BONVIVA

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • BONVIVA ROCHE 3 MG/3 ML ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN KULLANIMA HAZIR SIRINGA
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • BONVIVA ROCHE 3 MG/3 ML ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN KULLANIMA HAZIR SIRINGA
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • ibandronic asit

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699505950570
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

BONVIVAROCHE3mg/3mlenjeksiyonlukçözeltiiçerenkullanımahazırşırınga

Intravenöz(damariçine)uygulanır.

Etkinmadde:İbandronikasit.

Yardımcımaddeler:Sodyumklorür,glasiyalasetikasit,sodyumasetat,enjeksiyonluksu

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eger ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizereçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdebuilacıkullandığınızı

doktorunuza söyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veya düşükdoz kullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1.BONVIVAnedirveneiçinkullanılır?

2.BONVIVA’yıkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.BONVIVAnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkilernelerdir?

5.BONVIVA’nınsaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.BONVIVAnedirveneiçinkullanılır?

BONVIVA,bisfosfonatlarolarakbilinenilaçgrubununbirüyesiolanibandronikasitiçerir.

Hormoniçermez.

BONVIVA3mg/3mlenjeksiyonlukçözeltiiçerenkullanımahazırşırıngaiçindeberrak

renksizbirçözeltidir.Herkutusunda1kullanımahazırşırıngave1iğnebulunmaktadır.

BONVIVA3mg/3mlenjeksiyonlukçözeltiiçerenkullanımahazırşırıngabirsağlık

mesleğimensubutarafındanyapılmalıdır.BONVIVA’yıkendibaşınızaenjekteetmeyiniz.

BONVIVAsize,kırıkriskinizdeartışolduğundan,osteoporoztedavisiamacıylareçete

edilmiştir.Yapılançalışmalarda,omurgakırıklarıriskindebirdüşüşolduğugösterilmiştir

fakatkalçakırıklarıileilgiliherhangibirçalışmayoktur.Osteoporoz,menopozsonrasında

kadınlardayaygınolan,kemiklerdekiincelmevezayıflamadır.Menopozdakadın

yumurtalıkları,iskeletyapısınısağlıklıtutmayayardımcıolankadınlıkhormonuöstrojenin

üretiminesonverir.

Birkadınnekadarerkenmenopozagirerse,osteoporozdakırıkriskideokadarartar.Kırık

riskiniartırabilecekdiğerfaktörleraşağıdakigibidir:

-beslenmedüzenindeyeterincekalsiyumveDvitaminibulunmaması

-sigaraveyaçokfazlaalkoltüketimi

-yeterinceyürümemeveyaağırlıkkaldırmaegzersiziyapmama

-ailedeosteoporozöyküsü

Osteoporozuolanbirçokinsandasemptomgörülmez.Semptomgörülmüyorsa,burahatsızlığın

sizdeolupolmadığınıbilemeyebilirsiniz.Ancak,osteoporoz,düşmenizveyakendinizi

yaralamanızhalindekemiklerinizinkırılmaolasılığınıartırır.50yaşsonrasıkemikkırılması

osteoporozbelirtisiolabilir.Osteoporozayrıcasırtağrısı,boykısalmasıvekamburluğaneden

olabilir.

BONVIVA,osteoporoznedeniyleoluşankemikkaybınıönlervekemiğinyenilenmesine

yardımcıolur.DolayısıylaBONVIVAkemiğinkırılmaolasılığınıazaltır.

Sağlıklıbiryaşambiçimi,tedavinizdenenyüksekfaydayısağlamanızadayardımcıolacaktır.

SağlıklıyaşambiçiminekalsiyumveDvitaminiaçısındanzengindengelibirbeslenmedüzeni,

yürümeveyabaşkaherhangibirağırlıkkaldırmaegzersiziyapma,sigaraveçokfazlaalkol

kullanmamadahildir.

2.BONVIVA’yıkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

Bifosfonatlariletedaviedilenhastalardaolağandışıuylukkemiğikırıklarıgörülebilir.Bu

kırıklargenellikletravmaolmaksızınyadaminimaltravmailegelişmektedir.Bifosfonat

kullananveuylukyadakasıkağrısıilebaşvuranhastalarolağandışıkırıkşüphesiile

değerlendirilmelidir.Buhastalardabireyselzarar/yarardurumunagörebifosfonattedavisinin

kesilmesi gündemegelebilir.

BONVIVA’yıaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Kandakikalsiyumdüzeyinizdüşükseveyadüşükolabileceğinidüşünüyorsanız.Lütfen

doktorunuzadanışınız.

İbandronikasideveyaBONVIVA’dakidiğerbileşenlerdenherhangibirinekarşıalerjik(aşırı

duyarlılık)reaksiyonunuzvarsa.Damariçineuygulanan(intravenöz)ibandronikasitile

tedaviedilen hastalardaciddivebazen ölümcül olabilenalerjik reaksiyonlarraporedilmiştir.

AlerjikreaksiyonmeydanagelmesidurumundaBONVIVAtedavinizhemenkesilmelive

uyguntedavidüzenlenmelidir.

