BI-PROFENID

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • BI-PROFENID 150 MG 10 TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • BI-PROFENID 150 MG 10 TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • Celebrex

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699809018341
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

Bİ-PROFENİD150mgtablet

Ağızyoluilealınır.

Etkinmadde:Hertablette,içiçegeçmişikitabakada(beyazrenkliçabuksalımlı

tabakada75mgvesarırenklideğiştirilmişsalımlıtabakada75mgolmaküzere)toplam

150mgketoprofenbulunur.

Yardımcımaddeler:Laktoz,nişasta,hidratlısilika,jelatin,magnezyumstearat,

hidroksietilselüloz, kalsiyumhidrojenfosfat, riboflavinfosfat(sodyum)içerir.

Builacı kullanmaya başlamadanöncebuKULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

- Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

- Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

- Bu ilaçkişisel olaraksizin için reçetelendirilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

- Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneyegittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

- Bu talimatta yazılanlaraaynen uyunuz. İlaçhakkında sizeönerilen dozun dışındayüksek

veya düşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1. Bİ-PROFENİDnedirveneiçinkullanılır?

2. Bİ-PROFENİD’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. Bİ-PROFENİDnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkilernelerdir?

5. Bİ-PROFENİD’insaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.Bİ-PROFENİDnedir veneiçinkullanılır?

Bİ-PROFENİD,opakblisteriçerisinde,oval,sarıvebeyazikitabakalı,bölünebilirtabletler

halindeağızyolundanuygulananbirilaçtır.Herbirtablet150mgketoprofeniçerir.

Bİ-PROFENİD,ağrıveiltihabıntedavisindekullanılannon-steroidalanti-inflamatuvar

(NSAİİ)birilaçtır.Ketoprofenetkisinivücudunuzdainflamasyona(iltihabidurum)sebep

olan kimyasalları blokeederekgöstermektedir.

Osteoartrit(harabiyetebağlıeklemiltihabı),romatoidartrit(iltihaplıeklemromatizması)ve

ankilozanspondilit(Ağrılıveilerleyicibiriltihabihastalık)belirtivebulgularınıntedavisiile

akutgutartriti(Ürikasitkristallerinineklemdebirikmesiilemeydanageleniltihabidurum),

anibaşlangıçlı(akut)kasiskeletsistemiağrıları,postoperatifağrı(ameliyatsonrasıağrı)ve

dismenore(adet sancısı)tedavisindekullanılır.

Bİ-PROFENİD,10 tabletiçerenambalajlardasunulmaktadır.

Bİ-PROFENİD’inetkimekanizmasıyadasizenedenbuilacınreçeteedildiğiileilgili

herhangibirsorunuzvarsadoktorunuzasorunuz.

2.Bİ-PROFENİDkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

Bİ-PROFENİD’iaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer:

KetoprofeneveyaBİ-PROFENİD’iniçerdiğiyardımcımaddelerdenherhangibirinekarşı

alerjiniz(Aşırıduyarlılık)varsa,

Aspirin(asetilsalisikasit)veibuprofenveyaindometazingibidiğersteroidolmayan

inflamatuvarilaçlara(NSAİİ)karşıbilinenaşırıduyarlılık(örn.yutkunmadavenefes

almadagüçlük,dudak,yüz,boğazvedilmeşişme,astımatağı,burunakıntısı,deride

kaşıntıvedöküntügibi)reaksiyonlarıgösterdiyseniz,

Hamileliğinsonüçayındaiseniz,

Ciddikaraciğeryetmezliğinizvarsa,

Ciddiböbrekyetmezliğinizvarsa,

Ciddikalpyetmezliğinizvarsa,

Mideyadabağırsaktaülserveyakanamaprobleminizvarsaveyageçmiştebu

hastalıklardanbirinigeçirdiyseniz,

Dahaöncesteroidolmayananti-inflamatuvarilaç(NSAİİ)kullanmanızabağlıolarakmide

veyabağırsaktakanamaveyadelinmeproblemiyaşadıysanız.

Cildinizdevurmayabağlımorarmanormaldendahakolaygerçekleşiyorsaveuzunsüren

kanamanızoluyorsa

Kalpdamarlarınındeğiştirilmesi(koronerarteriyelby-pass)ameliyatıöncesive

sonrasındakiağrısırasında

PROFENİDkullanmayınız.

