BIOFLEKS

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • BIOFLEKS IZOLEKS-M %5 DEKS 250 ML SOLUSYON SETSIZ
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • BIOFLEKS IZOLEKS-M %5 DEKS 250 ML SOLUSYON SETSIZ
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • karbonhidratlar ile elektrolitler

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699788692051
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1 / 11  

KULLANMATALİMATI

BİOFLEKSİZOLEKS-M%5DEKSTROZ SOLÜSYONU

Damariçineuygulanır.

Etkin maddeler: Herbirlitreçözelti50gramglukoz(dekstroz)monohidrat,

2.8 gramsodyumasetat, 1.5grampotasyumklorür, 1.3gram

dibazik potasyumfosfatve0.91gramsodyum klorüriçerir.

Yardımcımaddeler:Sodyum metabisülfit, hidroklorik asit,sterilenjeksiyonluksu

Bu ilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünkü siziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Daha sonra tekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilave sorularınız olursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksizin içinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacın kullanımısırasında, doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlara aynenuyunuz.İlaçhakkında sizeönerilendozundışında

yüksekveyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1.BİOFLEKSİZOLEKS-Mnedir veneiçinkullanılır?

2.BİOFLEKSİZOLEKS-M’yikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.BİOFLEKSİZOLEKS-Mnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkilernelerdir?

5.BİOFLEKSİZOLEKS-M’ninsaklanması

Başlıklarıyer almaktadır.

1.BİOFLEKSİZOLEKS-Mnedirve neiçinkullanılır?

BİOFLEKSİZOLEKS-Mvücudun susuzvetuzsuzkalması(dehidratasyon)durumunun

tedavisindevebudurumunoluşmasınıönlemekiçinkullanılanvedamariçi yoldan

uygulananbirçözeltidir.Vücuttankaybedilensıvının veelektrolitadıverilenbazı

maddelerin yerinekonmasındaişeyararvebirmiktarkalorisağlar.

2 / 11  

BİOFLEKSİZOLEKS-M, 250, 500 ve 1000 mililitre hacmindeplastik (PVC) torbalarda

sunulmuştur.Setlivesetsizikiformubulunmaktadır.

BİOFLEKSİZOLEKS-M, içerisindevücutiçingerekliolanelementler(yapıtaşları)

içerenbirçözeltidir.İçerdiği glukoz(şeker)sayesindebirmiktarkaloridesağlar.

Damariçiyoldankullanılanbirçözeltidir.

BİOFLEKSİZOLEKS-Mözelliklesıvıalımının azlığıilebirlikteolansıvıkayıplarında,

terleme,ishalvekusmadurumlarında günlükgereksinimduyulansıvıveelementleri

karşılamakiçinkullanılır.

Bunun yanındaiyileşmekteolanyanıklıhastalaryadailtihabi birbağırsakhastalığı

(ülseratifkolit)veyamideçıkışıdaralmış(kronikpilorobstrüksiyonu)hastalarda,bu

hastalıklarabağlıpotasyumkayıplarının telafisinde tercih edilenbir çözeltidir. Ayrıca

vücuttagerçekleşenyapım-yıkımişlemlerisonucukanınasiditesininhafifderecedearttığı

durumlarda(hafifmetabolikasidozdurumları) vekonsantre formdabulunanbazıdamariçi

uygulamayauygunilaçlarındamar içine uygulanmadanönceseyreltilmesiamacıylada

kullanılmaktadır.

2.BİOFLEKSİZOLEKS-M’yikullanmadanöncedikkat edilmesi gerekenler

BİOFLEKSİZOLEKS-Mbirçok hastadaemniyetlibir ilaçtır.Ancakkalbiniz,

böbrekleriniz,karaciğerinizveyaakciğerlerinizde sorunlar varsa,şekerhastasıysanız yada

vücudunuzdaaşırıtuzbirikimine bağlışişlikler(ödem)varsadoktorunuzbuilacısize

uygulamamayakararverebilir.

