BENZALIN

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • BENZALIN TOPIKAL JEL 25 GR
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • BENZALIN TOPIKAL JEL 25 GR
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • klindamisin, kombinasyonları

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699738340032
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 11-08-2015
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

BENZALİN ® topikaljel

Ciltüzerine uygulanır.

Etkinmaddeler:Jel behergramında10mg(%1)klindamisin(fosfatolarak)ve50 mg

(%5)benzoilperoksitiçerir.

Yardımcımaddeler:Karbomer,sodyumhidroksit, dioktilsodyumsülfosüksinat,ve

safsuiçerir.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünkü sizin için önemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaç

duyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişiselolaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabu

ilacıkullandığınızısöyleyiniz.

Butalima ttayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksek veya düşükdozkullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1. BENZALİN®nedirveneiçinkullanılır?

2.BENZA LİN ®

’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. BENZALİN®nasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5.BENZA LİN ®

’in saklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1. BENZALİN ®

nedirveneiçinkullanılır?

BENZA LİNakne tedavisindeharicenkullanılan birilaçtır.

BENZALİNklindamisin vebenzoilperoksitetkin maddeleriniiçerenjel formundabir

üründürve 25gve50g’lık ambalajlarhalindesatışasunulmaktadır.

2. BENZALİN ®

’ikullanmadan öncedikkatedilmesigerekenler

BENZALİN ®

’i aşağıdakidurumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

BENZALİN ®

içeriğindekiherhangibirmaddeyekarşıaşırıduyarlılığınız

(hipersensitivite)varisebuilacıkullanmayınız.Aşırıduyarlılığınızınolup

olmadığınızdan emin değilsenizdoktorunuzadanışınız.

Bölgesel enterit, kalınbağırsakiltihabı(ülseratifkolit)veyabirantibiyotiğinneden

olduğukolon iltihabı(kolit)geçiriyorsanızveyageçmiştebuhastalıklarıgeçirdiyseniz

BENZALİN ®

’ikullanmadan öncedoktorunuzadanışmalısınız.

BENZALİN ®

’i aşağıdakidurumlarda DİKKATLİKULLANINIZ

Eğer:

BENZALİN ® yalnızcaaknelibölgeyesürülerekharicenkullanılmalıdır.Göziçin

kullanımıuygun değildir. Kazaragöziletemasolursagözünüzü bolsu ileyıkayınız.

Birliktekullanıldığında,tahrişedicibiretkiortayaçıkabileceğinden,topikal

antibiyotikler, tedaviediciveya“soyucu(peeling)”özelliklisabun vetemizleyiciler,

güçlükurutucuetkisiolan sabunvekozmetikler,yüksek konsantrasyondaalkolve/

veya dokusıkıştırıcıilaçlar(astrenjan)içeren ürünleriledikkatlikullanınız.

BENZALİN ®

kullan dığınızda,içeriğindekitopikalantibiyotikklindamisin’in,cilt

yüzeyindenemileceğigözönündebulundurularak,koloniltihabı(kolit)oluşumu

görülebilir.Koloniltihabının(kolit)belirtileri;uzunsüreliveşiddetliishal,şiddetli

karınağrısıvedışkıdankanvemukusgelmesidir.Butürdurumlarilekarşılaştığınızda

BENZALİN ®

kullanımınıkesip, derhaldoktorunuzabaşvurmalısınız.

BENZALİN ®

kullanırkenboğazınızdaşişme,yutkunmadagüçlükvenefesalmada

zorluk durumu ilekarşılaştığınızdailacın kullanımınıderhalkesmelisiniz.

BENZALİN ®

’igöz, dudak, ağız,diğermukozmembranlaravecildinizdekikesik,

yara,güneşyanığıveekzemagibitahrişolmuşalanlarauygulamayınız.

Aşırıtahrişveyakurulukgördüğünüztakdirdeuygulamasıklığınıdoktorkontrolü

altındaazaltınız.

BENZALİN ®

kullanımıesnasındagüneşveyapaygüneşışınlarına(UV)maruz

kalmayınız.

Cildinizdekihassasbölgelereçokfazla BENZALİN ®

uygulamayınız.

Belirtilen dozun üzerindekidozlardakullanmayınız.

BENZALİN ®

renklikumaştanyapılmışkıyafet,havluveyatakçarşaflarınınrengini

açabilir.

BENZALİN ®

saçlarıbeyazlatabilir.

BENZALİN ®

’intam etkisini görebilmeniz4-6 haftasürebilir.

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

BENZALİN ®

’inyiyecekve içece kilekullanılması:

BENZALİN ® ’ inyiyecekveiçeceklerilebilinen biretkileşimiyoktur.

