BETNOVATE SAC LOSYONU, 30 ML

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • BETNOVATE SAC LOSYONU, 30 ML
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • BETNOVATE SAC LOSYONU, 30 ML
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • prednizolon

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 146/43
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 27-10-1988
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

BETNOVATE TM

saçlosyonu

Haricenkullanılır.

Etkinmadde:%0.1a/a betametazon valerat içerir.

Yardımcımaddeler:İzopropilalkol,Carbopol 980 NF, sodyum hidroksit, safsu.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatliceokuyunuz,

çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

o Bu kullanma talimatınısaklayınız.Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

o Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

o Bu ilaçkişisel olaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

o Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

o Butalimattayazılanlara aynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksekveya

düşükdoz kullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1.BETNOVATEnedir veneiçinkullanılır?

2.BETNOVATE’ıkullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

3.BETNOVATEnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5.BETNOVATE’ınsaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1.BETNOVATEnedir veneiçinkullanılır?

Steroid adı verilenbir ilaçgrubunaaittir. Deridekişişlik vetahrişin azalmasınayardımcı olur.

BETNOVATE,losyonformunda,30ml’lik,plastik,uygulanmasınıkolaylaştırmaküzereağızkısmı

özel olarak hazırlanmış, sıkılabilen şişelerhalindebulunmaktadır.

BETNOVATE,sedefhastalığı,seboreikdermatit(genelliklederininyağlıbölümlerindegörülen

iltihaplıvekaşıntılıbirderihastalığı)veşiddetlikepeklenmenineşlikettiğiiltihapgibisteroidlere

cevap veren saçlıderi hastalıklarında kullanılır.

2.BETNOVATE’ıkullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

BETNOVATE’ıaşağıdaki durumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer,

Saçlıderi enfeksiyonunuzvarsa

BETNOVATE’ınbileşenlerinekarşıaşırı duyarlılığınızveyahassasiyetinizvarsa

Ayrıcabiryaşınaltındaki çocuklardakullanılmamalıdır.

BETNOVATE’ıaşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Özelliklebebeklerdeve12yaşındanküçükçocuklardagenişalanda,yüksekdoz,uzunsüre

uygulanması adrenal süpresyon (böbrek üstü bezindebaskılanma)yapabilir.

Genişyüzeylere,yüzgibiincederiliyüzeylere,çatlamışciltüzerinevebezparçasıile

kapatılmış alanlarauygulandığındaartan sistemiketkiriskigörülebilir.

Yetişkinlerenazarançocuklardatopikalkortikosteroidemilimidahafazlaolduğundan

istenmeyenetkilereduyarlılık dadahafazladır.

Uygulamasırasındagöziçinekaçmamasınadikkatedilmelidir.

Uygulamasırasındasigaraiçilmemelidir.Uygulamaardındansaçkurutmamakinesidahil

ateş,alev, ısımaruziyetinden kaçınılmalıdır.

BETNOVATE’ı sedef hastalığında kullanıyorsanızyakından takipgereklidir.

Enfekteolmuşiltihaplıhasarlarıntedavisindeuygunantimikrobiktedaviuygulanmalıdır.

EnfeksiyongenişlemesigörülürsederhalBETNOVATEtedavisinesonverilmeli,gerekirse

sistemikantimikrobiktedaviyegeçilmelidir.Oklüzyontedavisi(cildinbirsargıileörtülmüş

olması)bakteriüremesinikolaylaştıracakılıkvenemliortamısağlayacağındanoklüzyon

uygulandığındayeni bir oklüzif sargıuygulanmadan öncederi temizlenmelidir.

Aydedeyüzü,devehörgücüensevetümvüduttaşişmeileseyredenbirsendrom(Cushing’s

sendromu)vebeyinveböbreküstübezlerindekibirhormonal(hipotalamikpituiteradrenal

(HPA))ekseninbaskılanmasısistemikemilimartışınasebepolabilir.Budurum

gözlemlendiğindeyailacınuygulamasıklığıazaltılarakilaçyavaşyavaşbırakılıryadadaha

azgüçlübirkortikosteroiduygulanır.İlacınanidenbırakılmasıglukokortikosteroid

eksikliğineyol açabilir.

Yanıcıiçerikihtivaettiğindenuygulamasırasındayadahemensonrasındasigaradanveya

alevden uzak durulmalıdır.

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfendoktorunuza

danışın.

BETNOVATE’ınyiyecekveiçecekilebirliktekullanılması

Geçerli değildir.

Hamilelik

İlacı kullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınıza danışınız.

BETNOVATE hamilelikteen azmiktardaveen kısa sürekullanılmalıdır.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

BETNOVATE’ınannesütünegeçipgeçmediğibilinmemektedir.Birçokilaçannesütüileatıldığı

içinBETNOVATEemzirenannelerdedikkatlikullanılmalıdır.Emzirmesırasındakullanılırken

bebeğinyanlışlıklayutmaması için memeyeuygulanmamalıdır.

Araçvemakinekullanımı

Herhangi biretkioluşturması beklenmez.

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

Ritonavir(HIV(İnsanBağışıklıkYetmezlikVirüsü)enfeksiyonutedavisindekullanılanbirilaç)ya

daitrakonazol(mantarenfeksiyonlarınıntedavisindekullanılanbirilaç)kullanıyorsanız

doktorunuzasöyleyiniz.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınızise lütfen doktorunuza veya eczacınızıbunlarhakkında bilgiveriniz.

