BONDRONAT

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • BONDRONAT ROCHE 50 MG 28 FILM TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • BONDRONAT ROCHE 50 MG 28 FILM TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • ibandronic asit

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699505091143
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 12-08-2014
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/15

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1.

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

BONDRONAT 50 mg film kaplı tablet

2.

KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:

film

kaplı

tablet,

ibandronik

aside

eşdeğer

miktarda

ibandronik

asit,

monosodyum tuzu, monohidrat içerir.

Yardımcı maddeler:

Laktoz

92,75 mg.

Yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız.

3.

FARMASÖTİK FORM

Film kaplı tablet.

Beyaz-beyazımsı, oblong, bir yüzünde “L2”, diğer yüzünde “IT” kabartmalı film-kaplı

tabletler.

4.

KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1.

Terapötik endikasyonlar

Bondronat kemik metastazlı meme kanseri hastalarındaki iskelet ile ilgili olayların

(radyoterapi ve cerrahiyi gerektiren komplikasyonlar ve patolojik fraktür) önlenmesinde

endikedir.

4.2.

Pozoloji ve uygulama şekli

BONDRONAT

tedavisi

sadece,

kanser

tedavisinde

deneyimli

hekimlerce

başlatılmalıdır.

Pozoloji/ uygulama sıklığı ve süresi:

Tavsiye edilen doz günde bir 50 mg film kaplı tablettir.

Uygulama şekli:

Oral kullanım içindir.

BONDRONAT tabletler, sabah aç karnına (en az 6 saat açlık sonrasında) günün ilk

yiyecek, içeceğinden (su hariç) ve herhangi bir diğer ilaç veya destek ürünlerden

(kalsiyum içeren) önce alınmalıdır.

Tablet alımını takiben en az yarım saat bir şey yenilip içilmemelidir. İçme suyu

BONDRONAT tedavisinin her aşamasında içilebilir.

Tabletler bütün olarak tam bir bardak (180-240 ml) içme suyu ile hastalar ayakta

veya dik pozisyonda oturur iken alınmalıdır.

2/15

Hastalar orofarenjiyal ülserasyon potansiyeli nedeniyle tabletleri çiğnememeli ve

emmemelidirler.

İçme suyu BONDRONAT ile alınması gereken tek içecektir. Bazı maden suları

yüksek konsantrasyonlarda kalsiyum içerebileceklerinden kullanılmamaları gerekir.

Hastalar BONDRONAT aldıktan sonra en az 60 dakika süreyle dik pozisyonda

kalmalı, yatmamalıdırlar.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği:

Hafif derecede böbrek yetmezliği

≥50 ve <80 ml/dak) olan hastalarda doz

ayarlaması gerekli değildir. Orta derecede böbrek yetmezliği olan hastalarda (Kl

>30

ve <50 ml/dak) iki günde bir verilecek bir adet 50 mg film kaplı tablet şeklinde bir doz

ayarlaması önerilir. Ciddi böbrek yetmezliği olan hastalarda (Kl

<30 ml/dak) önerilen

doz haftada bir kez bir adet 50 mg film kaplı tablettir (bkz. bölüm 5)

Karaciğer yetmezliği:

Doz ayarlamasının gerekli olmadığı beklenmektedir (bkz. bölüm 5.2).

Pediyatrik popülasyon:

Güvenlilik ve etkililik 18 yaşın altındaki hastalarda çalışılmamıştır.

Geriyatrik popülasyon:

Doz ayarlaması gerekli değildir.

Diğer

Yatağa mahkum hastalar:

60 dakika süresince dik pozisyonda kalamayan veya ayakta duramayan hastalarla ilgili

çalışma yapılmamıştır.

4.3.

Kontrendikasyonlar

BONDRONAT aşağıdaki durumlarda kontrendikedir:

hipokalsemide (bkz. bölüm 4.4)

ibandronik aside veya ilacın içerdiği diğer maddelerden herhangi birine aşırı

duyarlılığı olduğu bilinen hastalarda

özofagus darlığı veya akalazya gibi, özofagusun boşalmasını geciktiren özofagus

anomalilerinde (bkz. bölüm 4.4)

en az 60 dakika ayakta durulamaması veya dik durulamaması (bkz. bölüm 4.2 ve

4.4) durumunda.

18 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

4.4.

Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Oral bifosfonat kullanımı ile özofagus kanseri riskinin artabileceğini bildiren bazı

çalışmalar bulunmakla birlikte bu ilişki net olarak kanıtlanmamıştır. Bu nedenle,

Barrett

özofagusu

veya

gastroözofageal

reflü

gibi

zemininde

artmış

özofagus

kanser riski olan hastalarda bu ilaçların kullanımından kaçınılmalıdır.

3/15

Klinik

deneyim

yokluğu

nedeniyle

BONDRONAT

yaşın

altındaki

çocuklarda

kullanılmamalıdır.

Diğer bisfosfonatlara aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalarda dikkatli olunmalıdır.

BONDRONAT tedavisine başlanmadan önce, hipokalsemi ve diğer kemik ve mineral

metabolizması bozuklukları etkin şekilde tedavi edilmelidir. Tüm hastalar için, yeterli

miktarda kalsiyum ve D vitamini alımı önemlidir. Günlük alımın yetersiz olduğu

durumlarda,

hastalar

kalsiyum

vitamini

desteği

almalıdırlar.

Hipokalsemi

gelişebilir ve hastanın serum kalsiyum düzeyleri buna göre ayarlanmalıdır.

Oral yoldan uygulanan bisfosfonatlar üst gastrointestinal mukozada lokal iritasyona

neden olabilirler. Tahriş edici olabilecek bu etkiler ve altta yatan hastalığın kötüleşme

potansiyeli nedeniyle, BONDRONAT aktif üst gastrointestinal sorunları (örn. bilinen

Barrett özofagusu, disfaji, diğer özofajiyal hastalıklar, gastrit, duodenit veya ülserler)

olan hastalara verilirken dikkatli olunmalıdır.

Oral bisfosfonatlarla tedavi gören hastalarda, bazıları ciddi olan ve hastaneye yatırılmayı

gerektiren,

nadiren

kanamayla

veya

ardından

özofagus

darlığı

veya

yırtılmasıyla

seyreden,

özofajit,

özofagus

ülseri

özofagus

erozyonu

gibi

advers

olaylar

bildirilmiştir. Ciddi özofagus advers olay yaşama riskinin, doz talimatlarına uymayan

ve/veya

özofagus

iritasyonunu

düşündürecek

semptomlar

geliştirdikten

sonra

oral

bisfosfonatlar

almaya

devam

eden

hastalarda

daha

yüksek

olduğu

görülmektedir.

Hastaların doz talimatlarına özellikle dikkat etmesi ve bunlara uyabilmesi gerekir (bkz.

bölüm 4.2).

Hekimler olası özofagus reaksiyonuna işaret eden belirti ve semptomlara karşı dikkatli

olmalıdır, hastalara da disfaji, odinofaji, retrosternal ağrı veya yeni ya da kötüleşen mide

yanması

olursa

BONDRONAT

tedavisini

kesip

tıbbi

yardım

almaları

gerektiği

belirtilmelidir.

Kontrollü klinik çalışmalarda artan risk gözlenmemiş olsa da, pazarlama sonrasında oral

bisfosfonat kullanımıyla bazıları ciddi ve komplikasyonla birlikte seyreden gastrik ve

duodenal ülserler rapor edilmiştir.

Asetil salisilik asid, NSAİİ’lar (Non-steroid Antiinflamatuvar İlaçlar) ve bifosfonatlar

gastrointestinal tahriş ile ilişkilidirler. Bu nedenle, BONDRONAT ile birlikte başka bir

oral ilaç tedavisi uygulandığında dikkatli olunmalıdır.

Bifosfonat ile tedavi edilen hastalarda atipik bölgelerde (subtrokanterik ve femur şaft)

kırıklar görülebilir.Bu transvers veya kısa oblik kırıklar, küçük trokanterin hemen

altından suprakondiler çıkıntının hemen üzerine kadar, femur boyunca herhangi bir

bölgede oluşabilir. Bu kırıklar genellikle travma olmaksızın ya da minimal travma ile

gelişmektedir. Bazı hastalarda tam femur kırığı görülmeden haftalar ila aylar öncesinde,

sıklıkla görüntülemede stres kırıklarıyla birlikte, uyluk veya kasık ağrısı meydana gelir.

