BIOKADIN VAG 0, 2 GR 14 SUPOZITUAR

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • BIOKADIN VAG 0, 2 GR 14 SUPOZITUAR
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • BIOKADIN VAG 0,2 GR 14 SUPOZITUAR
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • povidon-iyot

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699779900219
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

BİOKADİNVajinalSuppozituar

ntravajinaluygulanır.

Etkinmadde:200mgPovidoniyotihtivaeder.

Yardımcımadde:Polietilenglikol1000

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasındadoktoraveyahastaneyegittiğinizdebuilacıkullandığınızı

doktorunuzasöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1.BİOKADİNVajinalSuppozituarnedirveneiçinkullanılır?

2.BİOKADİNVajinalSuppozituarkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.BİOKADİNVajinalSuppozituarnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkilernelerdir?

5.BİOKADİNVajinalSuppozituar’ınsaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.BİOKADİNVajinalSuppozituarnedirveneiçinkullanılır?

PVC/LDPEfolyoambalajda14adetsuppozituariçerenkartonkutuda

bulunmaktadır.

Karışıkenfeksiyonlarınnedenolduğuenfeksiyözvajinit,nonspesifikenfeksiyonlar,

Haemophilus,sp.vajinalis,Trichomonasvaginalis,candidaalbicansgibi

mikroorganizmalarınsebepolduğuvajinailtihaplarınıntedavisindekullanılır.

Povidoniyot,dezenfektanveantiseptikolaraközelliklekontamineolmuşyaraların

tedavisindeveciltvemukozazarlarınantisepsisiiçinkullanılır.

Mikroplara,bakterilere,virüslere,mantarhastalıklarınakarşıetkilidir.Kan,serum,

cerahat,ifrazatmevcudiyetindebileetkisinisürdürür.

2.BİOKADİNVajinalSuppozituarkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

BİOKADİNVajinalSuppozituar’ıaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer,povidoniyodakarşıhassasiyetinizvarsa.

Mevcutböbrekyetersizliğiolanhastalardabozulmuşcildedevamlıuygulamayapılması

özeldikkatgerektirir.

Eşzamanlılityumtedavisigörenhastalardadevamlıkullanımdankaçınılmalıdır.

yodaaşırıduyarlıkgösterenbireylerdeveendemikguatr,Hashimototiroidivenodüler

kolloidguatrıgibitiroitbozukluğuolanhastalardakullanılmamalıdır.

Ergenliköncesiçocuklardakullanılmamalıdır.

BİOKADİNVajinalSuppozituar’ıaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ:

Deridetahrişveaşırıduyarlıkreaksiyonlarıolabilir.İyodunaşırıemilimi,metabolikasidoz,

kandasodyumdüzeyininnormalinüstüneçıkması(hipernatremi)veböbrekfonksiyonlarda

bozuklukoluşturabilir.

BİOKADİNVajinalSuppozituarkullanımısırasındagiysilerdeoluşabileceklekelersıcaksu

vesabunileçıkarılabilir.İnatçıdurumlardaamonyakveyasodyumtiyosülfatkullanılır.

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

BİOKADİNVajinalSuppozituar’ınyiyecekveiçecekilekullanılması

Diğeryiyecekveiçeceklerleetkileşimiyoktur.

Hamilelik

lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

odin’invajinatarafındanemilmesisonucuiyot’unsebepolacağıguatrmeydanagelmesive

ceninlerdehipotiroidigörülmeolasılığınedeniylehamilekadınlardakullanılmamalıdır.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Povidoniyotannesütüylememedekiçocuküzerindeetkiyeveçocuğunderisindeiyot

kokusunanedenolabilecekölçüdesütileatılmaktadır.

EmzirmenindurdurulupdurdurulamayacağınıyadaBİOKADİNVajinalSuppozituar’ın

tedavisinindurdurulupdurdurulmayacağını/tedavidenkaçınılıpkaçınılmayacağını

doktorunuzadanışınız.

Araçvemakinekullanımı

BİOKADİNVajinalSuppozituar’ınaraçvemakinekullanımıüzerindehiçbiretkisiyoktur.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Povidoniyottan,iyodunemilmesitiroidfonksiyontestlerinietkileyebilir.Ayrıcaçeşitlitip

testlerinpovidoniyotilebulaşmasısonucu,dışkıdagizlikanveidrardakanaranması

sırasındayanlışpozitifsonuçverebilir.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacı şuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınızsa,lütfenbunudoktorunuzaveyaeczacınızabildiriniz.

3.BİOKADİNVajinalSuppozituarNasılKullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

Doktortarafındanaksibildirilmedikçegünde1adetkullanılmalıdır.Gerekli

olduğundagünlükdozikikatınaçıkarılabilir.

