BICNU 100 MG INFUZYON

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • BICNU 100 MG INFUZYON ICIN ENJEKSIYONLUK COZELTI ICIN TOZ ICEREN FLAKON VE COZUCUSU
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • BICNU 100 MG INFUZYON ICIN ENJEKSIYONLUK COZELTI ICIN TOZ ICEREN FLAKON VE COZUCUSU
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • carmustine

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8680952000260
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 06-12-2016
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

Sayfa

1

10

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini

sağlayacaktır.

Sağlık

mesleği

mensuplarının

şüpheli

advers

reaksiyonları

TÜFAM’a

bildirmeleri beklenmektedir. Bakınız Bölüm 4.8 Advers reaksiyonlar nasıl raporlanır?

1.

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

BiCNU 100 mg enjeksiyonluk çözelti için toz içeren flakon ve çözücüsü

2.

KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:

Her bir flakon 100 mg karmustin içermektedir.

Her bir çözücü flakonu 3 ml (2,37 g eşdeğeri) susuz alkol (etanol) içermektedir.

Yardımcı maddeler:

Susuz alkol (etanol) 2 ml

Yardımcı maddeler için Bölüm 6.1’e bakınız.

3.

FARMASÖTİK FORM

Enjeksiyonluk çözelti için toz içeren flakon ve çözücüsü

Çözelti hazırlamak için sarımsı toz.

Çözeltinin görünüşü: renksiz ila açık sarı arası

pH: 4,0 ila 6,8

Susuz

alkolle

steril

suyla

çözündürülen

infüzyonluk

çözeltinin

ozmolaritesi

15,6

mOsmol/l'dir. %0,9 NaCl ya da %5 dekstroz çözeltisiyle seyreltilen infüzyonluk çözelti

plazmayla izotoniktir.

4.

KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1 Terapötik endikasyonlar

BiCNU, tek ajan olarak veya diğer onaylı kemoterapötik ajanlarla belirlenmiş kombinasyon

tedavisi şeklinde palyatif tedavi olarak aşağıdaki durumlarda endikedir:

Beyin

tümörleri-glioblastom,

medullablastom,

astrositom,

metastatik

beyin

tümörlerinde,

2. Prednizon gibi bir glukokortikoit ile kombine olarak multipl miyelomda,

3. Hodgkin hastalığında, primer tedavi sırasında nüks görülen veya primer tedaviye cevap

vermemiş

hastalarda,

ikincil

tedavide

diğer

onaylanmış

ilaçlarla

kombinasyon

halinde

kullanılır.

4. Non-Hodgkin lenfomalarda, primer tedavi sırasında nüks görülen veya primer tedaviye

cevap vermemiş hastalarda, ikincil tedavide diğer onaylanmış ilaçlarla kombinasyon halinde

kullanılır.

Sayfa

2

10

4.2 Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji:

Erişkinler:

İntravenöz uygulamada pozoloji:

Daha önce tedavi görmemiş hastalarda BiCNU'nun tek ajan olarak önerilen dozu 6 haftada bir

intravenöz yoldan 150-200 mg/m

'dir. Bu, tek doz olarak verilebileceği gibi, ardışık iki günde

75-100 mg/m

enjeksiyon olarak ikiye bölünebilir.

BiCNU başka bir miyelosüpresif tıbbi ürünle kombinasyon halinde kullanıldığında ya da

kemik iliği rezervi tükenmiş hastalarda doz ayarlamasına gidilmelidir.

dolaşımındaki

unsurlar

kabul

edilir

düzeylere

dönmediği

sürece

tekrar

BiCNU

uygulamasından

kaçınılmalıdır

(trombositler

>

100.000/

mikrolitre,

lökositler

>

4.000/mikrolitre) ve bu süre genellikle altı haftadır. Kan sayımları sık sık izlenmelidir ve

gecikmeli

hematolojik

toksisite

nedeniyle,

tekrar

kürleri

altı

haftadan

önce

gerçekleştirilmemelidir.