BONVIVA’yıaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

Bazıkişilerin,BONVIVAalırkenözellikledikkatliolmalarıgerekmektedir.Doktorunuzla

konuşarakaşağıdakidurumlarınetkisinikontrolediniz:

-Böbreklerinizileilgilibirprobleminiz,böbrekyetmezliğinizvarsaveyadahaönce

herhangibirdönemdeolduysaveyadiyalizeihtiyaçduyduysanızveyaböbreklerinizi

etkileyecekbaşkabirhastalıkgeçirdiyseniz.

-Herhangibirmineralmetabolizmabozukluğunuzvarsa(Dvitaminieksikliğigibi).

BONVIVAkullanırkenkalsiyumveDvitaminitakviyesialmalısınız.Eğerbunu

yapamıyorsanız,doktorunuzubilgilendirmelisiniz.

Diştedavisigörüyorsanızveyadişameliyatıgeçirecekseniz,dişhekiminizeBONVIVA

tedavisi gördüğünüzüsöyleyiniz.

Kalpprobleminizvarsavedoktorgünlüksıvıalımınızıkısıtladıysa.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsa,siziniçingeçerliyselütfendoktorunuza

danışınız.

BONVIVA’nınyiyecekveiçecekilekullanılması

Uygulamayöntemiaçısındanyiyecekveiçeceklerleetkileşimiyoktur.

Hamilelik

İlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

HamileysenizveyahamilekalmaolasılığınızvarsaBONVIVAkullanmayınız.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzadanışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

EmziriyorsanızBONVIVAkullanmayınız.

EmzirirkenBONVIVAkullanmakiçinilacıkesmenizgerekmektedir.

Araçvemakinekullanımı

BONVIVA’nınaraçvemakinekullanmayeteneğiüzerineetkileriaraştırılmamıştır.

BONVIVA’nıniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

Butıbbiürünher3ml’sinde1mmol’dandahaazsodyumihtivaeder;yaniesasında“sodyum

içermez”.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandıysanızlütfendoktorunuzaveyaeczacınıza bunlarhakkındabilgiveriniz.

3.BONVIVAnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

BONVIVAiçintavsiyeedilendoz,üçaydabir3mg(1kullanımahazırşırınga)intravenöz

enjeksiyondur.

Doktorunuzhastalığınızabağlıolarakilacınızındozunubelirleyecekvesizeuygulayacaktır.

Uygulamayoluvemetodu:

Enjeksiyonbirdoktorveyadeneyimlibirsağlıkmesleğimensubutarafındandamariçine

uygulanmalıdır.Enjeksiyonukendikendinizeuygulamayınız.

Enjeksiyoniçinçözelti,vücudunherhangibirbaşkabölgesinedeğil,damariçineuygulanmalıdır.

Değişikyaşgrupları:

Yaşlılardakullanım:

Yaşabağlıolarakdozayarlamasıgereklideğildir.

Çocuklardakullanım:

18yaşınaltındakihastalardaBONVIVA’nıngüvenlikveetkinliğiaraştırılmamıştır,

kullanılmamalıdır.

Özelkullanımdurumları:

Böbrekyetmezliği:

BöbrekyetmezliğinizvarsaBONVIVAkullanırkendikkatliolunmalıdır.Doktorunuzadanışınız.

Karaciğeryetmezliği:

Özelbirdozayarlamasıbulunmamaktadır.

EğerBONVIVA’nınetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaBONVIVAkullandıysanız:

BONVIVA’dankullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

Kullanımsırasındakanınızdakikalsiyum,fosforveyamagnezyumseviyeleridüşebilir.

Doktorunuzdüzeltmekiçinadımlaratabilirveyasizebubumineralleriiçerenbirenjeksiyon

uygulayabilir.

BONVIVA’yıkullanmayıunutursanız:

Hatırlarhatırlamazenkısazamandabirsonrakidozualmalısınız.Dahasonra,ensonaldığınız

enjeksiyondanitibarenher3aydabirenjeksiyonunuzualmayadevamedebilirsiniz.

Unutulan dozları dengelemekiçin çift doz(her ikidozu birbirine yakınzamanda)almayınız.

BONVIVAiletedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkiler:

Tedavidenenyüksekyararısağlayabilmekiçindoktorunuzunsiziniçinreçeteettiğisüreceüç

aydabir enjeksiyonlarıalmayadevametmenizönemlidir.BONVIVAyanlızcasiztedavialmaya

devamettiğinizsüreceosteoporozutedaviedebilir,aksitakdirdeherhangibirfarklılık

göremezsinizveyahissedemezsiniz.

Ayrıcatedavinizsırasındadoktorunuztarafındantavsiyeedildiğişekildekalsiyum veD vitamini

takviyesidealmalısınız.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,BONVIVA’nıniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

olabilir.

BONVIVAbenzeritümilaçlargibi,kanınızdakikalsiyumseviyesindedüşüşesebepolabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,BONVIVA’yıkullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Deridöküntüsü,kaşıntı,dilin,boğazın,dudaklarınveyüzünşişmesiilebirliktezornefes

alıp-verme.Builacakarşıalerjinizolabilir.

Şiddetligöğüsağrısı,yemekyerkenveyabirşeyleriçerkenyutkunduktansonraşiddetli

ağrı,şiddetlibulantıvekusma

Gripbenzeribelirtiler(enazikigünsürebilenveşiddetliolabilen)

Çeneveağızdaağrıveyayara

Gözdeağrıveyailtihap(uzunsüreli)

Diğerolasıyanetkiler

Çokyaygın:10hastanınenaz1indegörülebilir.

