BENEFIX

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • BENEFIX 1000 IU IV ENJEKSIYONLUK COZELTI ICIN TOZ VE COZUCU
 • Reçete türü:
 • Turuncu
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • BENEFIX 1000 IU IV ENJEKSIYONLUK COZELTI ICIN TOZ VE COZUCU
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • pıhtılaşma faktörü IX

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Pasif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699572270090
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 20-02-2018
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/12

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

▼ Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini

sağlayacaktır. Sağlık mesleği mensuplarının şüpheli advers reaksiyonları TÜFAM’a bildirmeleri

beklenmektedir. Bakınız Bölüm 4.8 Advers reaksiyonlar nasıl raporlanır?

1.

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

BENEFIX 250 IU IV enjeksiyonluk çözelti için toz ve çözücü

Steril

2.

KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:

Her flakon 250 IU nonakog alfa (rekombinant koagülasyon faktörü IX ) içerir.

Ambalaj içerisindeki 5 mL (% 0,234) sodyum klorür enjeksiyon çözeltisi ile hazırlanan çözeltinin

her mL’si yaklaşık 50 IU nonakog alfa içerir.

Yardımcı maddeler:

5 mL’lik çözücüsü 0,01 mg sodyum klorür içermektedir.

Yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız.

3.

FARMASÖTİK FORM

Enjeksiyonluk çözelti için toz ve çözücü

Flakon içerisinde yer alan toz, beyaz/hemen hemen beyaz renkte olup çözücü, berrak ve renksiz bir

çözeltidir.

Enjeksiyon için hazırlanan çözelti berrak ve renksizdir.

4.

KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

BENEFIX kanama olaylarını düzeltmek ya da önlemek için, acil durumlarda, cerrahi müdahale

olması gereken durumlarda Hemofili-B hastalarında, geçici olarak eksik olan pıhtılaşma faktörünün

yerine geçer.

BENEFIX tüm yaş grupları için kullanılabilir.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

BENEFIX tedavisi, hemofili tedavisinde deneyimli bir uzman doktor gözetiminde başlatılmalıdır.

Tedavinin izlenmesi

Tedavi süresince, uygulanacak doz ve tekrarlanan infüzyonların sıklığında yol gösterici olması için

faktör IX seviyelerinin uygun şekilde belirlenmesi tavsiye edilmektedir. Farklı yarılanma ömürleri

ve geri kazanımlarla, bireysel olarak faktör IX’a yanıtta hastalar çeşitlilik gösterebilir. Düşük veya

yüksek ağırlıklı hastalarda vücut ağırlığına göre doz ayarlaması gerekebilir. Özellikle majör cerrahi

müdahalelerde, replasman tedavisinin koagülasyon analizi (plazma faktör IX aktivitesi) ile kesin

sonuçlar alacak şekilde izlenmesi kaçınılmazdır.

Hastaların

örneklerinde

faktör

aktivitesinin

belirlenmesi

için

in

vitro

tromboplastin

zamanına (aPTT) dayanan tek aşamalı pıhtılaşma tayini kullanıldığında, miktar tayininde kullanılan

2/12

aPTT reaktifinin tipi ve referans standart; plazma faktör IX aktivitesi sonuçlarını belirgin olarak

etkileyebilir.

durum

özellikle

laboratuvar

ve/veya

tayinde

kullanılan

reaktif

değişirken

önemlidir.

Pozoloji/ uygulama sıklığı ve süresi

Replasman

tedavisinde

dozaj

tedavi

süresi,

faktör

eksikliğinin

şiddetine,

kanamanın

lokalizasyonu ve büyüklüğüne ve hastanın klinik durumuna bağlıdır.

Uygulanan faktör IX ünite sayısı, faktör IX ürünleriyle ilgili güncel WHO (Dünya Sağlık Örgütü)

standardına göre Uluslararası Ünite (IU) şeklinde ifade edilir. Plazmadaki faktör IX aktivitesi,

yüzde

(normal

insan

plazmasına

göre)

Uluslararası

Ünite

(plazmada

faktör

için

uluslararası bir standarda göre) olarak ifade edilir.

Bir Uluslararası Ünite (IU) miktarındaki faktör IX aktivitesi, bir mL normal insan plazmasındaki

faktör IX miktarına eşdeğerdir.

İhtiyaç anında tedavi

12 yaş ve üstündeki hastalarda, kilogram başına bir ünite faktör IX aktivitesinin dolaşımdaki faktör

IX düzeyini ortalama 0,8 IU/dL (0,4 ile 1,4 IU/dL aralığında) artırdığı göz önünde bulundurularak

gerekli olan BENEFIX dozunun hesaplaması yapılabilir.