BİOFLEKSİZOLEKS-M’yi aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Daha önceBİOFLEKSİZOLEKS-M, içerdiğietkinmaddeleryadayardımcımaddeleri

içerenilaçlarıaldığınızda alerjikbirtepki gösterdiyseniz, yani sizde aniden solukkesilmesi,

hırıltılısolunum,deridöküntüleri,kaşıntıyadavücudunuzdaşişmegibi belirtileroluştuysa

builacıKULLANMAYINIZ.Alerjinizolupolmadığından emin değilseniz,doktorunuza

danışınız.

Çözeltiaşağıdakidurumlardakullanılmamalıdır:

İdrarın hiçolmadığıyadaçokazolduğuhastalar(anüri, ağır oligüri);böbrek

yetmezliği.

Savaşlar,kazalar,madenlerdeki göçükler, endüstri vetrafikkazalarındavücuttakikas

kitlesinin ezilmesiyleortayaçıkan birbelirti kümesi(Crushsendromu).

3 / 11  

Alyuvarlarındolaşımiçindeparçalanması(ağır hemoliz)durumları.

Böbreküstübezininyetmezliği.

Kandaki parathormondüzeylerinindüşükolduğu durumlar(hipoparatiroidizm).

Bazıkalphastalıkları(kalpbloku).

Kanın normalpH’sının bazik tarafakaymışolması(alkaloz).

Sülfitlerevemısır kaynaklıürünlerekarşıaşırıduyarlılıkdurumunda.

BİOFLEKSİZOLEKS-M’yi aşağıdaki durumlarda DİKKATLİKULLANINIZ

Eğersizde;

Kalphastalığı(özelliklede birliktebirböbrekhastalığıdavarsa);

Dolaşankanhacminizartmışsa(hipervolemi);

Kalpyetmezliği olasılığıveyaaşikarbirkalpyetmezliği durumunuzvarsa

(özellikledeameliyattan sonrakidönemdebirhastaysanız veyayaşlıysanız);

Tansiyonunuzyüksekse;

Vücudunuzda, kolvebacaklarınızdayadaakciğerlerinizde sutoplanması(ödem)

olmuşsa;

Böbrekişlevlerinizbozulmuşsa,böbreklerinizveyaidrar yollarınızda taşvb

nedenlerlebirtıkanıklıkvarsa;

Vücutta potasyumunaşırıbirikimine nedenolandurumlarvarsaveyaanigelişen

susuzkalma durumu(akut dehidratasyon),bazıböbrekhastalıklarıveciddiyanık

durumlarıgibivücuttakipotasyumun yükselmesineyatkınlığıarttıran durumlar

varsa;

Şeker hastalığınız,gizlişekeriniz yada herhangibirnedenle karbonhidratlarakarşı

tahammülsüzlük durumunuzvarsa;

Vücuttagerçekleşenyapım yıkım olaylarına yada solunum hastalığınabağlıolarak

kanınızın pH’sıbaziktarafakaymışsa(metabolikyadarespiratuvaralkaloz);

Karaciğerinizde biryetmezlikdurumuvarsa;

doktorunuz sizeBİOFLEKSİZOLEKS-M uygularkenözeldikkatgösterecektir.

Halen dijital grubundankalpilaçlarıylatedavigörüyorsanız,tedavinizsık sık kalp

elektronuzçekilerekyapılacaktır.

Ayrıcabazınedenlerlesizdeaşırıbirelektrolitkaybıvarsa doktorunuzsizebuilaca ek

olarakelektrolituygulamak isteyecektir; bazen de tedavinizediğermineralvevitaminleride

eklemekisteyebilir.

4 / 11  

Buçözeltisizemümkünolduğuncayavaşyapılacaktır.Ayrıcaeşzamanlıolaraksizekan

transfüzyonu dayapılacaksa,BİOFLEKSİZOLEKS-M’nin kanlabirlikteaynıinfüzyon

sistemindenuygulanmasıönerilmez.

Builaçsizeelektronikbirpompa aracılığıyla uygulanacaksa,torbanıntümüyle

boşalmadanönce pompanınçalışmasınındurmuşolduğuna dikkatedilmelidir.