Kırıklar sıklıkla bilateraldir; bu nedenle femur kayma kırığı olup bifosfonat tedavisi

uygulanan

hastalarda

kontralateral

femur

incelenmelidir.

Ayrıca,

kırıklarda

iyileşmenin yetersiz olduğu bildirilmiştir. Bifosfonat kullanan ve uyluk ya da kasık

ağrısı ile başvuran hastalar atipik kırık şüphesi ile değerlendirilmelidir. Bu hastalarda

bireysel risk/yarar analizine göre bifosfonat tedavisinin kesilmesi gündeme gelebilir.

Bifosfonat tedavisi sırasında herhangi bir uyluk, kalça veya kasık ağrısı oluşması

halinde, hastalara bu olayları bildirmeleri söylenmeli ve bu tip semptomların görüldüğü

hastalar tamamlanmamış femur kırığı açısından değerlendirilmelidir.

4/15

Meme

kanserine

bağlı

kemik metastazı olan hastalarda yapılan plasebo kontrollü,

randomize

çalışmalarda,

uzun

süreli

BONDRONAT

tedavisi

böbrek

fonksiyonlarında herhangi bir bozulma görülmemiştir. Bununla birlikte yapılan klinik

değerlendirmelere göre, BONDRONAT’la tedavi edilen hastalarda böbrek fonksiyonu,

serum kalsiyum, fosfat ve magnezyum seviyelerinin izlenmesi tavsiye edilir.

Çene osteonekrozu

Onkoloji

endikasyonları

için

Bondronat

kullanan

hastalarda

pazarlama

sonrası

koşullarda çok seyrek olarak çene osteonekrozu, bildirilmiştir (bkz. bölüm 4.8).

Ağız içinde iyileşmemiş açık yumuşak doku lezyonları olan hastalarda tedaviye veya

yeni bir tedavi kürüne başlanması geciktirilmelidir.

Eşzamanlı

risk

faktörleri

bulunan

hastalarda,

Bonndronat

tedavisinden

önce

diş

muayenesi ile birlikte tedbir amaçlı diş tedavisi ve bireysel yarar-risk değerlendirmesi

yapılması önerilir.

Hastada çene osteonekrozu oluşma riski değerlendirilirken, aşağıdaki risk faktörleri

dikkate alınmalıdır:

- Kemik rezorpsiyonunu inhibe eden tıbbi ürünün potensi (potensi yüksek bileşikler için

risk daha fazladır), uygulama şekli (parenteral uygulama için risk daha fazladır) ve

kemik rezorpsiyonu tedavisinin kümülatif dozu

Kanser,

eşzamanlı

hastalıklar

(örn.

anemi,

koagülopatiler,

enfeksiyon),

sigara

kullanımı

- Eşzamanlı tedaviler: kortikosteroidler, kemoterapi, anjiyojenez inhibitörleri, baş ve

boyun radyoterapisi

- Yetersiz oral hijyen, periodontal hastalık, sıkı oturmayan takma dişler, diş hastalığı

öyküsü, diş çekilmesi gibi invaziv dental işlemler

Tüm hastalara Bondronat tedavisi süresince yeterli oral hijyen sağlamaları, rutin diş

kontrolü yaptırmaları ve dişlerde sallanma, ağrı veya şişme gibi oral semptomlar veya

iyileşmeyen yaralar ya da iltihap oluşması halinde derhal bildirmeleri söylenmelidir.

Tedavi sırasında, invaziv dental işlemler yalnızca dikkatli bir değerlendirme ardından

gerçekleştirilmeli ve Bondronat uygulamasına yakın yapılmamalıdır.

Çene osteonekrozu oluşan hastalar için tedavi planı, tedavi uygulayan hekim ve çene

osteonekrozu konusunda uzman bir diş hekimi veya oral cerrah arasında yakın işbirliği

içinde ayarlanmalıdır. Sorun ortadan kalkana kadar ve mümkün olduğunda, etkili risk

faktörleri indirgenene kadar Bondronat tedavisine geçici olarak ara verilmesi dikkate

alınmalıdır.

Dış kulak yolunda osteonekroz

Çoğunlukla uzun süreli tedaviyle ilişkili olarak, bifosfonat kullanımı ile dış kulak

yolunda osteonekroz vakaları bildirilmiştir. Dış kulak yolundaki osteonekroz için olası

risk faktörleri steroid kullanımı, kemoterapi ve/veya enfeksiyon ve travma gibi lokal risk

faktörlerini

içermektedir.

Kronik

kulak

enfeksiyonları

dahil

olmak

üzere

kulak

semptomları görülen bifosfonat alan hastalarda, dış kulak yolunda osteonekroz olasılığı

düşünülmelidir

5/15

BONDRONAT tablet laktoz içerir. Nadir kalıtımsal galaktoz intoleransı, Lapp laktoz

yetmezliği ya da glikoz – galaktoz malabsorbsiyon problemi olan hastaların bu ilacı

kullanmamaları gerekir.

4.5.

Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Etkileşim çalışmaları sadece yetişkinlerde yapılmıştır.

İlaç-gıda etkileşimleri

Süt

yiyecekler

dahil

olmak

üzere,

kalsiyum

diğer

çok

değerli

katyonlar

(aluminyum,

magnezyum,

demir

gibi)

içeren

ürünler,

BONDRONAT

tabletlerin

absorbsiyonu ile etkileşebilirler. Bu nedenle, bu gibi ürünler (yiyecekler dahil) ilaç

alındıktan en az yarım saat sonra alınmalıdırlar.

BONDRONAT

tabletler

standart

öğünün

saat

sonrasında

alındığında

biyoyararlanım yaklaşık % 75 oranında düşer. Bu nedenle, tabletler gece boyunca süren

açlıktan sonra sabah aç karnına alınmalı (en az 6 saat) ve tabletler alındıktan sonra en az

yarım saat bir şey yenilip içilmemelidir (bkz. bölüm 4.2).

İlaç-ilaç etkileşimleri

İbandronik

asit,

majör

insan

hepatik

P450

izoenzimlerini

inhibe

etmediğinden

farelerdeki

hepatik

sitokrom

P450

sistemini

indüklemediğinden

anlamlı

metobolik

etkileşimler beklenmez.

İbandronik asit sadece renal atılım ile elimine edilir ve biyotransformasyona uğramaz.

Sağlıklı erkeklerde ve postmenopozal kadınlarda ranitidinin intravenöz uygulaması,

muhtemelen azalan gastrik asidite sebebiyle, ibandronik asidin biyoyararlanımında %20

oranında artışa neden olmuştur. Ancak bu artış ibandronik asidin biyoyararlanımında

normal değişkenlik sınırları içinde olduğundan, BONDRONAT’ın H

-antagonistleri ya

da gastrik pH’yı artıran diğer ilaçlarla beraber kullanımı sırasında doz ayarlaması

yapılmasına gerek görülmemiştir.

Asetil salisilik asid, NSAİİ’lar (Non-steroid Antiinflamatuvar İlaçlar) ve bifosfonatlar

gastrointestinal tahriş ile ilişkilidirler. Bu nedenle, BONDRONAT ile birlikte başka bir

oral ilaç tedavisi uygulandığında dikkatli olunmalıdır.

Bisfosfonatlar aminoglikozidlerle birlikte uygulandığında önlem alınması tavsiye edilir

çünkü her iki ilaçta serum kalsiyum seviyelerini uzun süreli olarak düşürür.

Olası simultane hipomagnezemi varlığına karşı ayrıca dikkatli olunmalıdır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Özel popülasyonlara ilişkin herhangi bir etkileşim çalışması yürütülmemiştir.

Pediyatrik popülasyon:

Pediyatrik popülasyona ilişkin herhangi bir etkileşim çalışması yürütülmemiştir.

4.6.

Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi: C

6/15

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlarda ve doğum kontrolü (kontrasepsiyon)

uygulayanlarda ilacın kullanımı yönünden bir öneri bulunmamaktadır.

Gebelik dönemi

İbandronik asidin gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir.

Fareler üzerinde yapılan araştırmalar üreme toksisitesinin bulunduğunu göstermiştir

(bkz. bölüm 5.3). İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.