Yaygın:10hastanınbirindenaz,fakat100hastanınbirindenfazlagörülebilir.

Yaygınolmayan:100hastanınbirindenaz,fakat1000hastanınbirindenfazlagörülebilir.

Seyrek:1000hastanınbirindenazgörülebilir.

Çokseyrek:10000hastanınbirindenazgörülebilir.

Bilinmiyor:Eldekiverilerletahminedilemiyor.

Yaygın

Başağrısı

Mideekşimesi,karınağrısı(gastroenteritveyagastritgibi),hazımsızlık,bulantı,ishalveya

kabızlık

Deridekızarıklık

Kaslarda,eklemlerdeveyasırttaağrıveyakatılık

Gripbenzeribelirtiler(ateş,titreme,rahatsızlıkhissi,yorgunluk,kemikağrısıvekaslarda

veeklemlerdeağrı)

Yorgunluk

Yaygınolmayan

Kemikağrısı

Enjeksiyonunyapıldığıdamardailtihap,enjeksiyonyerindeağrı,şişlik

Seyrek

Aşırıduyarlılıkreaksiyonları;ağzın,dudaklarınveyüzünşişmesi

Kaşıntı

Gözdeağrıveyailtihap

Özellikleosteoporoziçinuzunsürelitedavialanhastalardauylukkemiğindeolağan

olmayankırıklarçokseyrekolarakgörülebilir.Eğerkalçanızda,uylukvekasıkbölgenizde

ağrı,rahatsızlıkveyagüçsüzlükhissedersenizdoktorunuzlatemasageçin.Budurumolasıbir

uylukkemiğikırığınınerkenbelirtileriolabilir.

Çokseyrek

Çeneveyaağızdaağrıveyasızı.Ciddiçeneproblemlerinin(kemikdokusununölümü)

erkenbelirtileriniyaşıyorolabilirsiniz..

Kaşıntı,yüzde,dudaklarda,dildeveboğazdaşişkinliklebirliktenefesalmadagüçlük.Ciddi,

hayatıtehditedenalerjikreaksiyonunuzolabilir.

Bilinmiyor

Astımvakalarıgörülmüştür.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanızveya

herhangibiryanetkiciddileşirsedoktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.BONVIVA’nınsaklanması

BONVIVA’yıçocuklarıngöremeyeceğiveerişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

30°C’ninaltındakiodasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

AmbalajdakisonkullanmatarihindensonraBONVIVA’yıkullanmayınız.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfark edersenizBONVIVA’yıkullanmayınız.

Ruhsatsahibi:RocheMüstahzarlarıSanayiAnonimŞirketi,

EskiBüyükdereCaddesi,No:13GüneyPlaza

34398Maslak/İstanbul

Üretimyeri:F.Hoffmann-LaRocheLtd,Basel,İsviçre

Bukullanmatalimatı…/…/…tarihindeonaylanmıştır.

AŞAĞIDAKİBİLGİLERBUİLACIUYGULAYACAKSAĞLIKPERSONELİİÇİNDİR

Lütfendahafazlabilgiiçinkısaürünbilgilerinebakınız.

BONVIVA3mg/3mlenjeksiyonlukçözeltiiçerenkullanımahazırşırınga’nınuygulanması:

BONVIVA3mg/3mlenjeksiyonlukçözeltiiçerenkullanımahazırşırınga15-30saniyelikbir

süredeenjekteedilmelidir.

Çözeltitahrişedicidir,buyüzdenuygulamanınyapıldığıdamaryolunakesinbağlantıönemlidir.

Eğeryanlışlıkladamaretrafındakidokularaenjekteedilirse,hastalardalokalirritasyon,ağrıve

iltihapoluşabilir.

BONVIVA3mg/3mlenjeksiyonlukçözeltiiçerenkullanımahazırşırıngakalsiyumiçeren

çözeltiler(Ringer-Laktatçözeltisi,kalsiyumheparingibi)veyabaşkaintravenözuygulananilaçlar

ilekarıştırılmamalıdır. Nonvivavarolanbir intravenözinfüzyonyolu ileuygulanacaksa, intravenöz

infüzatisotoniksalinveya50mg/ml(%5)glukozçözeltisiilesınırlanmalıdır.

Unutulandoz:

Eğerbirdozunutulursa,enjeksiyonuygunolurolmazuygulanmalıdır.Bundansonra,enjeksiyon

sonenjeksiyondanitibarenüçaydabiruygulanmalıdır.

Dozaşımı:

BONVIVA’nındozaşımıtedavisiileilgilispesifikbirbilgimevcutdeğildir.

Busınıfbileşiklerileilgilibilgileredayanarak,intravenözdozaşımıparesteziyesebepolabilecek,

hipokalsemi,hipofosfatemivehipomagnezemiilesonuçlanabilir.Ağırvakalardayeterlidozda

kalsiyumglukonat,potasyumveyasodyumfosfatvemagnezyumsülfatintravenözinfüzyonu

gerekebilir.