Bu ilacın sizeuygulanırkenkullanılan boruların (setlerin)24saattebirdeğiştirilmesi

önerilir.

Ayrıca yalnızcatorbasağlamsa veiçindekiçözeltiberraksakullanılmalıdır.

BİOFLEKSİZOLEKS-M’ninyiyecek veiçecekilekullanılması

BİOFLEKSİZOLEKS-M damar yoluyla uygulananbir ilaçtır;uygulamaşekli açısından

yiyecekveiçeceklerle herhangibiretkileşimiyoktur.

Hamilelik

İlacıkullanmadan öncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Doktorunuz tarafındanözellikleuygungörülmediği takdirde,gebelik döneminde

BİOFLEKSİZOLEKS-M’yikullanmayınız.

Tedavinizsırasında hamileolduğunuzufarkederseniz hemendoktorunuza veyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan öncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Bebeğinizi emziriyorsanız,bu durumudoktorunuza bildiriniz. Doktorunuztarafından

özellikle uygungörülmediği takdirde,emzirmedönemindeBİOFLEKSİZOLEKS-M’yi

kullanmayınız.

Araçvemakinekullanımı

BİOFLEKSİZOLEKS-M’nin araçyadamakinekullanımıüzerindeherhangibiretkisi

bulunmamaktadır.

BİOFLEKSİZOLEKS-M’nin içeriğinde bulunan bazıyardımcımaddeler hakkında

önemli bilgiler

BİOFLEKSİZOLEKS-M’nin içeriğinde bulunanyardımcımaddelerekarşıbirduyarlılığınız

yoksa,bumaddelerebağlıolumsuzbiretkibeklenmez.

5 / 11  

BİOFLEKSİZOLEKS-M koruyucu olarakher100ml'sinde0.021gsodyummetabisülfit

içerdiğinden,nadir olarakşiddetli aşırıduyarlılık reaksiyonlarıvebronkospazmaneden

olabilir.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Reçetesiz alınan ilaçlar,aşılarvebitkiselilaçlar da dahilolmak üzerebaşkaherhangibir

ilaçalmayıplanlıyorsanız,alıyorsanızveyayakınzamandaaldıysanız lütfendoktorunuza

bildiriniz.

BİOFLEKSİZOLEKS-M bazıilaçlarlageçimsizdir.Geçimsizolduğu bilinenbuilaçlar

çözeltiyeeklenmemeli;builaçlarınseyreltilmesiiçinbaşkaçözeltilertercihedilmelidir.

Çözeltiye eklenecek herhangibaşkabir ilaçla olabilecek bir geçimsizlik riskini en

azaindirmekiçin,karıştırmaişlemindenhemensonra,uygulamadanönceveuygulama

sırasındabelirli aralarlauygulamasıyapılacak sonkarışımdaherhangibirbulanıklık veya

çökelmeolupolmadığısağlık görevlisitarafındankontroledilecektir.

Ayrıca BİOFLEKSİZOLEKS-M ileaşağıdakiilaçlarınbiraradakullanımısırasındabu

ilaçlarınetkileridikkatealınmalıdır:

Kortikoidler/steroidlervekarbenoksolon(vücuttasodyumvesubirikmesiriski

nedeniyle)

Tekbaşınayadakombine olarakamilorid,spironolakton,triamterengibiidrar

söktürücüilaçlar(vücuttapotasyumbirikmesi riskinedeniyle)

Anjiyotensindönüştürücüenzim inhibitörleri ve anjiotensin IIreseptör

antagonistleri(vücuttapotasyumbirikmesi riskinedeniyle)gibitansiyondüşürücü

ilaçlar

Takrolimus, siklosporin (vücutta potasyumbirikmesiriskinedeniyle)gibibağışıklık

sistemibaskılayıcıilaçlar

Eğer reçeteli ya dareçetesiz herhangi bir ilacışu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. BİOFLEKSİZOLEKS-Mnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

Sizin builacahangi miktarlardaihtiyacınız olduğuna vesizenezamanuygulanacağına

doktorunuz kararverecektir.Bunayaşınız,vücutağırlığınız vebuilacın sizeuygulanma

6 / 11  

nedeninegöre karar verecektir. Doktorunuz sizeayrıbir tavsiyede bulunmadıkçabu

talimatlarıtakipediniz.

