BLEMISIN 15 MG LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLAKON, 1 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • BLEMISIN 15 MG LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLAKON, 1 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • BLEMISIN 15 MG LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLAKON, 1 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • bleomisin

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 248/11
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 11-02-2013
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1 / 14

KISA ÜRÜN B

LG

S

1.

BE

ER

TIBB

ÜRÜNÜN ADI

BLEM

N 30 mg liyofilize toz içeren flakon

2.

KAL

TAT

F VE KANT

TAT

F B

LE

Şİ

M

Etkin maddeler:

Bleomisin sülfat

30 mg [30.000 (30x10

) IU’ya e

er olacak

ekilde]

Yardımcı maddeler:

Yardımcı maddeler için 6.1'e bakınız.

3.

FARMASÖT

K FORM

Liyofilize toz içeren flakon

Beyaz-açık sarı renkli liyofilize kek veya kristal görünümlü küçük parçacıklar.

4.

KL

N

K ÖZELL

KLER

4.1.

Terapötik endikasyonlar

ız, nasofarinks ve paranasal sinüsler, larinks, özefagus, dı

genital bölge, serviks veya

deriyi etkileyen skuamöz hücre karsinomu, farklıla

tümörler genellikle anaplastik olanlardan

daha iyi yanıt verirler.

Hodgkin hastalı

ı ve mikozis fungoides'i içeren di

er malignant lenfomalar

Testiküler teratoma

Seröz kavitelerin malignant efüzyonları

Bleomisin'in bazı etkilerinin görüldü

ü sekonder endikasyonlar (yalnız veya di

er ilaçlarla

kombinasyonunda)

metastatik

malignant

melanoma,

tiroid

karsinoma,

akci

mesane

karsinoması

4.2.

Pozoloji ve uygulama

ekli

Pozoloji/ uygulama sıklı

ı ve süresi:

Önerilen doz

eması a

ıdaki gibidir:

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1SHY3ZW56M0FyM0Fyak1URG83ZmxX

2 / 14

Skuamöz hücre karsinoması ve testiküler teratoma:

Tek ba

ına uygulamada normal doz haftada 3 kez 15 x 10

IU, haftada 2 kez 30 x 10

intramüsküler veya intravenöz olarak kullanılır. Tedaviye sonraki haftalarda devam edilebilir ya

da genelde toplam kümülatif doz 500 x 10

IU olana kadar 3-4 hafta aralıklarla uygulanabilir,

testiküler tümöre sahip olan genç erkeklerde bu miktar nadiren iki defa tolere edilebilir. Sürekli

intravenöz infüzyon 10 güne kadar her 24 saat içinde 15 x 10

IU doz veya 5 güne kadar her 24

saat içinde 30 x 10

IU doz hızlı

ekilde terapötik etki yaratabilir. Stomatit geli

imi, maksimum

terapötik yanıtın toleransının saptanmasında en önemli durumdur. Bleomisin, kemoterapide

kombine

ekilde kullanıldı

ında doz ayarı gerekebilir. Ya

lılarda ve çocuklarda kullanım için

bkz. Özel popülasyonlara ili

kin ek bilgiler; Pediyatrik popülasyon, Geriyatrik popülasyon.

Malignant lenfomalar:

BLEOM

N'in lenfomalı hastalarda kullanımında, anaflaktik reaksiyon olasılı

ına kar

ı, ilk iki

doz 5 x 10

IU ya da daha dü

ük olarak uygulanmalıdır. Akut reaksiyon meydana gelmemesi

durumunda gerekli olan doz

eması takip edilmelidir.

Tek ba

ına kullanımda tavsiye edilen doz rejimi intramüsküler olarak 15 x10

IU haftada bir

veya iki kez, toplam doz 225 x 10

IU'dur. Geriyatrik hastalarda dozaj azaltılmalıdır. Bleomisin

kemoterapide kombine olarak kullanıldı

ında doz ayarı yapılabilir. Ya

lılarda ve çocuklarda

kullanım için bkz. Özel popülasyonlara ili

kin ek bilgiler; Pediyatrik popülasyon, Geriyatrik

popülasyon.