Gerekli doz, aşağıdaki formül kullanılarak belirlenir:

Uygulanacak miktar ve uygulama sıklığı her bireysel durumda klinik etkililiğe yönelik olmalıdır.

Aşağıda belirtilen hemorajik olayların varlığı durumunda faktör IX aktivitesi, bu dönem için

belirtilen plazma aktivitesinin altına düşmemelidir (normalin %’si veya IU/dL olarak). Kanama

epizodları ve cerrahide dozun belirlenmesi için aşağıdaki tablo kullanılabilir:

Kanamanın derecesi/

Cerrahi prosedür türü

İstenilen Faktör IX düzeyi

(%) veya (IU/

)

Doz sıklığı (saat)/

Tedavi süresi (gün)

Kanama

Erken

evre

hemartroz,

içine

kanama

veya

oral

kanama

20-40

Her 24 saatte bir uygulama. Ağrı

kendini

gösteren

kanama

epizodu

düzelinceye

kadar

veya

iyileşme görülünceye kadar en az

1 gün.

Daha

yaygın

hemartroz,

içine kanama veya hematom

30-60

Ağrı

akut

hareket

kısıtlılığı

düzelinceye kadar 3-4 gün veya

daha uzun süreyle her 24 saatte

bir tekrarlanan infüzyon.

Yaşamı tehdit eden kanamalar

60-100

Tehlike geçinceye kadar her 8 ila

24 saatte bir tekrarlanan infüzyon.

Gerekli olan = vücut ağırlığı (kg)

istenilen faktör IX

gözlemlenen düzelmenin

faktör IX IU artışı (%) veya (IU/dl)

resiprokal değeri

sayısı

Örneğin: 0,8 IU/dl düzeyinde bir düzelme için:

Gerekli olan = vücut ağırlığı (kg)

istenilen faktör IX

1,3 IU/kg

faktör IX IU artışı (%) veya (IU/dL)

3/12

Cerrahi

Minör: diş çekimi dahil

Majör

30-60

80-100

(pre- ve postoperatif)

İyileşme görülünceye kadar en az

1 gün, her 24 saatte bir.

Yeterli

yara

iyileşmesi

görülünceye kadar her 8-24 saatte

tekrarlanan

infüzyon,

daha

sonra

(IU/dL)

arasında bir faktör IX aktivitesini

korumak için en az 7 gün süreyle

tedavi devamı.

Profilaksi

Şiddetli

hemofili

hastalarında

kanamaya

karşı

uzun

süreli

profilaksi

amacıyla

BENEFIX

uygulanabilir. Rutin sekonder profilaksi ile ilgili olarak yapılan bir klinik çalışmada, daha önce

tedavi edilmiş olan erişkin hastalar için ortalama doz, 3-4 günlük aralarla 40 IU/kg (13 ila 78 IU/kg

arasında) olmuştur.

Bazı durumlarda, özellikle daha genç hastalarda, daha kısa dozlama periyodları veya daha yüksek

dozlar gerekli olabilir.

Uygulama şekli:

BENEFIX, enjeksiyonluk liyofilize tozun ambalaj içerisinde, kullanıma hazır şırınga içinde bulunan

çözücü (% 0,234 sodyum klorür çözeltisi) ile hazırlanmasından sonra intravenöz (IV) enjeksiyon ile

uygulanır.

BENEFIX yavaş infüzyon hızıyla uygulanmalıdır. Vakaların çoğunda birkaç dakika boyunca en

fazla dakikada 4 mL düzeyinde bir infüzyon hızı kullanılmıştır. Uygulama hızı, hastanın kendini

rahat hissettiği düzeye göre belirlenmelidir.

Eğer

BENEFIX

uygulamasına

bağlı

olduğu

düşünülen

herhangi

şüpheli

hipersensitivite

reaksiyonu gelişirse, infüzyon hızı düşürülmeli veya infüzyon durdurulmalıdır (Bkz. Bölüm 4.4 ve

4.8).

Kırmızı kan hücrelerinin tüp/şırınga içerisinde aglünitasyonu

BENEFIX uygulaması sırasında tüp/şırınga içerisinde kırmızı kan hücrelerinin aglünitasyonu ile

ilgili

bildirimler

olmuştur.

gözlem

ilgili

herhangi

etki

rapor

edilmemiştir.