İlacınızızamanında almayıunutmayınız.

Doktorunuz BİOFLEKSİZOLEKS-Mile tedavinizin ne kadar süreceğini sizebildirecektir.

Tedaviyierkenkesmeyinizçünkü istenen sonucualamazsınız.

Uygulamayolu vemetodu:

Toplardamarlarınızauygun birplastik boru(set)aracılığıylakullanılır.

Çocuklarda kullanımı:

Çocuklariçinönerilmez (İZOLEKS-Ptercihedilmelidir).

Yaşlılardakullanımı:

Karaciğer, böbrekyadakardiyakişlevlerdeazalmadahasık görüldüğünden vebirliktebaşka

hastalık görülmeyadabaşkailaçkullanmaolasılığıdahafazlaolduğundan genelolarak

yaşlılardadozseçimidikkatle vegenelde dozaralığının mümkünolanenalttakisınırı

alınarak yapılmalıdır.

Bu ilaçbüyükorandaböbrekleryoluylaatıldığından, böbrekişlevlerininbozukolduğu

durumlarda ilacın zararlıetkileriningörülmeriskiartar.Yaşlılardaböbrekişlevlerinin

azalmasıdahafazlaolduğundan dozseçimindedikkatliolunmalıvetedavisırasındaböbrek

işlevleriizlenmelidir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğeryetmezliği:

Bu ilaçbüyük oranda böbrekler yoluyla atıldığından, böbrekişlevlerininbozuk

olduğudurumlardailacın zararlıetkileriningörülmeriskiartar.

EğerBİOFLEKSİZOLEKS-M’ninetkisininçok güçlüveyazayıf olduğuna dairbir

izleniminiz varise,doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşunuz..

KullanmanızgerekendendahafazlaBİOFLEKSİZOLEKS-Mkullandıysanız

BİOFLEKSİZOLEKS-M’denkullanmanız gerekenden fazlasınıkullanmışsanızbir doctor

veyaeczacıilekonuşunuz.

BİOFLEKSİZOLEKS-M’yikullanmayıunutursanız

Unutulan dozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

7 / 11  

BİOFLEKSİZOLEKS-M ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Bulunmamaktadır.

4. Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi, BİOFLEKSİZOLEKS-M’niniçeriğinde bulunanmaddelereduyarlıolan

kişilerdeyanetkilerolabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, BİOFLEKSİZOLEKS-M’yi

kullanmayıdurdurunuzveDERHAL doktorunuzabildiriniz veya sizeen yakın

hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

İlacın uygulandığıbölgedekaşıntılıkızarıklık/kabarıklık,yanmahissi;

Solunumsıkıntısı, hırıltılısolunum,göğüsteağrı;

Vücuttaaşırısıcaklık yadasoğuklukhissi;

Ellerde,ayaklarda,dudaklarda,yüzde veyatümvücuttaşişme;

Başdönmesi, bayılmahissi;

Kalpteçarpıntı.

Bunlarınhepsi çok ciddi yanetkilerdir.

Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizinBİOFLEKSİZOLEKS-M’yekarşıciddi

alerjiniz vardemektir.Acil tıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanıza gerekolabilir.

Ayrıcauygulamadevamederken vücudunuzdaateş,titremegibibelirtileroluşursa(febril

reaksiyon) DERHALdoktorunuzabildiriniz;bu durumdadoktoruygulamayasonvererek

aciltıbbi müdahaledebulunabilir.

Bu çok ciddiyan etkilerinhepsioldukçaseyrekgörülür.

Aşağıdabelirtilenyanetkilerinsıklığıbilinmemektedir(eldekiverilerilebelirlenemeyecek

kadar azhastadagörülebilir).

