BRICANYL

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • BRICANYL TURBUHALER TOZ INHALATOR 0,50 MG 100 DOZ
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • BRICANYL TURBUHALER TOZ INHALATOR 0,50 MG 100 DOZ
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • terbutaline

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Pasif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699786550131
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 20-02-2018
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALĐMATI

BRICANYL ® TURBUHALER ® TozĐnhalatör0.5mg/doz

Đnhalasyonyoluylakullanılır.

Etkinmadde:Herinhalasyondozunda0,5mgTerbütalinsülfat

Yardımcımaddeler:Buüründeyardımcımaddekullanılmamaktadır.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALĐMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasındadoktoraveyahastaneyegittiğinizdebuilacıkullandığınızı

doktorunuzasöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.Đlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1.BRICANYL ® TURBUHALER ® nedirveneiçinkullanılır?

2.BRICANYL ®

TURBUHALER ®

kullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.BRICANYL ®

TURBUHALER ®

nasılkullanılır?

4.Olasıyanetkilernelerdir?

5.BRICANYL ®

TURBUHALER ®

’insaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.BRICANYL ®

TURBUHALER ®

nedirveneiçinkullanılır?

BRICANYLTURBUHALERkurutozinhalatördürveiçindeterbütalinilacınıtaşır.

BRICANYLTURBUHALER,solunumyolunugenişletereknefesalmayıkolaylaştırır.Đnhalatörün

ağızparçasıaracılığıylanefesaldığınızda,ilaçnefesiniziciğerlerinizekadartakipeder.

BRICANYLTURBUHALERTozInhalatör0,5mg/doz,herinhalasyondakurutozhalinde0,5mg

terbütalinsülfatsağlayan100dozlukplastikinhalasyoncihazıbulunanambalajlardatakdim

edilmektedir.

2.BRICANYL ®

TURBUHALER ®

kullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

BRICANYL ® TURBUHALER ® ’iaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Terbütalin’ealerjinizolmasıdurumunda.

BRICANYL ®

TURBUHALER ®

’iaşağıdakidurumlardaDĐKKATLĐKULLANINIZ

BRICANYL(terbütalin)veyabaşkaherhangibirilacakarşıbeklenmeyenbirreaksiyonla

karşılaştınızsadoktorunuzasöyleyiniz.

BazıdurumlardaBRICANYLTURBUHALER’inkullanımıözeldikkatgerektirir.Bu

nedenle,başkasağlıksorunlarınız,özelliklekalprahatsızlığı,düzensizkalpritmi,göğüs

ağrısı,şekerhastalığı(diyabet)veyatiroidbezininaşırıçalışması(hipertiroidizm)varsa,

bunlarhakkındadoktorunuzuherzamanbilgilendiriniz.

Doktorunuzakullanmaktaolduğunuztümilaçlarhakkında,reçetesizolarakaldıklarınızda

dahil,herzamanbilgivermelisiniz.Ayrıcabakınız“Diğerilaçlarilebirliktekullanımı”.

BRICANYLTURBUHALERsizesadecemevcutdurumunuziçinreçeteedilmiştir.

Doktorunuztavsiyeetmedikçe,başkaproblemleriniziçinkullanmayınız.Đlacıhiçbirzaman

başkabirinevermeyiniz.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfendoktorunuza

danışınız.

Hamilelik

Đlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

BRICANYLTURBUHALERiletedaviyebaşlamadanönce,doktorunuzuhamileolduğunuzveya

hamilekalmayaçalıştığınızkonusundabilgilendiriniz.Hamileyseniz,ilaçkullanımıkonusundaher

zamançokdikkatliolmalısınız.BRICANYL,hamilekadınlartarafındankullanıldığındaherhangibir

zararlıetkigöstermemiştir.YinedeBRICANYLTURBUHALERkullandığınızdönemdehamile

kalırsanız,mümkünolduğuncaçabukdoktorunuzlatemasageçiniz.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzadanışınız.

Emzirme

Đlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

BRICANYLTURBUHALERiletedaviyebaşlamadanönce,doktorunuzaemzirmekteolduğunuzu

söyleyiniz.Emzirmedurumunda,ilaçkullanımıkonusundaherzamançokdikkatliolmalısınız.

BRICANYL,emzirmekteolankadınlartarafındankullanıldığındaherhangibirzararlıetki

göstermemiştir.

