BENLYSTA 400 MG IV INFUZYONLUK COZETI HAZIRLAMAK ICIN TOZ ICEREN FLAKON, 1 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • BENLYSTA 400 MG IV INFUZYONLUK COZETI HAZIRLAMAK ICIN TOZ ICEREN FLAKON, 1 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • BENLYSTA 400 MG IV INFUZYONLUK COZETI HAZIRLAMAK ICIN TOZ ICEREN FLAKON, 1 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • belimumab

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 2014/383
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 07-05-2014
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini

sağlayacaktır.

Sağlık

mesleği

mensuplarının

şüpheli

advers

reaksiyonları

TÜFAM’a

bildirmeleri beklenmektedir. Bakınız Bölüm 4.8 Advers reaksiyonlar nasıl raporlanır?

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

BENLYSTA

400 mg IV infüzyonluk çözelti hazırlamak için toz içeren flakon

Steril, Apirojen

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:

Her flakonda 400 mg liyofilize belimumab (hazırlandıktan sonra 80 mg/ml)

Yardımcı madde:

Sodyum sitrat dihidrat.13.5 mg

Yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

Konsantre infüzyon çözeltisi için beyaz-kirli beyaz toz

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

BENLYSTA

standart tedaviye rağmen

yüksek hastalık aktivitesine sahip (pozitif anti-

dsDNA

düşük

kompleman

düzeyi

gibi)

otoantikoru

pozitif

yetişkin

sistemik

lupus

eritematozlu hastalarda standart tedaviye ilave olarak kullanımda endikedir.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Yetişkinler

Önerilen doz tedavinin ilk 0., 14. ve 28. günlerinde, daha sonrasında 4 haftada bir kez

10 mg/kg şeklinde uygulanır.

Uygulama şekli

Premedikasyon

Belimumab

infüzyonu

öncesinde

oral

antihistaminik

ve/veya

antipiretik

premedikasyon uygulanabilir (bkz. bölüm 4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri).

Belimumab

intravenöz

infüzyon

uygulanır

uygulama

öncesinde

hazırlanmalı

seyreltilmelidir (bkz. bölüm 6.6 Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer

özel önlemler).

BENLYSTA tedavisi, SLE tanı ve tedavisinde deneyimli, kalifiye bir hekim tarafından

başlatılmalı ve gözetilmelidir. Benlysta infüzyonları, infüzyon tedavisi uygulamak üzere

eğitim almış, anafilaksi dahil olmak üzere hipersensitivite reaksiyonlarını tedavi edebilecek,

kalifiye sağlık profesyonelleri tarafından uygulanmalıdır.

İnfüzyonun uygulanmasından birkaç saat sonra hastalarda akut hipersensitivite belirtilerinin

meydana geldiği gözlenmiştir. Uygun başlangıç tedavi semptomları sonrasında klinik açıdan

önemli

reaksiyonların

tekrarladığı

görülmüştür.

nedenle,

BENLYSTA

reaksiyonların

önce

kontrol

edilebileceği

kaynakların

bulunduğu

ortamlarda

uygulanmalıdır.

Geç başlangıçlı reaksiyon olasılığını göz önünde bulundurarak, hastaların uzun süre (birkaç

saat), en az ilk iki infüzyon sonrasına kadar klinik gözetim altında kalmaları gerekmektedir.

Belimumab en az 1 saatlik infüzyon ile uygulanmalıdır.

Belimumab intravenöz enjeksiyon ya da bolus şeklinde uygulanmamalıdır.

Hasta infüzyon reaksiyonu geliştirirse, infüzyon hızı yavaşlatılmalı ya da infüzyona ara

verilmelidir.

Hasta yaşamı tehdit etme potansiyeli olan advers reaksiyon geliştirirse infüzyon hemen

kesilmelidir (bkz. Bölüm 4.3 Kontrendikasyonlar, 4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri).

Belimumab uygulaması sırasında ve uygulama ardından uygun bir süre izlenmelidir (bkz.

bölüm 4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri, 4.8. İstenmeyen etkiler).

Eğer

tedaviye

başladıktan sonra 6 ay içerisinde hastalıkta herhangi bir iyileşme görülmezse belimumab ile

tedavinin durdurulması değerlendirilmelidir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Pediyatrik popülasyon

yaşından

küçük

hastalarda

yapılmış

belimumab

çalışması

bulunmamaktadır.

yaş

grubunda belimumabın güvenlilik ve etkililiğine ilişkin veri bulunmamaktadır.

Geriyatrik popülasyon

Veri sınırlı olmakla birlikte doz ayarlaması önerilmez (bkz. Farmakokinetik özellikler). 65

yaş üstü hastalar üzerindeki veriler, çalışılan popülasyonun 1.6%’sıyla sınırlandırılmıştır.

Bundan

dolayı,

potansiyel

yararın

riskten

fazla

olmadığı

durumlarda

yaşlı

hastalarda

BENLYSTA kullanımı önerilmez.

Böbrek yetmezliği

Belimumab,

böbrek

bozukluğu

olan

sınırlı

sayıda

hastasında

çalışılmıştır.

Eldeki

bilgilere dayanılarak, hafif, orta ve şiddetli böbrek bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması

gerekmemektedir.

Bununla

birlikte,

verilerin

eksik

olması

nedeniyle

şiddetli

böbrek

bozukluğu olan hastalarda dikkatli olunması önerilir (bkz. bölüm 5.2).

Karaciğer yetmezliği

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda belimumab ile çalışma yapılmamıştır.

Bununla birlikte karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz değişikliği gerektirme olasılığı

düşüktür (bkz. Farmakokinetik özellikler).

4.3. Kontrendikasyonlar

Belimumab anafilaksi gelişmiş hastalarda etkin madde veya yardımcı maddelerden (bkz. 6.1

Yardımcı maddelerin listesi)

birine aşırı duyarlılık var ise kontrendikedir.

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Aşağıdaki hasta gruplarında belimumab çalışılmamıştır ve önerilmez:

Ciddi aktif merkezi sinir sistemi lupusu

Ciddi aktif lupus nefriti

Şu an Hepatit B veya C hastası veya daha önce geçirilmiş

Hipogamaglobulinemi (IgG<400 mg/dl) veya IgA eksikliği (IgA<10 mg/dl)

Önemli organ nakli veya hematopoetik kök hücre nakli veya böbrek nakli geçirmiş

B hücre hedefli tedavi ve siklofosfamid ile eşzamanlı kullanım

Belimumabın

diğer B hücre hedefli tedaviler ya da intravenöz siklofosfamid kombinasyonu

halinde

çalışması

bulunmamaktadır.