Hamilelik

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

BENZALİN ®

’ in gebelikdönemindekikullanımınıngüvenliliğihenüztamolarakbelirlenmiş

ğildir.Hamileliksırasında,ilaçtanbeklenenyarar/zararoranıdoktorunuztarafından

değerlendirildikten sonrabu ilacıkullanıp kullanmamanızakararverilecektir.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemen doktorunuza veyaeczacınıza

dan ışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

BENZALİN ® ’intopikaluygulamadansonraannesütünegeçipgeçmediğibilinmemektedir.

Ancakağızdanveparenteraluygulananklindamisininannesütündegörüldüğübildirilmiştir.

Sütemenbebeklerdeçokönemliyanetkilerenedenolabildiğindenanneiçinilacınönemi

dikkatealınarakemzirmenindurdurulupdurdurulmayacağınayadaBENZALİN ®

tedavisinindurdurulupdurdurulmayacağınatedavidenkaçınılıpkaçınılmayacağınailişkin

arverilirken,emzirmeninçocukaçısındanfaydasıveBENZALİN ®

tedavisininemziren

anneaçısından faydasıdikkatealınmalıdır.

Araçvemakinekullanımı

BENZALİN ®

’ in araçvemakinekullanımınaetkisiyoktur.

BENZALİN ®

iniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

BENZALİN ®

ciltüzerineuygulananbirilaçolduğundaniçeriğindekiyardımcımaddelerden

sodyumhidroksitebağlıolumsuzbiretkibeklenmemektedir.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

BENZALİN ® ,diğertopikalakneilaçlarıilebirliktecilt üzerindemuhtemel birtahrişedici

etkioluşturabilir.Dahafazlatahrişedicietkigörülebileceğindentopikalantibiyotikler,tedavi

ediciveya“soyucu (peeling)”özellikli sabunvetemizleyiciler,güçlükurutucuetkisi olan

sabun vekozmetikler,yüksek konsantrasyondaalkolve/veya dokusıkılaştırıcı(astrenjan)

içerenürünlerilebirliktedikkatlikullanılmalıdır.

Klindamisinile iskeletkasınıgevşeticiilaçlar(nöromüskülerbloke)birliktekullanıldığında,

nöromüskülerblokeedi ciilaçlarınkasgevşeticietkisindeazalmagörülebilir.

BENZALİN ®

içeriğindekiklindamisinileeritromisiniçerendiğerilaçlarınberaber

kullanımındaçaprazetkigöstermelerinedeniileberaberkullanılmamalılar.

Avitaminitürevleriniiçeren topikalakneilaçlarıileaynıandakullanmayınız.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlarhakkında bilgiveriniz.

3. BENZALİN ®

nasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığıiçintalimatlar:

Yalnızharicenkullanılır.Doktortarafındanbaşkaşekildetavsiyeedilmediğitakdirde

BENZALİN ® ,ciltiyiceyıkanıpılıksuyladurulanıpnazikçekurulandıktansonragündeiki

kezsabahveakşamolmaküzerelezyonlubölgelereyaygınolarakincebirtabakaşeklinde

uygulanmalıdır.

BENZALİN ®

’iyüzünüzemut lakakutuiçerisindençıkanplastik çubuk/spatulailesürünüz.

İlaçiçerisinevedeyüzünüzeelinizledokunmayınız(bakteriyelüremeyiönlemek için).

Tedavinizinnekadarsüreceğikonusundadoktorunuzsizebilgiverecektir.Tedaviyierken

kesmeyiniz, çünkü bu durumda ilacıntedaviedicietkisinigöremezsiniz.

EğerBENZALİN ®

’intedaviedicietkisinin çokgüçlü ve yazayıfolduğunadairbirizleniminiz

varisedoktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

Uygulama yoluvemetodu:

Cilt yüzeyineuygulanır.Kutu içerisinden çıkanplastik çubuk/ spatulaileuygulanmalıdır.

Hazırlanması:

Eğermümkünseeczacınızdanürünühazırlamasınıisteyiniz.Bununmümkünolmadığı

durumlardaaşağıdakiadımlarıizleyerek ürünü hazırlayabilirsiniz.

Karıştırmayabaşlamadanönceklindamisintozflakonunüzerinevuraraktozun

serbestçehareketetmesinisağlayınız.

Safsuyuflakonaekleyerekk lindamisin toztamamen çözününceyekadarçalkalayınız.

Flakondakiçözeltiyijeleilave ediniz.

Homojenbirkarışımeldeedilenekadarplastikçubukvasıtasıylakarıştırınız(1-1½

dakikakadar).

BöyleceeldeettiğinizBENZALİN ®

etiketininüzerine3a ysonrakisonkullanımtarihini

yazınız(hazırlandığıgünden sonraki3ay). Yazılan tarihten sonraürünü kullanmayınız.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanım:

Ergenlikçağındanöncekidönemde(12yaşındanküçükçocuklarda)aknevulgaris’innadir

görü lmesindendolayı,BENZALİN ® ’inetkinliğivegüvenilirliğibuyaşgurubunda

belirlenmemiştir.