Bİ-PROFENİD’iaşağıdaki durumlardaDİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:

Astımhastasıysanız,

Ülseratif kolitveyaCrohngibibağırsaklarınızdailtihabihastalıklarınızvarsa

Yaşlıbir hastaysanız(65 yaş veüzeri),

Gebekalmayıplanlıyorveyagebekalmaktaproblemyaşıyorsanız.PROFENIDgebe

kalmanızı zorlaştırabilir.

Geçirilmişyadamevcutkalpsorununuzvarsaveyabuhastalıklaraçısındanrisk

altındaolduğunuzudüşünüyorsanız(yüksekkanbasıncı(tansiyon),diyabetveya

yüksekkolesterolünüzvarsaveyasigarakullanıyorsanız),

Herhangibirkansulandırıcı(antikoagülan,heparin)ilaç,aspirindahilbaşkabiranti-

inflamatuvarilaç,lityum(ruhsalbozukluktedavisindekullanılanbirilaç),

metotreksat(kansertedavisindekullanılanbirilaç),tiklodipin(kansulandırıcıbir

ilaç)gibikanamaveülserriskiolandiğerilaçlarıkullanıyorsanız(doktorunuzaksini

önermedikçe)

Bİ-PROFENİDgibiilaçlar kalp krizi (miyokardenfarktüsü)veyainmeriskindeküçük de

olsaartışanedenolabilir.Herhangibirriskinuzunsürelitedavideveyüksekdozda

kullanımlaortayaçıkmasıdahamuhtemeldir.Busebepledoktorunuzuönerdiğidozuve

kullanımsüresiniaşmayınız.

Aşağıdakidurumlardanbirisizdemevcutisedoktorunuzilacınuygulanmasısırasında

sizi kontrol altında tutmak veyakısa sürelibir tedavi uygulamak isteyebilir:

-Kolesterolünüzveyakanyağlarınızyüksekise

-Diyabet(şeker)hastasıysanız

-Sigarakullanıyorsanız

-Karaciğerveböbrek probleminizvarsa

-Diüretik (idrar miktarınıarttırıcı ilaç) tedavisialıyorsanız

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

Bİ-PROFENİD’inyiyecekveiçecekilekullanılması

Bİ-PROFENİDiletedavisüresincealkolkullanmayınız.Çünküalkol,Bİ-PROFENİD’in

etkileriniartırabilirvenefesalmadaciddiproblemlerenedenolabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Hamileysenizyadahamile olduğunuzu düşünüyorsanızbunu doktorunuzasöyleyiniz.

KesingerekliolmadığısürecehamilelikdönemindeBİ-PROFENİDkullanmamalısınız.

Diğeriltihapgidericiilaçlardaolduğugibi,doğmamışçocuğazararverebileceğive

doğumdasorunlarayolaçabileceğindenBİ-PROFENİDgebeliğinson3ayında

kullanılmamalıdır.

Tedavisırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bİ-PROFENİDkullanıyorkenemzirmeyiniz.Bİ-PROFENİD’iniçindekietkinmaddeninbir

kısmıannesütünegeçebilir.

Araçvemakinekullanımı

Bİ-PROFENİDsersemleme,uykuhali,halsizlikvegörmedebozuklukgibiyanetkilere

nedenolabilir.Eğerbuyanetkilerdenbiriylekarşılaşırsanız,herhangibiraraç,aletveya

makinekullanmayınız.

Bİ-PROFENİD’iniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemli

bilgiler

Laktoziçermektedir.Eğerdahaöncedendoktorunuztarafındanbazışekerlerekarşı

intoleransınız(dayanıksızlığınız)olduğusöylenmişsebutıbbiürünüalmadanönce

doktorunuzla temasageçiniz.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Bİ-PROFENİD,bazıilaçlarınişlevinietkileyebilir.BazıilaçlardaBİ-PROFENİD’in

işlevlerinietkileyebilir.

Özellikleaşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız, doktorunuzasöyleyiniz:

-İbuprofen veyaaspirin gibi diğer steroid olmayananti-inflamatuvarilaçlar(NSAİİ)

-Diüretikler(idrar miktarını arttıran ilaçlar)

-Kalpyetmezliği veyayüksekkan basıncı (tansiyon)için kullanılan ilaçlar

-Digoksin-kalpatışınıkontroledenveyakalpyetmezliğiniönlemedekullanılanbir

ilaç

-Kanınpıhtılaşmasınıönleyen(kansulandırıcı)ilaçlar:heparin,varfarin,klopidogrel,

tiklopidin gibi

-Kan pıhtılarını çözmeyeyarayan ilaçlar: streptokinaz, alteplazveyatenekteplaz

-Enfeksiyonlarakarşıkullanılanbazıilaçlar(antibiyotikler):siprofloksasin,

levofloksasin veyaofloksasin

-Depresyontedavisindekullanılanilaçlar:fluoksetin,sertralin,sitalopramveya

paroksetingibi

-İltihapgidermedekullanılan ilaçlar(kortikosteroidler): hidrokortizon, betametazon

-veyaprednisolon

-Siklosporin-organ naklinden sonravücudunuzunorganı reddetmesiniönlemekiçin

-kullanılan bir ilaç

-Mifepriston-gebeliğisonlandırmak içinkullanılan bir ilaç

-Mifepristonkullanımıtakipeden8–12güniçerisindeBİ-PROFENİD

kullanmayınız.

-Lityum-bazı zihinsel hastalıkların tedavisindekullanılan ilaç

-Metotreksat-kanservesedef hastalığında kullanılan bir ilaç

-Pentoksifilin-Beyindekilimbik sistemdeki kan dolaşımınayardımcı olan bir ilaç

-Takrolimus-Organ naklinden sonrakullanılan birilaç

-Probenesid-Gut hastalığı için kullanılan ilaç

-Zidovudin-HIV (AIDS)için kullanılan bir ilaç

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyason

zamanlarda kullandınız iselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi

veriniz.

3.Bİ-PROFENİDnasılkullanılır?

Bİ-PROFENİD’imutlakadoktorunuzunsizesöylediğişekildekullanınız.Eğeremin

değilseniz,doktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar

Doktortarafındanaksibelirtilmediğisüreceaşağıdakidozlarınuygulanmasıönerilir:

Gündebirkezbirtablet(150mg)yadagündeikikez½tablet(75mg)dozunda

kullanılır.Günlük enyüksek doz200 mg’dır.

Uygulamayoluvemetodu:

- Tabletiağızyoluylaalın.

- Tabletiyemeksırasındaveyayemeklerdensonraalabilirsiniz.

- Tabletibölmeden/kırmadanbütünolarakbirbardaksuylayutun.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

Bİ-PROFENİD’inçocuklardakullanılmasıönerilmemektedir.

Yaşlılardakullanımı:

YaşlıhastalardaBİ-PROFENİDkullanımısırasındayanetkileringörülmesidaha

muhtemeldir.Bunedenleyaşlıbirhastaiseniz,doktorunuztedavinizemümkünolanen

düşükdozilebaşlamanızıönerebilir

Özelkullanımdurumları:

Böbrekyetmezliği:Böbrekyetmezliğibulunanhastalardabaşlangıçdozunun

düşürülmesivetedaviyeetkiliendüşükdozlabaşlanmasıönemlidir.Ciddiböbrek

yetmezliğindekullanılmamalıdır.

Karaciğeryetmezliği:Karaciğerbozukluğubulunanhastalaryakındanizlenmelive

buhastalardaetkiliendüşükdozlarkullanılmalıdır.Ciddikaraciğeryetmezliğinde

kullanılmamalıdır.

EğerBİ-PROFENİD’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvar

isedoktorunuz veyaeczacınız ilekonuşunuz.

Kullanmanız gerekendendahafazlaBİ-PROFENİDkullandıysanız:

Eğersizyadayakınızdakiherhangibiri,Bİ-PROFENİD’iönerilendendahafazlamiktarda

kullandıysa,derhaldoktorunuzabildirinizyadaenyakınsağlıkmerkezinebaşvurunuz.

Hastaneyebaşvururkenilacınızınkutusunuyanınızdabulundurunuz.Busayede

doktorunuzdahangiilacı aldığınızıgörebilecektir.

KullanmanızgerekendendahafazlaBİ-PROFENİDkullandığınızdaaşağıdakibelirtileri

görebilirsiniz:

-Sersemlik hissi

-Mideağrısı

-Hasta hissetme

-Kan basıncınızı düşmesi nedeniylebayılma

-Nefesalmadazorlanma

-Güçlüklevegürültülü birşekilde solumak

-Göğüste daralmahissi, sıkışma

-Dışkıdakan

Bİ-PROFENİD150mgTablet’tenkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbir

doktorveyaeczacıilekonuşunuz.

