BEPANTHENE

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • BEPANTHENE 500 MG 5 AMPUL
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • BEPANTHENE 500 MG 5 AMPUL
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • dexpanthenol

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699546755141
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

Kırmızı:06.10.2015tarihlibakanlıkyazısıiletalepedilendeğişiklikler

Yeşil:06.10.2015tarihlibakanlıkyazısındatalepedilendeğişikliğeistinaden,firmamıztarafından

yazılmasıönerilenmetin

1

KULLANMATALİMATI

BEPANTHEN ® 500mg/2mlAmpul

Kasiçi/damariçi/derialtınauygulanır.

Etkinmadde:500mgdekspantenol

Yardımcımaddeler:Metilparahidroksibenzoat(metilparaben),propil

parahidroksibenzoat(propilparaben),DL-lakton,enjeksiyonluksu

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaç

duyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksizereçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdebuilacı

kullandığınızıdoktorunuzasöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1.BEPANTHENnedirveneiçinkullanılır?

2.BEPANTHEN’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.BEPANTHENnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkilernelerdir?

5.BEPANTHEN’insaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.BEPANTHENnedirveneiçinkullanılır?

BEPANTHEN,etkinmaddeolarak500mgdekspantenoliçerir.

5adet,2mililitrelikampuliçerenambalajlarile50ve100adetampuliçeren

hastaneambalajındasunulur.

BEPANTHEN,bağırsakkaslarınıntonüs(gerginlik)kaybıdurumunda(bağırsak

hareketinindurmasınasebepolur),incebağırsakiltihabında,kalınbağırsağıniç

yüzeyiniörtentabakanın iltihabında,elveayakparmaklarındagörülen

uyuşmalardaveyananayak(burningfeet)sendromundakullanılır.

Kırmızı:06.10.2015tarihlibakanlıkyazısıiletalepedilendeğişiklikler

Yeşil:06.10.2015tarihlibakanlıkyazısındatalepedilendeğişikliğeistinaden,firmamıztarafından

yazılmasıönerilenmetin

2

2.BEPANTHEN’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

BEPANTHEN’iaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ:

Eğer;

Hemofiliadıverilenkalıtsalkanhastalığınızvarsa

Mekaniknedenlerebağlıbağırsaktıkanıklığınızvarsa,

Dekspantenoleveyaiçeriğindekiherhangibirbileşeneaşırıduyarlılığınızvarsa.

BEPANTHEN’iaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ:

Eğer;

Antibiyotikler,uyuşturucularveanesteziiçinkullanılanbarbitüratlarla

(sakinleştirici,uykugetiriciözelliğesahipilaçgrubu)birliktekullanılırsa

Neostigminvebenzeriilaçlar(BirtürkaszafiyetihastalığıolanMiyasteniya

Gravistedavisinde,barsakhareketlerininsinirselolarakyavaşlamasındandolayı

oluşan barsak tıkanması(paralitik ileus),ameliyat sonrası idrar

tutulmaları,uzuvlardakidamarlarınbozukluğuvetıkanıklığı,barsakharaketlerinin

zaafiyeti(barsakatonisi),vücudunsağyadasolyarısındaistemlihareketinkaybı

vefelci(hemipleji)veyalnızcabirorganın,birgrupkasınyadatekbirkasınfelci

(monopleji)durumlarındakullanılanparasempatomimetiközellikliilaçgrubu)

kullanıyorsanız.

Tıkanıklığabağlıçalışmayanbağırsak(adinamikileus)yönetimindeöncelikle

tıkanıklığınnedenineyönelikbiruygulamadüşünülmelidirTıkanmasonucu

çalışmayanbağırsakyönetimi;

herhangibirsıvıveelektrolitdengesizliğinin(özelliklekandaki

potasyumseviyesininazaldığıhipokalemidurumu),kansızlığın(anemi)

vekandakiproteininyetersizliğinin(hipoproteinemi)düzeltilmesini,

enfeksiyontedavisini,

mümkünsegastrointestinalhareketliliği(motiliteyi)azalttığıbilinen

ilaçlardankaçınılmasını

nazogastrikemme(burundanmideyekadartakılantüpsayesindeyapılan

emmeyöntemisayesindehemmidekanamasıkontrolüyapılabilirhem

debarsaktıkanmalarındaşişkinliğigiderilebilir)veyauzunbağırsak

tüpükullanımısonucundaönemliorandaşiştiğindegastrointestinal

kanalındekompresyonunu(aşırıbasıncıngiderilmesini)içerir.