Geneltavsiye:

BONVIVA3mg/3mlenjeksiyonlukçözeltiiçerenkullanımahazırşırınga,intravenözuygulanan

diğerbifosfatlargibi,serumkalsiyumdeğerlerindegeçicidüşüşleresebepolabilir.

HipokalsemivediğerkemikvemineraldengesizlikleriölçülmeliveBONVIVAenjeksiyon

tedavisinebaşlamadanönceetkilibirşekildetedaviedilmelidir.YeterlikalsiyumveDvitamini

alımıtümhastalariçinçokönemlidir.BütünhastalarilavekalsiyumveDvitaminikullanmalıdır.

Başkahastalıklarıolanveyaböbreküzerinebeklenmediketkipotansiyeliolanilaçlarkullanan

hastalar,tedavisüresinceiyiklinikuygulamalardoğrultusundadüzenliolarakgözden

geçirilmelidir.

Kullanılmayançözelti,şırıngaveyaiğneleryereluygulamalardoğrultusundaimhaedilmelidir.

13-12-2018

Evaluation of the safety and efficacy of the organic acids lactic and acetic acids to reduce microbiological surface contamination on pork carcasses and pork cuts

Evaluation of the safety and efficacy of the organic acids lactic and acetic acids to reduce microbiological surface contamination on pork carcasses and pork cuts

Published on: Wed, 12 Dec 2018 Studies evaluating the safety and efficacy of lactic and acetic acids to reduce microbiological surface contamination on pork carcasses pre‐chill and pork meat cuts post‐chill were assessed. Lactic acid treatments consisted of 2–5% solutions at temperatures of up to 80°C applied to carcasses by spraying or up to 55°C applied on cuts by spraying or dipping. Acetic acid treatments consisted of 2–4% solutions at temperatures of up to 40°C applied on carcasses by spraying or o...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

7-12-2018

Re‐evaluation of propane‐1,2‐diol esters of fatty acids (E 477) as a food additive

Re‐evaluation of propane‐1,2‐diol esters of fatty acids (E 477) as a food additive

Published on: Thu, 06 Dec 2018 The EFSA Panel on Food Additives and Flavourings (FAF) provides a scientific opinion re‐evaluating the safety of propane‐1,2‐diol esters of fatty acids (E 477) when used as a food additive. The Scientific Committee on Food (SCF) in 1978 endorsed the acceptable daily intake (ADI) of 25 mg/kg body weight (bw) per day, expressed as propane‐1,2‐diol, established by the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA) in 1974. No adverse effects were observed in short‐t...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

6-12-2018

FDA Working with Stakeholders to Maintain Effectiveness of Livestock and Horse Dewormers

FDA Working with Stakeholders to Maintain Effectiveness of Livestock and Horse Dewormers

The U.S. Food and Drug Administration announced today that it has requested that animal drug companies voluntarily revise the labels of animal drugs intended to treat certain internal parasites in livestock and horses to add information about antiparasitic resistance.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

5-12-2018

Public health risks associated with food‐borne parasites

Public health risks associated with food‐borne parasites

Published on: Tue, 04 Dec 2018 Parasites are important food‐borne pathogens. Their complex lifecycles, varied transmission routes, and prolonged periods between infection and symptoms mean that the public health burden and relative importance of different transmission routes are often difficult to assess. Furthermore, there are challenges in detection and diagnostics, and variations in reporting. A Europe‐focused ranking exercise, using multicriteria decision analysis, identified potentially food‐borne ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

1-12-2018

Safety evaluation of the food enzyme endo‐1,4‐β‐xylanase from a genetically modified Trichoderma reesei (strain DP‐Nzd22)

Safety evaluation of the food enzyme endo‐1,4‐β‐xylanase from a genetically modified Trichoderma reesei (strain DP‐Nzd22)

Published on: Fri, 30 Nov 2018 The food enzyme endo‐1,4‐β‐xylanase (EC 3.2.1.8) is produced with a genetically modified Trichoderma reesei (strain DP‐Nzd22) by DuPont. The genetic modifications do not give rise to safety concerns. The food enzyme is free from viable cells of the production organism and recombinant DNA. The endo‐1,4‐β‐xylanase is intended to be used in distilled alcohol production, bakery and brewery. Residual amounts of total organic solids (TOS) are removed during the production of dis...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

27-11-2018

Risk assessment of new sequencing information for genetically modified soybean A2704‐12

Risk assessment of new sequencing information for genetically modified soybean A2704‐12

Published on: Mon, 26 Nov 2018 The GMO Panel has previously assessed genetically modified (GM) soybean A2704‐12. This soybean was found to be as safe and nutritious as its conventional counterpart with respect to potential effects on human and animal health and the environment in the context of its intended uses. On 5 June 2018, the European Commission requested EFSA to analyse new nucleic acid sequencing data and updated bioinformatics data for GM soybean A2704‐12 and to indicate whether the previous c...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

19-11-2018

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on a new qualified health claim for consuming oils with high levels of oleic acid to reduce coronary heart disease risk

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on a new qualified health claim for consuming oils with high levels of oleic acid to reduce coronary heart disease risk

FDA issues a qualified health claim for oleic acid oils based on data showing it reduces cholesterols levels.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-11-2018