Takip eden dozlar, monoterapinin yanısıra diğer miyelosüpresif tıbbi ürünlerle kombinasyon

tedavisinin

ikisinde

dozaj

sonrası

hastanın

hematolojik

cevabına

göre

düzenlenmelidir. Aşağıdaki çizelge, doz ayarlamasına rehberlik etmek üzere sunulmuştur:

Ön doz sonrası en düşük seviye

Verilecek ön doz yüzdesi

Lökositler/mikrolitre

Trombositler/mikrolitre

>4000

>100.000

3000 - 3999

75.000 – 99.999

2000 - 2999

25.000 – 74.999

<2000

<25.000

Uygulama şekli:

Steril seyrelticiyle (verilen 3 ml flakon) hazırlama (Bkz. Bölüm 6.6 Beşeri tıbbi üründen arta

kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler) ve enjeksiyonluk suyla seyreltmeden sonra,

BiCNU intravenöz yolla bir ila iki saatlik periyotla damla damla verilmelidir. İnfüzyon süresi

bir saatten daha az olmamalıdır, daha az olduğunda enjeksiyon bölgesinde yanmaya ve ağrıya

yol açar. Enjeksiyon bölgesi uygulama esnasında izlenmelidir.

Karmustin tedavisinin uygulama süresi için bir sınır bulunmamaktadır. Tümörün tedavi

edilememesi durumunda ya da bazı ciddi veya tolere edilemeyen yan tesirler baş göstermeye

başladığında karmustin tedavisi sonlandırılmalıdır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda karmustin dozu glomerüler filtrasyon hızı baz alınarak

azaltılmalı ve böbrek fonksiyonu izlenmelidir.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer

yetmezliği

olan

hastalarda

karaciğer

fonksiyon

testleri

periyodik

olarak

izlenmelidir.

Sayfa

3

10

Pediyatrik popülasyon:

BiCNU yüksek pulmoner toksisite riskinden dolayı çocuklarda çok dikkatli kullanılmalıdır

(Bkz. Bölüm 4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri)

Geriyatrik popülasyon:

Genel olarak, karaciğer, böbrek ya da kalp işlevlerinde azalma ve eşzamanlı başka bir

hastalığın bulunması ya da başka bir ilaç tedavisinin kullanılması olasılığını düşünerek yaşlı

hastaya

yönelik

seçiminde

dikkatli

olunmalı

aralığının

sınırından

başlanmalıdır.

Yaşlı

hastaların

böbrek

fonksiyonunun

azalmış

olma

ihtimali

yüksek

olduğu

için

seçiminde dikkatli davranılmalıdır ve böbrek fonksiyonu izlenmelidir.

4.3 Kontrendikasyonlar

BiCNU aşağıdaki durumların bulunduğu hastalara verilmemelidir:

Etkin maddeye (karmustin), nitrozürelere veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı

önceden aşırı duyarlılık göstermiş olan hastalar,

Önceki kemoterapilerden ya da başka bir nedenden ötürü dolaşımdaki trombosit, lökosit ya

da eritrosit sayısında azalma yaşayan hastalar.

4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

BiCNU sadece kemoterapi dalında deneyimli uzmanlar tarafından uygulanabilir.

Dozla ilişkili pulmoner toksisite (>1400mg/m

kümülatif doz alan hastalar daha fazla

risk altında)

Pulmoner infiltratlarla ve/veya fibroz ile karakterize pulmoner toksisitenin %30'a kadar

değişen bir sıklıkla meydana geldiği bildirilmiştir. Bu, tedavinin ilk 3 yılı içinde meydana

gelebilir, doza bağlıdır ve 1200-1500 mg/m

kümülatif doz akciğer

fibrozu olasılığının

artmasıyla

ilişkilendirilen

olarak

görünmektedir.

Risk

faktörleri:

sigara,

solunum

rahatsızlığı olması, önceden var olan radyolojik anormaliteler, sıralı ya da eş zamanlı torasik

radyoterapiyi içerirken, akciğer hasarına neden olabilecek diğer ajanlarla da ilişkilidir.

Tedaviden

yıl

sonraya

kadar

ortaya

çıkabilen

gecikmiş

başlangıçlı

pulmoner

toksisite

Ayrıca tedaviden 17 yıl sonrasına kadar meydana gelen geç pulmoner fibroz vakaları da

bildirilmiştir. Çocuklukta beyin tümörü atlatan 17 hastanın uzun süreli takibinde sekizi (%47)

akciğer fibrozundan dolayı ölmüştür. Bu sekiz ölümün ikisi tedavinin 3 yılı içerisinde ve altısı

tedaviden 8-13 yıl sonra meydana gelmiştir. Ölen hastaların tedavideki ortanca (medyan) yaş