Araçvemakinekullanımı

BRICANYLTURBUHALERaraçvemakinekullanımınıetkilemesibeklenmemektedir.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Betablokörolarakisimlendirilenilaçlar(yüksektansiyon,kalpiçinkullanılanbazıilaçlarvebazıgöz

damlaları),steroidilaçlar,ksatinlerveidrararttırıcılarBRICANYLileeşzamanlıolarak

kullanıldığında,BRICANYL’inetkisiniazaltabilirveyablokeedebilirler.BRICANYLileeşzamanlı

kullanılanbazıbelliilaçlarınkanseviyesindekituzdengesinedeetkileriolabilir(düşükpotasyum

seviyeleri).Genelliklebuönemsizdir,ancakbazıdurumlardakalpritmiüzerindeetkisiolabilir.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3.BRICANYL ®

TURBUHALER ®

nasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

Dozkişiyeözeldir.Doktorunuzuntalimatlarınadikkatliceuyunuz.Bunlar,butalimattabulunan

bilgilerdenfarklıolabilir.

BRICANYLTURBUHALERdüzenliaralıklaryerine,gerektikçekullanılmalıdır.

ĐlkkezBRICANYLTURBUHALERkullanmayabaşlamadanönce,“TURBUHALER Nasıl

Kullanılır”bilgisiniokumanızvetalimatlaradikkatliceuymanızönemlidir.

KüçükçocuklarınTURBUHALER’ikullanmaklailgilizorluklarıolabilir.Bunedenleçocuğun

kullanımtalimatlarınıuygulayabildiğindeneminolmakgerekir.

Nefesalmazorluğunuzugidermekiçinherzamankindendahayüksekdozlarkullanmanızgerekiyorsa

mümkünolduğuncaçabukbirşekildedoktorunuzabaşvurunuz.Astımınızıkontrolaltınaalmakiçin

ektıbbitedaviyeihtiyacınızolabilir.BRICANYLTURBUHALERdozunu,doktorunuza

danışmadanarttırmayınız.

Herinhalasyonda,birmiktarilaçağızveboğaziçineyapışabilmektedir.Yanetkiriskiniazaltmak

amacıyla,BRICANYLTURBUHALERkullandıktansonramümkünolduğutakdirdeağzınızısuile

çalkalamanızönerilmektedir.

Yetişkinlerve12yaşındanbüyükçocuklariçinalışılagelmişdoz:Gerektiğinde1inhalasyon(0,5

mg).Gereklidurumlarda,tekdozhalinde3inhalasyonakadar(1,5mg)uygulanabilir.24saatlikbir

zamandilimindeuygulanantoplamdozgenellikle12inhalasyonu(6mg)aşmamalıdır.

Uygulamayoluvemetodu:

Inhalasyonyoluileuygulanır.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

3-12yaşlarındakiçocuklariçinalışılagelmişdoz:Gerektiğinde1inhalasyon(0,5mg).Gerekli

durumlarda,tekdozhalinde2inhalasyonakadar(1mg)uygulanabilir.Çocuklargenellikle24saatlik

birzamandiliminde8inhalasyonu(4mg)aşmamalıdırlar.BRICANYLTURBUHALERgenellikle5

dakikaiçindeetkigösterir.BRICANYLTURBUHALER’inetkisi6saatekadarsürer.BRICANYL

TURBUHALERakutastımatağınızolmasıdurumundabileetkilidir.

Yaşlılardakullanımı:

Yetişkinlerleaynıdozkullanılır.

Özelkullanımdurumları:

Veriyoktur.

EğerBRICANYL ®

TURBUHALER ®

’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminiz

varisedoktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaBRICANYL ®

TURBUHALER ®

kullandıysanız

Sadecedoktorunuzunsizereçeteettiğisayıdadoz(inhalasyon)uygulayınız.Dahafazlasını

kullanmak,yanetkiriskiniarttıracaktır.Dozaşımısonrasındaensıkgörülenbelirtiveişaretler

aşağıdakigibidir:

*midebulantısı

*başağrısı

*hızlıveyadüzensizkalpatışı

*kaskrampları

*sinirlilik,huzursuzluk,titreme

*sersemlikveyasıradışıuyuşukluk

Bubelirtilerdenherhangibiriolursadoktorunuzabaşvurunuz.

BRICANYL ® TURBUHALER ® ’dankullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanız,birdoktorveya

eczacıilekonuşunuz.

EğerBRICANYL ®

TURBUHALER ®

dozunualmayıunutursanız

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

BRICANYLTURBUHALERdüzenliaralıklaryerine,gerektikçekullanılmalıdır.Ancak,size

düzenlitedavireçeteedilmişsevebirdozalmayıunutmuşsanız,dozualmayıunuttuğunuzuhatırlar

hatırlamazalınız.Eğerbu,birsonrakidozzamanınaçokyakınsa,birsonrakidozakadarbekleyiniz.

4.OlasıYanEtkiler:

TümilaçlargibiBRICANYL ®

TURBUHALER ®

’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolan

kişilerdeyanetkilerolabilir.

BRICANYLTURBUHALERkullandığınızdageneldehiçbiryanetkihissetmezsiniz.Oluşanyan

etkilergenelliklehafiftirvebirveyaikihaftalıktedavisonrasıkendiliğindengeçer.Ancak,aşağıdaki

yanetkilerdenbirisizirahatsızederseveyageçmezsedoktorunuzasöyleyiniz.