Safety evaluation of the food enzyme endo‐1,4‐β‐xylanase from a genetically modified Aspergillus oryzae (strain NZYM‐FA)

Safety evaluation of the food enzyme endo‐1,4‐β‐xylanase from a genetically modified Aspergillus oryzae (strain NZYM‐FA)

Published on: Fri, 16 Nov 2018 The food enzyme is an endo‐1,4‐β‐xylanase (EC 3.2.1.8) produced with a genetically modified strain of Aspergillus oryzae by Novozymes A/S. The genetic modifications do not give rise to safety concerns. The food enzyme is free from viable cells of the production organism and recombinant DNA. This xylanase is intended to be used in baking and cereal‐based processes. Based on the proposed maximum use levels, dietary exposure to the food enzyme–total organic solids (TOS) was e...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

17-11-2018

Evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for picolinafen

Evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for picolinafen

Published on: Fri, 16 Nov 2018 The applicant BASF Agro B.V. submitted a request to the competent national authority in Germany to evaluate the confirmatory data that were identified for picolinafen in the framework of the maximum residue level (MRL) review under Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 as not available. To address the data gaps, a new validated analytical method for enforcement of the residue in dry/high starch‐, high water content‐, high acid content‐ and high oil content commodities ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

15-11-2018

Safety evaluation of the food enzyme maltogenic amylase from a genetically modified Bacillus subtilis (strain NZYM‐OC)

Safety evaluation of the food enzyme maltogenic amylase from a genetically modified Bacillus subtilis (strain NZYM‐OC)

Published on: Wed, 14 Nov 2018 The food enzyme maltogenic amylase (glucan 1,4‐a‐maltohydrolase; EC 3.2.1.133) is produced with a genetically modified Bacillus subtilis strain NZYM‐OC by Novozymes A/S. The genetic modifications do not give rise to safety concerns. The food enzyme is free from viable cells of the production microorganism and recombinant DNA. This maltogenic amylase is intended to be used in baking processes. Based on the maximum use levels recommended, dietary exposure to the food enzyme–...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

15-11-2018

Safety evaluation of the food enzyme maltogenic amylase from a genetically modified Bacillus subtilis (strain NZYM‐SO)

Safety evaluation of the food enzyme maltogenic amylase from a genetically modified Bacillus subtilis (strain NZYM‐SO)

Published on: Wed, 14 Nov 2018 The food enzyme maltogenic amylase (glucan 1,4‐α‐maltohydrolase; EC 3.2.1.133) is produced with a genetically modified Bacillus subtilis strain NZYM‐SO by Novozymes A/S. The genetic modifications do not give rise to safety concerns. The food enzyme is free from viable cells of the production microorganism and recombinant DNA. This maltogenic amylase is intended to be used in baking processes. Based on the maximum use levels, dietary exposure to the food enzyme–total organi...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

15-11-2018

Safety evaluation of the food enzyme acetolactate decarboxylase from a genetically modified Bacillus licheniformis (strain NZYM‐JB)

Safety evaluation of the food enzyme acetolactate decarboxylase from a genetically modified Bacillus licheniformis (strain NZYM‐JB)

Published on: Wed, 14 Nov 2018 The food enzyme acetolactate decarboxylase (α‐acetolactate decarboxylase; EC 4.1.1.5) is produced with a genetically modified Bacillus licheniformis strain NZYM‐JB by Novozymes A/S. The genetic modifications do not give rise to safety concerns. The food enzyme is free from viable cells of the production organism and recombinant DNA. This acetolactate decarboxylase is intended to be used in distilled alcohol production and brewing processes. Residual amounts of total organi...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

9-11-2018

Safety assessment of the active substance polyacrylic acid, sodium salt, cross‐linked, for use in active food contact materials

Safety assessment of the active substance polyacrylic acid, sodium salt, cross‐linked, for use in active food contact materials

Published on: Thu, 08 Nov 2018 00:00:00 +0100 The EFSA Panel on Food Contact Materials, Enzymes and Processing Aids (CEP) assessed the safety of polyacrylic acid, sodium salt, cross‐linked, FCM substance No 1015, which is intended to be used as a liquid absorber in the packaging of fresh or frozen foods such as meat, poultry and seafood as well as fresh fruits and vegetables. Specific migration tests were not performed due to the high absorption of liquids by the substance. The Panel noted that if polya...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

9-11-2018

Safety assessment of the substance Ln 1,4‐benzene dicarboxylic acid (with Ln = La, Eu, Gd, Tb) for use in food contact materials

Safety assessment of the substance Ln 1,4‐benzene dicarboxylic acid (with Ln = La, Eu, Gd, Tb) for use in food contact materials

Published on: Wed, 07 Nov 2018 00:00:00 +0100 The EFSA Panel on Food Contact Materials, Enzymes and Processing Aids (CEP Panel) assessed the safety of the additive Ln 1,4‐benzene dicarboxylic acid (with Ln = La, Eu, Gd, Tb) for use in food contact materials. It is a family of mixtures combining the four lanthanides lanthanum (La), europium (Eu), gadolinium (Gd) and/or terbium (Tb) in different proportions as their 1,4‐benzene dicarboxylate complexes, used as a taggant in plastics for authentication and ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