Belimumab

diğer

hücre

hedefli

tedaviler

siklofosfamid ile eşzamanlı kullanıldığında dikkatli olunmalıdır.

İnfüzyon reaksiyonları ve hipersensitivite

Belimumab

uygulaması

şiddeti

ölümcül

olabilen

infüzyon

hipersensitivite

reaksiyonlarına

yol açabilir. Şiddetli reaksiyon ortaya çıktığında belimumab uygulaması

durdurulmalı

uygun

tıbbi

tedavi

uygulanmalıdır.

Hipersensitivite

reaksiyonların

riski

özellikle en çok ilk 2 infüzyonda görülür fakat yinede uygulanan her infüzyon için risk

ihtimali

düşünülmelidir.

Çoklu

ilaç

alerjisi

belirgin

hipersensitivite

öyküsü

olan

hastalarda risk artabilir (

bkz. İstenmeyen etkiler)

BENLYSTA infüzyonundan önce bir antipiretik ile birlikte veya tek başına bir antihistaminik

ile premedikasyon uygulanabilir. Premedikasyonun infüzyon reaksiyonlarının sıklığını ya da

şiddetini azaltıp azaltmayacağını saptamak için yeterli bilgi mevcut değildir.

Klinik

çalışmalarda

ciddi

infüzyon

aşırı

duyarlılık

reaksiyonları

hastaların

yaklaşık

%0.9’unu etkilemiştir ve anafilaktik reaksiyon, bradikardi, hipotansiyon, anjiyoödem ve

dispneyi içermiştir. İnfüzyon reaksiyonları, ilk iki infüzyon sırasında daha sık meydana

gelmiş

devam

eden

infüzyonlar

azalma

eğilimi

göstermiştir

(bkz.

bölüm

4.8).

Hastaların, infüzyon uygulanmasını takip eden birkaç saat içerisinde akut aşırı duyarlılık

semptomları geliştirdiği bildirilmiştir. Semptomların uygun şekilde ilk tedavisinden sonra

klinik açıdan önemli reaksiyonların tekrar ortaya çıktığı da gözlenmiştir (bkz. bölüm 4.2 ve

4.8). Bu nedenle BENLYSTA, bu tür reaksiyonların kontrolüne yönelik kaynakların ivedilikle

ulaşılabilir olduğu bir ortamda uygulanmalıdır. Geç başlangıçlı reaksiyon olasılığı göz önünde

bulundurularak, ilk iki enjeksiyondan sonra hastalar daha uzun bir süre klinik gözetim altında

kalmalıdır.

semptomlardan

herhangi

birini

yaşamaları

halinde

hastalara

derhal

tıbbi

yardım almaları söylenmelidir. BENLYSTA her uygulandığında hastaya kullanma talimatı

verilmelidir (bkz. bölüm 4.2).

Ayrıca döküntü, mide bulantısı, yorgunluk, miyaji, baş ağrısı ve yüz ödemi gibi semptomları

içeren gecikmiş tip, akut olmayan hipersensitivite reaksiyonları da gözlenmiştir.

Enfeksiyon riski

Belimumabın etki mekanizması, fırsatçı enfeksiyonlar da dahil olmak üzere, enfeksiyonların

ortaya

çıkma

riskini

artırabilir.

Bağışıklık

sistemini

baskılayıcı,

belimumabı

içeren

tedaviler gören SLE hastalarında ölümle sonuçlanan olgular da dahil olmak üzere şiddetli

enfeksiyonlar bildirilmiştir (bkz. bölüm 4.8). Hekimler, şiddetli veya kronik enfeksiyonları

olan

tekrarlayan

enfeksiyon

öyküsü

bulunan

hastalarda

Benlysta

kullanımını

değerlendirirken

dikkatli

olmalıdır.

BENLYSTA

tedavi

gördükleri

sırada

enfeksiyon

geliştiren hastalar yakından takip edilmeli ve enfeksiyon geçene kadar belimumab dahil

bağışıklık sistemini baskılayıcı tedaviye ara verilmesi dikkatle değerlendirilmelidir. Aktif ya

da latent tüberkülozu olan hastalarda BENLYSTA kullanımının riskleri bilinmemektedir.

Progresif multifokal lökoensefalopati

Benylsta ile SLE tedavisinde Progresif multifokal lökoensefalopati (PML) bildirilmiştir.

Doktorlar,

özellikle

hastaların

fark

edemeyebileceği

(örneğin,

bilişsel,

nörolojik

psikolojik belirti ve bulgular) PML düşündüren bulgular konusunda dikkatli olmalıdırlar.

Hastalar, bu belirti ve bulguların, herhangi birinin yeni ortaya çıkması ya da mevcut belirti ve

bulgularda kötüye gidiş olması durumunda takibe alınmalı ve bu tür belirti ve bulguların

gelişmesi durumunda, hastanın bir nöroloji uzmanına yönlendirilmesi ve PML açısından

uygun tanısal yöntemler düşünülmelidir. Eğer PML’den şüpheleniliyorsa, PML olmadığı

belirlenene kadar, hastaya başka doz verilmemelidir.

Malignite riski

Diğer

immünmodülatör

ilaçlarda

olduğu

gibi,

BENLYSTA

malignite

gelişme

riskini

artırabilir. Malignite geçmişi olan veya malignite gelişmiş olan hastalarda BENLYSTA

tedavisi düşünülürken dikkati olunmalıdır. Son 5 yıl içerisinde bazal veya skuamöz hücreli

cilt kanseri veya uterin serviks kanseri dışında kalan malign neoplasm geçirmiş hastalarda

çalışma yapılmamıştır.

İmmünizasyon

Klinik güvenliliği saptanmadığından canlı aşılar BENLYSTA ile eşzamanlı olarak ya da 30

gün

öncesinde

uygulanmamalıdır.

BENLYSTA

kullanan

hastalara

canlı

aşı

uygulanmış

kişilerden sekonder enfeksiyon bulaşmasına ilişkin veri bulunmamaktadır.

Etki mekanizması nedeniyle belimumab immünizasyon yanıtını bozabilir. Bununla birlikte,

23 değerlikli pnömokok aşısına yanıtın değerlendirildiği küçük ölçekli bir çalışmada, aşılama

zamanında bağışıklık sistemini baskılayıcı standart tedavi gören hastalar ile BENLYSTA ile

tedavi edilen hastalar arasında farklı serotiplere genel immün yanıtlar benzer bulunmuştur.