Çokyaygıngörülenyanetkiler(her10kişide1’denfazlagörülür)

titreme

başağrısı

*kalbinizinhızlıatması

Yaygıngörülenyanetkiler(her10kişide1’denazgörülür)

kalbinizinhızlıatması

kaskrampları

kandakipotasyumseviyelerindeazalma

Yaygınlığıbilinmiyor *

*düzensizkalpatışları

göğüsağrısı(anjinagibikalpproblemlerinebağlıolarak).BRICANYLTURBUHALERkullanımı

sırasında,busemptomgörülüyorsadoktorunuzabildiriniz,ancaksizesöylenenekadarilacı

kullanmayıdurdurmayınız.

midebulantısı(hastahissetme)

ağızveboğazdairritasyon

Uykubozukluklarıveendişelihissetme,huzursuzlukvehiperaktivitegibidavranışdeğişiklikleri.

bronkospazm(havayollarındakikaslarınkasılarakhırıltılınefesalmayayolaçması)**

cilttekızarıklıkvekaşıntıgibialerjikreaksiyonlar

* Buyanetkilerpazarlamasonrasıraporlardaneldeedilmiştirvebusebepleyaygınlığı

bilinmemektedir.

*inhalasyonilaçlarıbronkospazmanedenolabilir

Hernekadaryaygınlığıbilinmesedebazıkişilerdezamanzamangöğüsağrısıgörülmüştür(angina

gibikalpproblemlerinebağlıolarak).BRICANYLTURBUHALERkullandığınızsüreiçindebu

belirtileroluşursadoktorunuzasöyleyiniz,ancakdoktorunuzaksinisöylemedikçeilacıkullanmayı

bırakmayınız.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanızdoktorunuzu

veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.BRICANYL ®

TURBUHALER ®

’insaklanması

BRICANYL ®

TURBUHALER ®

’içocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında

saklayınız.

BRICANYLTURBUHALER’iherkullanışınızdansonrakapağınıkapatınız.

30°Caltındakiodasıcaklığındasaklanmalıdır.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.BRICANYLTURBUHALER’iinhalatördeve

dışambalajındabelirtilensonkullanmatarihindensonrakullanmayınız.

RuhsatSahibi:

AstraZenecaĐlaçSan.veTic.Ltd.Şti.

BüyükdereCad.YapıKrediPlazaBBlokKat4

Levent-Đstanbul

tarafındanithaledilmiştir.

ÜretimYeri:

AstraZenecaDunkerqueProduction

224avenuedelaDordogne,BP41

59944Dunkerquecedex2

Fransa

Bukullanmatalimatı(günayveyıl)tarihindeonaylanmıştır.

TURBUHALERNASILKULLANILIR?

TURBUHALER,ilacınekmaddekullanılmadanuygulandığıçokdozlubirinhalasyoncihazıdır.

TURBUHALERaracılığıylanefesaldığınızdakurutozhalindekiilaçakciğerlereulaşır.Bunedenle,

ağızparçasıaracılığıylagüçlüvederinbirnefesalınmasıönemlidir.TURBUHALER’ikullanmak

çokkolaydır.Aşağıdakitalimatlarıizlemenizyeterlidir.

1.Koruyucukapağıdöndürerekçıkarınız.

2.Dozyüklemebileziğialttakalacakşekilde

TURBUHALER’idikolaraktutunuz.Doz

yüklemebileziğinisonunakadarçevirdikten

sonratekrargeriçevirerekTURBUHALER’e

birdozlukilaçdolmasınısağlayınız.

3.Nefesinizi veriniz. TURBUHALER

ağzınızdaykennefesinizivermeyiniz.

4.Ağız parçasını dişlerinizin arasına

yerleştiriniz, dudaklarınızı kapatınız ve

ağzınızdangüçlüvederinbirnefesalınız.

Ağızparçasınıçiğnemeyinizvekuvvetle

ısırmayınız.

5.NefesinizivermedenönceTURBUHALER’i

ağzınızdançıkarınız.Birdozdanfazla

kullanmanızgerekiyorsa,2-5’incibasamakları

tekrarlayınız.

6.Koruyucukapağınıkapatınız.

7.Önerilendozualdıktansonraağzınızısuile

Ağız

parçası

Dozgösterge

penceresi

Doz

yükleme

bileziği

DĐKKAT!

TURBUHALERağzınızdaykennefesinizivermeyiniz.

Herkullanımdansonrakoruyucukapağınıkapatınız.

Dozmiktarıçokazolduğundan,inhalasyondansonraherhangibirtathissedemeyebilirsiniz.Ancak,

talimatlarıdoğruolarakuyguladıysanız,ilacınakciğerlerinizeulaştığındaneminolabilirsiniz.