1-11-2018

Safety evaluation of the food enzyme endo‐1,4‐β‐xylanase from a genetically modified Bacillus subtilis (strain LMG S‐24584)

Safety evaluation of the food enzyme endo‐1,4‐β‐xylanase from a genetically modified Bacillus subtilis (strain LMG S‐24584)

Published on: Wed, 31 Oct 2018 00:00:00 +0100 The food enzyme endo‐1,4‐β‐xylanase (EC 3.2.1.8) is produced with the genetically modified Bacillus subtilis strain LMG S‐24584 by Puratos N. V. The genetic modifications do not give rise to safety concerns. The Panel noted that, although the production strain was not detected in the food enzyme, recombinant DNA was present in all batches of the food enzyme tested. The food enzyme is intended to be used in baking processes. Based on the maximum use levels re...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

1-11-2018

Safety evaluation of the food enzyme glucan 1,4‐α‐glucosidase from a genetically modified Aspergillus niger (strain NZYM‐BW)

Safety evaluation of the food enzyme glucan 1,4‐α‐glucosidase from a genetically modified Aspergillus niger (strain NZYM‐BW)

Published on: Wed, 31 Oct 2018 00:00:00 +0100 The food enzyme glucan 1,4‐α‐glucosidase (EC 3.2.1.3) is produced with the genetically modified Aspergillus niger strain NZYM‐BW by Novozymes A/S. The genetic modifications do not give rise to safety concerns. The food enzyme is free from viable cells of the production organism and recombinant DNA. The glucan 1,4‐α‐glucosidase food enzyme is intended to be used in distilled alcohol production and starch processing for the production of glucose syrups. Residu...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

1-11-2018

Safety of the food enzyme glucoamylase from a genetically modified Aspergillus niger (strain NZYM‐BF)

Safety of the food enzyme glucoamylase from a genetically modified Aspergillus niger (strain NZYM‐BF)

Published on: Wed, 31 Oct 2018 00:00:00 +0100 The food enzyme glucoamylase (glucan 1,4‐α‐glucosidase; EC 3.2.1.3) is produced with the genetically modified strain of Aspergillus niger by Novozymes A/S. The genetic modifications do not give rise to safety concerns. The food enzyme is free from viable cells of the production organism and recombinant DNA. This glucoamylase is intended to be used in brewing processes and in starch processing for glucose syrups production. Residual amounts of total organic s...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

1-11-2018

Safety evaluation of the food enzyme α‐amylase from a genetically modified Aspergillus niger (strain NZYM‐MC)

Safety evaluation of the food enzyme α‐amylase from a genetically modified Aspergillus niger (strain NZYM‐MC)

Published on: Wed, 31 Oct 2018 00:00:00 +0100 The food enzyme alpha‐amylase (4‐α‐d‐glucan glucanohydrolase; EC 3.2.1.1) is produced with the genetically modified strain of Aspergillus niger by Novozymes A/S. The genetic modifications do not give rise to safety concerns. The food enzyme is free from viable cells of the production organism and recombinant DNA. This α‐amylase is intended to be used in starch processing for glucose syrups production, beverage alcohol (distilling) processes and baking proces...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

31-10-2018

Safety and efficacy of a super critical carbon dioxide extract of Humulus lupulus L. flos when used as a feed flavouring for all animal species

Safety and efficacy of a super critical carbon dioxide extract of Humulus lupulus L. flos when used as a feed flavouring for all animal species

Published on: Tue, 30 Oct 2018 00:00:00 +0100 Following a request from the European Commission, the EFSA Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed (FEEDAP) was asked to deliver a scientific opinion on the safety and efficacy of a super critical carbon dioxide extract of Humulus lupulus L. flos (hop strobiles) when used as a sensory feed additive for all animal species. The additive is specified to containing 40% beta acids and less than 0.2% alpha acids. Known substances of conce...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

26-10-2018

Safety and efficacy of l‐threonine produced by fermentation using Escherichia coli CGMCC 7.232 for all animal species

Safety and efficacy of l‐threonine produced by fermentation using Escherichia coli CGMCC 7.232 for all animal species

Published on: Thu, 25 Oct 2018 00:00:00 +0200 The product subject of this assessment is l‐threonine produced by fermentation with a genetically modified strain of Escherichia coli (CGMCC 7.232). It is intended to be used in feed and water for drinking for all animal species and categories. The production strain and its recombinant DNA were not detected in the additive. The product l‐threonine, manufactured by fermentation with E. coli CGMCC 7.232, does not raise any safety concern with regard to the gen...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

15-10-2018

Toy Land Company recalls Boom Boom ChemsSlime andPutty

Toy Land Company recalls Boom Boom ChemsSlime andPutty

Health Canada has determined that the slime and putty products do not meet the Canadian toy safety requirements related to boric acid content.

Health Canada

15-10-2018

Dollar Novelty (Karapelle Inc) recalls Barrel-O-Slime Toy

Dollar Novelty (Karapelle Inc) recalls Barrel-O-Slime Toy

Health Canada's sampling and evaluation program has determined the Barrel-O-Slime toy does not meet the Canadian toy safety requirements related to boric acid content.

