BENZAMYCIN

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • BENZAMYCIN TOPIKAL 46,6 GR JEL
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • BENZAMYCIN TOPIKAL 46,6 GR JEL
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • eritromisin, kombinasyonları

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699738340544
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1

KULLANMA TALİMATI

BENZAMYCIN ®

topikaljel46,6 g

Cilt üzerineuygulanır.

Etkinmadde:Jel behergramında30 mg(%3)aktif eritromisin ve 50 mg(%5)benzoil

peroksit içerir.

Yardımcımaddeler:Alkol, esans

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatliceokuyunuz,

çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveya düşükdoz kullanmayınız.

BuKullanma Talimatında :

1.BENZAMYCIN ®

nedirveneiçinkullanılır ?

2.BENZAMYCIN ® ’ikullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

3.BENZAMYCIN ®

nasılkullanılır ?

4.Olasıyanetkiler nelerdir?

5.BENZAMYCIN ®

’insaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

2

1.BENZAMYCIN ®

nedir veneiçinkullanılır?

BENZAMYCIN ®

içerisindebenzoilperoksitveeritromisinadlıetkinmaddeleriiçeren,cilt

üzerineuygulanmak üzerehazırlanan jel kıvamındabir üründür.

Ürününbirkutusundabenzoilperoksitiçeren40gjel,1.6gaktiferitromisiniçerenplastik

flakon,karıştırıcıplastikçubukve6mL%70etilalkoliçerenşişedenoluşmaktadır.Ürün

karıştırıldıktan sonrakullanılmak üzereformüleedilmiştir.

BENZAMYCIN ®

sivilce(akne)oluşumunun önlenmesindekullanılmaktadır.

2.BENZAMYCIN ®’

ikullanmadanöncedikkat edilmesi gerekenler

BENZAMYCIN ® ’iaşağıdakidurumlarda KULLANMAYINIZ

BENZAMYCIN ®

içeriğindekietkinmaddelerdeneritromisinvebenzoilperoksitya

dabileşimindekidiğermaddelerdenherhangibirinekarşıaşırıhassasiyetiniz

(alerjiniz)varisekullanmayınız.Alerjikreaksiyonbelirtileri:cilttedöküntü,kaşıntı,

nefes almadagüçlük,yüz,dudak,boyun vedildeşişme.

BENZAMYCIN ® ’iaşağıdakidurumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Bağırsakileilişkilibirhastalığınızvarise(örn;incebağırsakiltihabı;bölgeselenterit,

kalınbağırsakiltihabı;ülseratifkolitveyabirantibiyotiğinnedenolduğubağırsak

iltihabı;kolit)veyageçmiştebağırsakproblemleriileilgilibirhastalıkgeçirdiyseniz

BENZAMYCIN’ikullanmadan öncedoktorunuzadanışmalısınız.

BENZAMYCIN ®

’ikullanmadanöncedoktorunuzahamileolupolmadığınızı,bebek

emzirip emzirmediğiniziyadahamile kalmayı planlayıp planlamadığınızı bildiriniz.

BENZAMYCIN ®

;yalnızcaaknelibölgeyesürülerekharicenkullanılmalıdır.Göziçin

kullanımıuygun değildir.Kazaragöziletemas olursagözünüzü bol su ileyıkayınız.

Birliktekullanıldığında,tahrişedicibiretkiortayaçıkabileceğinden,topikal

antibiyotikler,tedaviediciveya“soyucu(peeling)”özelliklisabunvetemizleyiciler,

3

güçlükurutucuetkisiolansabunvekozmetikler,yüksekkonsantrasyondaalkolve/

veyadoku sıkılaştırıcı ilaçlar(astrenjan)içeren ürünleriledikkatlikullanınız.

BENZAMYCIN ®

kullandığınızda,içeriğindekitopikalantibiyotikeritromisinincilt

yüzeyindenemileceğigözönündebulundurularak,koloniltihabı(kolit)oluşumu

görülebilir.Koloniltihabının(kolit)belirtileri;uzunsüreliveşiddetliishal,şiddetli

karınağrısıvedışkıdankanvemukusgelmesidir.Butürdurumlarilekarşılaştığınızda

BENZAMYCIN ®

kullanımınıkesip, derhal doktorunuzabaşvurmalısınız.