2,5 yıl (aralık 1-12) olmuştur; uzun süre hayatta kalanların yaş ortancası 10 yıl (tedavide 5-16

yıl) olmuştur. Beş yaşın altındaki tedavi gören hastaların tümü pulmoner fibrozdan dolayı

ölmüştür. Bu çalışmada ne BiCNU dozu ne de vinkristin’in eş zamanlı uygulanması ya da

spinal radyoterapi ölümcül sonucu etkilememiştir. Hayatta kalanlardan takip edilebilenlerin

tamamında akciğer fibrozu belirtisi saptanmıştır. Yüksek pulmoner toksisite riskinden dolayı

özellikle

genç

hastalarda

BiCNU

terapisinin

fayda

zararları

dikkatli

şekilde

alınmalıdır.

BiCNU

sıçan

farelerde

karsinojeniktir;

klinikte

kullanılan

dozlarda

tümör

sıklığında

belirgin bir artış oluşturur.

Sayfa

4

10

Gecikmiş kemik iliği toksisitesi (özellikle trombositopeni)

Kemik iliği toksisitesi BiCNU'nun yaygın ve ciddi bir toksik etkisidir. Bir dozdan sonra tam

sayımı

sıklıkla

altı

hafta

izlenmelidir.

Ayrıca,

karaciğer,

böbrek

akciğer

fonksiyonu

karmustin

tedavisi

süresince

düzenli

olarak

incelenmeli

izlenmelidir.

BiCNU'nun tekrar dozları altı haftada birden daha fazla sıklıkla verilmemelidir. BiCNU'nun

kemik iliği toksisitesi kümülatiftir. Bu yüzden, dozaj ayarlaması önceki kullanımdaki en

düşük kan sayımları esas alınarak yapılmalıdır (Bkz. Bölüm 4.2 Pozoloji ve uygulama şekli –

Doz Ayarlama Tablosu).

Kanser kemoterapi konusunda uzmanlaşmış bir hekimin gözetimi altında uygulanması

gerekir.

Bu tıbbi ürün hacim olarak %0,57 etanol içermektedir, bu doz başına 7,68 g anlamına gelir.

Bu doz başına 11,32 ml biraya veya 4,72 ml şaraba tekabül eder.

Bu miktarlar 320 mg karmustin’in (1,62 m

için 200 mg/m

) 9,6 ml'de (steril susuz alkol) ve

1696 ml'lik bir hacimde çözünmesiyle hesaplanan bir örnekten elde edilmiştir (Bkz. Bölüm

6.6 Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler).

Alkol bağımlısı olan hastalar için bu miktar sağlık açısından zararlı olabilir.

Bu alkol miktarı, hamile ve emziren kadınların yanı sıra yüksek riskli hastalarda (karaciğer

hastalığı ya da epilepsi olan hastalar) da dikkate alınmalıdır.

Bu tıbbi ürün içerisindeki alkol içeriği diğer ilaçların etkilerini değiştirebilir.

Bu tıbbi ürün içerisindeki alkol içeriği araç ve makine kullanabilme becerilerini olumsuz

yönde etkileyebilir.

4.5 Diğer tıbbi ürünlerle etkileşim ve diğer etkileşim şekilleri

Fenitoin - antiepileptik tıbbi ürünlerin aktivitesinde azalma, kemoterapötik tıbbi ürünlerle

eş zamanlı kullanımda hesaba katılmalıdır.

Simetidin - eş zamanlı kullanımı gecikmiş, önemli, şüpheli, artmış karmustin toksik

etkisine yol açar (karmustin metabolizmasının inhibisyonundan dolayı).

Digoksin - eş zamanlı kullanımı gecikmiş, orta, şüpheli, azalmış digoksin etkisine yol açar

(azalmış digoksin emiliminden dolayı).

Melfalan - eş zamanlı kullanımı pulmoner toksisite riskinin artmasına yol açar.

4.6 Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi: D

BiCNU normal şartlarda gebelik veya emzirme döneminde uygulanmamalıdır.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Doğurganlık

çağındaki

kadınlara

BiCNU

kullanımı

sırasında

gebelikten

korunmaları

önerilmelidir.

Erkek hastalara karmustin tedavisi sırasında en az 6 ay süreyle uygun kontraseptif tedbirler

almaları önerilmelidir.