Health Canada

11-10-2018

Re‐evaluation of oxidised soya bean oil interacted with mono‐ and diglycerides of fatty acids (E 479b) as a food additive

Re‐evaluation of oxidised soya bean oil interacted with mono‐ and diglycerides of fatty acids (E 479b) as a food additive

Published on: Wed, 10 Oct 2018 00:00:00 +0200 The EFSA Panel on Food Additives and Flavourings (FAF) provides a scientific opinion re‐evaluating the safety of thermally oxidised soya bean oil interacted with mono‐ and diglycerides of fatty acids (TOSOM) (E 479b) when used as a food additive. The Scientific Committee on Food (SCF) and the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA) derived an acceptable daily intake (ADI) of 25 and 30 mg/kg body weight (bw) per day, respectively. There was n...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

22-9-2018

Risk assessment of new sequencing information on genetically modified carnation FLO‐40689‐6

Risk assessment of new sequencing information on genetically modified carnation FLO‐40689‐6

Published on: Fri, 21 Sep 2018 00:00:00 +0200 The GMO Panel has previously assessed genetically modified (GM) carnation FLO‐40689‐6 and concluded that there is no scientific reason to consider that the import, distribution and retailing in the EU of carnation FLO‐40689‐6 cut flowers for ornamental use will cause any adverse effects on human health or the environment. On 27 October 2017, the European Commission requested EFSA to analyse new nucleic acid sequencing data and updated bioinformatics data for...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

22-9-2018

Risk assessment of new sequencing information for genetically modified soybean BPS‐CV127‐9

Risk assessment of new sequencing information for genetically modified soybean BPS‐CV127‐9

Published on: Fri, 21 Sep 2018 00:00:00 +0200 The GMO Panel has previously assessed genetically modified (GM) soybean BPS‐CV127‐9. This soybean was found to be as safe and nutritious as its conventional counterpart and commercial soybean varieties with respect to potential effects on human and animal health and the environment in the context of its intended uses. On 16 February 2018, European Commission requested EFSA to analyse new nucleic acid sequencing data and updated bioinformatics data for GM soy...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

11-9-2018

Novel foods: a risk profile for the house cricket (Acheta domesticus)

Novel foods: a risk profile for the house cricket (Acheta domesticus)

Published on: Tue, 28 Aug 2018 00:00:00 +0200 Novel foods could represent a sustainable alternative to traditional farming and conventional foodstuffs. Starting in 2018, Regulation (EU) 2283/2015 entered into force, laying down provisions for the approval of novel foods in Europe, including insects. This Approved Regulation establishes the requirements that enable Food Business Operators to bring new foods into the EU market, while ensuring high levels of food safety for European consumers. The present ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

10-9-2018

Kangaroo Manufacturing Inc. recalls Kangaroo's Super Cool Slime

Kangaroo Manufacturing Inc. recalls Kangaroo's Super Cool Slime

Health Canada's sampling and evaluation program has determined the Super Cool Slime products donot meet the Canadian toy safety requirements related to boric acid content.

Health Canada

14-8-2018

Genius Premium Craft Boxes recalls Do-It-Yourself Slime Kits

Genius Premium Craft Boxes recalls Do-It-Yourself Slime Kits

Health Canada’s sampling and evaluation program has determined the Do-It-Yourself Slime Kits do not meet the Canadian toy safety requirements related to boric acid content.

Health Canada

10-8-2018

FDA approves first-of-its kind targeted RNA-based therapy to treat a rare disease

FDA approves first-of-its kind targeted RNA-based therapy to treat a rare disease

FDA approves new drug for treatment of polyneuropathy caused by hereditary transthyretin-mediated amyloidosis (hATTR). This is the first FDA-approved treatment for this rare, debilitating and often fatal genetic disease and the first FDA approval of a new class of drugs called small interfering ribonucleic acid (siRNA) treatment.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

3-8-2018

Scientific guideline: Cholic acid capsules 50 mg and 250 mg product-specific bioequivalence guidance, adopted

Scientific guideline: Cholic acid capsules 50 mg and 250 mg product-specific bioequivalence guidance, adopted

Cholic acid capsules 50 mg and 250 mg product-specific bioequivalence guidance

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

18-7-2018

Sodium glucose co-transporter 2 inhibitors

Sodium glucose co-transporter 2 inhibitors

Safety advisory - diabetic ketoacidosis and surgical procedures

Therapeutic Goods Administration - Australia

21-11-2018

EU/3/18/2081 (Pharma Gateway AB)

EU/3/18/2081 (Pharma Gateway AB)

EU/3/18/2081 (Active substance: 3-(3-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)propoxy)-4-fluorobenzoic acid) - Orphan designation - Commission Decision (2018)7790 of Wed, 21 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/096/18

Europe -DG Health and Food Safety

5-11-2018

EU/3/18/2070 (Accelsiors CRO and Consultancy Services Ltd)

EU/3/18/2070 (Accelsiors CRO and Consultancy Services Ltd)

EU/3/18/2070 (Active substance: (6aR,10aR)-3-(1,1-dimethylheptyl)-delta8-tetrahydro-cannabinol-9-carboxylic acid) - Orphan designation - Commission Decision (2018)7271 of Mon, 05 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/114/18

Europe -DG Health and Food Safety

30-10-2018

EU/3/18/2076 (Orphan Europe S.A.R.L.)