Aşağıdakilerdenherhangi birinifarkederseniz,hemendoktorunuza bildiriniz

veyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Uygulamanın yapıldığıyerde iltihaplanma,uygulamanın yapıldığıyerdenbaşlayarak

toplardamarlarınız boyuncayayılan sertlik,kızarıklık yadaşişlik.

Vücudunuzda veyakolyadabacaklarınızda sutoplanması(ödem), soluk alıp

vermenizdezorlaşma,yatarkenyadamerdivençıkarkennefesalıp vermede

zorlanma(konjestifkalpyetmezliğibelirtileri)

8 / 11  

Kalbinizin normaldenhızlıyadayavaşçalışması,göğüstesıkışmahissi,göğüs ağrısı.

Kol yada bacaklarınızdahissizlik,reflekskaybı, kas yada solunumfelci,şuurda

bulanıklık,halsizlik,tansiyondüşmesi,kalbinritmininbozulması,

elektrokardiyografideanormallikler (Potasyumzehirlenmesinebağlıbelirtive

bulgular).

Sık nefes alıp verme,morarma.

Bunların hepsiciddiyanetkilerdir.Aciltıbbi müdahalegerekebilir.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,doktorunuzasöyleyiniz:

Bulantı,kusma.

Karın ağrısı.

İshal.

BunlarBİOFLEKSİZOLEKS-M’nin hafifyanetkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzuveya eczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi

durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan

etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etkileri Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya

da 0 800 314 00 08 numaralıyan etki bildirim hattınıarayarak Türkiye Farmakovijilans

Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz.Meydanagelen yan etkileri bildirerek kullanmakta

olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında dahafazla bilgi edinilmesine katkısağlamış

olacaksınız.

5. BİOFLEKSİZOLEKS-M’ninsaklanması

BİOFLEKSİZOLEKS-M’yi çocukların göremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında

saklayınız.

25°C’nin altında odasıcaklığındasaklayınız.

Tek kullanımlıktır.Kısmenkullanılmıştorbalarsaklanmamalı; uygulamanın yapıldığısağlık

kuruluşununtıbbi atık prosedürlerineuygunolarakimhaedilmelidir.

Her birtorbanınüzerindesonkullanma tarihiyazmaktadır.Butarihgeçmişsesizebuilaç

verilmeyecektir.

9 / 11  

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarakkullanınız.

Ambalajdaki sonkullanmatarihindensonraBİOFLEKSİZOLEKS-M’yikullanmayınız.

Ruhsatsahibiveüretici:

Oselİlaç San. ve Tic. A.Ş.

Akbaba Köyü Fener Cad. No:52

34820 Beykoz /İSTANBUL

Bu kullanmatalimatı…/…/… tarihinde onaylanmıştır.

AŞAĞIDAKİBİLGİLERBUİLACIUYGULAYACAKSAĞLIKPERSONELİİÇİNDİR.

KullanmaTalimatı

Kullanımöncesiçözeltikontroledilmelidir.

Uygulamasterilapirojensetlerleintravenözyoldanyapılır.

Yalnızca berrak, partikülsüz ve ambalajbütünlüğü bozulmamışürünler

kullanılmalıdır.

Uygulamasetiürüneiliştirildiktensonrauygulamayaenkısa süredebaşlanmalıdır.

Kullanım öncesinekadardıştorbasındançıkarılmamalıdır.

Torbadakirezidüelhavayabağlıolarakmeydanagelebilecekbirhavaembolisiniönlemek

için, başkainfüzyonsıvılarıylaseribağlantıyapılmamalıdır.

Çözelti steriluygulamasetiaracılığıyla aseptik teknikkullanılarak uygulanmalıdır.

Sistemehavagirmemesiiçinuygulamasetinden,kullanımöncesisıvıgeçirilmelidir.

Ekilaçlar,aseptikkoşullardabiriğneyardımıileinfüzyon öncesi vesırasındakatılabilir.

Oluşansonürününizotonisitesiparenteraluygulama yapılmadanöncebelirlenmişolmalıdır.