BONDRONAT gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Laktasyon dönemi

İbandronik asidin insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Emziren sıçanlar

üzerinde yapılan çalışmalar, intravenöz uygulama sonrasında sütte düşük seviyelerdeki

ibandronik asit varlığını göstermiştir.

BONDRONAT emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Üreme yeteneği/ Fertilite

İbandronik

asitin

insanlar

üzerindeki

etkisini

gösteren

veri

mevcut

değildir.

Sıçanlarda yapılan üreme çalışmalarında oral kullanılan ibandronik asit doğurganlığı

azaltmıştır. Sıçanlarda yapılan çalışmalarda, intravenöz olarak günlük yüksek dozlarda

uygulanan ibandronik asit doğurganlığı azaltmıştır.( bkz. Bölüm 5.3)

4.7.

Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Bildirilen

etkilere

farmakodinamik

farmakokinetik

profile

dayanarak

BONDRONAT’ın araç ve makine kullanımı üzerine etkisi ya da kayda değer bir etkisi

beklenmemektedir.

4.8.

İstenmeyen etkiler

Güvenlilik profilinin özeti

Bildirilen en ciddi advers reaksiyonlar; anafilaktik reaksiyon/şok, atipik femur kırıkları,

çene osteonekrozu, gastrointestinal iritasyon ve oküler inflamasyondur (bkz. “Belli

advers reaksiyonların tanımı” başlığı ve bölüm 4.4). Tedavi en sık olarak, serum

kalsiyum düzeyinde normal aralığın altına azalmayla (hipokalsemi) ilişkili olmuş ve

bunu dispepsi izlemiştir.

Advers olayların tablo şeklinde listesi

Tablo

pivotal

çalışmalarda

(meme

kanseri

kemik

metastazları

olan

hastalarda iskelet ile ilişkili olayların önlenmesi: 286 hastaya yalnızca oral yolla 50 mg

Bondronat

uygulanmıştır)

pazarlama

sonrası

deneyimlerde

oluşan

advers

reaksiyonları listelemektedir.

Tablo

1:

BONDRONAT’ın

Oral

Uygulaması

İçin

Bildirilen

Advers

İlaç

Reaksiyonları

Advers

reaksiyonlar

MedDRA

sistem

organ sınıfına ve sıklığa göre listelenmektedir.

Aşağıdaki sıklık kategorileri kullanılmıştır: çok yaygın (≥1/10); yaygın (≥1/100 ila <1/10);

7/15

yaygın

olmayan

(≥1/1000

<1/100);

seyrek

(≥1/10.000

<1/1000);

çok

seyrek

(<1/10.000),

bilinmiyor

(eldeki

verilerden

hareketle

tahmin

edilemiyor).

sıklık

grubunda advers reaksiyonlar azalan şiddete göre sunulmaktadır.

Sistem Organ

Sınıfı

Yaygın

Yaygın

olmayan

Seyrek

Çok seyrek

Bilinmiyor

Kan ve lenf

sistemi

hastalıkları

Anemi

Bağışıklık

sistemi

hastalıkları

Aşırı

duyarlılık

bronkospazm

anjiyoödem

anafilaktik

reaksiyon/şok

†*

Astım

alevlenmesi

Metabolizma ve

beslenme

hastalıkları

Hipokalsem

Sinir sistemi

hastalıkları

Parestezi,

disgüzi (tat

alma

bozukluğu)

Göz hastalıkları

Oküler

inflamasyon

†*

Gastrointestinal

hastalıklar

Özofajit,

karın ağrısı,

dispepsi,

bulantı

Kanama,

duedonalülser

, gastrit,

disfaji, ağız

kuruluğu

Deri ve deri altı

doku

hastalıkları

Kaşıntı

Stevens-

Johnson

sendromu

Eritema

multiform

büllöz

dermatit

Kas-iskelet

bozuklukları,

bağ doku ve

kemik

hastalıkları

Atipik

subtrokanteri

k ve diyafizel

femur

kırıkları

Çene

osteonekrozu

†*

Dış kulak

yolunda

osteonekroz

(bifosfonat

sınıfı advers

reaksiyonu)

Böbrek ve idrar

yolu hastalıkları

Azotemi

(üremi)

8/15

Genel

bozukluklar ve

uygulama

bölgesine ilişkin

hastalıklar

Asteni

Göğüs ağrısı,

grip benzeri

hastalık,

kırıklık, ağrı

Araştırmalar

Kanda

paratiroid

hormon

seviyelerinde

yükselme

**Daha fazla bilgi için aşağıya bakınız

†Pazarlama sonrası deneyimlerde belirlenmiştir.

Belli advers reaksiyonların tanımı

Hipokalsemi

Böbreklerden

kalsiyum

atılımındaki

azalmaya,

serum

fosfat

düzeylerinde

terapötik

tedbirler gerektirmeyen bir azalma eşlik edebilir. Serum kalsiyum düzeyi hipokalemik

değerlere düşebilir.

Çene osteonekrozu

Çene osteonekrozu, ibandronik asit gibi kemik erimesini önleyen tıbbi ürünler ile tedavi

gören

hastalar

içerisinde

ağırlıklı olarak kanser hastalarında rapor edilmiştir (bkz.

Bölüm

4.4).

Çene

osteonekrozu

ibandronik

asit

için

pazarlama

sonrası

koşulda

raporlanmıştır.

Oküler inflamasyon

İbandronik asit kullanımıyla üveit, episklerit ve sklerit gibi oküler inflamasyon olayları

bildirilmiştir. Bazı vakalarda bu olaylar ibandronik asit sonlandırılana kadar ortadan

kalkmamıştır.

Anafilaktik reaksiyon/şok

İntravenöz

ibandronik

asit

tedavi

uygulanan

hastalarda

ölümcül

olaylar

dahil

anafilaktik reaksiyon/şok vakaları bildirilmiştir.

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma sonrası şüpheli ilaç advers reaksiyonlarının raporlanması büyük önem

taşımaktadır.

Raporlama

yapılması,

ilacın

yarar/risk

dengesinin

sürekli

olarak

izlenmesine olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers

reaksiyonu Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildirmeleri gerekmektedir

(www.titck.gov.tr; e-posta: tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800 314 00 08; faks:0 312 218 35

99).

4.9.

Doz aşımı ve tedavisi

BONDRONAT ile hiçbir doz aşımı vakası bildirilmemiştir.

BONDRONAT doz aşımı tedavisi ile ilgili spesifik bir bilgi yoktur. Ancak oral doz

aşımı,

mide

rahatsızlığı,

mide

ekşimesi,

özofajit,

gastrit

veya

ülser

gibi

üst

9/15

gastrointestinal advers olaylar ile sonuçlanabilir. Süt veya antiasidler BONDRONAT’a

bağlanması için verilmelidirler. Özofajiyal tahriş riski nedeniyle hasta kusturulmamalı

ve tamamen dik konumda kalmalıdır.

5.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1.

Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grubu: Kemik yapısını ve mineralizasyonu etkileyen ilaçlar,

bisfosfonatlar

ATC kodu: M05BA06

İbandronik

asit,

spesifik

olarak

kemik

üzerinde

etki

gösteren

bifosfonat

bileşikler

grubunda

alır.

Kemik

dokusu

üzerindeki

seçici

etkileri,

bifosfonatların

kemik

mineraline

yüksek

afinite

göstermesinden

kaynaklanır.

Bifosfonatlar,

osteoklast

aktivitesini inhibe ederek etki gösterir ancak henüz kesin mekanizma bilinmemektedir.

-In-vivo

çalışmalarda

ibandronik

asit, gonadal fonksiyonun durması, retinoidler ve

tümor ya da tümör kaynaklı ürünlerin sebep olduğu deneysel uyarımlı kemik hasarını

engellemiştir.

kinetik

çalışmaları

yoluyla

önceden

iskelet

içine

yerleşmiş

radyoaktif tetrasiklinin serbest bırakılmasıyla, endojen kemik resorpsiyonunun inhibe

edildiği belgelenmiştir.

Farmakolojik olarak etkili dozların çok üzerindeki yüksek dozlarda ibandronik asit,

kemik mineralizasyonu üzerinde herhangi bir etki göstermemiştir.

Malign

hastalıktan

kaynaklanan

kemik

resorpsiyonu,

uygun

kemik

oluşumunun

dengeleyemediği aşırı kemik resorpsiyonuyla karakterizedir. İbandronik asit; osteoklast

aktivitesini seçici olarak inhibe eder, kemik resorpsiyonunu azaltır ve böylece malign

hastalığın iskelet komplikasyonlarında azalma sağlar.