BENZAMYCIN ®

kullanırkenboğazınızdaşişme,yutkunmadagüçlükvenefesalmada

zorlukdurumuilekarşılaşabilirsiniz.Çünkü,ilacakarşıaşırıduyarlık(alerjik)

reaksiyonlarıgeliştirmişolabilirsiniz.Bugibidurumlardailacınkullanımınıderhal

kesip, doktorunuzabaşvurmalısınız.

BENZAMYCIN ® ’igöz,dudak,ağız,diğermukozmembranlaravecildinizdekikesik,

yara,güneşyanığı veegzemagibitahriş olmuş alanlarauygulamayınız.

Ciltteaşırıtahrişveyakurulukgördüğünüzdetedavikesilmelivedoktora

başvurulmalıdır.

Doktortarafındanönerilmedikçe,BENZAMYCIN ®

ilebirlikte,başkaherhangibircilt

üzerineuygulanan,sivilce(akne)ilacınıbirlikte kullanmayınız.

BENZAMYCIN ® , kıllarıağartabilir veyaçamaşırları boyayabilir.

Kullanıma hazır halegetirilenjelin kullanım süresi 3 aydır.

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

BENZAMYCIN ® ’ inyiyecekveiçecekilekullanılması:

BENZAMYCIN ® ’ inyiyecek veiçeceklerilebilinen bir etkileşimiyoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

4

BENZAMYCIN ® ’ingebelikdönemindekikullanımınıngüvenirliliğihenüztamolarak

belirlenmişdeğildir.Hamileliksırasında,ilaçtanbeklenenyarar/zararoranıdoktorunuz

tarafından değerlendirildikten sonrabu ilacı kullanıp kullanmamanızakararverilecektir.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

BENZAMYCIN ® ’intopikaluygulamadansonraannesütünegeçipgeçmediği

bilinmemektedir.Sütemenbebeklerdeçokönemliyanetkilerenedenolabildiğindenanne

içinilacınönemidikkatealınarakemzirmenindurdurulupdurdurulmayacağınayada

BENZAMYCIN ®

tedavisinindurdurulupdurdurulmayacağınatedavidenkaçınılıp

kaçınılmayacağınailişkinkararverilirken,emzirmeninçocukaçısındanfaydasıve

BENZAMYCIN ®

tedavisinin emziren anneaçısından faydası dikkatealınmalıdır.

Araçvemakinekullanımı

Araçvemakinekullanımına herhangi biryan etkisi bulunmamaktadır.

BENZAMYCIN ® ’iniçeriğindebulunanbazı yardımcımaddelerhakkında önemli

Bilgiler

BENZAMYCIN ®

içeriğindekietilalkolderiyevemukozmembranlarınahafifderecede

irritandır.

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

BENZAMYCIN ®

iletersetkiliolmasınedeniyleklindamisiniçerenürünlerilebirlikte

kullanılmamalıdır.

BENZAMYCIN ®’ ikullanmadanönceaknetedavisiiçinkullandığınızsabunları,alkoliçeren

kozmetikürünlerivediğeraknetedavisiiçinkullandığınızilaçlarıdoktorunuzamutlaka

söyleyiniz,birlikte kullanımındazararlı etkilergörülebilir.

5

Eğer reçeteliyada reçetesizherhangibir ilacı şu anda kullanıyorsanızveya sonzamanlarda

kullandınız iselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgiveriniz.

3.BENZAMYCIN ®

nasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

BENZAMYCIN ®

gündeikidefasabahveakşamolmaküzereuygulanır.Tedavinizinne

kadar süreceği konusundadoktorunuzsizebilgi verecektir.

Uygulama yoluvemetodu:

Sadececiltüzerineuygulanır.Doktortarafındanbaşkaşekildetavsiyeedilmediğitaktirde

gerektiğikadarBENZAMYCIN ®

aknelibölgelere,ciltiyiceyıkanıpılıksuyladurulanıp

nazikçekurulandıktansonraincebirkatmanhalindegündeikikere(sabahveakşam)olmak

üzereuygulanır.Uygulamadan sonraelleryıkanmalıdır.

İlacınuygulamadanöncekarıştırılması:

"Erythro-pak"yazılıflakonunkapağınıaçmadanönceüzerinevuraraktozunserbestçehareket

etmesinisağlayınız(İlacınkullanımahazırlanmasıişlemininilaçhastayaverilmeden,eczacı

tarafındanyapılmasıönerilir).Tozüzerineetilalkol(%70)içerenflakonuekleyiniz(flakonun

ortakısmındakisiyahişaretekadar).Eritromisintozutamamençözünenekadardökmeden

flakonusağavesoladöndürerekçalkalayınız.