Belimumab kullanan hastalarda eşzamanlı aşılamanın etkililiği bilinmemektedir. Mevcut

sınırlı

veri

belimumab

uygulaması

öncesinde

yapılmış

immünizasyona

karşı

gelişecek

koruyucu immün yanıtın sağlanmasını önemli düzeyde etkilemediğini ileri sürmektedir. Bir

alt grup çalışmasında, daha önce tetanoz, pnömokok veya influenza aşılarından herhangi

birini almış küçük bir grup hastanın BENLYSTA tedavisinden sonra koruyucu titrelerinin

korunduğu görülmüştür. BENLYSTA kullanan kişilerde hastaların aşılara verdiği koruyucu

yanıtını artırma yeteneğine dair bir sonuca varacak düzeyde yeterli veri yoktur.

Sodyum içeriği

BENLYSTA’nın her dozu 23 mg’dan daha az sodyum ihtiva etmektedir; yani esasında

sodyum içermediği kabul edilebilir.

Sukroz içeriği

BENLYSTA

sukroz

içermektedir.

Uygulama

yolu

nedeniyle

herhangi

uyarı

gerektirmemektedir.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

BENLYSTA ile ilaç etkileşim çalışması yürütülmemiştir.

SLE hastaları ile yürütülen klinik çalışmalarda eşzamanlı mikofenolat mofetil, azatioprin,

hidroksiklorokin,

metotreksat,

nonsteroid

antiinflamatuar

ilaçlar,

aspirin

redüktaz inhibitörleri kullanımı belimumab maruziyetinde anlamlı etki göstermemiştir (bkz.

Farmakokinetik özellikler

). Siklofosfamid ve B hücrelerini etkileyen ilaçlar ciddi enfeksiyon

riskini

arttırabileceğinden,

ilaçların

BENLYSTA

birlikte

kullanılması

bağışıklık

sistemini daha az etkili hale getirebilir.

4.6. Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi: C

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar / Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar BENLYSTA tedavisi sırasında ve tedaviden

sonra en az 4 ay etkili kontrasepsiyon uygulamalıdır.

Gebelik dönemi

BENLYSTA’nın

gebe

kadınlarda

kullanımına

ilişkin

veri

sınırlıdır.

Resmi

çalışma

yürütülmemiştir.

Belimumab

dahil

olmak

üzere

immünoglobulin

(IgG)

antikorları

plasentayı geçebilir.

BENLYSTA

gebelik

sırasında

yalnızca

potansiyel

yararı

fetüse

vereceği

zarardan

fazla

olduğunda kullanılmalıdır.

Hayvan çalışmaları maternal toksisite, gebelik ya da embriyofötal gelişim açısından doğrudan

ya da dolaylı zararlı etki göstermemiştir. Tedavi ile ilişkili bulgular yenidoğan maymunlarda

B hücrelerinde geri dönüşlü azalma ile sınırlı kalmıştır

(bkz. Klinik öncesi güvenlilik verileri).

Laktasyon dönemi

Belimumabın laktasyon sırasında kullanımının güvenliliği saptanmamıştır. Belimumabın anne

sütüne

ağızdan

alındıktan

sonra

sistemik

dolaşıma

geçtiğine

ilişkin

veri

bulunmamaktadır.

Ancak

haftada

mg/kg

belimumab

uygulanan

dişi

maymunların sütünde tespit edilmiştir.

Maternal antikorlar anne sütüne geçtiğinden emziren annelerin belimumab ile tedavisinde

bebeğin emzirilmesinin, annenin tedavisinin ve emzirilen bebekte belimumab veya altta yatan

maternal

durum

sebebiyle

oluşabilecek

potansiyel

etkilerin

önemi

dikkate

alınarak

emzirmenin ya da belimumab tedavisinin kesilmesine karar verilmelidir.

Üreme yeteneği / Fertilite

Belimumabın

insanda

fertiliteye

etkisine

ilişkin

veri

bulunmamaktadır.

Hayvan

çalışmalarında erkek ya da dişi fertilitesine etkisi değerlendirilmemiştir

(bkz. Klinik öncesi

güvenlilik verileri).

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

BENLYSTA’nın

araç

makine

kullanımı

üzerindeki

etkisini

araştıran

çalışma

yürütülmemiştir. Belimumab farmakolojisi dikkate alındığında bu aktiviteler üzerinde zararlı

etkiye yol açması beklenmemektedir.

Hastanın

karar

verme,

motor

bilişsel

yetenekler

gerektiren

işleri

yapma

yeteneği

düşünülürken, hastanın klinik durumu ve belimumabın güvenlilik profili dikkate alınmalıdır.

4.8. İstenmeyen etkiler

BENLYSTA’nın

güvenliliği

hastalarında

üç

plasebo

kontrollü

çalışmada

değerlendirilmiştir.

Pazarlama sonrası bildirimlerden elde edilen veriler de dahil edilmiştir.

Aşağıdaki veriler belimumab kullanan 674 SLE hastasından elde edilmiştir; 472 hasta 52

haftaya kadar belimumab kullanmıştır. Hastalara 52 hafta boyunca 28 günde bir 0, 14 ve 28.

günlerde 10 mg/kg intravenöz belimumab 1 saatlik periyotta uygulanmıştır.

Hastaların çoğu kortikosteroid, immünomodülatör ilaçlar, antimalaryal ilaçlar, nonsteroid

antiinflamatuar ilaçlar olmak üzere bir ya da daha fazla eşzamanlı SLE tedavisi kullanmıştır.

İstenmeyen etkiler BENLYSTA ile tedavi görmüş hastaların 93%’ü ve plasebo ile tedavi

görmüş hastaların 92%’sinde rapor edilmiştir. En sık rapor edilen istenmeyen etkiler bulantı,

diyare

yüksek

ateştir.

BENLYSTA

tedavi

görmiş

plasebo

tedavi

görmüş

hastaların her ikisinde de istenmeyen etkileri sebebiyle tedaviyi bırakan hastaların oranı

7%’dir.

Advers reaksiyonlar MedDRA vücut sistem organ sınıflandırmasına ve aşağıdaki sıklık

kategorilerine göre aşağıda yer almaktadır.

Çok yaygın ≥1/10, yaygın ≥1/100 ve

<

1/10, yaygın olmayan ≥1.000 ve

<

1/100, seyrek

≥1/10.000 ve

<

1/1.000, çok seyrek < 1/10.000, bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin

edilemiyor).

Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar

Çok yaygın: Bronşit ve sistit gibi bakteriyel enfeksiyonlar

Yaygın: Viral gastroenterit, faranjit, nazofarenjit

Kan ve lenf sistemi hastalıkları

Yaygın: Lökopeni

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Seyrek: Gecikmiş tipte, akut olmayan hipersensitivite reaksiyonları

Yaygın:

Hipersensitivite reaksiyonu*

Yaygın olmayan: Anafilaktik reaksiyon, anjiyoödem

Psikiyatrik hastalıkları

Yaygın: Depresyon, uykusuzluk

Sinir sistemi hastalıkları

Yaygın: Migren

Gastrointestinal hastalıkları

Çok yaygın: Diyare, bulantı

Deri ve derialtı doku hastalıkları

Yaygın olmayan: Döküntü, ürtiker

Kas-iskelet bozuklukları, bağ doku ve kemik hastalıkları

Yaygın: Ekstremitelerde ağrı

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Yaygın: Pireksi, infüzyon ile ilişkili reaksiyon*

*”Hipersensitivite reaksiyonu” anafilaksi dahil bir grup terimi ve hipotansiyon, anjiyoödem,

ürtiker ya da diğer döküntüler, kaşıntı ve dispne semptomlarını kapsamaktadır. “İnfüzyon ile

ilişkili reaksiyon” bir grup terimi ve bradikardi, miyalji, baş ağrısı, döküntü, ürtiker, pireksi,

hipotansiyon,

hipertansiyon,

baş

dönmesi

artralji

semptomlarını

kapsar.

Belirti

semptomların

örtüşmesi

nedeniyle

olguların

tümünde

hipersensitivite

reaksiyonları

infüzyon reaksiyonlarının ayrıştırılması mümkün değildir.

Seçilmiş advers reaksiyonların tanımı

İnfüzyon reaksiyonları ve aşırı duyarlılık: İnfüzyon sırasında ya da infüzyon ile aynı günde

ortaya çıkan infüzyon reaksiyonları ve aşırı duyarlılık reaksiyonlarının insidansı, Benlysta

alan grupta %17 ve plasebo alan grupta %15 olup sırasıyla %1 ve %0.3’ünde tedavinin kalıcı

olarak kesilmesi gerekmiştir.

reaksiyonlar

genellikle

infüzyon

gününde

görülmüştür

ancak

akut

aşırı

duyarlılık

reaksiyonları, dozun uygulandığı günden sonraki gün de görülebilir. Çoklu ilaç alerjisi ya da

önemli aşırı duyarlılık reaksiyonları öyküsü olan hastalar daha yüksek risk altında olabilir.

Ayrıca döküntü, mide bulantısı, yorgunluk, miyalji, baş ağrısı ve yüz ödemi gibi semptomları

içeren gecikmiş tip, akut olmayan hipersensitivite reaksiyonları da gözlenmiştir.

Enfeksiyonlar: Genel enfeksiyon insidansı, BENLYSTA alan grupta %70 iken plasebo alan

grupta

%67’dir.

BENLYSTA

hastalarının

%3’ünde

plasebo

alan

hastalar

karşılaştırıldığında en az %1 daha sık meydana gelen enfeksiyonlar nazofarenjit, bronşit,

farenjit, sistit ve viral gastroenterit olmuştur. Ciddi enfeksiyonlar, BENLYSTA ve plasebo

alan hastaların %5’inde görülmüştür. Tedavinin sonlandırılmasına neden olan enfeksiyonlar,

BENLYSTA alan hastaların %0.6’sında ve plasebo alan hastaların %1’inde gözlenmiştir.

BENLYSTA

tedavi

edilen

hastalarda

fırsatçı

enfeksiyonlar

bildirilmiştir.

Bazı

enfeksiyonlar şiddetli veya fataldir.

Lökopeni: Advers olay olarak bildirilen lökopeni insidansı, BENLYSTA alan grupta %4 ve

plasebo alan grupta %2 olarak belirlenmiştir.

Psikiyatrik hastalıklar: Uykusuzluk, BENLYSTA alan hastaların %7’sinde ve plasebo alan

hastaların %5’sinde görülmüştür. Depresyon, BENLYSTA ve plasebo alan hastaların sırasıyla

%5 ve %4’ünde bildirilmiştir.

Gastrointestinal hastalıklar: BENLYSTA ile tedavi edilen obez hastalar (VKİ >30 kg/m

plaseboya

göre ve normal beden

ağırlığı olan hastalar (VKİ ≥18.5 ila ≤30 kg/m

) ile

karşılaştırıldığında daha sık bulantı, kusma ve diyare oranları bildirmiştir. Obez hastalardaki

bu gastrointestinal olayların hiçbiri ciddi değildir.

Belimumab ile ilişkili klinik olarak önemli ve tedavinin sürekli olarak kesilmesini gerektiren

hipersensitivite reaksiyonu hastaların %0.4’ünde bildirilmiştir. Bu reaksiyonlar genellikle

infüzyon gününde gözlenmiştir ve çoklu ilaç alerji ya da önemli düzeyde hipersensitivite

reaksiyonu

öyküsü

olan

hastalarda

risk

artabilir.

Akut

hipersensitivite

reaksiyonlarının

başlamasının

infüzyondan

sonra

birkaç

saat

geciktiği,

uygun

tedavi

semptomların

düzelmesi ardından klinik olarak anlamlı reaksiyonların tekrarı gözlenmiştir.

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma

sonrası

şüpheli

ilaç

advers

reaksiyonlarının

raporlanması

büyük

önem

taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine

olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye

Farmakovijilans

Merkezi

(TÜFAM)’ne

bildirmeleri

gerekmektedir

(www.titck.gov.tr;

posta: tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99).

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Belimumab doz aşımına ilişkin sınırlı klinik deneyim bulunmaktadır. Doz aşımı ile ilgili

raporlanan advers reaksiyonlar belimumab için beklenenler ile birbirini tutmaktadır.