Bİ-PROFENİD’ikullanmayıunutursanız:

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

EğerBİ-PROFENİD’ikullanmayıunutursanız,hatırlarhatırlamazilacınızıalınız.Ancak

birsonrakidozualmanızaazbirzamankaldıysa,unutulandozuatlayınız(almayınız).

Unutulandozutelafiiçinikidozbirdenkullanmayınız.

Bİ-PROFENİDiletedavisonlandırıldığındakioluşabileceketkiler

BI-PROFENID’i doktorunuzunönerdiğisüreboyuncakullanınız.Tedavinizi

doktorunuzuntalimatıolmadansonlandırmanız,ilaçtanbeklenenetkiyigörememenize

nedenolabilir.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,Bİ-PROFENİD’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerde

yanetkilerolabilir.

Aşağıdakiistenmeyenetkilerlistesi,ketoprofeniletedavisırasındabildirilentümyan

etkileri içermektedir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,Bİ-PROFENİD’ikullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Nadir(1/1000’denazkişidegörülen)

-Astımatağı

-Midenizdeaçlıklabirliktehissedilenyanmahissiveağrı.Bubelirtilenmidenizdeki

ülserdenveyaguttankaynaklanıyorolabilir.

Sıklığıbilinmeyen

-Cildinizinherhangibirkısmında,kaşıntılı,pütürlübirdöküntüilebirlikteveyabu

olmaksızınkabarcıklanma,soyulmaveyakanama.Bubelirtidudak,gözler,ağız,burun,

genitalbölge,ellerveayaklardagörülebilir.Aynızamandagripbenzeribelirtilerde

görebilirsiniz.Medikaltedavigerektirecekciddibirciltproblemiyaşayabilirsiniz.

-İdrardakan,idrarmiktarındadeğişiklikveyaözelliklebacak,bilekveyaayaklardaşişlik.

Bubelirtilerciddibirböbreksorunundankaynaklanıyorolabilir.

-Kalpağrısıveaniveşiddetlibaşağrısı.

Bİ-PROFENIDgrubundayeralanilaçlarkalpkriziriskindeküçükbirartışile

ilişkilendirilebilir.

-Yutkunmayı,nefesalmayızorlaştıracakveyahırıltılınefesalmanızaveyagöğsünüzde

daralmayanedenolacakşekildeyüz,dudakveboğazdaşişme;aynızamandakaşınmave

döküntügörülebilir.Bubelirtilerciddibiralerjikreaksiyongöstergesidir.

-Kankusma,ciddimideağrılarıveyakoyurenklidışkılama.

Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.

Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizinBİ-PROFENİD’ekarşıciddialerjinizvar

demektir.Aciltıbbimüdahaleyevehastaneyeyatırılmanızagerekolabilir.

Buçokciddiyanetkilerinhepsioldukçaseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkedersenizhemendoktorunuzabildirinizveya

sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Seyrek(1/1000’denazkişidegörülen)

-Ciltteuyuşma,karıncalanma,iğnelenme,yanmaveyaürperme(parestezi)

-Cilttevurmayabağlımorarmanormaldendahakolaygerçekleşiyorsaveuzunsüren

kanamaoluyorsa.Buciddibirkanproblemindenkaynaklanıyorolabilir.

-Cilttesolgunlukveyayorgunhissetme,baygınlıkveyabaşdönmesi.Bubelirtiler

kansızlıkileilişkiliolabilir.

-Bulanıkgörme

-Gözdeveyacilttesararma(sarılık).Bubelirtikaraciğerleilgilibirprobleminbelirtisi

olabilir.

Bunlarınhepsiciddiyan etkilerdir.Aciltıbbimüdahalegerekebilir.

Ciddiyanetkilerçokseyrekgörülür.

Sıklığıbilinmeyen

-Crohnhastalığındaveyakolittekötüleşme

-Işığaveyaultraviyolelambasınakarşıcilttereaksiyon(ışığaduyarlılık)

-Saçdökülmesi

-Normaldendahafazlaenfeksiyongeçirme.Bubelirticiddibirkandüzensizliğinden

kaynaklanıyorolabilir.