Eritromisintozveetilalkolünkarışımıilehazırlanançözeltiyi"BENZAMYCIN"yazılı

kavanozaekleyiphomojenbirgörüntüoluşuncayakadar(1-2 1/2

dakika)ambalajkutusunun

içindekiplastikçubuklakarıştırınız.BöyleceeldeettiğinizBENZAMYCINetiketininüzerine

3aylık(hazırlandığıgündensonraki3ay)birsonkullanımtarihiyazınız.Buşekilde

hazırlanmışkarışım,dondurmaksızınvekapağısıkıcakapatılmışbirşekildebuzdolabında

saklanmalıdır.

Değişikyaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

İlacın on ikiyaşından küçük çocuklardagüvenliliğiveetkinliğigösterilmemiştir.Bu nedenle

çocuklariçin tavsiyeedilmemektedir.

6

BENZAMYCIN ® ’içocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında

saklayınız.

Yaşlılarda kullanımı:

BENZAMYCIN’inyaşlıhastalardakigüvenliliğiveetkinliği incelenmemiştir.

Özel kullanımdurumları:

Özel kullanım durumu bulunmamaktadır.

EğerBENZAMYCIN ® ’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaBENZAMYCIN ®

kullandıysanız

BENZAMYCIN’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacı

ilekonuşunuz.

BENZAMYCIN’inaşırıkullanımındayüzdeşişkinlik(ödem),aşırıkaşıntı,kabuklaşma,

kızarıklık(eritem)oluşabilir.Budurumlarıngörülmesihalindeilacınkullanımıderhal

kesilmelidir.

BENZAMYCIN ®

’ikullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozalmayınız.

BENZAMYCIN ®

iletedavi sonlandırıldığındaki oluşabileceketkiler

BENZAMYCIN ®

iletedavinizin ne zaman sonlandırılacağına doktorunuzkararverecektir.

4.Olası yanetkilernelerdir?

TümilaçlargibiBENZAMYCIN’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir

Yan etkileraşağıdaki kategorilerdegösterildiği şekildesıralanmıştır.

Çokyaygın :10 hastanın en az1 inde görülebilir.

Yaygın :10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazlagörülebilir.

Yaygın olmayan :100 hastanın birinden az,fakat 1000 hastanın birinden fazlagörülebilir.

7

Seyrek :1.000hastanın birinden azgörülebilir.

Çok seyrek :10.000 hastanın birinden azgörülebilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,BENZAMYCIN ® ’ikullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuza bildiriniz veya sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Seyrek

Cilttekuruluk,döküntü,kaşıntıvedeğişikbiçimvebüyüklüklerdekabarcıklar

(ürtiker),pullanma(eritem).

Kaşıntı

Yüzdeşişkinlik (yüzödemi)

BunlarBENZAMYCIN’inhafifyan etkileridir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.BENZAMYCIN ® ’inSaklanması

Karıştırılmadanönce30 o C’ninaltında(odasıcaklığında),karıştırıldıktansonraise

dondurulmadan,buzdolabında (2 o

-8 o

C)saklayınız.

Karıştırılmadan öncerafömrü 2yıldır.

Karıştırıldıktan sonrarafömrü 3 aydır.

BENZAMYCIN’içocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerdeveambalajında saklayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarak kullanınız

Kutudakison kullanma tarihindensonraBENZAMYCIN’ikullanmayınız.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfarkedersenizBENZAMYCIN’i

kullanmayınız.

ÇevreyikorumakamacıylakullanmadığınızBENZAMYCIN’işehirsuyunaveyaçöpe

atmayınız. Bu konuda eczacınıza danışınız.

8

RuhsatSahibi:

Farma-TekİlaçSan. VeTic.Ltd.Şti.

ŞerifaliMah. BayraktarBulvarı.Beyan Sok.

No:12 Ümraniye/İSTANBUL

ÜretimYeri:

Valeant Pharmaceuticals InternationalInc.

2150 St. Elzéar Blvd. West

Laval, Quebec, KanadaH7L4A8

Bukullanma talimatı................ tarihindeonaylanmıştır.