BITAZOL IV İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL, 1ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • BITAZOL IV İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL, 1ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • BITAZOL IV İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL, 1ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • ornidazol

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 192/55
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 20-07-1999
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1

KULLANMA TAL İMATI

BİTAZOL500 mgvajinaltablet

Vajinalyollakullanımiçindir.

Etkinmadde:Herbirvajinaltablet500 mgornidazoliçerir.

Yardımcımaddeler:Mısırnişastası,kalsiyumfosfatdibazik, laktoz, sitrik asit, PVPK-

30,magnezyumstearat.

B uilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünkü sizin için önemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrarokumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

E ğerilavesorunlarınızolursa, lütfen doktorunuzaveyaeczacınıza danışınız.

Builaç ki şisel olaraksiziniçinreçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuza bu

ilacıkullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveyadü şükdozkullanmayınız.

B uKullanma Talimatında:

1. BİTAZOLnedirveneiçinkullanılır?

2. BİTAZOL’ükullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. BİTAZOLnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5. BİTAZOL’üinsaklanması

Ba şlıklarıyeralmaktadır.

1. BİTAZOLnedirveneiçinkullanılır?

BİTAZOL, ornidazoletkin maddesiiçerenantibakteriyel(bakterilerekarşıetkili)ve

antiprotozoal(protozoonlarakar şıetkiliolan)birilaçtır.

BİTAZOLvajinal tablet,herbirtablet içerisinde500 mgornidazoletkin maddesini

içermektedir.

2

BİTAZOL,3vajinaltabletiçerenambalajlardasunulmaktadır.

BİTAZOL,vajinadakiflorayıoluşturanmikroorganizmalarınhastalıkmeydanagetirmesive

çesitli vajinailtihaplarının görülmesidurumundakullanılır.

2. BİTAZOL’ükullanmadan öncedikkatedilmesigerekenler

BİTAZOL’üaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

ğer:

- BİTAZOL’ünetkinmaddesiornidazole,diğernitroimidazoltürevlerineyadailacın

yukarıdabelirtilenbileşimindekiyardımcımaddelerdenherhangibirisinekarşıaşırı

duyarlılığınızvarsa(alerjikolabileceğinizi düşünüyorsanız),

- BİTAZOL’ünbileşimindebulunanyardımcımaddelerdenherhangibirinekarşı

(yardımcımaddelerlistesinebakınız)alerjinizvarsa,

BİTAZOL’üaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

Eğer;

- Merkezisinirsistemihastalıgınız(örn. epilepsiveyamultiplskleroz)varsa.

- Ağırkaraciğeryetmezliğiolan hastalardadozaralığıikikatfazlaolmalıdır.

Buuyarılar,geçmiştekiherhangi birdönemdedahi olsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

BİTAZOL’ünyiyecekveiçecekilekullanılması

BİTAZOL’ünuygulamaaçısındanyiyecek veiçeceklerleetkileşimiyoktur.

BİTAZOLkullanırken veilaçkesildikten sonraen az3gün boyuncaalkolalınmamalıdır.

Hamilelik

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

BİTAZOL,genelbirprensip olarakgebeliğinerkensafhasındagerekliolmadıkça

verilmemelidir.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzu farkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

BİTAZOL,genelbirprensip olarak emzirmedönemindegerekliolmadıkçaverilmemelidir.

3

Araçvemakinekullanımı

BİTAZOLalanhastalarda uykuhali, başdönmesi,tremor(titreme),rijidite(kasların

sertle şmesi),koordinasyonbozuklukları,nöbet,vertigo(dengebozukluğundan kaynaklanan

şdönmesi)veyageçicibilinçkaybıgörülebilir.İlacınkullanımınabağlıolarakortaya

çıkabilecek buetkiler, araçvemakinekullanımıgibidikkatgerektiren işlerietkileyebilir.

BİTAZOL’üniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

BİTAZOLvajinal tabletlerinherbiri laktoziçermektedir.Eğerdahaönceden doktorunuz

tarafındanbazışekerlere karşıintoleransınızoldugusöylenmişsebutıbbiürünüalmadanönce

doktorunuzlatemasageçiniz.

Di ğerilaçlarilebirliktekullanımı

BİTAZOLaşağıdakiilaçlarlabirliktekullanılırkendikkatliolunmalıdır.BİTAZOL;

Kumarintipiağızyoluylaalınan(oral)antikoagülanların(kanpıhtılaşmasınıönleyen)

etkisinipotansiyalizeeder. Antikoagülan ilacın dozu bu doğrultudaayarlanmalıdır.

BİTAZOL, vekuronyumbromürün kasgevşeticietkisiniuzatır.

Diğernitroimidazoltürevlerinekıyasla,ornidazolaldehitdehidrogenazıinhibeetmez

vebu nedenlealkollegeçimsizdeğildir.

BİTAZOLkullanırkenveilaçkesildiktensonraenaz3günboyuncaalkol

alınmamalıdır.

Simetidin(alerjikhastalıklarakarşıetkili),fenitoinvefenobarbitalgibisara

tedavisinde et kiliilaçlarvelityumilebirliktekullanılırkendikkatliolunmalıdır.

E ğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacısuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlarhakkında bilgiveriniz.

3. BİTAZOLnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığıiçintalimatlar:

Doktortarafından başkaşekildetavsiyeedilmedigitakdirde;

Trikomoniasis:Ağızdanalınacak250mgoraltabletlerleaşağıdabelirtilendozlaragöre

kullanılır.

Seçenekler;t ek dozluk tedavive5günlük tedavişeklindedir.

4

TedaviTipi Günlük Doz(250 mg’lıkoraltabletlebirliktekullanılır)

Tek dozluk tedavi 4oraltablet+ 1vajinaltabletyatmadanönce

5 günlük tedavi 2 oraltabletsabah, 2 oraltabletakşam+1 vajinaltablet

yatmadanönce

Tümvakalardaenfeksiyonuntekrarlamasınıönlemekiçinhastanıneşinedeaynıoraldoz

uygulanaraktedaviedilmelidir.Hastanıneşi içinağızdanalınacak500mgoraltablet

uygulamasıtekdozluktedavive5günlüktedavişeklindedir. Tek dozluk tedaviiçin 3 oral

tabletak şamları, 5günlük tedaviiçin ise1 oraltabletsabah, 1 oraltabletakşamalınır.

Uygulama yoluvemetodu:

BİTAZOLvajinalkullanımiçindir.

BİTAZOLvajinaltabletlerikesinlikleyutmayınız.

De ğişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:Yenidoğanlarda,prematürelerdevesütçocuklarındavajinaltablet

kullanılmaz.

Ya şlılardakullanımı:Vajinalkullanımileilgiliolarakbupopülasyonaaitbirbildirim

bulunmamaktadır.

Özelkullanımdurumları:

Böbrekyetmezli ği:Böbrekfonksiyonyetmezliğiolanhastalardadozayarlamasıyapılmasına

gerek yoktur.

Karaci ğer yetmezliği:Doktorunuzhastalığınızabağlıolarakilacınızındozunubelirleyecek

vesizeuygulayacaktır.

E ğerBİTAZOL’ünetkisininçokgüçlüveyazayıfoldugunadairbirizleniminizvarise

doktorunuz veyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaBİTAZOLkullandıysanız:

Doza şımındayan etkilerkısmındasözü edilen belirtilerdahaciddiolarak seyreder.

BİTAZOL’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konu şunuz.

BİTAZOL’ükullanmayıunutursanız

Doktorunuzatlanan dozun nezaman uygulanaca ğınakararverecektir.

5

Takipedendozlarailişkinolarakyeniuygulamazamanıiçindoktorunuzuntalimatlarına

uymanızönemlidir.

Unutulan dozlarıdengelemekiçin çiftdozalmayınız.

BİTAZOLiletedavisonlandırıldığındakioluşabileceketkiler:

Doktorunuzunönerisidışındatedaviyisonlandırmayınız.İlacınkullanımısırasındabir

problemlekarşılaşırsanızdoktorunuzadanışınız.

4. Olasıyanetkilernelerdir?

Tüm ilaçlargibi BİTAZOL’üniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

olabilir.

Yanetkileraşağıdakikategorilerdegösterildiğişekildesıralanmıştır:

Çokyaygın: 10 hastanın en az1 indegörülebilir.

Yaygın:

10 hastanın birinden az, fakat100 hastanın birinden fazlagörülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat1000 hastanın birinden fazlagörülebilir.

Seyrek: 1.000 hastanın birinden azgörülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastan ın birindenazgörülebilir.

Bilinmiyor: eldekiverilerdenhareketle tahminedilemiyor.

Yaygınolmayan:Bulantı, kusma, ishal, epigastrikrahatsızlık, ağızkuruluğu veiştahsızlık

Seyrek:Lökopeni, tatalmabozuklu ğu, kasıntıveciltreaksiyonlarıgözlenmiştir.

Çokseyrek: Uykuhali,bazıizolevakalardabaşdönmesi,titreme(tremor),kaslarda

sertle şme(rijidite),koordinasyonbozuklukları,nöbet,yorgunluk,vertigo(denge

bozuklu ğundan kaynaklananbaşdönmesi),geçicibilinçazalmasıveduyusalveyakarışık

periferalnöropati(sinirlerde herhangibirnedenlegörülen bozukluklar)gibimerkezisinir

sistemibozukluklarıdabildirilmiştir.

Bilinmiyor: Sarılık veanormalkaraciğerfonksiyon testleri.

E ğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetki ilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5. B İTAZOL’ünsaklanması

BİTAZOL’üçocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında saklayınız.

30°C’nin altındaodasıcaklığındasaklayınız.Işıktan korunmalıdır.

Son kullanma tarihiyleuyumluolarakkullanınız

Ambalajdakison kullanma tarihinden sonra B İTAZOL’ükullanmayınız.

6

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfark edersinizBİTAZOL’ükullanmayınız.

Ruhsatsahibi: İ.E.UlagayİlaçSanayiTÜRKA.Ş.DavutpaşaCad.No:12(34010)Topkapı-

İSTANBUL

Üretimyeri: İ.E.UlagayİlaçSanayiTÜRKA.Ş.DavutpaşaCad.No:12(34010)Topkapı-

İSTANBUL

Bu kullanma talimatı.tarihindeonaylanmıştır.