İnsanlarda 20 mg/kg’a kadar verilen 2 dozda 21 günlük infüzyon 1, 4 ya da 10 mg/kg dozlara

göre advers reaksiyon insidansı ve şiddetinde artışa yol açmamıştır.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Seçici immünsüpresif ilaçlar

ATC Kodu: L04AA26

Etki mekanizması

Tümör nekroz faktörü (TNF) ailesinin bir üyesi olan B Lenfosit Stimülatörü (BLyS, BAFF ve

TNFSF13

olarak

adlandırılır),

hücre

apoptozunu

baskılar

hücrelerinin

immünglobulin üreten plazma hücresine farklılaşmasını uyarır. BLyS SLE hastalarında aşırı

salgılanarak plazma BLyS düzeyinin yükselmesine yol açar. SLE hastalık aktivitesi (Lupus

Eritematoz

Ulusal

Değerlendirmesinde

Östrojen

Güvenliliği-Sistemik

Lupus

Eritematoz

Hastalık Aktivitesi İndeksi [SELENA-SLEDAI] ile değerlendirilen) ve plazma BLyS düzeyi

arasında güçlü bir ilişki vardır.

Belimumab tam olarak insan IgG1

monoklonal antikorudur ve özgün olarak çözünebilir

insan

Lenfosit

Stimülatörünü

bağlanarak

biyolojik

aktivitesini

baskılar.

Belimumab

doğrudan B hücresine bağlanmaz fakat B Lenfosit Stimülatörüne bağlanarak belimumab

otoreaktif B hücreleri de dahil olmak üzere B hücre sağkalımını baskılar ve B hücrelerinin

immünglobulin üreten plazma hücresine farklılaşmasını azaltır.

Farmakodinamik etki

Yükselmiş serum IgG ve anti-dsDNA antikorlarının düzeyinde 8 hafta kadar erken sürede

azalma

gözlenmiş

hafta

sürmüştür.

Başlangıçta

hipergamaglobulinemisi

olan

hastalarda

haftada

normal

düzeyin

saptandığı

hasta

oranı

belimumab

plasebo

tedavilerinde

sırasıyla

olmuştur.

Başlangıçta

anti-dsDNA

antikorları

olan

belimumab kullanan hastalarda düzey 8 hafta kadar erken zamanda düşmüş ve 52 hafta

sürmüştür; belimumab ile tedavi edilen hastaların %16’sında anti-dsDNA negatif bulunurken

bu oran plasebo kullanan hastalarda %7 olmuştur.

Başlangıçta kompleman düzeyi düşük hastalarda belimumab tedavisi 4 hafta kadar erken

zamanda kompleman artışına yol açmıştır ve bu artış sürmüştür. 52 haftada C3 ve C4 düzeyi

belimumab grubunda sırasıyla hastaların %38 ve %44’ünde; plasebo grubundaki hastaların

sırasıyla %17 ve %19’unda normal düzeye ulaşmıştır.

Belimumabın

hedefi

olan

BLyS,

hücresi

sağkalımı,

farklılaşması

proliferasyonu

açısından kritik bir sitokindir. Belimumab 52 haftada dolaşımdaki B hücre sayısını ve naif,

aktif, plazma ve SLE B hücresi gibi B hücresi alt tiplerini anlamlı derecede azaltmıştır. B

hücresi azalması 8 hafta kadar erken zamanda saptanmıştır. Başlangıçta artan bellek hücreleri

52 haftada yavaş biçimde başlangıç düzeyine inmiştir.

Uzun dönem kontrolsüz bir uzatma çalışmasında, B hücrelerindeki (naif, hafıza hücreleri,

aktive B hücreleri ve plazma hücreleri dahil) ve IgG düzeylerindeki değişiklikler, süregiden

intravenöz belimumab tedavisi alan hastalarda takip edilmiştir. Yedi buçuk yıllık (72 haftalık

ana çalışma dahil) tedavi sonrasında çeşitli B hücresi alt gruplarında; naif B hücrelerinde %87

medyan azalma, hafıza hücrelerinde %67, aktive B hücrelerinde %99 ve plazma hücrelerinde

%92 medyan azalma şeklinde önemli ölçüde ve sürekli azalma gözlenmiştir. Yaklaşık yedi

yıldan sonra IgG düzeyleri 400 mg/dL’nin altına inen hastaların %1.6’sının IgG düzeylerinde

%28 medyan düşüş izlenmiştir. Çalışma süresince rapor edilen advers reaksiyonların sıklığı

genellikle aynı kalmış veya düşmüştür.

İmmünojenite

Nötrleştirici

antikorlar

spesifik

olmayan

anti-ilaç

antikoru

(anti-drug

antibody-ADA)

açısından

yöntemin

hassasiyeti,

toplanan

örneklerde

etkin

maddenin

varlığı

sınırlanmaktadır. Bu nedenle, çalışma popülasyonunda nötrleştirici antikorların ve spesifik

olmayan anti-ilaç antikorunun gerçek sıklığı bilinmemektedir.

İki faz III çalışmada 10 mg/kg grubunda 563 hastanın 4’ünde (%0.7) ve 1 mg/kg grubunda

559 hastanın 27’sinde (%4.8) kalıcı anti-belimumab antikorları gelişmiştir. 10 mg/kg grup

için bildirilen sıklık yüksek ilaç konsantrasyonu nedeniyle tayin duyarlılığının düşük olmasına

bağlı olarak gerçek orandan düşük olabilir.

Faz III çalışmalarda persistant-pozitif hasta grupları arasında plasebo, 1 mg/kg ve 10 mg/kg

gruplarında sırasıyla 1/10 (%10), 2/27 (%7) ve 1/4 (%25) hastalar, dozun uygulandığı günde

infüzyon reaksiyonları yaşamıştır; bu infüzyon reaksiyonlarının hiçbiri ciddi değildir ve hafif

ila orta şiddetlidir. Anti-ilaç antikoru rapor edilen az sayıda hasta ciddi/şiddetli yan etkiler

bildirmiştir. Persistant-pozitif hastalar arasında infüzyon reaksiyonlarının oranları, plasebo

grubundaki ve 1 mg/kg ve 10 mg/kg gruplarındaki anti-ilaç antikoru negatif hastalardaki

sırasıyla 75/552 (%14), 78/523 (%15) ve 83/559 (%15) oranları ile benzer olmuştur.

Nötralize edici antikorlar belimumab 1 mg/kg grubunda üç hastada saptanmıştır. Bununla

birlikte anti-belimumab antikorları varlığı rölatif olarak yaygın değildir ve anti-belimumab

antikor

pozitifliği

olan

hasta

sayısının

olması

nedeniyle

belimumab

farmakokinetiği

üzerine immünjenitenin etkisi ile ilişkili olarak kesin bir sonuca varılamamaktadır.

5.2. Farmakokinetik özellikler

Genel özellikler

Emilim:

Belimumab

intravenöz

infüzyon

uygulanır.