Meme kanseri ve kemik metastazları olan hastalarda yapılan klinik çalışmalar, kemik

resorpsiyonu belirteçleriyle ifade edilen kemik osteolizi üzerinde doza bağımlı bir

inhibitör etki ve iskelet olayları üzerinde doza bağımlı bir etki olduğunu göstermiştir.

96 haftalık randomize plasebo kontrollü iki faz III çalışmada; meme kanseri ve kemik

metastazları

olan

hastalarda

Bandronat

tablet

yoluyla

iskelet

olaylarının

önlenmesi değerlendirilmiştir.

Radyolojik

olarak

doğrulanmış

kemik

metastazları

bulunan

meme

kanserli

kadın

hastalar, plasebo (277 hasta) veya 50 mg Bandronat (287 hasta) almak üzere randomize

edilmiştir. Bu çalışmaların bulguları aşağıda özetlenmektedir.

Etki Mekanizması

İbandronik

asit,

kemik dokusu üzerinde etkili olan ve spesifik olarak osteoklast

etkinliğini inhibe eden, bisfosfonatların azot içeren grubuna ait olan çok güçlü bir

bisfosfonattır. Osteoklastların toplanmasını etkilemez. İbandronik asidin kemik dokusu

üzerindeki

seçici

etkisi,

bileşiğin

kemiğin

mineral

matriksini

temsil

eden

hidroksiapatit için olan yüksek afinitesine dayanmaktadır.

İbandronik

asit

kemik

oluşumu

üzerinde

doğrudan

etkisi

olmaksızın

kemik

rezorpsiyonunu azaltır.

Malign hastalığa bağlı olarak gerçekleşen kemik rezorpsiyonu, uygun kemik oluşumu ile

dengelenemeyen

aşırı

kemik

rezorpsiyonu

karakterizedir.

İbandronik

asit

kemik

10/15

rezorpsiyonunu azaltır, osteoklast aktivitesini selektif olarak inhibe eder ve böylece malign

hastalığa bağlı olarak görülen iskelet komplikasyonlarını azaltır.

Klinik/ Etkililikçalışmaları

Meme kanseri olan hastalardaki metastatik kemik hastalığının oral 50 mg BONDRONAT

tedavisi

haftalık

randomize

plasebo

kontrollü

çalışması

değerlendirilmiştir.

Meme kanserli ve radyolojik olarak kanıtlanmış kemik metastazı olan kadın hastalar,

plasebo (277 hasta) veya 50 mg BONDRONAT (287 hasta) alacak şekilde randomize

edilmişlerdir.

Çalışmanın birincil sonlanım noktası periyodik iskelet ile ilişkili olay oranıdır (SMPR)

ve bu da, çalışmanın alt kollarından olan aşağıdaki iskelet ile ilgili olayları (SRE) içeren

bir bileşik sonlanım noktasıdır;

Kemiğe radyoterapi

Kırıkların tedavisi için kemik ameliyatı

Vertebral kırıklar

Vertebral olmayan kırıklar

SMPR analizleri zamana bağlı olup 12 haftalık tek bir periyot içinde oluşan bir veya daha

fazla

olayın

potansiyel

olarak

birbiriyle

ilgili

olabileceği

düşüncesinden

kaynaklanmaktadır.

nedenle

verilen

herhangi

haftalık

periyot

içinde

gerçekleşen birden fazla sayıdaki olaylar, tek bir olay olarak hesaplanmıştır.

Bu çalışmalardan elde edilen veriler, BONDRONAT’ın plaseboya oranla, SMPR’nin

azalmasında önemli bir avantaj sağladığını göstermiştir. Plasebo ile karşılaştırıldığında,

BONDRONAT ile tedavi edilen hastalar için SRE geliştirme riskinde de azalma olduğu

görülmüştür. Bu çalışmalardan elde edilen sonuçlar aşağıda özetlenmektedir:

Tablo 2 Etkililiksonuçları (Metastatik kemik hastalığı olan meme kanserli hastalar)

İskelet ile ilgili tüm olaylar(SREs)

Plasebo

n=277

Bondronat 50 mg

n=287

p-değeri

İskelet ile ilişkili

olay oranı SMPR

(hasta yılı başına)

1.15

0.99

p=0.041

İskelet

ilgili

olaylar (SRE)

0.62

p=0.003

İkincil sonlanım noktaları, kemik ağrısı ölçümü, yaşam kalitesi ve idrardaki kemik

rezorpsiyonu belirteçlerinin ölçülmesini içermektedir.

Plasebo

karşılaştırıldığında,

BONDRONAT

uygulamasının

kemik

ağrılarında

istatistiksel

olarak

belirgin

iyileşme

sağladığını

göstermektedir.

Tüm

çalışma

boyunca plasebo ile karşılaştırıldığında ağrı alt sınırın altına düşmüştür ve bu düşüşe

analjezik ihtiyacında anlamlı bir azalma eşlik etmiştir. Plasebo ile karşılaştırıldığında,

BONDRONAT ile tedavi edilen hastalarda yaşam kalitesindeki kötüleşme ve WHO

performans

değeri

belirgin

olarak

azalmıştır.

Plasebo

karşılaştırıldığında,

11/15

BONDRONAT

tedavi

edilen

hastalarda,

kemik

rezorpsiyonunun

üriner

konsantrasyonunda CT

(tip I kolajeninden salınan C-terminal telopeptid) belirgin bir

azalma gözlenmiştir. Üriner CT

’ deki

bu düşüş SMPR (Kendall–tau–b (p

0.001))

primer etkinlik sonlanım noktasıyla dikkate değer bir şekilde ilişkilidir. İkincil etkinlik

sonuçları Tablo-3’de özetlenmiştir.

Tablo 3İkincil etkililiksonuçları (Metastatik kemik hastalığı olan meme kanserli

hastalar)

Plasebo

n = 277

BONDRONAT

50 mg

n = 287

p değeri

Kemik ağrısı *

0.20

-0.10

p = 0.001

Analjezik kullanımı *

0.85

0.60

p = 0.019

Yaşam Kalitesi *

-26.8

-8.3

p = 0.032

WHO performans değeri*

0.54

0.33

p = 0.008

Üriner CT

10.95

- 77.32

p = 0.001

* Başlangıç ve son değerlendirme arasındaki ortalama değişiklik

** Başlangıç ve son değerlendirme arasındaki medyan değişiklik

5.2. Farmakokinetik özellikler

Emilim:

Oral uygulamayı takiben üst gastrointestinal kanaldan ibandronik asidin absorbsiyonu

hızlıdır. Gözlenen maksimum plazma konsantrasyonları aç karnına 0.5 ila 2 saat arasında

(ortalama 1 saat) elde edilmiştir ve mutlak biyoyararlanımı yaklaşık olarak %0.6’dır.

Yiyecek veya içeceklerle (içme suyu dışında) birlikte alındığında absorbsiyon süresi

değişmiştir. İbandronik asidin biyoyararlanımı, standart bir kahvaltıyla birlikte alındığında,

açlık durumunda alındığında görülen biyoyararlanıma kıyasla % 90 oranında azalmıştır.

Yemekten yarım saat önce alındığında, biyoyararlanımdaki düşüş yaklaşık olarak %

30’dur.

İbandronik

asit

günün

alınan

gıdasından

dakika

önce

alındığında

biyoyararlanımda anlamlı bir düşüş olmaz.

Standart bir öğünden 2 saat sonra BONDRONAT tabletler alındığında biyoyararlanım

yaklaşık olarak % 75 azalır. Dolayısıyla tabletler gece boyunca (en az 6 saat) süren

açlıktan sonra alınmalıdır ve doz alındıktan sonra en az yarım saat açlık sürdürülmelidir

(bkz. bölüm 4.2).

Dağılım:

İlk sistemik maruziyet sonrası, ibandronik asit hızla kemiğe bağlanır veya idrarla atılır.

İnsanlarda görülen terminal dağılım hacmi en az 90 L’dir ve kemiğe ulaşan dozun,

dolaşımdaki

dozun

%40-50’si

olduğu

tahmin

edilmektedir.