Malignant efüzyonlar:

Etkilenmi

seröz kavitenin drenajından sonra, BLEM

N 60 x 10

IU dozunda 100 ml serum

fizyolojik (% 0.9 Sodyum klorür çözeltisi) içinde bir drenaj i

nesi veya kanül yardımıyla

verilmektedir.

ntilasyonun ardından drenaj i

nesi veya kanül atılmalıdır. 500 x 10

IU total

kümülatif doza ula

ılması için uygulama tekrarlanabilir. Ya

lılarda ve çocuklarda kullanım için

bkz. Özel popülasyonlara ili

kin ek bilgiler; Pediyatrik popülasyon, Geriyatrik popülasyon.

Kombinasyon Tedavisi:

Bleomisin

genellikle

radyoterapi

birlikte

boyun

bölgesinin

kanser

tedavisinde

kullanılmaktadır.

tedavi

formunun

dozları

birlikte

kullanıldı

ında,

mukozal

reaksiyonlar artabilece

inden BLEM

N dozunun azaltılmasına ihtiyaç duyulabilir (örne

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1SHY3ZW56M0FyM0Fyak1URG83ZmxX

3 / 14

haftada

gün

radyoterapi

fraksiyonunda

IU).

BLEM

sıklıkla

kombine

kemoterapi

rejimlerinde

kullanılan

ilaçlardan

biridir

(örne

skuamöz

hücre

karsinoması,

testiküler teratoma, lenfoma). BLEM

N kombine kemoterapi rejimlerindeki ilaçlardan biri

olarak kullanıldı

ında, ilaçlar ve dozaj seçimi, ortaya çıkabilecek benzer mukozal toksisite

potansiyeli göz önünde bulundurularak yapılmalıdır.

Uygulama

ekli:

BLEM

N, genellikle intramüsküler olarak uygulanmakla birlikte intravenöz (bolus ya da uzun

süreli infüzyon), intraarteriyel, intraplevral ya da intraperitoneal olarak izotonik sodyum klorür

çözeltisiyle uygulanabilir.

Lokal olarak tümör içine direkt enjeksiyon uygulaması da yapılabilir.

Çözeltinin hazırlanması:

ntramüsküler uygulama

ntramüsküler enjeksiyon için 15-30 mg bleomisin sülfat 5 ml'ye kadar % 0.9 sodyum klorür

çözeltisi gibi uygun çözücülerde çözündürülür. Enjeksiyon yerinde a

rı meydana gelirse, %1

lidokain solüsyonu çözücü olarak kullanılabilir.

Lezyona biti

ik alana subkutan enjeksiyon halinde bleomisin sülfat konsantrasyonu 1 mg

(potans) / ml veya daha azdır.

ntravenöz uygulama

ntravenöz enjeksiyonlar için 15-30 mg bleomisin sülfat 5-20 ml % 0.9 sodyum klorür veya

dekstroz

çözeltisi

içinde

çözündürülür

hazırlanan

çözelti

yava

enjekte

edilir

veya

intravenöz infüzyon çözeltisine eklenebilir. Yüksek ate

durumunda doz, 5 mg (potans) veya

daha dü

ük doza azaltılabilir.

ntraarteriyel uygulama

Genellikle, yeti

kinler için, 5-15 mg bleomisin sülfat 5 ml % 0.9 sodyum klorür veya dekstroz

çözeltisi içinde çözündürülür ve tek-atı

intra-arteriyel enjeksiyon yoluyla ya da sürekli intra-

arteryal infüzyonu ile verilir.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1SHY3ZW56M0FyM0Fyak1URG83ZmxX

4 / 14

Özel popülasyonlara ili

kin ek bilgiler:

Böbrek yetmezli

i:

Serum

kreatinin

erleri

%2-4

seviyesinde

oldu

unda

yukarıdaki

dozların

yarıya

indirilmesi tavsiye edilir. Serum kreatinin % 4 mg' dan fazla olması durumunda dozda daha

fazla azaltmaya gidilmelidir.

Karaci

er yetmezli

i:

Ciddi advers etkiler görülebilir.

Pediyatrik popülasyon:

Mevcut veriler bleomisin'in yalnız hekimin uygun gördü

ü durumlarda ve onkolojik tedavi

ünitelerinde çocuklara uygulanabilece

ini göstermektedir. Dozaj, yeti

kinler için önerilene ve

vücut yüzey alanı ve vücut a

ırlı

ına göre uygulanmalıdır.

