BRICANYL

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • BRICANYL 2,5 MG 50 TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • BRICANYL 2,5 MG 50 TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • terbutaline

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699786010406
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALĐMATI

BRICANYL ® 2, 5mgTablet

Ağızyoluylakullanılır.

Etkinmadde:Hertablette2,5mgterbütalinsülfatbulunur.

Yardımcımaddeler:Laktozmonohidrat,mısırnişastası,Povidon,mikrokristalinselülozve

magnezyumstearat.BRICANYLtabletlerrenklendiriciveyakoruyucumaddeiçermez.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALĐMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Kullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasındadoktoraveyahastaneyegittiğinizdebuilacıkullandığınızı

doktorunuzasöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.Đlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1.BRICANYL ®

Tabletnedirveneiçinkullanılır?

2.BRICANYL ®

Tabletkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.BRICANYL ® Tabletnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkilernelerdir?

5.BRICANYL ®

Tablet’insaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.BRICANYL ®

Tabletnedirveneiçinkullanılır?

BRICANYL ®

Tablet,solunumyolunugenişletereknefesalmayıkolaylaştırır.

BRICANYL ®

Tabletastımlıhastalardaveyadiğerbenzerdurumlardanefesdaralmasıgibibelirtileri

rahatlatmakiçinkullanılır.BRICANYL ® Tabletbeklenensolunumproblemleriniönlemekiçin

düzenlitedaviolarakkullanılır.Ancak,BRICANYL ® Tablet, başlamışolanakutbirastımatağını

iyileştirmez.

2.BRICANYL ®

tabletkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

BRICANYL ® Tablet’iaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Terbütalin’eveyaBRICANYLTabletiçeriğindekimaddelerdenherhangibirinekarşıduyarlılığınız

olmasıdurumundakullanılmamalıdır.

Öncedenkalpdamarhastalığıolanveyakalpdamarrahatsızlığıaçısındanbelirginriskaltındaolan

hastalardaerkendoğumriskiniönleyenilaç(tokololitik)olarakkullanılmamalıdır.

BRICANYL ®

Tablet’iaşağıdakidurumlardaDĐKKATLĐKULLANINIZ

BRICANYL ®

(terbütalin)veyabaşkaherhangibirilacakarşıbeklenmeyenbirreaksiyonla

karşılaştınızsadoktorunuzasöyleyiniz.

Hamileysenizvehamileliğinizileilgiliproblemlemlerinizvarsa,

BazıdurumlardaBRICANYL ®

Tablet’inkullanımıözeldikkatgerektirir.Bunedenle,başka

sağlıksorunlarınız,özelliklekalprahatsızlığı,düzensizkalpritmi,angina,şekerhastalığı

(diyabet)veyatiroidfonksiyonbozukluğunuz(hipertiroidizm)varsa,bunlarhakkında

doktorunuzuherzamanbilgilendiriniz.

Şekerhastalığınızvarsa,BRICANYL ® Tablet’ebaşlamadanöncebazıilavekanşekertestleri

yaptırmanızgerekebilir.

Doktorunuzakullanmaktaolduğunuztümilaçlarhakkında,reçetesizolarakaldıklarınızda

dahil,herzamanbilgivermelisiniz.Ayrıcabakınız“Diğerilaçlarilebirliktekullanımı”.

Tiroidbezinizaşırıçalışıyorsa,

BRICANYL ®

Tabletsizesadecemevcutdurumunuziçinreçeteedilmiştir.Doktorunuz

tavsiyeetmedikçe,başkaproblemleriniziçinkullanmayınız.Đlacıhiçbirzamanbaşkabirine

vermeyiniz.

Kalpkasıkalınlaşmasınabağlıkalpbüyümesiolanhastalardakullanılmamalıdır.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfendoktorunuza

danışınız.

Hamilelik

Đlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

BRICANYL ®

Tabletiletedaviyebaşlamadanönce,doktorunuzuhamileolduğunuzveyahamile

kalmayıplanladığınızkonusundabilgilendiriniz.Hamileyseniz,ilaçkullanımıkonusundaherzaman

çokdikkatliolmalısınız.BRICANYL ®

Tablet,hamilekadınlartarafındankullanıldığındaherhangi

birzararlıetkigöstermemiştir.YinedeBRICANYL ® Tabletkullandığınızdönemdehamile

kalırsanız,mümkünolduğuncaçabukdoktorunuzlatemasageçiniz.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzadanışınız.