Plazma

proteinlerine

bağlanma

oranı

terapötik

konsantrasyonlarda

yaklaşık

%87’dir

nedenle

değiştirmeye bağlı olarak ortaya çıkan ilaç-ilaç etkileşim potansiyeli düşüktür.

Biyotransformasyon:

İbandronik asidin hayvanlarda veya insanlarda metabolize olduğuna dair bir bulgu

bulunmamaktadır.

Eliminasyon:

12/15

İbandronik

asidin

sistemik

dolaşımdaki

kısmı

kemik

dokusuna

absorbe

edilerek

dolaşımdan uzaklaştırılır (% 40-50). Geri kalan kısmı değişmemiş olarak böbrek yoluyla

atılır. İbandronik asidin absorbe edilmeyen kısmı feçes ile değişmemiş olarak atılır.

Gözlenen yarı ömür aralığı geniştir ve verilen doz ile kişinin duyarlılığına bağlıdır ancak

görünen

terminal

yarı

ömür

genellikle

10-60

saat

aralığındadır.

Bununla

birlikte,

başlangıçtaki plazma seviyeleri hızla düşerek, intravenöz veya oral uygulamayı takiben

3 ve 8 saat içinde doruk değerlerin %10’una ulaşır. Osteoporozu olan hastalarda 12

aylık günlük oral dozlama sonucunda plazmadaki akümülasyon 2 katından azdır.

İbandronik

asidin

total

klerensi

düşüktür

ortalama

değerleri

84-160

ml/dak

aralığındadır. Renal klerens (sağlıklı postmenopozal kadınlarda yaklaşık 60 ml/dak),

total klerensin %50-60’ı kadardır ve kreatinin klerensi ile ilişkilidir. Görünen total ve

renal

klerens

arasındaki

farkın,

kemik

tarafından

alınan

miktarı

yansıttığı

düşünülmektedir.

Doğrusallık/ doğrusal olmayan durum:

100 mg’lık oral doz ve 6 mg’lık intravenöz doza kadar, ibandronik asidin plazma

konsantrasyonları doza bağlı olarak artar.

Hastalardaki karakteristik özellikler

Cinsiyet:

İbandronik

asidin

erkekler

kadınlardaki

biyoyararlanımı

farmakokinetiği

benzerdir.

Irk:

Asyalılar ve beyaz ırk arasında ibandronik asidin dağılımında klinik olarak ilişkili

interetnik farklılıklarla ilgili bir kanıta rastlanmamıştır. Afrika kökenli hastalarla ilgili

çok az veri mevcuttur.

Böbrek yetmezliği olan hastalar:

Farklı

derecelerde

böbrek

yetmezliği

olan

hastalarda,

ibandronik

aside

maruziyet

kreatinin klerensi (Kl

) ile ilişkilidir. Ciddi böbrek yetmezliği (Kl

<30 ml/dak) olan

ve 21 gün boyunca oral yoldan günlük 10 mg ibandronik asit uygulaması alan hastalarda

plazma

konsantrasyonları,

böbrek

fonksiyonları

normal

olan

>80

ml/dak)

hastalara kıyasla 2-3 kat yüksek olmuştur. Ciddi böbrek yetmezliği olan hastalarda

ibandronik asidin total klerensi 44 ml/dakikaya düşmüştür, böbrek fonksiyonları normal

olan hastalarda ise bu 129 ml/dakikadır. Hafif derecede böbrek yetmezliği (Kl

≥50 ve

<80 ml/dak) olan hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir. Orta derecede böbrek

yetmezliği olan hastalarda (Kl

≥30 ve <50 ml/dak) veya ciddi böbrek yetmezliği olan

hastalarda (Kl

<30 ml/dak) dozda ayarlama yapılması önerilir (bkz. bölüm 4.2)

Karaciğer yetmezliği olan hastalar:

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda, ibandronik asidin farmakokinetiğine dair veri

bulunmamaktadır. İbandronik asit metabolize olmadığı, fakat renal atılım ve kemiğe

alım yolu ile temizlendiği için, karaciğerin ibandronik asidin klerensinde belirgin bir

rolü bulunmamaktadır. Bu nedenle, karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması

gerekli değildir. Terapötik konsantrasyonlarda ibandronik asidin proteine bağlanma

oranı

yaklaşık

87’dir

sebeple

şiddetli

karaciğer

hastalığında

gözlenen

13/15

hipoproteineminin, serbest plazma konsantrasyonlarında klinik olarak anlamlı artışlara

yol açması mümkün değildir.

Pediyatrik popülasyon:

yaşından

küçük

hastalarda,

BONDRONAT

kullanımına

ilişkin

veri

bulunmamaktadır.

Geriyatrik popülasyon:

Çok değişkenli bir analizde yaşın, çalışılan farmakokinetik parametrelerin herhangi

birinin bağımsız bir faktörü olduğu bulunmamıştır. Renal fonksiyon yaşla birlikte

zayıfladığından, dikkate alınması gereken tek faktör budur.

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

Klinik

dışı

çalışmalarda

hayvanlarda

gözlenen

toksik

etki,

maksimum

insan

maruziyetinin aşıldığı dozlarda görülmüş olup klinik kullanımla düşük bir bağlantı

olasılığını işaret etmektedir. Diğer bisfosfonatlarla olduğu gibi, sistemik toksisitenin ilk

hedef organı böbrek olarak tespit edilmiştir.

Karsinojenite

Karsinojenik potansiyele dair hiçbir belirti görülmemiştir.

Mutajenite

Genotoksisite testleri sonucunda ibandronik asidin genotoksik potansiyeli olduğuna dair

kanıt bulunamamıştır.

Üreme toksisitesi

İntravenöz veya oral uygulama yapılan sıçanlarda ve tavşanlarda, ibandronik asit için

doğrudan fetal toksisite veya teratojenik etkiye ilişkin kanıt gözlenmemiştir. Sıçanlarda

oral uygulama yoluyla yapılan üreme çalışmalarında, 1 mg/kg/gün veya daha yüksek doz

düzeylerinde,

implantasyon

öncesi

kayıpların

artması

şeklinde

fertilite

etkileri

görülmüştür. Tavşanlarda intravenöz uygulama yoluyla yapılan üreme çalışmalarında

ibandronik asit; 0.3 ve 1 mg/kg/günlük dozlarda sperm sayılarını azaltırken, erkeklerde

mg/kg/gün

dişilerde

mg/kg/günlük

dozlarda

fertilitede

azalmaya

neden

olmuştur. Sıçanlara ilişkin üreme toksisitesi çalışmalarında ibandronik asidin advers

etkileri, bu tıbbi ürün sınıfı (bifosfonatlar) için beklendiği gibi olmuştur. Söz konusu

olaylar;

implantasyon

bölgelerinin

sayısında

azalma,

doğal

doğumun

etkilenmesi

(distosi), viseral varyasyonlarda artış (renal pelvis üreter sendromu) ve sıçanların F1

yavrularında diş anormalliklerini içermiştir.

Teratojenite

Oral

veya

intravenöz

olarak

tedavi

edilen

sıçan

tavşanlarda

ibandronik

asidin

doğrudan fetal toksisitesi ya da teratojenik etkisine dair bir kanıt yoktur.

Diğer

İbandronik asidin, üreme toksisitesi çalışmalarında sıçanlarda görülen yan etkileri,

bisfosfonatlar

sınıfında

beklenen

etkilerdir.

Bunlar

yeni

doğan

sıçanlarda,

implantasyon bölgelerinin sayısında düşüş, normal doğum güçlüğü (distosi), viseral

varyasyonlarda artış (renal pelvis üreter sendromu) ve diş anormalliklerini içermektedir.

14/15

6.

FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Laktoz monohidrat

Povidon

Mikrokristalin selüloz

Krospovidon

Stearik asit

Kolloidal susuz silika

Hipromelloz

Titanyum dioksit

(E171)

Talk

Makrogol 6000

6.2. Geçimsizlikler

Geçerli değil.

6.3. Raf ömrü

60 ay.

6.4.

Saklamaya yönelik özel tedbirler

C’nin altındaki oda sıcaklığında ve orijinal ambalajında saklanmalıdır.

6.5.

Ambalajın niteliği ve içeriği

BONDRONAT 50 mg film kaplı tablet, 7 tablet içeren blisterler (aluminyum) içinde 28

ve 84 tabletlik ambalajlardadır.