Belimumabın

maksimum

serum

konsantrasyonu genel olarak infüzyon sırasında, kısa süre sonra veya infüzyon sonunda

gözlenmiştir. Maksimum serum konsantrasyonu 313 mikrogram/ml bulunmuştur.

Dağılım:

Belimumab dokulara dağılır ve toplam dağılım hacmi 5.29 litredir.

Biyotransformasyon:

Belimumab

proteindir

beklenen

metabolik

yolağı

proteolitik

enzimlerle

küçük

peptidlere

amino

asitlere

parçalanmasıdır.

Klasik

biyotransformasyon

çalışmaları

yürütülmemiştir.

Eliminasyon:

Serum belimumab konsantrasyonu iki açınımlı olarak azalır; dağılım yarı ömrü 1.75 gün ve

terminal yarı ömrü 19.4 gündür. Sistemik klerensi 215 ml/gün bulunmuştur.

Doğrusallık/doğrusal olmayan durum:

Veri bulunmamaktadır.

Hastalardaki karakteristik özellikler

Yaşlılar

Belimumab sınırlı sayıda yaşlı hastada çalışılmıştır. Çalışılan toplam SLE popülasyonunda

yaş belimumab maruziyetini etkilememiştir. Bununla birlikte 65 yaş ve üzerindeki az sayıda

hasta olması nedeniyle yaşın etkisi dışlanamaz.

Çocuklar ve ergenler

Pediyatrik hastalarda farmakokinetik veri bulunmamaktadır.

Renal yetmezlik

Renal

yetmezliğin

belimumab

farmakokinetiğine

etkisini

araştıran

resmi

çalışma

yürütülmemiştir. Klinik geliştirme sırasında belimumab az

sayıda

renal

yetmezliği olan

(kreatinin klerensi < 60 ml/dak., ve az sayıda kreatinin klerensi < 30 ml/dak. olan hasta) SLE

hastasında

uygulanmıştır.

Belimumab

klerensi

birlikte

proteinüri

(≥2

g/gün)

artmış

olmakla birlikte kreatinin klerensi azalmıştır; bu etkiler beklenen değişim aralığı içindedir. Bu

nedenle renal yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması önerilmez.

Hepatik yetmezlik

Hepatik

yetmezliğin

belimumab

farmakokinetiğine

etkisini

araştıran

resmi

çalışma

yürütülmemiştir. Belimumab gibi IgG1 molekülleri karaciğer dokusu ile sınırlı olmayan

proteolitik enzimlerle parçalanır; bu nedenle hepatik fonksiyon değişikliklerinin belimumab

eliminasyonunu etkilemesi mümkün değildir.

Vücut ağırlığı/VKİ

Ağırlığa göre normalize edilen belimumab dozu, normalin altı beden ağırlıklı olgularda (VKİ

<18.5) azalmış maruziyete ve obez olgularda (VKİ <30) artmış maruziyete neden olmaktadır.

Maruziyetteki

VKİ’ye

bağlı

değişiklikler,

etkililikte

karşılık

gelen

değişikliklere

açmamıştır. 10 mg/kg belimumab alan obez olgularda artmış maruziyet, plasebo alan obez

hastalar

karşılaştırıldığında,

ciddi

oranlarında

genel

artışa

neden

olmamıştır.

Ancak

obez

hastalarda

daha

yüksek

bulantı,

kusma

diyare

oranları

gözlenmiştir. Obez hastalardaki bu gastrointestinal olayların hiçbiri ciddi değildir.

Normalin altı beden ağırlığına sahip ya da obez olgularda herhangi bir doz ayarlaması

önerilmemektedir.

Diğer hasta özellikleri

Cinsiyet,

ırk

etnik

kökenin

belimumab

farmakokinetiği

üzerinde

anlamlı

etkisi

bulunmamaktadır.

Vücut

ağırlığı

etkisi

ağırlığa

göre

ayarlandığından

dikkate

alınmaktadır.

Klinik çalışmalar

Belimumabın etkililiği iki randomize, çift kör, plasebo kontrollü Faz III çalışmasında, 1

Amerikan

Romatoloji

Koleji

sınıflandırma

kriterlerine

göre

tanısı

konulmuş

1684

hastada değerlendirilmiştir. Çalışmaya alınan hastalarda tarama sırasında SELENA-SLEDAI

puanı ≥6 ve pozitif antinükleer antikor (ANA ya da anti-dsDNA) test sonuçları (ANA

titrasyonu

1:80

ve/veya

pozitif

anti-dsDNA

[≥30 U/ml])

tanımlanan

aktif

saptanmıştır. Hastalar aşağıdakileri (tek başına ya da kombinasyon halinde) içeren stabil SLE

rejimi (standart bakım) kullanıyordu: kortikosteroidler, anti-malaryal ilaçlar, NSAİİ ya da

diğer immünsüpresifler. Şiddetli aktif merkezi sinir sistemi SLE ya da şiddetli aktif lupus

nefriti olan, daha önce B hücre hedefli tedavi görmüş olan, önceki yıl başka bir biyolojik

araştırma ilacı kullanmış olan, HIV antikoru, hepatit B yüzey antijeni ya da hepatit C antikoru

pozitif olan hastalar çalışmaya alınmamıştır. İlk çalışma 76 ve ikinci çalışma 52 hafta süreli

olmakla birlikte iki çalışmanın tasarımı benzerdir. Her iki çalışmada 52 haftada primer

sonlanımlara sahiptir.

Çalışma 1 (HGS1006-C1056) esas olarak Kuzey Amerika ve Batı Avrupa’da yürütülmüştür.

Hastaların %70’i Beyaz, %14’ü Siyah, %13’ü Alaskalı ya da Kızılderili ve %3’ü Asya

kökenlidir. Geri planda kullanılan ilaçlar kortikosteriodler (%76), immünsüpresifler (%56) ve

anti-malaryal ilaçlardan (%63) oluşmuştur.

Çalışma

(HGS1006-C1057)

Güney

Amerika,

Doğu

Avrupa

Avustralya’da

yürütülmüştür. Hastaların %38’i Asyalı, %26’sı Beyaz, %32’si Alaskalı ya da Kızılderili,

%4’ü

Siyah/Afrika

kökenlidir.

Geri

planda

kullanılan

ilaçlar

kortikosteriodler

(%96),

immünsüpresifler (%42) ve anti-malaryal ilaçlardan (%67) oluşmuştur.

