BITERAL 250 MG FILM KAPLI TABLET, 20 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • BITERAL 250 MG FILM KAPLI TABLET, 20 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • BITERAL 250 MG FILM KAPLI TABLET, 20 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • ornidazol

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 218/70
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 02-04-2009
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/6

KULLANMA TALİMATI

BİTERAL250mgfilmkaplıtablet

Ağızyoluyla alınır.

Etkinmadde:

Ornidazol

Her film kaplı tablet250mgornidazoliçermektedir.

Yardımcımadde(ler):Mısırnişastası,Mikrokristalselüloz,Hidroksipropilmetil

selüloz,Magnezyumstearat,Talk,Titanyumdioksit(E171)

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorunlarınız olursa, lütfen doktorunuzaveyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabu

ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveya düşükdoz kullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1.BİTERALnedir veneiçinkullanılır?

2.BİTERAL’ ikullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

3.BİTERALnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkiler nelerdir?

5.BİTERAL ’insaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1. BİTERALnedir veneiçinkullanılır?

BİTERAL,ornidazoletkinmaddesiiçerenantibakteriyel(bakterilerekarşıetkili)ve

antiprotozoal(protozoonlarakarşıetkiliolan)birilaçtır.

BİTERALtabletlerin herbiri250mgornidazol içermektedir.

2/6

BİTERAL,20 tablet içeren ambalajlardasunulmaktadır.

BİTERAL,aşağıda belirtilen durumlardakullanılır;

KadınlardaveerkeklerdeTrichomonasvaginalis'ebağlıgenitoüriner(üremeveidrar

yollarısistemi)enfeksiyonlar(iltihapoluşturanmikrobikhastalık),

Amebiasis(tekhücrelibirparazitolanEntamoebahistolytica'nınnedenolduğubir

enfeksiyonhastalığıdır):Amiplidizanteri(şiddetliishalilekarakterizebirkalın

bağırsakhastalığı)dahil,Entamoebahistolytica'nınnedenolduğutümintestinal

(bağırsağaait)enfeksiyonlar.Özellikleamebikkaraciğerapsesi(irinkesesi)olmak

üzere,amebiasis’intümbağırsaksistemidışındakiformları.

Giardiasis(Giardialambliaisimliparazitinbağırsaklardanedenolduğubirenfeksiyon

çeşididir)

2.BİTERAL’ikullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

BİTERAL’iaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer:

-Ornidazolveyadiğernitroimidazoltürevlerinekarşıaşırıduyarlılığınızvarsa

kullanmayınız.

BİTERAL’iaşağıdakidurumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:

- Merkezisinirsistemihastalığınız(örn.epilepsiveyamultiplskleroz)varsa

dikkatlikullanınız.

- Karaciğerhastalığınızvarsadikkatlikullanınız.

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

BİTERAL’inyiyecekveiçecekilekullanılması

BİTERALyemeklerdensonra, tok karnına kullanılmalıdır.

Ornidazolkullanırkenveilaçkesildiktensonraenaz3günboyuncaalkolalınmamalıdır.

Hamilelik

3/6

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

BİTERAL,gebeliğin erkensafhasındagerekliolmadıkçaverilmemelidir.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveya

eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

BİTERAL,emzirmedönemindegerekliolmadıkçaverilmemelidir.

Araçvemakinekullanımı

BİTERALalanhastalardauykuhali,başdönmesi,tremor(titreme),rijidite(kasların

sertleşmesi),koordinasyonbozuklukları,nöbet,vertigo(dengebozukluğundan

kaynaklananbaşdönmesi)veyageçicibilinçkaybıgörülebilir.Buetkilermeydana

gelirse,araçvemakinekullanımıgibidikkatgerektirenişlerietkileyebilir.

BİTERAL’iniçeriğindebulunanbazı yardımcı maddelerhakkında önemlibilgiler

BİTERALiçeriğindekibulunanyardımcımaddelerekarşıbirduyarlılığınızyoksabu

maddelerebağlıolumsuz bir etkibeklenmez.

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

BİTERALaşağıdaki ilaçlarlabirlikte kullanılırkendikkatliolunmalıdır.