Geriyatrik popülasyon:

Skuamöz

hücre

karsinoması,

testiküler

teratoma

veya

malignant

efüzyonların

tedavisinde

kullanılan BLEM

N total dozu a

ıda gösterildi

i gibi azaltılmalıdır.

4.3.

Kontrendikasyonlar

Ciddi akci

er fonksiyon bozuklu

u olan veya diffüz fibrotik de

iklikler veya di

herhangi

önemli

ikli

aret

akci

grafisi

bulguları

olan

hastalarda

(Solunum

fonksiyon bozuklu

u ya da fibrotik lezyonlar, vb olabilir)

Bu veya benzer bir ilaca (peplomisin) kar

ı a

ırı duyarlılık öyküsü olan hastalarda

Ciddi böbrek fonksiyon bozuklu

u olan hastalarda. (Bo

altım i

levi azalmı

oldu

undan,

interstisyel pnömoni veya pulmoner fibrozis, vb gibi ciddi pulmoner belirtiler olu

abilir.)

Ciddi

kalp

hastası

olan

hastalarda

(kardiyo-vasküler

fonksiyon

azalmı

oldu

undan,

interstisyel pnömoni veya pulmoner fibrozis, vb gibi ciddi pulmoner belirtiler olu

abilir.)

üs ve gö

üs çevresinde radyasyon ile tedavi edilen hastalarda (Bkz. bölüm 4.5. Di

tıbbi ürünler ile etkile

imler ve di

er etkile

ekilleri)

Ya

Toplam doz (IU)

Haftalık doz (IU)

80 ya

ve üstü

100 x10

15 x10

70-79

150-200 x10

30 x10

60-69

200-300 x10

30-60 x10

60 ya

altı

500 x10

30-60 x10

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1SHY3ZW56M0FyM0Fyak1URG83ZmxX

5 / 14

4.4.

Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Pulmoner disfonksiyon öyküsü olan veya e

lik eden hastalarda interstisyel pnömoni veya

pulmoner fibrozis, vb gibi ciddi akci

er bulguları olu

abilir.

60 ya

veya üzerinde olan hastalarda interstisyel pnömoni veya pulmoner fibrozis, vb gibi

ciddi akci

er bulguları olu

abilir.

Böbrek bozuklu

u olan hastalarda ciddi yan etkiler görülebilir.

Kalp hastalı

ı olan hastalarda ciddi yan etkiler görülebilir.

üs bölgesine radyoterapi uygulanan veya uygulanmı

olan hastalarda interstisyel pnömoni

veya pulmoner fibrozis, vb gibi ciddi akci

er bulguları olu

abilir.

Karaci

er bozuklu

u olan hastalarda ciddi yan etkiler görülebilir.

Suçiçe

i olan hastalarda ölümcül sistemik fonksiyon bozuklukları olu

abilir)

nterstisyel pnömoni veya pulmoner fibrozis

nterstisyel pnömoni veya pulmoner fibrozis gibi ciddi akci

er bulguları gözlenebilir. Hastanın

gözlem

altında

tutulması

önemlidir

hırıltının,

durumun

erken

belirtisi

olabilece

unutulmamalıdır. Herhangi bir anormallik tespit edilmesi halinde tedavi hemen durdurulmalı,

adrenal korteks hormonları idiyopatik akci

er fibrozu tedavisi için uygulanmalıdır ve ikincil

enfeksiyonun önlenmesi için de uygun bir antibiyotik verilmelidir.

Akci

ere ba

lı hastalı

ı olan veya 60 ya

veya üzeri hastalarda, yüksek oran frekansla birlikte

150 mg (potens)'dan az dü

ük dozlarda kullanımında bile interstisyel pnömoni veya pulmoner

fibrozis görülebilir, bu yüzden büyük önem gösterilmelidir.