EU/3/18/2076 (Orphan Europe S.A.R.L.)

EU/3/18/2076 (Active substance: Glycine, L-alanine, L-arginine, L-aspartic acid, L-cysteine, L-cystine, L-glutamic acid, L-histidine, L-lysine monohydrate, L-methionine, L-phenylalanine, L-proline, L-serine, L-threonine, L-tryptophan, L-tyrosine, taurine) - Orphan designation - Commission Decision (2018)7277 of Tue, 30 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/100/18

Europe -DG Health and Food Safety

29-10-2018

Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Zentiva (Sanofi-Aventis groupe)

Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Zentiva (Sanofi-Aventis groupe)

Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Zentiva (Active substance: clopidogrel / acetylsalicylic acid) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)7249 of Mon, 29 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1144/WS1433/0051

Europe -DG Health and Food Safety

29-10-2018

DuoPlavin (Sanofi Clir SNC)

DuoPlavin (Sanofi Clir SNC)

DuoPlavin (Active substance: clopidogrel / acetylsalicylic acid) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)7255 of Mon, 29 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1143/WS/1433/0050

Europe -DG Health and Food Safety

2-10-2018

Zoledronic acid Actavis (Actavis Group PTC ehf.)

Zoledronic acid Actavis (Actavis Group PTC ehf.)

Zoledronic acid Actavis (Active substance: zoledronic acid) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6488 of Tue, 02 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

2-10-2018

EU/3/16/1786 (Voisin Consulting S.A.R.L.)

EU/3/16/1786 (Voisin Consulting S.A.R.L.)

EU/3/16/1786 (Active substance: Recombinant adeno-associated viral vector serotype 2 carrying the gene for the human aromatic L-amino acid decarboxylase protein) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)6427 of Tue, 02 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/183/16/T/02

Europe -DG Health and Food Safety

2-10-2018

Zoledronic acid Mylan (Mylan S.A.S.)

Zoledronic acid Mylan (Mylan S.A.S.)

Zoledronic acid Mylan (Active substance: zoledronic acid) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6486 of Tue, 02 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

2-10-2018

Zoledronic acid Teva (Teva B.V.)

Zoledronic acid Teva (Teva B.V.)

Zoledronic acid Teva (Active substance: zoledronic acid) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6466 of Tue, 02 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

1-10-2018

EU/3/16/1762 (Pharma Gateway AB)

EU/3/16/1762 (Pharma Gateway AB)

EU/3/16/1762 (Active substance: Synthetic 15-amino-acid macrocyclic peptide acylated with a polyethyleneglycol palmitoylated linker) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)6399 of Mon, 01 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/107/16/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

24-9-2018

Zoledronic acid Hospira (Pfizer Europe MA EEIG)

Zoledronic acid Hospira (Pfizer Europe MA EEIG)

Zoledronic acid Hospira (Active substance: zoledronic acid) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6243 of Mon, 24 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2365/T/33

Europe -DG Health and Food Safety

21-9-2018

Scientific guideline: Reflection paper on resistance in ectoparasites, draft: consultation open

Scientific guideline: Reflection paper on resistance in ectoparasites, draft: consultation open

The Committee adopted a new draft reflection paper on ectoparasitic resistance (EMA/CVMP/EWP/310225/2014) for a 11-month period of public consultation. The reflection paper aims to give an overview of the currently known resistance situation in ectoparasites to active substances used in veterinary medicinal products with a special focus on Europe, and to provide a review of the current knowledge on resistance mechanisms.

Europe - EMA - European Medicines Agency

28-8-2018

EU/3/18/2056 (Nogra Pharma Limited)

EU/3/18/2056 (Nogra Pharma Limited)

EU/3/18/2056 (Active substance: (S)-(-)-3-(4-aminophenyl)-2-methoxypropanoic acid) - Orphan designation - Commission Decision (2018)5728 of Tue, 28 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/075/18

Europe -DG Health and Food Safety

6-8-2018

Zoledronic acid Accord (Accord Healthcare Limited)

Zoledronic acid Accord (Accord Healthcare Limited)

Zoledronic acid Accord (Active substance: zoledronic acid) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5386 of Mon, 06 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

1-8-2018

Ucedane (Lucane Pharma)

Ucedane (Lucane Pharma)

Ucedane (Active substance: carglumic acid) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5230 of Wed, 01 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Alsitek (AB Science)

Alsitek (AB Science)

Alsitek (Active substance: masitinib) - Refusal of authorisation - Commission Decision (2018)5109 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4398

Europe -DG Health and Food Safety

27-7-2018

EU/3/17/1932 (Millendo Therapeutics SAS)

EU/3/17/1932 (Millendo Therapeutics SAS)

EU/3/17/1932 (Active substance: Synthetic cyclic 8 amino acid analogue of human unacylated ghrelin) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)5049 of Fri, 27 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/066/17/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

11-7-2018

Vantavo (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Vantavo (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Vantavo (Active substance: alendronic acid / colecalciferol) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4511 of Wed, 11 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1180/T/30

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Granupas (Eurocept International B.V.)

Granupas (Eurocept International B.V.)

Granupas (Active substance: Para-aminosalicylic acid) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4256 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2709/T/25

Europe -DG Health and Food Safety