-Hastalıknöbetleri

-Gözlerdeağrı

Bunlarınhepsiciddiyan etkilerdir.Aciltıbbimüdahalegerekebilir.

Ciddiyanetkilerçokseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangi birini farkederseniz, doktorunuza söyleyiniz.

Yaygın(1/10’danazkişidegörülen)

-Sindirimgüçlüğü,mideekşimesi,göğüsteyanmahissi,mideağrısı.Buetkilerilacın

yemeklerilebirliktekullanılmasıylaazaltılabilir.

-Hastahissetme(bulantı)vekusma

Yaygın olmayan (1/1000’den azkişidegörülür)

-Kabızlık,ishalveyagaz

-Cilttedöküntüvekaşıntı

-Sututulmasınabaşlıolarakkollardavebacaklardaşişme

-Başağrısı,başdönmesi,uyuşukveyauykuluhissetme,yorgunlukveyakendiniiyi

hissetmeme

Seyrek(1/1000’den azkişidegörülür)

-Kulakçınlaması(tinnitus)

-Kiloartışı

-Ağızdailtihaplanma

Çok seyrek(1/10000’denazkişidegörülür)

-Ciddimidevesırtağrısı.Bupankreatit(pankreastailtihaplanma)belirtisiolabilir.

Sıklığı bilinmeyen

-Dengeproblemleri(vertigo),başdönmesi

-Uykuluhissetmeveyauyuyamama,ruhhalideğişikliği

-Yüksekkanbasıncı(yüksektansiyon)

-Tatalmadadeğişiklik

-Burundaakma,batma,hapşırma,burundatıkanıklık

-Cilttekızarma

-Depresyon

-Zihinbulanıklığı

-Olmayanşeyleriduymaveyagörme

Kan testleri

Kan testlerinizdekaraciğer veyaböbreklerinizin çalışmasıyla ilgili değişiklergörülebilir.

BunlarBİ-PROFENİD’in hafifyanetkileridir

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veeczacınızıbilgilendiriniz.

Yanetkilerinraporlanması

Kullanmatalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumunda,hekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınız

yanetkileri www.titck.gov.tr sitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunu

tıklayarakyada08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiye

FarmakovijilansMerkezi(TÜFAM)’nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerek

kullanmaktaolduğunuzilacıngüvenliliğihakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkı

sağlamışolacaksınız.

5.Bİ-PROFENİD’insaklanması

Bİ-PROFENİD’i,çocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında

saklayınız.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

AmbalajdakisonkullanımtarihindensonraBİ-PROFENİD’ikullanmayınız.

Son kullanma tarihi, o ayın songünü anlamınagelir.

Bİ-PROFENİD’iorijinalkutusuiçerisinde,25 o C’ınaltındakiodasıcaklığındasaklayınız.

Eğertabletleringörünümünderenkdeğişimiveyabaşkaherhangibirdeğişiklikfark

edersenizBİ-PROFENİD’ikullanmayınız.

İlaçlar,atıksuylaveyaevatığıolarakimhaedilmemelidir.Artanveihtiyaçduyulmayan

ilaçlarınnasılimhaedileceğinieczacınızasorunuz.Buönlemler,çevreyikorumaya

yardımcı olacaktır.

Ruhsat sahibi:

Sanofi-aventisİlaçlarıLtd.Şti.

BüyükdereCad.No:193

34394Levent-Şişli-İstanbul

Tel: (212)3391000

Faks:(212)3391089

Üretici:

ZentivaSağlık ÜrünleriSan. veTic.A.Ş.

Küçükkarıştıran 39780,Lüleburgaz

Bu kullanma talimatı…………..(GG/AA/YYYY)tarihindeonaylanmıştır.

22-11-2018

EU/3/17/1933 (Emerald Health Pharmaceuticals EspaNa, S.L.)

EU/3/17/1933 (Emerald Health Pharmaceuticals EspaNa, S.L.)

EU/3/17/1933 (Active substance: (1'R,6'R)-3-(benzylamine)-6-hydroxy-3'-methyl-4-pentyl-6'-(prop-1-en-2-yl)-[1,1'-bi(cyclohexane)]-2',3,6-triene-2,5-dione) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)7813 of Thu, 22 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/0000001966

Europe -DG Health and Food Safety