, öksürük ve efor dispnesi gibi klinik belirtilerin görüldü

ü bu ilacı kullanan hastalar yeterli

gözlem altında tutulmalıdır ve gö

üs röntgen filmi veya krepitasyon (ral) üzerinde herhangi bir

anormallik de takip edilmelidir. Ayrıca, bu tür muayene tekniklerinin mevcut oldu

u yerlerde,

alveoler - arteriyel oksijen basınç farkı (A-aDo2), arteriyel oksijen basıncı (Pao2) ve karbon

monoksit difüzyon kapasitesi (DLco), vs. muayene edilmelidir. Bu gözlemler ve muayeneler

sadece

ilacın

uygulanması

boyunca

periyodik

olarak

aynı

zamanda,

uygulamanın

tamamlanmasından yakla

ık 2 ay süre için de yapılmalıdır.

er mümkünse, A-aDo2 ve Pao2, vs. haftada bir kez muayene edilmelidir ve e

er 2 ardı

hafta boyunca artı

veya azalı

varsa uygulama kesilmelidir. Somut olarak, bu parametrelerde 10

tor'dan daha fazla oranda kötüle

me varsa, di

er klinik semptomlar dikkatli gözlenmelidir ve bu

ilaç ile ili

kili

yan etkiler oldu

una karar verilirse, uygulama derhal

kesilmeli ve steroid

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1SHY3ZW56M0FyM0Fyak1URG83ZmxX

6 / 14

uygulaması yapılmalıdır. Ayrıca, DLco'da % 15'den daha fazla azalma varsa, yine aynı adımlar

izlenmelidir.

Uygulamanın kaçınılmaz oldu

u solunum fonksiyonlarında kötüle

menin görüldü

ü olgularda,

tedavi büyük bir dikkatle takip edilmelidir ve akci

er fonksiyonlarında herhangi bir azalma

görülürse, uygulama derhal kesilmelidir.

ok (%<0.1)

Bu ilaç tedavisi

oka neden olabilece

inden, herhangi bir anormallik görüldü

ünde ilaç hemen

bırakılmalı

uygun

önlemler

alınmalıdır.

(Malign

lenfoma

hastalarında

ilacın

kullanımında

ok geli

me olasılı

ı oldu

u için ba

langıç ve 2. doz 5 mg veya daha az olmalıdır.

laca kar

ı akut reaksiyon olu

mayaca

ı belirlendikten sonra doz, normal seviyesine çıkarılabilir.

Uzun süreli kullanımda, güçlü advers reaksiyonlar görülebilir ve etkisi uzayabilir, bu

yüzden dikkatli kullanılmalıdır.

Peplomisin

veya

bleomisinin

formlarının

alındı

durumlarda,

toksisiteye

neden

olabilece

i dü

ünülmelidir, bu nedenle advers reaksiyonların gözlemlenmesine yeteri kadar

dikkat edilmelidir.

Enfeksiyon

umuna

veya

alevlenmesine

herhangi

kanama

ilimine

dikkat

edilmelidir.

Üreme yetene

ine sahip bir ya

taki çocuk veya üreme bezlerinde olabilecek özel etkiler göz

önünde bulundurulmalıdır.

ntravenöz uygulamada damarda a

rı olu

abilir, bu yüzden enjeksiyonun ve uygulama

oranının

konsantrasyonuna

dikkat

edilmesi

önemlidir.

Olabildi

ince

yava

damar

içine

uygulanmalıdır.

ntramüsküler uygulamada doku ve sinirleri etkilemekten kaçınmak için,

Aynı yere enjeksiyonun tekrarlanmasından kaçınılmalıdır. (Yeni do

an ya da dü

ırlıklı bebeklere uygulama yaparken özel dikkat gösterilmelidir.)

Sinir alanına enjeksiyondan kaçınmaya dikkat edilmelidir.

Enjeksiyon i

nesinin uygulanmasında

iddetli a

rı duyuluyorsa ya da

ırıngaya kan geri

akıyorsa hemen i

ne geri çekilmeli ve farklı bir bölgeye enjekte edilmelidir.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1SHY3ZW56M0FyM0Fyak1URG83ZmxX

7 / 14

4.5 Di

er tıbbi ürünler ile etkile

imler ve di

er etkile

im

ekilleri

BLEM

N kombine kemoterapi rejimlerindeki ilaçlardan biri olarak kullanıldı

ında, ilaçlar ve

dozaj

seçimi,

ortaya

çıkabilecek

benzer

mukozal

toksisite

potansiyeli

göz

önünde

bulundurularak yapılmalıdır. Di

er sitotoksik ilaçların eklenmesi de

iklik veya doz de

ikli

gerektirebilir. Bleomisinin sisplatinle birlikte verilmesinin, pulmoner toksisite artı

ına neden

oldu

u belirtilmi

tir.