İki çalışmada da medyan hasta yaşı 37 (18 -73) olup hastaların çoğu (%94) kadındır. Tarama

sırasında

hastalar

SELENA-SLEDAI

puanı

(≤9

vs ≥

10),

proteinüri

düzeyi

(<

24 saat vs ≥ 2 g / 24 saat) ve ırka göre tabakalandırılmış ve daha sonra standart tedavilerine ek

olarak belimumab 1 mg/kg, belimumab 10 mg/kg

ya da plasebo tedavilerine randomize

edilmiştir. Çalışma ilacı 48 ya da 72 hafta boyunca, 28 gün ara ile 0,14 ve 28.günlerde 1

saatlik periyotta intravenöz yol ile uygulanmıştır.

Primer etkinlik sonlanım noktası bir birleşik sonlanım (SLE Yanıt veren indeksi) olup

başlangıca

göre

haftada

aşağıdaki

kriterlerin

birinin

karşılanması

olarak

tanımlanmıştır:

-SELENA-SLEDAI puanında ≥ 4 puan azalma

-Yeni bir BILAG (British Isles Lupus Assessment Group) - A organ tutulum puanı ya da iki

yeni BILAG B organ tutulum puanı olmaması

-Hekim Global Değerlendirme Puanında kötüleşme (< 0.30 puan artış) olmaması

SLE Yanıt veren İndeksi global hastalık aktivitesi azalmasının nesnel bir ölçümü olarak

SELENA-SLEDAI

puanını

kullanır;

BILAG

indeksi

özel

organ

sisteminde

anlamlı

kötüleşme olmamasını dikkate alır; PGA hastalık aktivitesindeki düzelmelerin hastanın genel

durumunu bozmadan sağlanmasını dikkate alır.

Belimumab her iki çalışmada da SLE Yanıt veren İndeksi ve SELENA-SLEDAI puanları

bileşenlerinde anlamlı düzelme sağlamıştır (Tablo 1).

Tablo 1: 52 Haftada Yanıt Oranı

Yanıt

Çalışma 1

Çalışma 2

Çalışma 1 ve 2

Havuz analizi

Plasebo

(n=275)

Belimumab

10mg/kg

(n=273)

Plasebo

(n=287)

Belimumab

10mg/kg

(n=290)

Plasebo

(n=562)

Belimumab

10mg/kg

(n=563)

SLE Yanıt

veren

indeksi

%33.8

%43.2

(P=0.021

%43.6

%57.6

(P=0.0006)

%38.8

%50.6

(P<0.0001)

SLE Yanıt veren indeksi bileşenleri

SELENA-

SLEDAI

azalma

gösteren

hasta oranı

%35.6

%46.9

(P=0.006

%46.0

%58.3

(P= 0.0024)

%40.9

%52.8

(P<0.0001)

BILAG

indeksinde

kötüleşme

olmayan

hasta oranı

%65.1

%69.2

(P=0.32)

%73.2

%81.4

(P=0.018)

%69.2

%75.5

(P=0.019)

kötüleşmesi

olmayan

hasta oranı

%62.9

%69.2

(P=0.13)

%69.3

%79.7

(P=0.0048)

%66.2

%74.6

(P=0.0017)

İki çalışmanın havuzlanmış verilerinin analizinde başlangıçta >7.5 mg/gün prednizon (ya da

eşdeğeri) kullanan hastalarda 40-52 hafta arasında prednizon (ya da eşdeğeri) dozunun en az

%25 azaltıldığı hasta oranı belimumab grubunda %17.9 ve plasebo grubunda %12.3 olmuştur

(P=0.0451).

SLE alevlenmeleri SELENA SLEDAI puanında yalnızca > 12 artış ile tetiklenen şiddetli

alevlenmeleri

dışlayan

Modifiye

SELENA

SLEDAI

Alevlenme

İndeksi

değerlendirilmiştir. Havuz analizinde ilk alevlenme medyan süresi belimumab grubunda

plaseboya göre uzamıştır (risk oranı= 0.84, P=0.012). 52 haftalık gözlemde şiddetli alevlenme

riski belimumab grubunda plasebo grubuna göre %36 azalmıştır (risk oranı= 0.64, P=0.0011).

Primer sonlanımın tek değişkenli ve çoklu değişkenli analizleri en fazla yararın SELENA

SLEDAI puanı ≥ 10 olan hastalar dahil olmak üzere başlangıçta hastalık aktivitesi yüksek

olan, hastalık aktivitesi kontrolü için steroide gereksinim duyan ve kompleman düzeyi düşük

olan hastalarda gözlendiğini saptamıştır.

Post-hoc analizler başlangıçta kompleman düzeyi düşük olan ve pozitif anti-dsDNA saptanan

hastalarda

yüksek

yanıt saptandığını

göstermiştir (Tablo 2).

Bu hastalardan %64.5’inde

başlangıçta SELENA SLEDAI puanı ≥10 bulunmuştur.

Tablo 2: Başlangıçta kompleman düzeyi düşük ve anti-dsDNA pozitif olan hastalar

Alt grup

Anti-dsDNA pozitif VE düşük

kompleman

Çalışma 1 ve Çalışma 2 havuz verisi

Plasebo

(n=287)

Belimumab

10 mg/kg

(n=305)

52 haftada SRI yanıt oranı (%)

Gözlenen tedavi farkı vs plasebo (%)

31.7

51.5 (p<0.0001)

19.8

52 haftada SRI yanıt oranı (kompleman ve anti-dsDNA

değişiklikleri dışında) (%)

Gözlenen tedavi farkı vs plasebo (%)

28.9

46.2 (p<0.0001)

17.3

52 haftada şiddetli alevlenmeler

Şiddetli alevlenme görülen hastalar (%)

Gözlenen tedavi farkı vs plasebo (%)

Şiddetli alevlenme zamanı [Risk oranı (%95 GA)]

29.6

19.0

10.6

0.61 (0.44, 0.85)

(p=0.0038)

40 – 52 hafta arasında başlangıçta ≤7.5 mg/gün

prednizon dozunda ≥%25 azalma* (%)

Gözlenen tedavi farkı vs plasebo (%)

(n=173)

12.1

(n=195)

18.5 (p=0.0964)

Başlangıca göre 52 haftada FACIT-yorgunluk puanında

düzelme (ortalama):

Gözlenen tedavi farkı vs plasebo (%)

1.99

4.21 (p=0.0048)

2.21

Çalışma 1

Plasebo

(n=131)

Belimumab

10 mg/kg

(n=134)

76 haftada SRI yanıt oranı (%)

Gözlenen tedavi farkı vs plasebo (%)

27.5

39.6

(p=0.0160)

12.1

* Başlangıçta prednizon dozu >7.5 mg/gün olan hastalar arasında

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

Klinik öncesi veriler tekrarlayan doz toksisitesi ve üreme toksisitesi çalışmalarında insanlar

için özel bir zarar saptamamıştır.