Kırmızı:06.10.2015tarihlibakanlıkyazısıiletalepedilendeğişiklikler

Yeşil:06.10.2015tarihlibakanlıkyazısındatalepedilendeğişikliğeistinaden,firmamıztarafından

yazılmasıönerilenmetin

3

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışın.

Hamilelik

İ lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

BEPANTHEN,hamilelikdönemindeancakdoktortavsiyeettiğitakdirdekullanılmalıdır.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İ lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Dekspantenol/veyametabolitlerininannesütünegeçipgeçmediğibilinmemektedir.

Güvenlikbilgilerininazlığınedeniyle,emzirenanneyeBEPANTHENverilirkendikkatli

olunmalıdır.

Araçvemakinekullanımı

Araçvemakinekullanmayaetkisiyoktur.

BEPANTHEN’iniçeriğindebulunanyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

BEPANTHENampul,metilparahidroksibenzoatvepropilparahidroksibenzoatiçermesi

sebebiylegecikmişalerjikreaksiyonlaraveşiddetlibronkospazma(bronşlarındaralması)

sebebiyetverebilir.

Diğerilaçlarilebirliktekullanım

Dekspantenolenjeksiyonu,süksinilkolin(çokkısaetkisürelikasgevşeticibirilaç)

uygulamasısonrasıbirsaatiçindeuygulanmamalıdır.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacısuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınızsalütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3.BEPANTHENnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

Doktorunuzayrıbirtavsiyedebulunmadıkça,gündebirdefaveyahaftadabirkaçdefa1

ampulkullanılır.

Kırmızı:06.10.2015tarihlibakanlıkyazısıiletalepedilendeğişiklikler

Yeşil:06.10.2015tarihlibakanlıkyazısındatalepedilendeğişikliğeistinaden,firmamıztarafından

yazılmasıönerilenmetin

4

Bağırsakatonisinde(kasılanbağırsağınkasılmaderecesiniyitirmesisonucugevşemesi

durumunda),i.m.(kasiçerisine)veyai.v.(damariçerisine),gerektiğindetekrarlanmak

üzerebirampuluygulanır.

Operasyonsonrasıparalitikileus’ta(Bağırsakduvarınınkasılmaderecesininkaybıve

bağırsakhareketlerinindurmasıilebelirginbarsaktıkanmasında);

Profilaksi(hastalığınoluşumunuveyagelişiminiönlemekamacıylayapılan

tedaviselgirişim):Ameliyatsırasındaveyasonrasındai.v.(damariçerisine),2ampul

uygulanır(intravenözdamlaiçindekatkıolarakuygulanmasıdamümkündür).

Tedavi:Gerektiğinde6saattebiri.v.(damariçerisine)veyai.m.(kasiçerisine)2

ampuluygulanır.

Burningfeet(yananayak)sendromunda,2-3haftaiçin,yetişkinler,günde1ampul,sc

(subkütan;derialtına),i.m.(kasiçerisine)veyai.v.(damariçerisine)uygulanır

Dekspantenoldirektolarakdamariçerisineuygulanmamalıdır.I.V.(damariçerisine)yolla

verilmesigerekendurumlardaserumiçerisindeyavaşinfüzyonşeklindeuygulanabilir.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:Yananayaksendromundaçocuklar,günde1/2-1ampul

Yaşlılardakullanımı:Özelbirkullanımgerektirmez.

Özelkullanımdurumları:

Böbrekvekaraciğeryetmezliği:Böbrekvekaraciğeryetmezliğindekikullanımıileilgili

herhangibirbilgibulunmamaktadır.

Uygulamayoluvemetodu:

Derialtına,kasiçineveyadamariçineuygulanır.

Dekspantenoldirektolarakdamariçerisineuygulanmamalıdır.I.V.(damariçerisine)yolla

verilmesigerekendurumlardaserumiçerisindeyavaşinfüzyonşeklindeuygulanabilir.

EğerBEPANTHEN’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaBEPANTHENkullandıysanız:

Yüksekdozlardabileiyitolereedilirveliteratüregörenon-toksik(zehirliolmayan)olarak

kabuledilir.

BEPANTHEN’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacı

ilekonuşunuz.