Emzirme

Đlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

BRICANYL ®

Tabletiletedaviyebaşlamadanönce,doktorunuzaemzirmekteolduğunuzusöyleyiniz.

Emzirmedurumunda,ilaçkullanımıkonusundaherzamançokdikkatliolmalısınız.BRICANYL ®

Tablet,emzirmekteolankadınlartarafındankullanıldığındaherhangibirzararlıetkigöstermemiştir.

Araçvemakinekullanımı

BRICANYL ®

Tabletaraçvemakinekullanımınıetkilemez.

BRICANYL ®

'iniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

BRICANYL ® Tablet,birtürşekerolanlaktoziçerir.Eğerdoktorunuztarafındanbazışekerlere(bazı

şekerlerekarşıintolerans)karşıdayanamayacağınızveyasindiremeyeceğinizsöylendiise,builacı

almadanöncedoktorunuzabildiriniz.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Steroidilaçlar(prednizolongibi),ksantinilaçlar(teofilinveyaaminofilingibi),betablokörolarak

isimlendirilenilaçlar(yüksektansiyon,kalpiçinkullanılanbazıilaçlar,atenololveyapropranolol

gibivebazıgözdamlaları,timololgibi)BRICANYL ®

ileeşzamanlıolarakkullanıldığında,

BRICANYL ®

’inetkisiniazaltabilirveyablokeedebilirler.BRICANYL ®

ileeşzamanlıkullanılan

bazıbelliilaçlarınkanseviyesindekituzdengesinedeetkileriolabilir(düşükpotasyumseviyeleri).

Genelliklebuönemsizdir,ancakbazıdurumlardakalpritmiüzerindeetkisiolabilir. BRICANYL,

adrenerjikilaç(sempatiksinirsistemininyaptığınabenzeretkilermeydanagetirenilaçlar)kullanan

hastalardadikkatlekullanılmalıdır.BRICANYL’inçeşitliformlarıartardauygulanmamalıdır.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3.BRICANYL ®

Tablet

nasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

Dozkişiyeözeldir.Doktorunuzuntalimatlarınadikkatliceuyunuz.Bunlar,butalimattabulunan

bilgilerdenfarklıolabilir.

HerzamankiBRICANYL ®

Tabletdozunuzaynırahatlatmayısağlamıyorsamümkünolduğunca

çabukbirşekildedoktorunuzabaşvurunuz.Astımınızıkontrolaltınaalmakiçinektıbbitedaviye

ihtiyacınızolabilir.BRICANYL ®

dozunu,doktorunuzadanışmadanarttırmayınız.

Yetişkinleriçinalışılmışdoz:

Alışılmışbaşlangıçdozugünde3kez1tablet(2,5mg)’dır.1–2haftalıktedavisonrasıdoktorunuz

dozugünde3kez2tablete(5mg)çıkarılabilir.

Uygulamayoluvemetodu:

Ağızdanalınır.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı(7-15yaş):

Alışılmışbaşlangıçdozugündeikikez1tablet(2,5mg)’dır.Eğergerekirsedoktorunuzdozugünde3

tableteçıkarabilir.

Vücutağırlığı:<20kg:Günde3defa¼-½tablet.

Vücutağırlığı:20-30kg:Günde3defa½-1tablet.

Vücutağırlığı:>30kg:Günde3defa1-2tablet.

Yaşlılardakullanımı:

Yetişkinlerleaynıdozkullanılır.

Özelkullanımdurumları:

Veriyoktur.

Aşağıdakidurumlardalütfendoktorunuziletemasageçiniz:

Nefesalmanızzorlaşıyorsa,

Astımyüzündengecelerisıksıkuyanıyorsanız,

Göğüssıkışmasıyaşamayabaşladıysanız,

Aldığınızmevcutdozilerahatlamahissedemiyorsanız.