Yaşlılarda kullanım:

Yaşlılardaözelkullanımönerisibulunmamaktadır.

Özelkullanımdurumları:

Özelkullanımıyoktur.

EğerBENZALİN ®

’inetkisini nçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaBENZALİN ®

kullandıysanız

BENZALİN ® ’den kullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konu şunuz.

BENZALİN ® ’ inaşırıkullanımındayüzdeşişkinlik(ödem),aşırıkaşıntı,kabuklaşma,

kızarıklık(eritem)oluşabilir.Budurumlarıngörülmesihalindeilacınkullanımıderhal

kesilmelidir.

BENZALİN ®

ikullanmayıunutursanız

Unutulan dozlarıdengelemek için ikidefaüstüsteuygulamayınız.

Birsonrakiuygulamayınormalzamanındayapınız.

BENZALİN ®

iletedavisonlandırıldığındakioluşabileceketkiler

Tedavisonlandırıldığındayan etkioluşmasıbeklenmemektedir.

4. Olasıyanetkilernelerdir?

Tüm ilaçlargibi, BENZALİN ®

’ iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Yanetkileraşağıdakikategorilerdegösterildiğişekildesıralanmıştır.

Çokyaygın :10hastanın en az1 indegörülebilir.

Yaygın :10hastanın birinden az, fakat100 hastanın birinden fazlagörülebilir.

Yaygın olmayan :100 hastanın birinden az, fakat1000 hastanın birinden fazlagörülebilir.

Seyrek :1.000 hastanın birinden azgörülebilir.

Çok seyrek :10.000 hastanın birinden azgörülebilir.

AşağıdakilerdenbiriolursaBENZALİN ®

’i kullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz.

Çok seyrek:

Uzun süreliveyaşiddetliishalveyakarın bölgesindekramp

Yutkunmadazorluk, nefesalmadagüçlük

Yüz deşişkinlik (yüzödemi)

Vücuttadöküntü, kızarıklık, değişik biçimvebüyüklüklerdekabarcıklar(ürtiker)

Bunlarçok ciddiyan etkilerdir.

Eğer,budurumsizdemevcutise,aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerek

olabilir.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Uygulamayerinde meydanagelen;

Çokyaygın:

Kuruluk

Yaygın:

Kaşıntı

Pullanma

Kızarıklık

Soyulma

Yaygın olmayan:

Y anma,güneşehassasiyet

Bunlar BENZALİN ® ’inhafifyanetkileridir.Buetkilerbirkaçgüniçerisinde geçmezse ve sizi

belirginbirşekilderahatsızederse,doktorkontrolüaltındaürünüdahaazsıklıktauygulayınız

veyabirkaçgün uygulamayaaraverip tekrar başlayınız.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5. BENZALİN ®

’inS aklanması

BENZALİN ®

’i çocukların göremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında saklayınız.

Klindamisintoziçerenflakonuvebenzoilperoksitjeliçerenkavanozu25°C’ninaltındaki

odasıcaklığındasaklayınız.

Karıştırılmışürünü25ºC’ninaltındakiodasıcaklığındaağzısıkıcakapalıolarak3aysüreile

saklayınız.KarıştırıldıktansonraBENZALİN ®

etiketininüzerine3aysonrakisonkullanım

tarihiniyazınız(hazırlandığıgündensonraki3ay).Yazılantarihtensonraürün

kullanılmamalıdır.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarakkullanınız.

Ambalajındakison kullanma tarihindensonraBENZALİN ®

’i kullanmayınız/sonkullanma

tarihinden öncekullanınız.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfark edersenizBENZALİN ®

’i kullanmayınız.

ÇevreyikorumakamacıylakullanmadığınızBENZALİN ®

’i şehirsuyunaveyaçöpeatmayınız.

Buko nuda eczacınıza danışınız.

RuhsatSahibi:

Farma- TekİlaçSan. veTic.Ltd. Şti.

ŞerifaliMah.BayraktarBulvarı.Beyan Sok.No:12

Ümraniye/İstanbul

ÜretimYeri:

DermikLaboratoriesadına,

SANOFI–AVENTISCANADAINC.

2150 St. ElzéarBlvd. West

Laval,Quebec,KanadaH7L4A8

ÇözücüDolumYeri:

MefarİlaçSan.A.Ş.

Çavuşoğlu Mahallesi.

BarbarosHayrettin PaşaCaddesi. No:81

34873 Kartal/İstanbul

Bukullanma talimatı11.08.2011tarihindeonaylanmıştır.