TURBUHALER’intemizlenmesi

Ağızparçasınıkurubirbezledüzenliaralıklarla(haftadabir)temizleyiniz.Ağızparçasını

temizlerkensukullanmayınız.

TURBUHALER’inboşaldığınasılanlaşılır?

Dozgöstergesindekırmızırenkgörülmeyebaşladığındayaklaşık20dozkalmışdemektir.Kırmızı

renk,dozgöstergepenceresininaltınaulaştığındaTURBUHALER’deilaçkalmamışdemektir.

TURBUHALERsallandığındaduyulanses,içindebulunanilaçtandeğil,nemçekicimaddeden

gelmektedir.

25-10-2018

Safety of zinc chelate of methionine sulfate for the target species

Safety of zinc chelate of methionine sulfate for the target species

Published on: Wed, 24 Oct 2018 00:00:00 +0200 Zinc chelate of methionine sulfate is intended to be used as a nutritional additive (functional group: compounds of trace elements). The additive is zinc chelated with methionine in a molar ratio 1:1. It is intended to supply zinc as a nutritional additive to all animal species/categories. In 2017, the EFSA Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed (FEEDAP) adopted an opinion on the safety and efficacy of zinc chelate of methionine su...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

2-7-2018

Fagron Sterile Services Issues Voluntary Nationwide Recall of Neostigmine Methylsulfate 1mg/mL, 5mg per 5mL and Neostigmine Methylsulfate 1mg/mL, 3mg per 3mL, in a 5mL syringe Due to Mislabeling

Fagron Sterile Services Issues Voluntary Nationwide Recall of Neostigmine Methylsulfate 1mg/mL, 5mg per 5mL and Neostigmine Methylsulfate 1mg/mL, 3mg per 3mL, in a 5mL syringe Due to Mislabeling

Fagron Sterile Services is voluntarily recalling two (2) lots of Neostigmine Methylsulfate 5mL syringes to the user/hospital/clinic level. The specified product lots are being recalled because of a confirmed customer complaint that some syringe units containing Neostigmine Methylsulfate 1mg/mL, 5mg per 5mL are incorrectly labelled as Neostigmine Methylsulfate 1mg/mL, 3mg per 3mL. Secondary packages are properly labelled as Neostigmine Methylsulfate 1mg/mL, 5mg per 5mL.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

5-8-2015

Asthma inhaler recalled

Asthma inhaler recalled

Pharmaceutical company AstraZeneca recalls a batch of Bricanyl Turbuhaler. One inhaler of this batch is empty and contains no medicine.

Danish Medicines Agency

30-10-2018

EU/3/18/2072 (FGK Representative Service GmbH)

EU/3/18/2072 (FGK Representative Service GmbH)

EU/3/18/2072 (Active substance: 6'-(R)-methyl-5-O-(5-amino-5,6-dideoxy-alpha-L-talofuranosyl)-paromamine sulfate) - Orphan designation - Commission Decision (2018)7273 of Tue, 30 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/102/18

Europe -DG Health and Food Safety

2-8-2018

EU/3/07/446 (Orchard Therapeutics Ltd)

EU/3/07/446 (Orchard Therapeutics Ltd)

EU/3/07/446 (Active substance: Autologous CD34+ cells transfected with lentiviral vector containing the human arylsulfatase A cDNA) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)5287 of Thu, 02 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/102/06/T/02

Europe -DG Health and Food Safety

27-6-2018

EU/3/15/1606 (Bayer AG)

EU/3/15/1606 (Bayer AG)

EU/3/15/1606 (Active substance: (S)-N-(5-((R)-2-(2,5-difluorophenyl)pyrrolidin-1-yl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-3-yl)-3-hydroxypyrrolidine-1-carboxamide hydrogen sulfate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)4094 of Wed, 27 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/184/15/T/02

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/17/1956 (Sangamo Therapeutics UK LTD)

EU/3/17/1956 (Sangamo Therapeutics UK LTD)

EU/3/17/1956 (Active substance: Adeno-associated viral vector serotype 2/6 encoding zinc-finger nucleases and the human iduronate 2-sulfatase gene) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3811 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/168/17/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

14-5-2018

Girolan and its associated name Apralan

Girolan and its associated name Apralan

Girolan and its associated name Apralan (Active substance: Apramycin sulfate) - Community Referrals - Art 34 - Commission Decision (2018)2989 of Mon, 14 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/A/122

Europe -DG Health and Food Safety

21-3-2018

EU/3/16/1714 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/16/1714 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/16/1714 (Active substance: 6'-(R)-methyl-5-O-(5-amino-5,6-dideoxy-a-L-talofuranosyl)-paromamine sulfate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)1823 of Wed, 21 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/119/16/T/01

Europe -DG Health and Food Safety