Buuyarılar,astımrahatsızlığınızınkontrolaltınaalınamadığıvehemenbaşkaveyailavebirtedaviye

ihtiyacınızolduğuanlamınagelebilir.

EğerBRICANYL ®

Tablet’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaBRICANYL ® Tablet kullandıysanız

BRICANYL ®

Tablet’tenkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanız,birdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

Doktorunuzunsizereçeteettiğindendahafazlatabletkullanmayınız.Dahafazlasınıkullanmak,yan

etkiriskiniarttıracaktır.Dozaşımısonrasındaensıkgörülenbelirtiveişaretleraşağıdakigibidir:

*midebulantısı

*başağrısı

*hızlıveyadüzensizkalpatışı

*kaskrampları

*sinirlilik,huzursuzluk,titreme

*sersemlikveyasıradışıuyuşukluk

Bubelirtilerdenherhangibirisizirahatsızedersedoktorunuzabaşvurunuz.

EğerBRICANYL ®

Tabletdozunualmayıunutursanız

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

Eğerbirdozalmayıunutmuşsanız,dozualmayıunuttuğunuzuhatırlarhatırlamazalınız.Ancakeğer

bu,birsonrakidozzamanınaçokyakınsa,birsonrakidozakadarbekleyiniz.

4.OlasıYanEtkiler:

TümilaçlargibiBRICANYL ®

Tablet’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Yanetkilergörülebilir,ancakgenelliklebirveyaikihaftalıktedavisonrasıkendiliğindengeçer.

Ancak,aşağıdakiyanetkilerdenbirisizirahatsızederseveyageçmezsedoktorunuzasöyleyiniz:

Çokyaygın(10kişide1'denfazlakişiyietkileyebilen)

titreme

başağrısı

Yaygın(10kişide1'denazkişiyietkileyebilen)

kalbinizinhızlıatması

kaskrampları

kandakipotasyumseviyelerindeazalma

Yaygınlığıbilinmiyor *

düzensizkalpatışları

midebulantısı(hastahissetme)

endişelihissetme,huzursuzlukveyauykubozuklukları

cilttekızarıklıkvekaşıntıgibialerjikreaksiyonlar

Vücudunuçkısımlarındadamargenişlemesi(periferalvazodilasyon)

Alerjiyebağlıyüzde,gözde,dildeşişmegibietkiler(anjiyoödem),havayollarıdaralması

(bronkospazm),düşüktansiyonveaşırıduyarlıkreaksiyonları

Ağızveboğazdagıcıklanma

Đlacıalıralmazolanhavayoludaralması(paradoksikalbronkospazm)

Uykubozukluklarıveendişelihissetme,huzursuzlukvehiperaktivitegibidavranışdeğişiklikleri.

* Buyanetkilerpazarlamasonrasıraporlardaneldeedilmiştirvebusebepleyaygınlığı

bilinmemektedir.

Hernekadaryaygınlığıbilinmesedebazıkişilerdezamanzamangöğüsağrısıgörülmüştür(angina

gibikalpproblemlerinebağlıolarak).BRICANYL ®

Tabletkullandığınızsüreiçindebubelirtiler

oluşursadoktorunuzasöyleyiniz,ancakdoktorunuzaksinisöylemedikçeilacıkullanmayı

bırakmayınız.

BRICANYL ®

Tabletkullanırkenherhangibaşkabirbeklenmeyenetkifarkedersenizdoktorunuza

danışınız.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanızdoktorunuzu

veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.BRICANYL ®

Tablet’insaklanması

BRICANYL ®

Tablet’içocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

30°C’ninaltındakiodasıcaklığındasaklanmalıdır.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.BRICANYL ®

Tablet’ietiketindevedış

ambalajındabelirtilensonkullanmatarihindensonrakullanmayınız.

RuhsatSahibi:

AstraZenecaPLC,Đngilterelisansıile

AstraZenecaĐlaçSan.veTic.Ltd.Şti.

BüyükdereCad.YapıKrediPlazaBBlokKat4

Levent-Đstanbul

ÜretimYeri:

ZentivaSağlıkÜrünleriSan.veTic.Ltd.Şti.

KüçükkarıştıranMevkii39780Lüleburgaz

Bukullanmatalimatı(günayveyıl)tarihindeonaylanmıştır.