3.BETNOVATEnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

Hekimtarafından başka şekildetavsiyeedilmediği takdirde;

FarkedilebilirbiriyileşmegörülünceyekadarazmiktardaBETNOVATEsabahveakşam

uygulanır. Takibentekraretmesiniönlemek için gündebir kezveyadahaazsıklıkla uygulanır.

Uygulama yoluvemetodu:

Haricenkullanılır.BETNOVATE’ınyoğunluğupreparatınfazlaakıcıolmaksızınsürülmesini

kolaylaştıracakşekildeayarlanmıştır.Şişeninözelolarakhazırlanmışağzısaçlarınarasından

kolaycasaçderisine uygulanmasınısağlar.

Yanıcıiçerikihtivaettiğindenuygulamasırasındayadahemensonrasındasigaradanveyaalevden

uzak durmalısınız.

Değişikyaş grupları:

Çocuklarda kullanım:

1yaşın altındaki çocuklardakullanılmamalıdır.

5gündenuzunsürekullanılmamalıdırveuygulamasonrasıciltkapatılmamalıdır.Çocuklardayarar

sağlanan en düşük miktardauygulanmalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

İstenen klinik etkiyi sağlamak için en düşük miktardaveen kısa süredekullanılmalıdır.

Özel kullanımdurumları:

Böbrek/karaciğeryetmezliği:

İstenen klinik etkiyi sağlamak için en düşük miktardaveen kısa süredekullanılmalıdır.

EğerBETNOVATEınetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşun.

Kullanmanız gerekendendahafazlaBETNOVATEkullandıysanız:

Kısasüredeyüksekdozkullanılmasıpekmuhtemelolmamaklabirlikte,uzunsüreliyüksekdoz

veyayanlışkullanımsonucuhiperkortizolizm(böbreküstübezindenaşırıderecedesteroidhormonu

salgılanması)belirtilerigörülebilirvebudurumdaBETNOVATEtedavisi,adrenalyetersizlik

(böbrek üstü beziyetmezliği) riskinedeniyleazaltılarak kesilmelidir.

BETNOVATE’tankullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

BETNOVATE’ıkullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozalmayınız.

BETNOVATEiletedavi sonlandırıldığındaki oluşabileceketkiler

BETNOVATEtedavisisonlandırıldığında,herhangibirolumsuzetkioluşmasıbeklenmez.Ancak

yinededoktorunuzadanışmadan ilacı almayı kesmeyiniz.

4. Olası yanetkilernelerdir?

TümilaçlargibiBETNOVATE’ıniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

olabilir.

BETNOVATE’ı kullanmayı durdurunuzveDERHAL doktorunuza bildiriniz:

Deridekitedavibölgesindekötüleşmeyadaşişlikolursa.BETNOVATE’aalerjinizolabilir,

enfeksiyongelişmiş olabiliryadabaşka bir tedavigerekliolabilir.

Sedefhastalığınızvarsaderialtındailtihaplabirlikteşişliklergelişebilir.Budurumçokseyrek

görülür.

Yan etkileraşağıdaki kategorilerdegösterildiği şekildesınıflandırılmıştır:

Çokyaygın: 10 hastanın en azbirindegörülebilir.

Yaygın:

10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazlagörülebilir.

Seyrek: 1.000 hastanın birinden azgörülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birindenazgörülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Yaygıngörülen yanetkiler

Deridekaşıntı,yanma veağrı

Çok seyrekgörülen yanetkiler

Ağırlık artışı

Aydedeyüzü/yüzdeyuvarlaklaşma

Obezite

Derideincelme

Deridekırışıklık

Deridekuruluk

Deriyüzeyialtında kan damarlarınıngörünmesi

Deri rengindedeğişiklik

Vücut kıllarındaartma

Saçdökülmesi/uzamaması/saçta incelme

Uygulamayerindeallerjik reaksiyon

Derideki durumun kötüleşmesi

Uygulamayerindetahriş

Kızarıklık

Döküntü, kaşıntı

Sedef hastalığınızvarsailtihaplı şişlikleroluşması

Deri enfeksiyonu

Çocuklardakilo artışı/büyümedeyavaşlama

Kandakortizol hormonunun azalması

Kandaşeker düzeyi artışıveidrardaşeker bulunması

Kan basıncıyükselmesi

Gözün lensinde bulutlanma (katarakt)

Göziçi basıncı artışı(glokom)

Kemiklerdemineral kaybına bağlıgüçsüzlük (osteoporoz)

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanızdoktorunuzu

veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.BETNOVATE’ınSaklanması

BETNOVATE’ı çocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceği yerlerdeveambalajında saklayınız.

C'nin altındaki oda sıcaklığındasaklayınız.Işıktan koruyunuz.

BETNOVATE’ıkullandıktansonrakapağınısıkıcakapatınız.Yanıcımaddeihtivaettiğinden

ateşten,alevdenveyasıcaktanuzaktutunuz.BETNOVATE’ıdirektgüneşışığınamaruz

bırakmayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarak kullanınız.

Ambalajdaki sonkullanma tarihinden sonraBETNOVATE’ıkullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

GlaxoSmithKlineİlaçlarıSan.veTic.A.Ş.

1.Levent PlazaBüyükdereCad. No: 173BBlok34394 1.Levent /İSTANBUL

Üretici:AbdiİbrahimİlaçSan. veTic.A.Ş.,İstanbul

Bukullanma talimatı././.tarihinde onaylanmıştır.