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Farmasötik ürünlerin çevreye bırakılmasından kaçınılmalıdır. İlaçlar, atık suları ve evsel

atık

imha

edilmemelidir.

Varsa

bulunduğunuz

yerdeki

donanımlı

atık

toplama

sistemlerini kullanınız.

Kullanılmamış

olan

ürünler

atık

materyaller

‘Tıbbi

Atıkların

Kontrolü

Yönetmeliği’ ve ‘Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelikleri’ne uygun

olarak imha edilmelidir.

7.

RUHSAT SAHİBİ

Roche Müstahzarları Sanayi Anonim Şirketi

Uniq İstanbul

Ayazağa Cad. No:4

D/101 Maslak 34396

Sarıyer- İstanbulTel: (0212) 366 9000

Faks: (0212) 285 2200

15/15

8.

RUHSAT NUMARASI

122/30

9.

İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 11.04. 2007

Ruhsat yenileme tarihi: -

10. KÜB’ÜN YENİLENME TARİHİ

7-12-2018

Re‐evaluation of propane‐1,2‐diol esters of fatty acids (E 477) as a food additive

Re‐evaluation of propane‐1,2‐diol esters of fatty acids (E 477) as a food additive

Published on: Thu, 06 Dec 2018 The EFSA Panel on Food Additives and Flavourings (FAF) provides a scientific opinion re‐evaluating the safety of propane‐1,2‐diol esters of fatty acids (E 477) when used as a food additive. The Scientific Committee on Food (SCF) in 1978 endorsed the acceptable daily intake (ADI) of 25 mg/kg body weight (bw) per day, expressed as propane‐1,2‐diol, established by the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA) in 1974. No adverse effects were observed in short‐t...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

6-12-2018

FDA Working with Stakeholders to Maintain Effectiveness of Livestock and Horse Dewormers

FDA Working with Stakeholders to Maintain Effectiveness of Livestock and Horse Dewormers

The U.S. Food and Drug Administration announced today that it has requested that animal drug companies voluntarily revise the labels of animal drugs intended to treat certain internal parasites in livestock and horses to add information about antiparasitic resistance.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

5-12-2018

Public health risks associated with food‐borne parasites

Public health risks associated with food‐borne parasites

Published on: Tue, 04 Dec 2018 Parasites are important food‐borne pathogens. Their complex lifecycles, varied transmission routes, and prolonged periods between infection and symptoms mean that the public health burden and relative importance of different transmission routes are often difficult to assess. Furthermore, there are challenges in detection and diagnostics, and variations in reporting. A Europe‐focused ranking exercise, using multicriteria decision analysis, identified potentially food‐borne ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

1-12-2018

Safety evaluation of the food enzyme endo‐1,4‐β‐xylanase from a genetically modified Trichoderma reesei (strain DP‐Nzd22)

Safety evaluation of the food enzyme endo‐1,4‐β‐xylanase from a genetically modified Trichoderma reesei (strain DP‐Nzd22)

Published on: Fri, 30 Nov 2018 The food enzyme endo‐1,4‐β‐xylanase (EC 3.2.1.8) is produced with a genetically modified Trichoderma reesei (strain DP‐Nzd22) by DuPont. The genetic modifications do not give rise to safety concerns. The food enzyme is free from viable cells of the production organism and recombinant DNA. The endo‐1,4‐β‐xylanase is intended to be used in distilled alcohol production, bakery and brewery. Residual amounts of total organic solids (TOS) are removed during the production of dis...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

27-11-2018

Risk assessment of new sequencing information for genetically modified soybean A2704‐12

Risk assessment of new sequencing information for genetically modified soybean A2704‐12

Published on: Mon, 26 Nov 2018 The GMO Panel has previously assessed genetically modified (GM) soybean A2704‐12. This soybean was found to be as safe and nutritious as its conventional counterpart with respect to potential effects on human and animal health and the environment in the context of its intended uses. On 5 June 2018, the European Commission requested EFSA to analyse new nucleic acid sequencing data and updated bioinformatics data for GM soybean A2704‐12 and to indicate whether the previous c...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

19-11-2018

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on a new qualified health claim for consuming oils with high levels of oleic acid to reduce coronary heart disease risk

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on a new qualified health claim for consuming oils with high levels of oleic acid to reduce coronary heart disease risk

FDA issues a qualified health claim for oleic acid oils based on data showing it reduces cholesterols levels.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-11-2018

Safety evaluation of the food enzyme endo‐1,4‐β‐xylanase from a genetically modified Aspergillus oryzae (strain NZYM‐FA)

Safety evaluation of the food enzyme endo‐1,4‐β‐xylanase from a genetically modified Aspergillus oryzae (strain NZYM‐FA)

Published on: Fri, 16 Nov 2018 The food enzyme is an endo‐1,4‐β‐xylanase (EC 3.2.1.8) produced with a genetically modified strain of Aspergillus oryzae by Novozymes A/S. The genetic modifications do not give rise to safety concerns. The food enzyme is free from viable cells of the production organism and recombinant DNA. This xylanase is intended to be used in baking and cereal‐based processes. Based on the proposed maximum use levels, dietary exposure to the food enzyme–total organic solids (TOS) was e...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

17-11-2018

Evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for picolinafen

Evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for picolinafen

Published on: Fri, 16 Nov 2018 The applicant BASF Agro B.V. submitted a request to the competent national authority in Germany to evaluate the confirmatory data that were identified for picolinafen in the framework of the maximum residue level (MRL) review under Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 as not available. To address the data gaps, a new validated analytical method for enforcement of the residue in dry/high starch‐, high water content‐, high acid content‐ and high oil content commodities ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

15-11-2018

Safety evaluation of the food enzyme maltogenic amylase from a genetically modified Bacillus subtilis (strain NZYM‐OC)

Safety evaluation of the food enzyme maltogenic amylase from a genetically modified Bacillus subtilis (strain NZYM‐OC)

Published on: Wed, 14 Nov 2018 The food enzyme maltogenic amylase (glucan 1,4‐a‐maltohydrolase; EC 3.2.1.133) is produced with a genetically modified Bacillus subtilis strain NZYM‐OC by Novozymes A/S. The genetic modifications do not give rise to safety concerns. The food enzyme is free from viable cells of the production microorganism and recombinant DNA. This maltogenic amylase is intended to be used in baking processes. Based on the maximum use levels recommended, dietary exposure to the food enzyme–...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

15-11-2018

Safety evaluation of the food enzyme maltogenic amylase from a genetically modified Bacillus subtilis (strain NZYM‐SO)

Safety evaluation of the food enzyme maltogenic amylase from a genetically modified Bacillus subtilis (strain NZYM‐SO)

Published on: Wed, 14 Nov 2018 The food enzyme maltogenic amylase (glucan 1,4‐α‐maltohydrolase; EC 3.2.1.133) is produced with a genetically modified Bacillus subtilis strain NZYM‐SO by Novozymes A/S. The genetic modifications do not give rise to safety concerns. The food enzyme is free from viable cells of the production microorganism and recombinant DNA. This maltogenic amylase is intended to be used in baking processes. Based on the maximum use levels, dietary exposure to the food enzyme–total organi...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

15-11-2018

Safety evaluation of the food enzyme acetolactate decarboxylase from a genetically modified Bacillus licheniformis (strain NZYM‐JB)

Safety evaluation of the food enzyme acetolactate decarboxylase from a genetically modified Bacillus licheniformis (strain NZYM‐JB)

Published on: Wed, 14 Nov 2018 The food enzyme acetolactate decarboxylase (α‐acetolactate decarboxylase; EC 4.1.1.5) is produced with a genetically modified Bacillus licheniformis strain NZYM‐JB by Novozymes A/S. The genetic modifications do not give rise to safety concerns. The food enzyme is free from viable cells of the production organism and recombinant DNA. This acetolactate decarboxylase is intended to be used in distilled alcohol production and brewing processes. Residual amounts of total organi...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

9-11-2018

Safety assessment of the active substance polyacrylic acid, sodium salt, cross‐linked, for use in active food contact materials

Safety assessment of the active substance polyacrylic acid, sodium salt, cross‐linked, for use in active food contact materials