Kumarintipioralantikoagülanlarınetkisinipotansiyalizeeder.Antikoagülanındozu

budoğrultudaayarlanmalıdır.

Simetidin(antihistaminik),fenitoinvefenobarbitalgibiantiepileptikilaçlarvelityum

ilebirliktekullanılırkendikkatliolunmalıdır.

Ornidazolvekuronyumbromürünkasgevşeticietkisiniuzatır.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyason

zamanlardakullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgi

veriniz.

3.BİTERALnasıl kullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

BİTERAL,daimayemeklerdensonraağızdanalınmalıdır.

Nesıklıktavekaçtablet BİTERALkullanacağınızı doktorunuzsizesöyleyecektir.

4/6

Tedaviyevereceğinizcevabavehastalığınızagöre,doktorunuzdahayüksekyadadaha

düşük dozönerebilir.

Doktorunuzun önerdiği dozu aşmayınız.

Uygulama yoluvemetodu:

BİTERAL, sadeceağızdan kullanımiçindir.

Değişikyaş grupları:

Çocuklardakullanımı:BİTERAL’indozayarlamasıçocuklardavücutağırlığına

göreyapılmaktadır.

Yaşlılarda kullanımı:Yaşlılardadozayarlamasına ilişkin bilgi mevcut değildir.

Özel kullanımdurumları:

Böbrekyetmezliği:Böbrekfonksiyonyetmezliğiolanhastalardadozayarlaması

yapılmasınagerekyoktur.Ancakböbrekyetmezliğiolanlardadikkatli

kullanılmalıdır.

Karaciğeryetmezliği:Ağırkaraciğeryetmezliğiolanhastalardadozaralığıikikat

fazla olmalıdır.

EğerBİTERAL’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşunuz.

Kullanmanız gerekendendahafazlaBİTERALkullandıysanız:

BİTERAL’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacı

ilekonuşunuz.

BİTERAL’ i kullanmayı unutursanız

DoktorunuzBİTERALileilgilitedavinizinnekadarsüreceğinisizebildirecektir.

Tedavinizi erken vedoktorunuzun bilgisidışındakesmeyiniz.

İlacınızı almayı unutmayınız.

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozalmayınız.

BİTERALiletedavi sonlandırıldığındaki oluşabileceketkiler:

5/6

Bulunmamaktadır.

4.Olası yanetkilernelerdir?

TümilaçlargibiBİTERAL’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenherhangi birini farkederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

-Uyku hali, soluk almadazorluk, deri rahatsızlıkları

-Baş ağrısı

-Bulantı,kusmagibigastrointestinal hastalıklar, sarılık

Bazıizolevakalardabaşdönmesi,tremor,rijidite,koordinasyonbozuklukları,nöbet,

yorgunluk,vertigo,geçicibilinçkaybıveduyusalveyakarışıkperiferalnöropatigibi

merkezisinirsistemihastalıklarıbildirilmiştir.Tatalmabozukluğuanormalkaraciğer

fonksiyon testleri vecilt reaksiyonlarıgözlenmiştir.

BunlarBİTERAL’in hafifyanetkileridir.

Yan etkilerin raporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınız

yanetkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan"İlaçYanEtkiBildirimi"ikonuna

tıklayarakyada08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiye

FarmakovijilansMerkezi(TÜFAM)'nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerek

kullanmaktaolduğunuzilacıngüvenliliğihakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkı

sağlamışolacaksınız.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5. BİTERAL’insaklanması

BİTERAL’içocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında

saklayınız.

30 ° Caltındaodasıcaklıklarındasaklayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarak kullanınız

6/6

Ambalajdaki sonkullanma tarihinden sonra BİTERAL’ i kullanmayınız

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfarkedersinizBİTERAL’i

kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

DEVAHOLDİNGA.Ş.

Halkalı MerkezMah.Basın Ekspres Cad.

34303 No:1 Küçükçekmece-İSTANBUL

İmal Yeri:

DevaHoldingA.Ş.

ÇerkezköyOrganizeSanayiBölgesi,

KaraağaçMah. AtatürkCad. No:32 Kapaklı/TEKİRDAĞ

Bu kullanma talimatı . tarihinde onaylanmıştır.