Bleomisin ve vinka alkaloidleri kombinasyonuyla ile tedavi gören testiküler kanserli hastalarda

Raynoud sendromuyla ili

kilendirilen, vücudun periferal bölümlerinde (parmaklar ve burnun

ucu) nekroza yol açan iskemi rapor edilmi

tir.

Sitotoksikler fenitoinin emilimini azaltabilir. Agranülositoz riskinde artı

nedeniyle bleomisinin

klozapin ile birlikte kullanımından kaçınılmalıdır.

Birlikte kullanımının kontrendike oldu

u durumlar:

laçlar

Belirti, Semptom ve Tedavi

Mekanizması ve risk faktörleri

Toraks

çevresinde

radyoterapi

Belirti

semptom:

nterstisyel

pnömoni veya pulmoner fibrozis

gibi

ciddi

akci

bulguları

olabilir.

Tedavi:

Bkz.

Özel

kullanım uyarıları ve önlemleri

Radyasyonla

birlikte

ilaç

ciddi interstisyel pnömoni veya

pulmoner

fibrozise

neden

olabilir.

Birlikte kullanılırken dikkat edilmesi gereken durumlar

laçlar

Belirti, Semptom ve Tedavi

Mekanizması ve risk faktörleri

antitümör

ajanlar

radyoterapi

Belirti

semptom:

nterstisyel

pnömoni veya pulmoner fibrozis

gibi

ciddi

akci

bulguları

olabilir.

Tedavi:

Bkz.

Özel

kullanım uyarıları ve önlemleri

antitümör

ilaçlar

birlikte bu ilaç ciddi interstisyel

pnömoni

veya

pulmoner

fibrozise neden olabilir.

boyun

bölgesinde

radyoterapi

Stomatit

angüler

stomatit

abilir.

nadiren

yutak

mukozası

iltihabına

neden

olabilir,

kısıklı

ına

neden

olur.

Radyasyonla

birlikte

ilaç

yutak mukozası iltihabına neden

olabilir.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1SHY3ZW56M0FyM0Fyak1URG83ZmxX

8 / 14

4.6. Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi: D

Çocuk do

urma potansiyeli bulunan kadınlar / Do

um kontrolü (Kontrasepsiyon)

Çocuk

urma

potansiyeline

sahip

kadınlar

BLEM

tedavisi

boyunca

gebelikten

korunmaları gerekti

i konusunda uyarılmalıdır.

Gebelik dönemi

BLEM

N gebe kadınlara uygulanmamalıdır. Hayvan deneyleri, bleomisinin ço

u sitotoksikler

gibi

teratojenik

karsinojenik

etkiye

sahip

olabilece

göstermi

tir.

Sıçan

fare

deneylerinde fötal malformasyonların gözlendi

i bildirilmi

tir.

Laktasyon dönemi

BLEM

emziren

kadınlara

uygulanmamalıdır.

laç

dönemde

uygulanmak

zorunda

kalınırsa emzirme sona erdirilmelidir.

lacın emziren annelerdeki güvenli

i bilinmemektedir.

Üreme yetene

i / Fertilite

Bleomisinin fertilite/üreme yetene

i üzerindeki etkisi ara

tırılmamı

tır.

4.7.

Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Araç ve makine kullanımı üzerine etkileri ile ilgili bir çalı

ma yapılmamı

tır.

4.8.

stenmeyen etkiler

Bleomisin ile tedavi edilen 1613 hastada en sık görülen advers reaksiyonlar interstisyel pnömoni

ya da pulmoner fibroz (% 10.2) gibi pulmoner manifestasyonlar, deride skleroz, pigmentasyon

(% 40.6), ate

ya da rigor (% 39.8), alopesi (% 29.5), anoreksi ve kilo verme (% 27.8), genel

halsizlik (% 16), bulantı ve kusma (% 14.6), stomatit (% 13.3) ve tırnak de

iklikleri (%

11.2)’dir.

Sıklık sıralaması

ekildedir:

Çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (>1/1.000 ila <1/100); seyrek

(>1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin

edilemiyor).