Sayfa

5

10

Gebelik dönemi

Gebelikte güvenli kullanım belirlenmemiştir ve bu nedenle yararları ile toksisite riski oranı

dikkatli bir şekilde ele alınmalıdır. BiCNU, insanla eşdeğer dozlarda uygulandığında sıçanlar

tavşanlarda

embriyotoksik

sıçanlarda

teratojeniktir.

ilacın

gebelik

sırasında

kullanılması ya da hastaların bu ilacı kullanırken gebe kalması halinde, fötüse dönük olası

tehlikeler hastaya bildirilmelidir.

BiCNU’nun

gebelik

ve/veya

fötüs/yeni

doğan

üzerinde

zararlı

farmakolojik

etkileri

bulunmaktadır.

BiCNU gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Laktasyon dönemi

Karmustin veya metabolitlerinin anne sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir. Emzirme

döneminde kullanılmamalıdır.

Üreme yeteneği/Fertilite

Erkek hastalar karmustinle tedavi esnasında en az 6 ay uygun doğum kontrol yöntemlerini

kullanmaları yönünde bilgilendirilmelidir.

4.7 Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

İlaç kullanımına bağlı araç ve makine kullanımına yönelik etkiler üzerine hiç bir çalışma

gerçekleştirilmemiştir. Ancak, bu farmasötik ilaçlardaki alkol miktarının araç ve makine

kullanma kabiliyetine zarar verebilme olasılığı göz önünde bulundurulmalıdır.

4.8 İstenmeyen etkiler

Tablo, ilaç tedavisi sırasında oluşan ancak ilaçla nedensel bir ilişkisi olması gerekmeyen

advers

olayları

içermektedir.

Klinik

çalışmalar

oldukça

spesifik

durumlarda

gerçekleştirildiğinden, gözlenen advers olay oranları klinik uygulamada gözlenenleri doğru

yansıtmayabilir. Advers olaylar

genellikle ürün monografında veya önemli çalışmalarda

hastaların %1'inden fazlasında gözlemlendiyse ve/veya klinik yönden önemi saptanmışsa yer

alır. Plasebo-kontrollü çalışmaların varlığında, tedavi grubunda görülme sıklığı %5 ve üzeri

olan advers olaylara yer verilir.

Yüksek doz >200 mg/m

olarak tanımlanmıştır

İstenmeyen olaylar aşağıda sistem organ sınıfına göre listelenmiştir. Sıklıklar şu şekilde

tanımlanmıştır:

Çok yaygın (≥ 1/10),

Yaygın (≥ 1/100 ila < 1/10),

Yaygın olmayan (≥ 1/1,000 ila <1/100),

Seyrek(≥ 1/10.000 ila <1/1.000),

Çok seyrek (<1/10.000),

Bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

SİSTEM ORGAN SINIFI

ADVERS OLAYLAR

İyi huylu, kötü huylu ve

belirtilmemiş

neoplazmalar (kist ve

polipler dahil)

Yaygın: Uzun erimli kullanımın ardından akut lösemiler, kemik iliği

displazileri

Sayfa

6

10

Kan ve lenf sistemi

hastalıkları

Çok yaygın: Miyelosüpresyon; başlangıç 7-14 gün, en düşük seviye

21-35 gün, iyileşme 42-56 gün; kümülatif, doz ilişkili, gecikmiş ve

genellikle bifazik

Yaygın: Anemi

Sinir sistemi hastalıkları

Çok yaygın: Ataksi, baş dönmesi (sersemlik hali), baş ağrısı

Yaygın: Ensefalopati (Yüksek doz tedavi ve doz-kısıtlayıcı)

Bilinmiyor: Kas ağrısı, status epilepticus, nöbetler, grand mal nöbet

Göz hastalıkları

Çok yaygın: Oküler toksisiteler, geçici konjunktival kızarıklık ve

bulanık görme; retinal hemorajiler

Kardiyak hastalıklar

Çok yaygın: Hipotansiyon, seyrelticinin alkol içeriğine bağlı olarak

(yüksek doz tedavi)

Vasküler hastalıklar

Çok yaygın: Flebit

Seyrek: Veno-oklüzif hastalık (yüksek doz tedavi)

Solunum, göğüs

hastalıkları ve

mediastinal hastalıklar

Çok yaygın: Pulmoner toksisite

, BiCNU pnömonit (>450 mg/m

dozlar için), interstisyel fibroz (>1,400 mg/m

kümülatif dozlar için)