Hastaya uygulamadanönceeklenmişilacın çözeltiyletümüylekarışmışolmasıgereklidir.

Ekilaçiçerençözeltiler,ilaçeklenmesindenhemensonrakullanılmalıdır; dahasonra

kullanılmaküzeresaklanmamalıdır.

Çözeltiye ekilaçkatılmasıyadayanlışuygulamatekniği, ürünepirojen

kontaminasyonunabağlıateşreaksiyonunanedenolabilir.Adversreaksiyongörülmesi

durumundainfüzyonahemen sonverilmelidir.

Tekkullanımlıktır.

10 / 11  

Kısmenkullanılmışçözeltilersaklanmamalıdır.Kısmenkullanılmışherhangibir

bölümüatılmalıdır.Kısmenkullanılmıştorbalarıyenidenhastayauygulanansistemlere

bağlamayınız.

Açmak için:

1.Dışambalajın sağlamlığınıve sızıntıolup olmadığınıkontrol ediniz; ambalaj hasar

gördüyse kullanmayınız.

2.Koruyucu dışambalajıyırtarak açınız.

3.Koruyucu ambalaj içindeki torbanın sağlamolup olmadığınısıkarak kontrol ediniz.

4.Torba içindeki çözeltinin berraklığınıve içinde yabancımadde içermediğini kontrol

ediniz.

Uygulamahazırlıkları:

1.Torbayıasınız.

2.Uygulamaucundaki twist-off’u çeviriniz.

3.Uygulama setinin spaykını, uygulamaucuna sıkıca batırınız. Çözeltinin set içinden

geçirilerek hastaya uygulanmasıiçin setin kullanım talimatına uyulmalıdır.

Ek ilaç ekleme:

Dikkat:Tümparenteral çözeltilerde olduğuğibi, ürüneeklenecektümmaddeler ürünle

geçimli olmalıdır. Ürüne eklemeyapılacaksa, hastaya uygulamadan önce son karışımında

geçimlilik kontrol edilmelidir.

Uygulama öncesi ilaç ekleme

1.İlaç uygulamaucu dezenfekte edilir.

2.Eklenecek ilaç 19-22 gauge kalınlığındaki bir iğnesi olan enjektörle ilaç uygulama

ucundan uygulanır.

3.Çözelti veiçine eklenen ilaç iyice karıştırılır. Potasyumklorür gibi yoğun ilaçlarda

torbanın uygulama çıkışına, yukarıpozisyondayken hafifçe vurularak karışması

sağlanır.

Dikkat:İçineek ilaç uygulanmıştorbalar saklanmamalıdır.

Uygulama sırasında ilaç ekleme

1.Setin klempikapatılır.

2.İlaç uygulamailacıdezenfekte edilir.

11 / 11  

3.Eklenecek ilaç 19-22 gauge kalınlığındaki bir iğnesi olan enjektörle ilaç uygulama

ucundan uygulanır.

4.Torba askısından çıkarılır ve ters çevrilir.

5.Bu pozisyondayken torbanın uygulamaçıkışıve enjeksiyon girişine hafifçe vurularak

çözelti ve ekilacın karışmasısağlanır.

6.Torbayıeski konumuna getirerek klemp açılır ve uygulamaya devamedilir.

Bu ürünle ilgili güvenlik uyarısı bulunmamaktadır.

5-7-2018

Scientific guideline: Draft guideline on the use of adjuvanted veterinary vaccines, draft: consultation open

Scientific guideline: Draft guideline on the use of adjuvanted veterinary vaccines, draft: consultation open

The main aim of the guideline is to outline the information which should be included for the adjuvant in the marketing authorisation application (MAA) of an immunological veterinary medicinal product (IVMP). This guideline replaces the ‘Note for Guidance on the use of adjuvanted veterinary vaccines’. The guideline discusses the important aspects to consider for the adjuvant in an IVMP and provides guidance on the information on the adjuvant which should be included in Parts 2, 3 and 4 of the MAA. The d...

Europe - EMA - European Medicines Agency