Published on: Thu, 08 Nov 2018 00:00:00 +0100 The EFSA Panel on Food Contact Materials, Enzymes and Processing Aids (CEP) assessed the safety of polyacrylic acid, sodium salt, cross‐linked, FCM substance No 1015, which is intended to be used as a liquid absorber in the packaging of fresh or frozen foods such as meat, poultry and seafood as well as fresh fruits and vegetables. Specific migration tests were not performed due to the high absorption of liquids by the substance. The Panel noted that if polya...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

9-11-2018

Safety assessment of the substance Ln 1,4‐benzene dicarboxylic acid (with Ln = La, Eu, Gd, Tb) for use in food contact materials

Safety assessment of the substance Ln 1,4‐benzene dicarboxylic acid (with Ln = La, Eu, Gd, Tb) for use in food contact materials

Published on: Wed, 07 Nov 2018 00:00:00 +0100 The EFSA Panel on Food Contact Materials, Enzymes and Processing Aids (CEP Panel) assessed the safety of the additive Ln 1,4‐benzene dicarboxylic acid (with Ln = La, Eu, Gd, Tb) for use in food contact materials. It is a family of mixtures combining the four lanthanides lanthanum (La), europium (Eu), gadolinium (Gd) and/or terbium (Tb) in different proportions as their 1,4‐benzene dicarboxylate complexes, used as a taggant in plastics for authentication and ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

1-11-2018

Safety evaluation of the food enzyme endo‐1,4‐β‐xylanase from a genetically modified Bacillus subtilis (strain LMG S‐24584)

Safety evaluation of the food enzyme endo‐1,4‐β‐xylanase from a genetically modified Bacillus subtilis (strain LMG S‐24584)

Published on: Wed, 31 Oct 2018 00:00:00 +0100 The food enzyme endo‐1,4‐β‐xylanase (EC 3.2.1.8) is produced with the genetically modified Bacillus subtilis strain LMG S‐24584 by Puratos N. V. The genetic modifications do not give rise to safety concerns. The Panel noted that, although the production strain was not detected in the food enzyme, recombinant DNA was present in all batches of the food enzyme tested. The food enzyme is intended to be used in baking processes. Based on the maximum use levels re...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

1-11-2018

Safety evaluation of the food enzyme glucan 1,4‐α‐glucosidase from a genetically modified Aspergillus niger (strain NZYM‐BW)

Safety evaluation of the food enzyme glucan 1,4‐α‐glucosidase from a genetically modified Aspergillus niger (strain NZYM‐BW)

Published on: Wed, 31 Oct 2018 00:00:00 +0100 The food enzyme glucan 1,4‐α‐glucosidase (EC 3.2.1.3) is produced with the genetically modified Aspergillus niger strain NZYM‐BW by Novozymes A/S. The genetic modifications do not give rise to safety concerns. The food enzyme is free from viable cells of the production organism and recombinant DNA. The glucan 1,4‐α‐glucosidase food enzyme is intended to be used in distilled alcohol production and starch processing for the production of glucose syrups. Residu...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

1-11-2018

Safety of the food enzyme glucoamylase from a genetically modified Aspergillus niger (strain NZYM‐BF)

Safety of the food enzyme glucoamylase from a genetically modified Aspergillus niger (strain NZYM‐BF)

Published on: Wed, 31 Oct 2018 00:00:00 +0100 The food enzyme glucoamylase (glucan 1,4‐α‐glucosidase; EC 3.2.1.3) is produced with the genetically modified strain of Aspergillus niger by Novozymes A/S. The genetic modifications do not give rise to safety concerns. The food enzyme is free from viable cells of the production organism and recombinant DNA. This glucoamylase is intended to be used in brewing processes and in starch processing for glucose syrups production. Residual amounts of total organic s...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

1-11-2018

Safety evaluation of the food enzyme α‐amylase from a genetically modified Aspergillus niger (strain NZYM‐MC)

Safety evaluation of the food enzyme α‐amylase from a genetically modified Aspergillus niger (strain NZYM‐MC)

Published on: Wed, 31 Oct 2018 00:00:00 +0100 The food enzyme alpha‐amylase (4‐α‐d‐glucan glucanohydrolase; EC 3.2.1.1) is produced with the genetically modified strain of Aspergillus niger by Novozymes A/S. The genetic modifications do not give rise to safety concerns. The food enzyme is free from viable cells of the production organism and recombinant DNA. This α‐amylase is intended to be used in starch processing for glucose syrups production, beverage alcohol (distilling) processes and baking proces...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

31-10-2018

Safety and efficacy of a super critical carbon dioxide extract of Humulus lupulus L. flos when used as a feed flavouring for all animal species

Safety and efficacy of a super critical carbon dioxide extract of Humulus lupulus L. flos when used as a feed flavouring for all animal species

Published on: Tue, 30 Oct 2018 00:00:00 +0100 Following a request from the European Commission, the EFSA Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed (FEEDAP) was asked to deliver a scientific opinion on the safety and efficacy of a super critical carbon dioxide extract of Humulus lupulus L. flos (hop strobiles) when used as a sensory feed additive for all animal species. The additive is specified to containing 40% beta acids and less than 0.2% alpha acids. Known substances of conce...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

26-10-2018

Safety and efficacy of l‐threonine produced by fermentation using Escherichia coli CGMCC 7.232 for all animal species

Safety and efficacy of l‐threonine produced by fermentation using Escherichia coli CGMCC 7.232 for all animal species

Published on: Thu, 25 Oct 2018 00:00:00 +0200 The product subject of this assessment is l‐threonine produced by fermentation with a genetically modified strain of Escherichia coli (CGMCC 7.232). It is intended to be used in feed and water for drinking for all animal species and categories. The production strain and its recombinant DNA were not detected in the additive. The product l‐threonine, manufactured by fermentation with E. coli CGMCC 7.232, does not raise any safety concern with regard to the gen...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

15-10-2018

Toy Land Company recalls Boom Boom ChemsSlime andPutty

Toy Land Company recalls Boom Boom ChemsSlime andPutty

Health Canada has determined that the slime and putty products do not meet the Canadian toy safety requirements related to boric acid content.

Health Canada

15-10-2018

Dollar Novelty (Karapelle Inc) recalls Barrel-O-Slime Toy

Dollar Novelty (Karapelle Inc) recalls Barrel-O-Slime Toy

Health Canada's sampling and evaluation program has determined the Barrel-O-Slime toy does not meet the Canadian toy safety requirements related to boric acid content.

Health Canada

11-10-2018

Re‐evaluation of oxidised soya bean oil interacted with mono‐ and diglycerides of fatty acids (E 479b) as a food additive

Re‐evaluation of oxidised soya bean oil interacted with mono‐ and diglycerides of fatty acids (E 479b) as a food additive

Published on: Wed, 10 Oct 2018 00:00:00 +0200 The EFSA Panel on Food Additives and Flavourings (FAF) provides a scientific opinion re‐evaluating the safety of thermally oxidised soya bean oil interacted with mono‐ and diglycerides of fatty acids (TOSOM) (E 479b) when used as a food additive. The Scientific Committee on Food (SCF) and the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA) derived an acceptable daily intake (ADI) of 25 and 30 mg/kg body weight (bw) per day, respectively. There was n...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

22-9-2018

Risk assessment of new sequencing information on genetically modified carnation FLO‐40689‐6

Risk assessment of new sequencing information on genetically modified carnation FLO‐40689‐6

Published on: Fri, 21 Sep 2018 00:00:00 +0200 The GMO Panel has previously assessed genetically modified (GM) carnation FLO‐40689‐6 and concluded that there is no scientific reason to consider that the import, distribution and retailing in the EU of carnation FLO‐40689‐6 cut flowers for ornamental use will cause any adverse effects on human health or the environment. On 27 October 2017, the European Commission requested EFSA to analyse new nucleic acid sequencing data and updated bioinformatics data for...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

22-9-2018

Risk assessment of new sequencing information for genetically modified soybean BPS‐CV127‐9

Risk assessment of new sequencing information for genetically modified soybean BPS‐CV127‐9

Published on: Fri, 21 Sep 2018 00:00:00 +0200 The GMO Panel has previously assessed genetically modified (GM) soybean BPS‐CV127‐9. This soybean was found to be as safe and nutritious as its conventional counterpart and commercial soybean varieties with respect to potential effects on human and animal health and the environment in the context of its intended uses. On 16 February 2018, European Commission requested EFSA to analyse new nucleic acid sequencing data and updated bioinformatics data for GM soy...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

11-9-2018

Novel foods: a risk profile for the house cricket (Acheta domesticus)

Novel foods: a risk profile for the house cricket (Acheta domesticus)

Published on: Tue, 28 Aug 2018 00:00:00 +0200 Novel foods could represent a sustainable alternative to traditional farming and conventional foodstuffs. Starting in 2018, Regulation (EU) 2283/2015 entered into force, laying down provisions for the approval of novel foods in Europe, including insects. This Approved Regulation establishes the requirements that enable Food Business Operators to bring new foods into the EU market, while ensuring high levels of food safety for European consumers. The present ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

10-9-2018

Kangaroo Manufacturing Inc. recalls Kangaroo's Super Cool Slime

Kangaroo Manufacturing Inc. recalls Kangaroo's Super Cool Slime

Health Canada's sampling and evaluation program has determined the Super Cool Slime products donot meet the Canadian toy safety requirements related to boric acid content.