Seyrek: İnterstisyel fibrozis (düşük dozlarda)

Gastrointestinal

hastalıklar

Çok

yaygın:

Emetojenik

potansiyel:

>250

mg/m

yüksek;

≤250

mg/m

orta-yüksek, ciddi bulantı ve kusma; uygulamadan sonra 2-4

saat içinde başlayıp 4-6 saate kadar sürer

Yaygın: Anoreksi, kabızlık, ishal, stomatit

Hepatobilier hastalıklar

Yaygın:

Hepatotoksisite,

geri-dönüşlü,

uygulamadan

sonraki

güne kadar uzar (yüksek doz tedavi ve doz sınırlayıcı)

Bilirubin (geri-dönüşlü artış),

Alkalen fosfataz (geri-dönüşlü artış),

SGOT (geri-dönüşlü artış)

Deri ve derialtı doku

hastalıkları

Çok

yaygın:

Topikal

kullanımla

dermatit

(bileşik

ürünün

konsantrasyonu azaldıkça iyileşir), hiperpigmentasyon (geçici, kaza

sonucu ciltle temas durumunda)

Yaygın: Alopesi, kızarıklık (seyrelticinin alkol içeriğinden ötürü;

uygulama süreleriyle birlikte artan <1-2 saat)

Bilinmiyor: Ekstravazasyon tehlikesi: (vezikan), enjeksiyon bölgesi

reaksiyonu

Böbrek ve idrar yolu

hastalıkları

Seyrek: Renal toksisite (<1,000 mg/m

kümülatif dozlar için)

Üreme sistemi ve meme

hastalıkları

Seyrek: Jinekomasti

Bilinmiyor: İnfertilite, teratojenite

Pazarlama sonrası deneyimlerde pulmoner toksisite ayrıca pnömonit ve interstisyel akciğer

hastalığı gibi ortaya çıkabilir.

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma

sonrası

şüpheli

ilaç

advers

reaksiyonlarının

raporlanması

büyük

önem

taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine

olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye

Farmakovijilans

Merkezi

(TÜFAM)’ne

bildirmeleri

gerekmektedir

(www.titck.gov.tr;

posta:tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800 314 00 08, faks: 0 312 218 35 99).

Sayfa

7

10

4.9 Doz aşımı ve tedavisi

Zehirlenmenin

belirtisi

miyelosüpresyondur.

Ayrıca

aşağıdaki

ciddi

tesirler

görülebilir:

Karaciğer nekrozu, interstisyel pnömonit, ensefalomiyelit.

Özel bir antidot bulunmamaktadır. Kemik iliğini koruyan etkili maddeler bilinmemektedir.

5.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1 Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik Grup: Antineoplastik ilaç, alkilleyici ajan, nitrozüre

ATC Kodu: L01AD01

BiCNU'nun

RNA'yı

alkillemesinin

yanı

sıra,

proteinlerdeki

amino

asitlerin

karbamoilasyonu ile birçok enzimi inhibe ettiği gösterilmiştir. BiCNU'nun antineoplastik ve

toksik aktivitelerinin metabolitlere bağlı olabileceği düşünülmektedir.

5.2 Farmakokinetik özellikler

Genel Özellikler

Emilim

Karmustin intravenöz infüzyon yoluyla uygulandığından emilim söz konusu değildir.

Dağılım

İntravenöz yolla uygulanan BiCNU hızla parçalanır ve 15 dakika sonra ölçülür düzeyde

bozunmamış ilaç bulunmaz. Lipitte çözünürlüğünün iyi olması ve fizyolojik pH’da iyonize

olmaması nedeniyle, BiCNU kan-beyin bariyerinden iyi geçer.

İnsanlarda karmustin kinetiği iki-kompartmanlı model ile karakterize edilir. 1 saati aşan

intravenöz infüzyondan sonra, karmustin-plazma seviyesi bifazik biçimde düşer. t

α 1-4

dakikaya denk gelir ve t

β 18-69 dakikaya denk gelir.

Biyotransformasyon

Karmustin’in antineoplastik ve toksik aktivitesine karmustin metabolitlerinin neden olduğu

tahmin edilmektedir.

Eliminasyon

Toplam dozun yaklaşık %60 ila %70'i 96 saat içinde idrarla ve %10'i ise solunum yoluyla

olarak

atılır. Kalanın akıbeti belli değildir.