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1SHY3ZW56M0FyM0Fyak1URG83ZmxX

9 / 14

Kan ve lenf sistemi hastalıkları

Yaygın: Hemoraji

Yaygın olmayan: Lökopeni

Sinir sistemi hastalıkları

Yaygın: Ba

rısı

Yaygın olmayan: Ba

dönmesi

Solunum, gö

üs bozuklukları ve mediastinal hastalıkları

Çok yaygın:

nterstisyel pnömoni ve pulmoner fibroz

Gastointestinal hastalıkları

Çok yaygın: Anoreksi ve kilo verme, bulantı ve kusma, stomatit

Yaygın: Angüler stomatit

Yaygın olmayan: Diyare

Hepato-bilier hastalıkları

Yaygın olmayan: Karaci

er bozuklu

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Çok

yaygın:

Deride

hipertrofi,

pigmentasyon,

alopesi,

tırnaklarda

renk

ikli

deformasyon

Yaygın: Döküntü, ürtiker, ate

e balı eritroderm

Böbrek ve idrar hastalıkları

Yaygın olmayan: Oligüri, a

rılı miksiyon, poliüri, idrara çıkma iste

inde artma

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ili

kin hastalıkları

Çok yaygın: Ate

ve ü

üme, halsizlik

Yaygın olmayan: Tümörlü bölgede a

rı, intravenöz enjeksiyon esnasında ven duvarlarında

hipertrofi

venöz

lümende

daralma,

intramüsküler

lokal

enjeksiyon

esnasında

endürasyon.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1SHY3ZW56M0FyM0Fyak1URG83ZmxX

10 / 14

u sitotoksik ajanda oldu

u gibi bleomisin ani ve gecikmi

toksik etkilerde artı

a neden

olabilir. En hızlı etki enjeksiyon günü olu

an ate

tir. Anoreksi, yorgunluk ve bulantı da ortaya

çıkabilir.

Enjeksiyon

yerinde

tümörün

oldu

bölgede

rapor

edilmi

intravenöz uygulama sonrasında seyrek olarak görülen di

er advers etkiler hipotansiyon ve lokal

tromboflebittir.

Majör olarak bleomisin tedavisinin tüm dozlarını alan hastalarda deride ya da oral mukozada

lezyonlar geli

mektedir.

ndürasyon, hiperkeratöz, kızarıklık, parmak uçlarında hassasiyet ve

me, tırnaklarda bombelenme, dirsekler gibi basınç uygulanan bölgelerde bül olu

umu, saç

dökülmesi ve stomatit nadiren görülen ciddi durumlardır ve genellikle tedavinin kesilmesinin

ardından ortadan kalkarlar.

En ciddi gecikmi

etki, tedavi süresince ve sonrasında ortaya çıkabilen interstisyel pnömonidir.

Bu durum önerilen dozlarda seyrek olarak görülmesine ra

men, fatal pulmoner fibroz

eklinde

de geli

ebilmektedir. Akci

er toksisitesi

iddetinde ve insidansındaki artı

ın en önemli faktörü

tedavi öncesinde ya da tedaviyle e

zamanlı olarak hastalara gö

üs radyoterapisi uygulanmasıdır.

Önerilenden yüksek doz uygulanan birkaç vakada intravenöz enjeksiyon sonrasında hiperpireksi

ve kardiyorespiratuvar kollapsla birlikte akut fulminant reaksiyonlar görülmü

tür. Bleomisinin

intrakavital instilasyonu sonrasında seyrek olarak hipotansiyon, hiperpireksi ve ilaçla ba

lantılı

ölümler rapor edilmi

tir.

Pazarlama sonrası gözlemlerde rapor edilen olaylar

öyledir: sepsis, pansitopeni, trombositopeni,

anemi, nötropeni, gö

üs a

rısı, miyokard enfarktüsü, Raynaud sendromu, emboli, tromboz ve

dijital iskemi.

üpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma

sonrası

üpheli

ilaç

advers

reaksiyonlarının

raporlanması

büyük

önem

ımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar / risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine

olanak sa

lar. Sa

lık mesle

i mensuplarının herhangi bir

üpheli advers reaksiyonu Türkiye

Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildirmeleri gerekmektedir (www.titck.gov.tr; e- posta:

tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99).

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1SHY3ZW56M0FyM0Fyak1URG83ZmxX

11 / 14

4.9. Doz a

ımı ve tedavisi

Bleomisinin

akut

ımı

reaksiyonları

hipotansiyon,

hızlı

nabız

okun

genel

semptomlarıdır.

ımında

yalnızca

semptomatik

tedavi

uygulanır.