Maymunlarda intravenöz ve subkutan uygulama toksikolojik bulgu olmaksızın periferik

dolaşımda ve lenfoid dokuda B hücre sayısında beklenen azalmaya yol açmıştır.

Gebe sinomolgus maymunlarında yürütülen üreme çalışmalarında 21 haftaya dek iki hafta ara

intravenöz

150 mg/kg

(insandaki

maksimum

klinik

kullanımın

yaklaşık

katı)

uygulamada belimumab tedavisi maternal toksisite, gelişme toksisitesi ya da teratojenite

açısından dolaylı/dolaysız zararlı etkiye yol açmamıştır. Tedavi ile ilişkili bulgular anne ve

yenidoğanda geri dönüşlü B hücre azalması ve yenidoğanda IgM azalması ile sınırlı kalmıştır.

Belimumab tedavisi kesildikten sonra B hücre sayısı yetişkin maymunlarda yaklaşık bir yıl ve

yavrularda üç ayda düzelmiştir; IgM düzeyi altı ayda düzelmiştir.

Belimumab monoklonal bir antikor olduğundan genotoksisite çalışması

yürütülmemiştir.

Karsinojenite ya da fertilite ile ilgili çalışma da yürütülmemiştir.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Sitrik asit monohidrat

Sodyum sitrat dihidrat

Sukroz

Polisorbat 80

6.2. Geçimsizlikler

BENLYSTA %5 dekstroz ile geçimli değildir.

6.3. Raf ömrü

60 ay

6.4. Saklamaya yönelik özel uyarılar

Açılmamış flakon

2-8C

’de saklanmalıdır.

Dondurulmamalıdır.

Işıktan korunmalı ve orijinal kutusunda saklanmalıdır.

Hazırlanmış çözelti

Enjeksiyonluk

hazırlanıp,

0.9’luk

sodyum

klorür

(normal

serum

fizyolojik),

%0.45’lik sodyum klorür (yarı normal serum fizyolojik) veya laktatlı Ringer solüsyon ile

seyreltildikten sonra 2-8 C

’de 8 saate kadar stabil kalır. Direkt güneş ışığı ile temastan

korunmalıdır.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

Liyofilize toz olarak 400 mg belimumab içeren lateksiz silikonlu lastik tıpa ve flip-off conta

ile yalıtılmış 20 ml Tip 1 cam flakon.

İlaç koruyucusuz tek kullanımlık flakon halinde bulunur.

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Hazırlanması ve seyreltilmesi

Belimumab koruyucu içermez; bu nedenle hazırlanma ve seyreltilme işlemi aseptik koşullarda

yapılmalıdır.

Buzdolabından çıkarıldıktan sonra flakon 10-15 dakika oda sıcaklığında tutulmalıdır.

Sulandırarak hazırlama ve seyreltme işlemi sırasında flakon tıpasını delerken 21-25 gauge

iğne kullanılması tavsiye edilir.

BENLYSTA tek kullanımlık flakon 4.8 ml steril enjeksiyonluk su ile hazırlanmalıdır. Elde

edilen

konsantrasyon

mg/ml

olacaktır.

Köpük

oluşumunun

önlenmesi

için

steril

enjeksiyonluk su flakonu duvarına verilmelidir. Daha sonra toz dağılana dek 5 dakika

aralıklarla 60 saniye yavaşça döndürerek karıştırılır. Çalkalanmamalıdır.

Hazırlama işlemi genellikle steril su eklendikten sonra 10-15 dakikada tamamlanır fakat 30

dakikaya dek sürebilir. Hazırlanmış çözelti güneş ışığından korunmalıdır. Hazırlama işlemi

için mekanik karıştırıcı kullanıldığında hızı 500 rpm üzerinde olmamalı ve en fazla 30 dakika

karıştırılmalıdır.

Hazırlanmış çözelti mat, renksiz ya da açık sarı renkte ve partikülsüzdür. İçinde küçük hava

kabarcıkları olabilir.

Hazırlanmış ürün 250 ml %0.9’luk sodyum klorür (normal serum fizyolojik), 4.5 mg/ml

(%45)

sodyum

klorür

(yarı

normal

serum

fizyolojik)

veya

laktatlı

Ringer

solüsyon

seyreltilir. %5’lik dekstroz belimumab ile geçimli olmadığından kullanılmamalıdır.

250 ml serum fizyolojik infüzyon torbası ya da şişesinden hazırlanan BENLYSTA çözeltisi

hacmi kadar normal serum fizyolojik, yarı normal serum fizyolojik veya laktatlı Ringer

solüsyon çekilir ve atılır. Daha sonra hazırlanmış BENLYSTA çözeltisi infüzyon torbası ya

da şişesine eklenir. Karışması için yavaşça döndürülür. Flakondaki kullanılmamış çözeltiler

atılmalıdır.

Hazırlanmış

çözeltide

partikül

renk

değişikliği

gözlendiğinde

kullanılmamalıdır.

Hazırlanan çözelti hemen kullanılmadığında direkt güneş ışığı ile temastan korunmalı ve

2-8 °C’de saklanmalıdır. Seyreltilmiş çözelti 2-8 °C’de 8 saate kadar saklanabilir.

BENLYSTA çözeltisi hazırlanması ile infüzyonun sonlandırılmasına kadar 8 saatten uzun

süre geçmemelidir.

BENLYSTA infüzyonu bir saatte uygulanır.

BENLYSTA infüzyon yolu ile eşzamanlı olarak başka bir ilaç uygulanmamalıdır.

Belimumab ile polivinilklorür ya da polyolefin torbalar arasında geçimsizlik gözlenmemiştir.

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve

“Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelik”lerine uygun olarak imha edilmelidir.

7. RUHSAT SAHİBİ

GlaxoSmithKline İlaçları San. ve Tic. A.Ş.

Büyükdere Cad. No.173, 1.Levent Plaza, B Blok 34394 1.Levent/İstanbul

Tel: 0 212 339 44 00

Faks: 0 212 339 45 00

8. RUHSAT NUMARASI

2014/383

9. İLK RUHSAT TARİHİ / RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 07.05.2014

Ruhsat yenileme tarihi

10. KÜB’ÜN YENİLENME TARİHİ