25-10-2018

Safety of zinc chelate of methionine sulfate for the target species

Safety of zinc chelate of methionine sulfate for the target species

Published on: Wed, 24 Oct 2018 00:00:00 +0200 Zinc chelate of methionine sulfate is intended to be used as a nutritional additive (functional group: compounds of trace elements). The additive is zinc chelated with methionine in a molar ratio 1:1. It is intended to supply zinc as a nutritional additive to all animal species/categories. In 2017, the EFSA Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed (FEEDAP) adopted an opinion on the safety and efficacy of zinc chelate of methionine su...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

2-7-2018

Fagron Sterile Services Issues Voluntary Nationwide Recall of Neostigmine Methylsulfate 1mg/mL, 5mg per 5mL and Neostigmine Methylsulfate 1mg/mL, 3mg per 3mL, in a 5mL syringe Due to Mislabeling

Fagron Sterile Services Issues Voluntary Nationwide Recall of Neostigmine Methylsulfate 1mg/mL, 5mg per 5mL and Neostigmine Methylsulfate 1mg/mL, 3mg per 3mL, in a 5mL syringe Due to Mislabeling

Fagron Sterile Services is voluntarily recalling two (2) lots of Neostigmine Methylsulfate 5mL syringes to the user/hospital/clinic level. The specified product lots are being recalled because of a confirmed customer complaint that some syringe units containing Neostigmine Methylsulfate 1mg/mL, 5mg per 5mL are incorrectly labelled as Neostigmine Methylsulfate 1mg/mL, 3mg per 3mL. Secondary packages are properly labelled as Neostigmine Methylsulfate 1mg/mL, 5mg per 5mL.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

5-8-2015

Asthma inhaler recalled

Asthma inhaler recalled

Pharmaceutical company AstraZeneca recalls a batch of Bricanyl Turbuhaler. One inhaler of this batch is empty and contains no medicine.

Danish Medicines Agency

30-10-2018

EU/3/18/2072 (FGK Representative Service GmbH)

EU/3/18/2072 (FGK Representative Service GmbH)

EU/3/18/2072 (Active substance: 6'-(R)-methyl-5-O-(5-amino-5,6-dideoxy-alpha-L-talofuranosyl)-paromamine sulfate) - Orphan designation - Commission Decision (2018)7273 of Tue, 30 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/102/18

Europe -DG Health and Food Safety

2-8-2018

EU/3/07/446 (Orchard Therapeutics Ltd)

EU/3/07/446 (Orchard Therapeutics Ltd)

EU/3/07/446 (Active substance: Autologous CD34+ cells transfected with lentiviral vector containing the human arylsulfatase A cDNA) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)5287 of Thu, 02 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/102/06/T/02

Europe -DG Health and Food Safety

27-6-2018

EU/3/15/1606 (Bayer AG)

EU/3/15/1606 (Bayer AG)

EU/3/15/1606 (Active substance: (S)-N-(5-((R)-2-(2,5-difluorophenyl)pyrrolidin-1-yl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-3-yl)-3-hydroxypyrrolidine-1-carboxamide hydrogen sulfate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)4094 of Wed, 27 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/184/15/T/02

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/17/1956 (Sangamo Therapeutics UK LTD)

EU/3/17/1956 (Sangamo Therapeutics UK LTD)

EU/3/17/1956 (Active substance: Adeno-associated viral vector serotype 2/6 encoding zinc-finger nucleases and the human iduronate 2-sulfatase gene) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3811 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/168/17/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

14-5-2018

Girolan and its associated name Apralan

Girolan and its associated name Apralan

Girolan and its associated name Apralan (Active substance: Apramycin sulfate) - Community Referrals - Art 34 - Commission Decision (2018)2989 of Mon, 14 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/A/122

Europe -DG Health and Food Safety

21-3-2018

EU/3/16/1714 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/16/1714 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/16/1714 (Active substance: 6'-(R)-methyl-5-O-(5-amino-5,6-dideoxy-a-L-talofuranosyl)-paromamine sulfate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)1823 of Wed, 21 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/119/16/T/01

Europe -DG Health and Food Safety