Solunum

ilgili

komplikasyonların

ması

durumunda

hastalar

kortikosteroid

geni

spektrumlu

antibiyotik ile tedavi edilmelidirler. Bleomisinin spesifik bir antidotu yoktur.

5. FARMAKOLOJ

K ÖZELL

KLER

5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Sitotoksik antibiyotikler

ATC kodu: L01DC01

Bleomisin, Streptomyces verticillus'un bir türünden izole edilmi

sitotoksik etkiye sahip suda

çözünebilen basit bir glukopeptid'dir. Bleomisinin etki mekanizmasının, tümör hücrelerinde

hücre bölünmesi, ve DNA sentezini ve daha az olarak da RNA ve protein sentezini inhibe etti

ünülmektedir.

Antibakteriyel ve antitümöral özelliklerin dı

ında Bleomisinin ba

ka bir biyolojik aktivitesi

yoktur.

ntravenöz olarak enjekte edildi

inde kan basıncında histamin benzeri bir etki yaratabilir

ve vücut ısısında bir yükselmeye sebep olabilir.

5.2. Farmakokinetik özellikler

Genel özellikler

Emilim:

15 mg ilaç intravenöz olarak bir yeti

kine uygulandı

ında, uygulamadan hemen sonra kan

konsantrasyonu 3 mcg/ml'dir ve bir saat sonra 0.5 mcg/ml'den az bulunur.

ntramüsküler uygulamadan sonra kandaki en yüksek konsantrasyon intravenöz uygulamanın

yakla

ık üçte biri kadarıdır ve daha sonra yava

yava

azalır.

ılım:

Bu ilacın farmakokineti

i karakteristiktir ve Bleomisinin ana bile

eni, Bleomisin A2, yüksek

oranda deride da

ılır. Her dokuda da

ılan bleomisinin biyolojik aktivitesi ölçüldü

ünde deri,

akci

er, böbrek ve mesanede aktif form halinde kalır, ancak karaci

er ve dalak gibi di

dokularda inaktive edilir. Bu nedenlerden dolayı bu ilaç özellikle hematopoetik bozuklu

olmayan cilt kanseri ve ba

ve boyun kanserine kar

ı etkili oldu

u kanıtlanmı

tır. Bleomisin

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1SHY3ZW56M0FyM0Fyak1URG83ZmxX

12 / 14

sadece plazma proteinlerine dü

ük oranda ba

lanır. Dü

ük konsantrasyonlar kemik ili

inde

görülmektedir.

ntravenöz

enjeksiyondan

sonra

Bleomisin

serebrospinal

sıvı

içinde

saptanamamı

tır. Bleomisinin plasental bariyeri geçti

i gözlenmi

tir.

Biyotransformasyon:

Bleomisinin

biyotransformasyon

mekanizması

henüz

anlamıyla

bilinmemektedir.

Bleomisin, hidrolaz tarafından olu

turulan enzimatik parçalanma esnasında ilk olarak plazmada,

karaci

erde ve di

er organlarda, daha az oranda deride ve akci

erlerde metabolize edilir.

Eliminasyon:

saate

kadar

idrardan

atılımı

intravenöz

uygulamadan

sonra

%38.3,

intramüsküler

uygulamadan sonra ise %19.2'dir. %68'i bozulmadan idrardan atılır. Sistemik klerensi, da

ılım

hacmi ve yarılanma ömrü ise sırasıyla 1.1 ml/min/kg, 0.27 L/kg ve 3.1 saattir. Yakla

ık %50'si

IV veya IM enjeksiyonu takiben 24 saat içinde idrardan yeniden elde edilir. Bu nedenle, atılım

hızı renal fonksiyondan büyük oranda etkilenmektedir; renal bozuklu

u olan hastalara normal

dozlar verilmesi durumunda 24 saat içinde en fazla % 20'ye kadar kısmı atılabilmekte ve plazma

konsantrasyonları önemli derecede yükselmektedir. Ara

tırmalar, bleomisinin diyaliz yolu ile

vücuttan eliminasyonunun zor oldu

unu göstermektedir.

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

Hayvan deneyleri bleomisinin ço

u sitotoksikler gibi teratojenik ve karsinojenik etkiye sahip

oldu

unu göstermi

tir. Sıçanlarda fibrosarkoma ve renal karsinoma (subkutan uygulandı

ında)

turdu

u bildirilmi

tir.

