde veyafarklıbüyüklüklerde

kırmızıdöküntülerle seyreden hastalık (eritemamultiforme)

-Deride içi sıvıdolu kabarcıklarla, derisoyulmalarıvedoku kaybıile seyreden ciddi bir

hastalık (toksik epidermal nekroliz)

-Kurdeşen (ürtiker)

-Işığa duyarlılık (fotosensitivite) veiçisıvıdolu kabarcıklı(vezikülobüllöz)döküntü

-Aseptik menenjit(beyinzarıiltihabı)

Bunların hepsi çokciddi yan etkilerdir .Eğer bunlardan birisizdemevcut ise, sizin

BRUFEN ® 'ekarşıciddialerjinizvar demektir. Acil tıbbimüdahaleyeveyahastaneye

yatırılmanızagerek olabilir.

Bu çokciddiyan etkilerin hepsioldukça seyrek görülür.

-Anormal karaciğer fonksiyonları, karaciğer yetmezliği

-Ani gelişebilen beyaz kan hücrelerinin sayısında aşırıazalma(agranülositoz)

-Aplastik anemi(kan hücreleri sayısında ciddiazalma)

-Kemik iliği baskılanması

-Hemolitikanemi(bir türkansızlık)

-Kan pıhtılaşmasına aracılık eden hücrelerinkümeleşmesinin baskılanması(trombosit

agregasyon inhibisyonu)

-Beyazkan hücreleri (lökosit) sayısında azalma(lökopeni)

-Kanda nötrofil(birçeşitbeyaz kan hücresi) sayısında azalma (nötropeni)

-Trombositopeni(trombosit-kan pıhtılaşmasınaaracılıkedenhücrelerin sayısında

azalma)

-Mide bağırsak kanaması(gastrointestinal kanama)

-Mide bağırsakta hafif kanama(gastrointestinal hemoraji)

-Mide bağırsakta yara (gastrointestinal ülserasyon)

-Kanamayabağlıkatran renkli,kötükokulu dışkı(melena)

-Pankreas iltihabı(pankreatit)

-Midenin iç yüzündekizarıniltihaplanması(gastrit)

-Kan veyakahve telvesi gibikusma(hematemez)

-Küçük yaralarlabelirginağıziltihabı(ülseratifstomatit)

-Kalın bağırsakiltihabı(kolit) ve Crohnhastalığının alevlenmesi

-Karaciğer iltihabı(hepatit)

-Akut böbrek bozukluğu

-İdrarda kanbulunması(hematüri)

-Kreatinin maddesininböbreklerdenatılımının azalması(kreatinin klerensiazalması)

Eğer bunlardan birisizdemevcutise, acil tıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanıza

gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini farkederseniz, hemen doktorunuzabildiriniz veya size

en yakın hastaneninacil bölümünebaşvurunuz:

-Kulak çınlaması(tinnitus)

-Zihin karışıklığı, bulanıklığı(konfüzyon)

-Olmayanşeyleri görme,duyma, hissetme (halüsinasyon)

-Görme bulanıklığı

-Zehirli birmadde nedeniyle görmekeskinliğinin azalması(toksik ambliyopi)

-Görme değişiklikleri

-Duymada azalma

-Kan basıncıyüksekliği(hipertansiyon)

-Burun kanaması(epistaksi)

-Oniki parmak bağırsağındameydanagelen yara (duodenal ülser)

-Mide ülseri(gastrikülser)

-Sarılık

-Anemi (kansızlık), anormalkaraciğer fonksiyontesti

-Depresyon

-Uyuşma(parestezi)

-Uykululuk hali(somnolans)

-Göz sinirlerinde iltihaplanma (optik nörit)

-İçkulakrahatsızlığındankaynaklanan başdönmesi (vertigo)

-Çeşitliformlarda toksik böbrekbozuklukları(interstisyel nefritve nefrotiksendrom

dahil)

-Alerjik nezle (rinit)

-Uykusuzluk

-Endişe vekorku sebepli huzursuzlukhali (anksiyete)

-Toksik optiknöropati(Anigörme kaybıve gözdeağrıileseyredenrahatsızlık).

BRUFEN ® gibiilaçlar, kalpkrizi (miyokard enfarktüsü) veyainmeriskindeküçükbirartışa

neden olabilir.

Seyrek olarakBRUFEN ® ilekan bozukluklarıveböbrekproblemlerioluşabilir.

Bunların hepsi ciddiyan etkilerdir.Aciltıbbimüdahalegerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini farkederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

-Döküntü

-Kaşınma

-Ödem

-Sıvıtutulması

-Sinirlilik

-Başdönmesi

-Başağrısı

-Bulantı

-Mide bölgesindeağrı(epigastrikağrı)

-Mide yanması

-Hazımsızlık(dispepsi)

-Kusma

-Karın (abdominal)ağrısı/rahatsızlığı

-İshal (diyare)

-Kabızlık (konstipasyon)

-Gazabağlımide-bağırsaktaşişkinlik(flatulans)

-Yorgunluk

Bunlar BRUFEN ® ’in hafifyan etkileridir.

Eğer bukullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yanetkiilekarşılaşırsanız,

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5. BRUFEN ® ’in saklanması

BRUFEN ® ’i çocukların göremeyeceği,erişemeyeceği yerlerde veambalajında saklayınız.

°C’nin altındakiodasıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyleuyumluolarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihindensonra BRUFEN ® ’i kullanmayınız.

Eğer üründe/ambalajında bozukluklar fark ederseniz BRUFEN ® ’i kullanmayınız.

RuhsatSahibi:

AbbottLaboratuarlarıİth.İhr. ve Tic.Ltd.Şti.,

SarayMah., Dr.Adnan BüyükdenizCad., No:2,

Kelif Plaza,34768 Ümraniye–İstanbul

Üretim Yeri:

PharmavisionSan. veTic. A.Ş

Davutpaşa Cad.No:145

34020Topkapı/İstanbul

Bu kullanma talimatı19.11.2012 tarihinde onaylanmıştır.