Health Canada

14-8-2018

Genius Premium Craft Boxes recalls Do-It-Yourself Slime Kits

Genius Premium Craft Boxes recalls Do-It-Yourself Slime Kits

Health Canada’s sampling and evaluation program has determined the Do-It-Yourself Slime Kits do not meet the Canadian toy safety requirements related to boric acid content.

Health Canada

10-8-2018

FDA approves first-of-its kind targeted RNA-based therapy to treat a rare disease

FDA approves first-of-its kind targeted RNA-based therapy to treat a rare disease

FDA approves new drug for treatment of polyneuropathy caused by hereditary transthyretin-mediated amyloidosis (hATTR). This is the first FDA-approved treatment for this rare, debilitating and often fatal genetic disease and the first FDA approval of a new class of drugs called small interfering ribonucleic acid (siRNA) treatment.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

3-8-2018

Scientific guideline: Cholic acid capsules 50 mg and 250 mg product-specific bioequivalence guidance, adopted

Scientific guideline: Cholic acid capsules 50 mg and 250 mg product-specific bioequivalence guidance, adopted

Cholic acid capsules 50 mg and 250 mg product-specific bioequivalence guidance

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

18-7-2018

Sodium glucose co-transporter 2 inhibitors

Sodium glucose co-transporter 2 inhibitors

Safety advisory - diabetic ketoacidosis and surgical procedures

Therapeutic Goods Administration - Australia

21-11-2018

EU/3/18/2081 (Pharma Gateway AB)

EU/3/18/2081 (Pharma Gateway AB)

EU/3/18/2081 (Active substance: 3-(3-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)propoxy)-4-fluorobenzoic acid) - Orphan designation - Commission Decision (2018)7790 of Wed, 21 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/096/18

Europe -DG Health and Food Safety

5-11-2018

EU/3/18/2070 (Accelsiors CRO and Consultancy Services Ltd)

EU/3/18/2070 (Accelsiors CRO and Consultancy Services Ltd)

EU/3/18/2070 (Active substance: (6aR,10aR)-3-(1,1-dimethylheptyl)-delta8-tetrahydro-cannabinol-9-carboxylic acid) - Orphan designation - Commission Decision (2018)7271 of Mon, 05 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/114/18

Europe -DG Health and Food Safety

30-10-2018

EU/3/18/2076 (Orphan Europe S.A.R.L.)

EU/3/18/2076 (Orphan Europe S.A.R.L.)

EU/3/18/2076 (Active substance: Glycine, L-alanine, L-arginine, L-aspartic acid, L-cysteine, L-cystine, L-glutamic acid, L-histidine, L-lysine monohydrate, L-methionine, L-phenylalanine, L-proline, L-serine, L-threonine, L-tryptophan, L-tyrosine, taurine) - Orphan designation - Commission Decision (2018)7277 of Tue, 30 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/100/18

Europe -DG Health and Food Safety

29-10-2018

Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Zentiva (Sanofi-Aventis groupe)

Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Zentiva (Sanofi-Aventis groupe)

Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Zentiva (Active substance: clopidogrel / acetylsalicylic acid) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)7249 of Mon, 29 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1144/WS1433/0051

Europe -DG Health and Food Safety

29-10-2018

DuoPlavin (Sanofi Clir SNC)

DuoPlavin (Sanofi Clir SNC)

DuoPlavin (Active substance: clopidogrel / acetylsalicylic acid) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)7255 of Mon, 29 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1143/WS/1433/0050

Europe -DG Health and Food Safety

2-10-2018

Zoledronic acid Actavis (Actavis Group PTC ehf.)

Zoledronic acid Actavis (Actavis Group PTC ehf.)

Zoledronic acid Actavis (Active substance: zoledronic acid) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6488 of Tue, 02 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

2-10-2018

EU/3/16/1786 (Voisin Consulting S.A.R.L.)

EU/3/16/1786 (Voisin Consulting S.A.R.L.)

EU/3/16/1786 (Active substance: Recombinant adeno-associated viral vector serotype 2 carrying the gene for the human aromatic L-amino acid decarboxylase protein) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)6427 of Tue, 02 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/183/16/T/02

Europe -DG Health and Food Safety

2-10-2018

Zoledronic acid Mylan (Mylan S.A.S.)

Zoledronic acid Mylan (Mylan S.A.S.)

Zoledronic acid Mylan (Active substance: zoledronic acid) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6486 of Tue, 02 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

2-10-2018

Zoledronic acid Teva (Teva B.V.)

Zoledronic acid Teva (Teva B.V.)

Zoledronic acid Teva (Active substance: zoledronic acid) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6466 of Tue, 02 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

1-10-2018

EU/3/16/1762 (Pharma Gateway AB)

EU/3/16/1762 (Pharma Gateway AB)

EU/3/16/1762 (Active substance: Synthetic 15-amino-acid macrocyclic peptide acylated with a polyethyleneglycol palmitoylated linker) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)6399 of Mon, 01 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/107/16/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

24-9-2018

Zoledronic acid Hospira (Pfizer Europe MA EEIG)

Zoledronic acid Hospira (Pfizer Europe MA EEIG)

Zoledronic acid Hospira (Active substance: zoledronic acid) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6243 of Mon, 24 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2365/T/33

Europe -DG Health and Food Safety

21-9-2018

Scientific guideline: Reflection paper on resistance in ectoparasites, draft: consultation open

Scientific guideline: Reflection paper on resistance in ectoparasites, draft: consultation open

The Committee adopted a new draft reflection paper on ectoparasitic resistance (EMA/CVMP/EWP/310225/2014) for a 11-month period of public consultation. The reflection paper aims to give an overview of the currently known resistance situation in ectoparasites to active substances used in veterinary medicinal products with a special focus on Europe, and to provide a review of the current knowledge on resistance mechanisms.

Europe - EMA - European Medicines Agency

28-8-2018

EU/3/18/2056 (Nogra Pharma Limited)

EU/3/18/2056 (Nogra Pharma Limited)

EU/3/18/2056 (Active substance: (S)-(-)-3-(4-aminophenyl)-2-methoxypropanoic acid) - Orphan designation - Commission Decision (2018)5728 of Tue, 28 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/075/18

Europe -DG Health and Food Safety

6-8-2018

Zoledronic acid Accord (Accord Healthcare Limited)

Zoledronic acid Accord (Accord Healthcare Limited)

Zoledronic acid Accord (Active substance: zoledronic acid) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5386 of Mon, 06 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

1-8-2018

Ucedane (Lucane Pharma)

Ucedane (Lucane Pharma)

Ucedane (Active substance: carglumic acid) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5230 of Wed, 01 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Alsitek (AB Science)

Alsitek (AB Science)

Alsitek (Active substance: masitinib) - Refusal of authorisation - Commission Decision (2018)5109 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4398

Europe -DG Health and Food Safety

27-7-2018

EU/3/17/1932 (Millendo Therapeutics SAS)

EU/3/17/1932 (Millendo Therapeutics SAS)

EU/3/17/1932 (Active substance: Synthetic cyclic 8 amino acid analogue of human unacylated ghrelin) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)5049 of Fri, 27 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/066/17/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

11-7-2018

Vantavo (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Vantavo (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Vantavo (Active substance: alendronic acid / colecalciferol) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4511 of Wed, 11 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1180/T/30

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Granupas (Eurocept International B.V.)

Granupas (Eurocept International B.V.)

Granupas (Active substance: Para-aminosalicylic acid) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4256 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2709/T/25

Europe -DG Health and Food Safety