Yüksek lipid çözünürlüğü ve göreceli iyonizasyon eksikliği nedeniyle fizyolojik bir pH'ta,

BiCNU kan-beyin bariyerini geçmektedir. BOS içerisinde radyoaktivite seviyeleri plazmada

eşzamanlı ölçülenlerin en az %50'sinin üzerindedir.

5.3 Klinik öncesi güvenlilik verileri

Hayvan çalışmalarında insan dozuna eşdeğer

dozlarda kullanılan karmustinin sıçanlarda

embriyotoksik

teratojenik

tavşanlarda

embriyotoksik

olduğu

gösterilmiştir.

İnsan

dozundan daha yüksek dozlarda kullanılan karmustin erkek sıçanların fertilitesini etkilemiştir.

Tümör sıklığı dikkate alındığında dikkate değer bir artış göstermesi nedeniyle sıçanlarda ve

Sayfa

8

10

farelerde

yapılan

çalışmalarda

klinikte

kullanılan

dozlarla

uyumlu

dozlarda

BiCNU'nun

karsinojenik olduğunu göstermiştir.

6.

FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1 Yardımcı maddelerin listesi

Susuz Alkol (etanol).

6.2 Geçimsizlikler

Kaplarla Geçimlilik/Geçimsizlik

İntravenöz çözeltisi polivinil klorür kap içinde stabil değildir. Karmustin çözeltisi sadece cam

şişelerden ya da propilen kap içinden uygulanabilir.

Farmasötik ilaç, Bölüm 6.6'da bulunan talimatlar uyarınca kullanılmalı ve diğer farmasötik

ilaçlarla karıştırılmamalıdır.

6.3 Raf ömrü

36 ay.

Önerildiği gibi seyreltilerek hazırlandıktan sonra, BiCNU cam flakon içinde buzdolabında

(2°C-8°C) 24 saat saklanabilir.

Hazırlanmış çözelti 500 ml %0,9 NaCl ya da %5 dekstroz çözeltisinde seyreltildikten sonra

ışıktan

korunmalı

sıcaklığında

saat

içinde

kullanılmalıdır.

çözeltilerde

seyreltilmiş ürün buzdolabında (2°C-8°C) 24 saat saklanabilir ve oda sıcaklığında, ışıktan

korunarak ilave bir 6 saat boyunca stabildir.

6.4 Saklamaya yönelik özel tedbirler

2°C-8°C arasındaki buzdolabında saklayınız.

Orijinal ambalaj ışıktan korunmalıdır.

Alternatif olarak BiCNU kuru buz kullanılarak ve bir soğutucuda (2°C-8°C) saklanarak

taşınabilir. Önerilen saklama koşullarına uyarak ambalajda bulunan son kullanma tarihine

kadar açılmamış flakonun bozunmasını önlemek mümkündür.

Kuru dondurulmuş ürün herhangi bir koruyucu içermemektedir ve sadece bir kullanımlıktır.

Karmustin’in bozunması olmaksızın, açılmamış flakonda sert kütle kadar keskin pullar da

fiziksel

olarak

gözlenebilmektedir.

Karmustin’in

27°C

daha

yüksek

sıcaklıkta

saklanması maddenin sıvılaşmasına yol açabilir, çünkü karmustin’in erime noktası (yakl.

30,5°C ila 32,0°C)'dır.

Flakonun altında bir yağlı film görüntüsünün belirmesi bozunmanın bir göstergesidir. Bu ilaç

daha fazla kullanılmamalıdır. Ürünün yeterince soğuduğu gerçeğinden emin olmadığınızda

hemen kartonda bulunan her bir flakonun tamamını kontrol edin. Emin olmak için, flakonu

parlak ışığa doğru tutun. Karmustin küçük miktarda kuru pullar ve kuru sert kütle halinde

gözükecektir.

6.5 Ambalajın niteliği ve içeriği

Toz: Tip I amber cam flakon (30 ml), koyu gri bromobütil lyo bir kauçuk tapa ve propilen

kapaklı alüminyum kapakla kapatılmıştır.

Sayfa

9

10

Seyreltici:

flakon

ml),

bromobütil

kauçuk

tapa

propilen

kapaklı

alüminyum kapakla kapatılmıştır.