Belirtilerinçabukkaybolmasınarağmentedaviyeikihaftadevamedilmesitavsiye

edilir.Kesintedavisüresinidoktorunuzbelirleyecektir.

Tedaviyeherhangibirzamandabaşlanabilirveadetdönemindeuygulanabilir.

Doktortarafındanbaşkabirşekildetavsiyeedilmediğitakdirdebelirtilendozlarda

kullanınız.

Uygulamayoluvemetodu:

Vajinalsuppozituarakşamyatmadanöncefolyosundançıkarılıp,iyiceıslatılır.Sırtüstü

yatılmışdurumdavajinanınderinliğinesokulur.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanım:Ergenliköncesikullanılmamalıdır.

Yaşlılardakullanım:BİOKADİNVajinalSuppozituar’ınyaşlılardakullanımı,uygun

kullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlarkısmındabelirtildiğigibidir.

Özelkullanımdurumları

Böbrekvekaraciğeryetmezliği:Böbrekhastalarındadikkatlekullanılmalıveuzunsüreli

kullanımdankaçınılmalıdır.

EğerBİOKADİNVAJİNALSUPPOZİTUAR’ınetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadair

birizleniminizvarise,doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaBİOKADİNVajinalSuppozituarkullandıysanız:

BİOKADİNVajinalSuppozituarilezehirlenmevücutağırlığınagöre70g/kgolarakancak

ağızdanalınırsameydanagelebilir.Gerekendenfazlakullanıldığında;karınağrısı,bulantı,

kusma,ishal,aşırısusuzlukhissi,karınkrampları,yüksektansiyon, kalpatımınınhızlanması ,

morarmavediğerşokbelirtileri,başağrısı,başdönmesigibibelirtilergörüldüğündesüt,

patates,mısırunu,ekmek,yumurtagibinişastalıyiyeceklertükettiktensonrahastaneye

giderekdoktorunuzaiyotlumaddealdığınızıbildiriniz.

BİOKADİNVajinalSuppozituar’dankullanmanız gerekendenfazlasınıkullanmışsanızbir

doktorveyaeczacıilekonuşunuz.

BİOKADİNVajinalSuppozituar’ıkullanmayıunutursanız:

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozuygulamayınız.

BİOKADİNVajinalSuppozituariletedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkiler:

lacınkesilmesiyleilişkilendirilebilecekherhangibiretkigörülmez.

Ancak,yeterlitedavigerçekleşmedenilaçkesilirse,tedaviyebaşlamadanöncekibelirtiler

tekrargörülebilir.

4. Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,BİOKADİNVajinalSuppozituar‘ıniçeriğindebulunanmaddelereduyarlı

olankişilerdeyanetkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,BİOKADİNVajinalSuppozituar’ıkullanmayıdurdurunve

DERHALdoktorunuzabildirinveyasizeenyakınhastaneninacilbölümüne

başvurunuz:

- Aşırıduyarlılıkreaksiyonları

Buçokciddibiryanetkidir.EğersizdemevcutiseBİOKADİNVajinalSuppozituar’akarşı

ciddialerjinizvardemektir.Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerek

olabilir.

Buçokciddiyanetkioldukçaseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,doktorunuzasöyleyiniz:

- İ rritasyon

BuBİOKADİNVajinalSuppozituar’ınhafifyanetkisidir.

Povidoniyotkullanılmayabaşlandığındanbuyanayantesiriolduğupek

kaydedilmemiştir.İyodahassasolanlardabileirritasyonnadirenortayaçıkmaktavegeçici

olmaktadır.Bölgeselkızarıklıkveyaşişmegelişirsetedaviyedevametmeyin.İyot

vajinadanemilirveuzunsürelikullanımdatiroitdisfonksiyonugelişebilir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5. BİOKADİNVajinalSuppozituar’ınsaklanması

BİOKADİNVAJİNALSUPPOZİTUAR’ı çocuklarıngöremeyeceğiveyaerişemeyeceği

yerlerdeveambalajındasaklayınız.

Ürünışıktanuzaktave25°C’ninaltındakiodasıcaklığındasaklanmalıdır.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız

KartondakisonkullanmatarihindensonraBİOKADİNVajinalSuppozituar’ıkullanmayınız.

Eğerürünve/veyaambalajındabozukluklarfarkedersenizBİOKADİNVajinalSuppozituar’ı

kullanmayınız.

RuhsatSahibi:BİOKANDR.İSMETSÖZEN BeşyolMah.EskiLondraAsfaltı.No:4

34295Sefaköy-İSTANBUL

Üretici:KANSUKLABORATUARISan.veTic.A.Ş.BeşyolMah.EskiLondraAsfaltı.

No:434295Sefaköy-İSTANBUL

Bukullanmatalimatıtarihindeonaylanmıştır.