Kırmızı:06.10.2015tarihlibakanlıkyazısıiletalepedilendeğişiklikler

Yeşil:06.10.2015tarihlibakanlıkyazısındatalepedilendeğişikliğeistinaden,firmamıztarafından

yazılmasıönerilenmetin

5

BEPANTHEN’ikullanmayıunutursanız:

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

BEPANTHENiletedavisonlandığındaoluşabileceketkiler

Bilinenbiretkisibulunmamaktadır.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

TümilaçlargibiBEPANTHEN’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Listelenenistenmeyenetkilerspontanraporlaradayanmaktadır.Busebeple,herbiriiçin

sıklıkbilgisiverilmesimümkündeğildir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,BEPANTHEN’ikullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastaneninacilservisinebaşvurunuz:

Alerjikdermatit(alerjiyebağlıolarakortayaçıkanderiiltihabı)

Kontaktdermatit(temasabağlıolarakortayaçıkanderiiltihabı)

Bunlarınhepsisıklığıbilinmeyençokciddiyanetkilerdir.Eğerbunlardanbirisizde

mevcutise,sizinBEPANTHEN’ekarşıciddialerjinizvardemektir.Aciltıbbimüdahale

veyahastaneyeyatırılmanızagerekolabilir.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,hemendoktorunuzabildirinizveya

sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Eritem(ciltkızarıklığı)

Ekzema(deridekızarıklık,şişme,kaşıntıgibibelirtilerlegörülenciltrahatsızlığı)

Ürtiker(Cilttebeyazyadakırmızımsıkabartılarlabelirgin,kaşıntılı,ödemve

yanmaduygusununeşlikettiğicilthastalığı)

Blister(İçerisisıvıdoluderikabarcığı)oluşumu

Enjeksiyonveyainfüzyonyerindeciltreaksiyonları

Bunlarınhepsisıklığıbilinmeyenciddiyanetkilerdiraciltıbbimüdahalegerekebilir.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,doktorunuzasöyleyiniz.

Cilttahrişi

Kırmızı:06.10.2015tarihlibakanlıkyazısıiletalepedilendeğişiklikler

Yeşil:06.10.2015tarihlibakanlıkyazısındatalepedilendeğişikliğeistinaden,firmamıztarafından

yazılmasıönerilenmetin

6

Prurit(Kaşıntı)

BunlarBEPANTHEN’insıklığıbilinmeyenhafifyanetkileridir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Yanetkilerinraporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakya

da08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilans

Merkezi(TÜFAM)’nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmakta

olduğunuzilacıngüvenliliğihakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamış

olacaksınız.

5.BEPANTHEN’insaklanması

BEPANTHEN’içocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında

saklayınız.

C’ninaltındakiodasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

AmbalajdakisonkullanmatarihindensonraBEPANTHEN’ikullanmayınız.

RuhsatSahibi: BayerConsumerCareAG,İsviçrelisansıile

BayerTürkKimyaSan.Ltd.Şti.

ÇakmakMah.BalkanCad.No:53

34770Ümraniye–İSTANBUL

Tel:(0216)5283600

Faks:(0216)6453950

Üretimyeri:MefarİlaçSanayiA.Ş.,Kurtköy,İstanbul

Bukullanmatalimatıonaylanmıştır.

--/--/--

Kırmızı:06.10.2015tarihlibakanlıkyazısıiletalepedilendeğişiklikler

Yeşil:06.10.2015tarihlibakanlıkyazısındatalepedilendeğişikliğeistinaden,firmamıztarafından

yazılmasıönerilenmetin

7

AŞAĞIDAKİBİLGİLERBUİLACIUYGULAYACAKSAĞLIKPERSONELİ

ÇİNDİR.

HekimveyaSağlıkmesleğimensubutarafındanimveyaivolarakuygulanabilir.Ürünün

uygulanmasıveiğneninkullanımıdikkatliceyapılmalıdır.

Derialtına,kasiçineveyadamariçineuygulanır.

Dekspantenoldirektolarakdamariçerisineuygulanmamalıdır.I.V.(damariçerisine)yolla

verilmesigerekendurumlardaserumiçerisindeyavaşinfüzyonşeklindeuygulanabilir.

Mavinoktayukarıdabulunacakşekildetutulur.Ampulünbaşkısmıokyönündeaşağıya

çekilir.Testerekullanılmasınagerekyoktur.

Bilinenbirgeçimsizliğibulunmamaktadır.

KullanmaTalimatı’nınbölüm3’ünde‘Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçin

talimatlar’kısmındatavsiyeedilendozlaryeralmaktadır.

Kullanılmamışolanürünleryadaatıkmateryaller“TıbbiAtıklarınKontrolüYönetmeliği”

ve“AmbalajveAmbalajAtıklarınınKontrolüYönetmelikleri”neuygunolarakimha

edilmelidir.

22-6-2018

Metronidazole intravenous infusion 500 mg/100 mL bag

Metronidazole intravenous infusion 500 mg/100 mL bag

Shortage and althernative supply of Metronidazole intravenous infusion 500 mg/100 mL bag

Therapeutic Goods Administration - Australia

Bu ürünle ilgili haber bulunmamaktadır.