6.6 Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

İntravenöz çözeltilerin hazırlanması:

Verilen 3 ml steril seyrelticiyle BiCNU'yu çözündürün ve daha sonra 27 ml enjeksiyonluk

steril suyu aseptik olarak alkol çözeltisine ekleyin. Bu çözeltinin her bir ml'si %10 etanol

içinde 3,3 mg BiCNU içermektedir ve pH'ı 5,6 ila 6,0'dır.

Önerilen şekilde sulandırma enjeksiyonluk 500 ml sodyum klorürle ya da enjeksiyonluk %5

glukozla daha fazla seyreltilebilen berrak renksiz bir çözeltiyle sonuçlanır. Sulandırılmış

çözelti intravenöz yolla verilmeli ve bir ila iki saatlik periyotla intravenöz yoldan damla

olarak uygulanmalıdır. Kısa aralıklarla BiCNU enjeksiyonu, enjeksiyon bölgesinde yoğun bir

ağrı ve yanmaya yol açabilir.

NOT: Soğutucuda saklanan sulandırılmış flakonlar her kullanımdan önce kristal oluşumu

açısından

incelenmelidir.

Kristal

gözlemlenirse,

flakonun

çalkalanarak

sıcaklığına

ısıtılmasıyla yeniden çözündürülebilir.

Karmustin’in düşük bir erime noktası vardır (yaklaşık 30,5-32,0°C ya da 86,9-89,6°F). Bu

ilacın bu sıcaklığa ya da daha üstüne maruziyeti ürünün sıvılaşmasına ve flakonun altında bir

yağlı film görünümüne neden olacaktır. Bu bir bozulma belirtisidir ve flakonlar atılmalıdır.

NOT: Önceden hazırlanmış ve buzdolabında tutularak saklanmış flakonlar kristal oluşumu

yönünden incelenmelidir. Eğer kristaller gözlenirse flakon oda sıcaklığına kadar ısıtılarak

yeniden çözündürülebilir.

Antineoplastik ajanların güvenli kullanımına ilişkin talimatlar:

İlacı sadece eğitimli personel sulandırmalıdır.

Bu, ayrılmış özel bir alanda gerçekleştirilmelidir.

Uygun koruyucu eldivenler giyilmelidir.

İlacın kazara gözlerle temas etmemesi için önlem alınmalıdır. Gözlerle temas etmesi

halinde bol miktarda su ve / veya serum fizyolojikle yıkayın.

Sitotoksik çözeltinin hazırlanması hamile personel tarafından yapılmamalıdır.

Sitotoksik ilaçların sulandırılmasında kullanılan ögelerin (enjektörler, iğneler vs.) imhası

sırasında yeterli önlem alınmalı ve dikkat edilmelidir. Fazla materyal ve vücut atıkları iki

kat kapatılmış polietilen torbalara yerleştirilip 1000 °C’lik bir sıcaklıkta yakarak imha

edilebilir. Sıvı atıklar bol miktarda suyla yıkanarak uzaklaştırılabilir.

Çalışma yüzeyi, tek kullanımlık plastik sırtlı emici kağıtla kaplanmalıdır.

Tüm şırınga ve aletlerde Luer-Kilitli bağlantı elemanları kullanın. Büyük çaplı iğneler

basıncı ve olası aerosol oluşumunu en aza indirmek amacıyla tavsiye edilmektedir. Olası

aerosol oluşumunu en aza indirmek delikli bir iğne kullanımıyla da gerçekleştirilebilir.

Kullanılmayan

ürün

veya

atık

materyal

biyozararlı

atıklar

için

yerel

gereklilikler

doğrultusunda imha edilmelidir.

ÖNEMLİ NOT:

Liyofilize doz formülasyonu koruyucu içermez ve çoklu doz flakonu olarak

tasarlanmamıştır.

Hazırlama

daha

fazla

seyreltme

aseptik

koşullar

altında

gerçekleştirilmelidir.

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve

“Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” ne uygun olarak imha edilmelidir.

Sayfa

10

10

7. RUHSAT SAHİBİ

Konsina İlaç San. ve Dış Tic. A.Ş.

Trump Towers Kule 2 Ofis No: 1603 K:16

Şişli-İstanbul

Tel: 0212 354 91 00

Faks:

0212 354 91 01

8.

RUHSAT NUMARASI

2016/176

9.

İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 01.03.2016

Ruhsat yenileme tarihi:

10. KÜB’ÜN YENİLENME TARİHİ