6. FARMASOT

K ÖZELL

KLER

6.1.

Yardımcı maddelerin listesi

Bulunmamaktadır.

6.2.

Geçimsizlikler

Bleomisin çözeltileri esansiyel aminoasit, riboflavin, askorbik asit, deksametazon, aminofilin

veya furosemid çözeltileri ile karı

tırılmamalıdır.

6.3.

Raf ömrü

24 ay

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1SHY3ZW56M0FyM0Fyak1URG83ZmxX

13 / 14

Açılmamı

flakon: 2˚C - 8˚C arasında saklandı

ında açılmamı

flakonun raf ömrü 24 aydır.

Seyreltildikten sonra: Seyreltildikten sonraki kimyasal ve fizyolojik raf ömrü 15

C - 25°C'de

24 saat olarak saptanmı

tır.

Mikrobiyolojik

açıdan,

ürün

seyreltildikten

hemen

sonra

kullanılmalıdır.

ürün

seyreltildikten hemen sonra kullanılmaz ise, kullanım süresi ve

artları kullanan/uygulayan

inin

sorumlulu

altındadır.

Seyreltme

kontrollü

geçerli

aseptik

ullar

altında

gerçekle

medikçe 2°C - 8°C'de 24 saati geçmemelidir.

6.4.

Saklamaya yönelik özel tedbirler

2°C

8°C

arasında

buzdolabında

ıktan

koruyarak,

orijinal

ambalajı

içinde

saklayınız.

Çocukların göremeyece

i eri

emeyece

i yerlerde ve ambalajında saklayınız.

6.5.

Ambalajın niteli

i ve içeri

i

Gri teflon kaplamalı tıpa ve flippoff’lu alüminyum kapaklı renksiz 10 ml' lik

effaf cam flakon.

6.6.

Be

eri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve di

er özel önlemler

BLEM

N kanser kemoterapisinde uzmanla

hekimler tarafından ya da onların gözetiminde

kullanılmalıdır.

Hazırlama:

BLEM

kemoterapötik

ajanların

güvenli

kullanımı

konusunda

itim

görmü

olan

profesyonel ki

iler tarafından kullanım için hazırlanabilir.

lacın hazırlanması ve enjektöre transferi gibi i

lemler aseptik ko

ullarda, sitotoksikler için

ayrılmı

özel alanlarda yapılmalı ve bu i

lemleri uygulayan personel koruyucu elbise, eldiven,

gözlük ve maske kullanılmalıdır.

Hamile personelin bu kemoterapötik ajanların kullanımında görev almamaları önerilir.

Kontaminasyon:

BLEOM

N'in, gözler, deri ya da mukoz membranlarla teması halinde bu bölgeler derhal bol su

ile yıkanmalıdır. Gözle teması halinde, çözelti yutulmu

sa veya solunmu

sa tıbbi yardım için bir

doktora ba

vurulmalıdır.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1SHY3ZW56M0FyM0Fyak1URG83ZmxX

14 / 14

mha etme:

Hem tıbbi ürünün artanı hem de seyreltilmek için ya da infüzyon için çözeltinin tamamı

hastanenin sitotoksik maddelere uygulanan standart prosedürlerine göre ve zararlı atıkların imha

edilmesi

için

yürürlükte

olan

yasal

gereklere

uygun

olarak

ortadan

kaldırılmalıdır.

Kullanılmamı

olan ürünler ya da atık materyaller "Tıbbi atıkların kontrolü yönetmeli

i" ve

"Ambalaj ve ambalaj atıklarının kontrolü yönetmelik" lerine uygun olarak imha edilmelidir.

7. RUHSAT SAH

B

KOÇAK FARMA

LAÇ VE K

MYA SANAY

larba

ı, Gazi Cad. No: 40

81130 Üsküdar/

STANBUL

Tel. : 0216 492 57 08

Faks.: 0216 334 78 88

8.

RUHSAT NUMARASI(LARI)

248/10

9.

LK RUHSAT TAR

H

/RUHSAT YEN

LEME TAR

H

lk ruhsat tarihi: 11.02.2013

Ruhsat yenileme tarihi:

10.

KÜB’ün YEN

LENME TAR

H

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1SHY3ZW56M0FyM0Fyak1URG83ZmxX