Aglünitasyon

olasılığını

indirgemek

için

tüpe

giren

miktarının

sınırlandırılması

önemlidir. Şırıngaya kan girmemelidir. Tüp/şırınga içerisinde kırmızı kan hücreleri aglünitasyonu

gözlemlenirse bu malzemelerin tümünü (tüp, şırınga ve BENEFIX çözeltisi) atınız ve uygulamayı

yeni bir paketle tekrarlayınız.

Sürekli infüzyon

BENEFIX’in sürekli infüzyon şeklinde kullanımı onaylanmamıştır ve önerilmemektedir. (Bkz

Bölüm 4.4 ve 6.6)

4/12

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Yeterli veri yoktur.

Pediyatrik popülasyon:

BENEFIX ile tedavi edilen 6 yaşından küçük hastalarda ihtiyaç anında tedavi ve cerrahi üzerine

sınırlı dökümantasyon vardır.

3-7 günlük intervallerde profilaksi için ortalama doz (± standart sapma) 63.7 (±19.1)’dir. Daha genç

hastalarda daha kısa doz aralığı veya daha yüksek doz gerekebilir. 22 değerlendirilebilir hastada

rutin profilaksi için Faktör IX tüketimi yıllık 4607 (±1849) IU/kg ve aylık 378 (±152) IU/kg’dır.

Uygun dozu ayarlayabilmek için, klinik endikasyon çerçevesinde faktör IX plazma aktivitesinin

yakın takibi ile birlikte; yarı ömür ve seviyedeki düzelme gibi farmakokinetik parametreler de

hesaplanmalıdır.

Geriyatrik popülasyon:

BENEFIX klinik çalışmalarında 65 yaş ve üzerindeki hasta sayısı, genç hastalardan farklı yanıt

verip vermediklerini belirlemek açısından yeterli değildir. BENEFIX alan her hastada olduğu gibi,

yaşlı bir hastada doz seçimi hastaya özel yapılmalıdır.

4.3. Kontrendikasyonlar

İlacın etkin maddesine veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı hassasiyet ve hamster

proteinlerine karşı bilinen alerjik reaksiyonların olması durumunda kullanılmamalıdır.

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Anafilaktik ve aşırı duyarlılık reaksiyonları

BENEFIX

alerjik

türde

aşırı

duyarlılık

reaksiyonları

görülebilir.

Ürün,

hamster

proteini

kalıntıları

içermektedir.

BENEFIX

dahil

faktör

ürünleri

yaşamı

tehdit

edebilen

anafilaktik/anafilaktoid reaksiyonlar görülmüştür. Hipersensitivite semptomları oluşursa, hastaların

acilen ürünü kullanmayı kesmeleri ve hekimleri ile iletişime geçmeleri tavsiye edilmelidir. Hastalar,

nefes alıp vermede zorluk, nefes darlığı, ödem, kabarıklıklar, genel ürtiker, kaşıntı, göğüste sıkışma

hissi, bronkospazm, laringospazm, hırıltılı solunum, hipotansiyon, bulanık görme ve anafilaksi gibi

aşırı duyarlılık reaksiyonlarının erken bulguları hakkında bilgilendirilmelidir.

Bazı vakalarda bu reaksiyonlar şiddetli anafilaksiye kadar ilerlemiştir. Şok tablosunun gelişmesi

halinde, şok tedavisi için geçerli olan standart tıbbi müdahaleler uygulanmalıdır. Şiddetli alerjik

reaksiyonlar görülmesi durumunda alternatif hemostatik tedavilerin uygulanması düşünülmelidir.

İnhibitörler

İnhibitörlerin oluşumu faktör IX içeren ürünleri almakta olan önceden tedavi görmüş hastalarda sık

rastlanılan bir durum değildir. Klinik çalışmalar sırasında BENEFIX ile tedavi edilmekte olan

önceden

tedavi

görmüş

hastada

klinik

açıdan

anlamlı,

yavaş

yanıt

veren

inhibitörün

gelişmesi ve rekombinant faktör IX’un antijenisitesi ile ilgili deneyimlerin halen kısıtlı olması

nedeniyle, BENEFIX ile tedavi görmekte olan hastalar faktör IX inhibitörlerinin gelişimi açısından

dikkatle

izlenmelidir;

inhibitörler,

uygun

biyolojik

testler

kullanılarak

Bethesda

Üniteleri

şeklinde titre edilmelidir.

Literatürde, faktör IX inhibitörünün ortaya çıkışı ile alerjik reaksiyonlar arasında bir korelasyonun

varlığını gösteren bildirimler söz konusudur. Bu nedenle alerjik reaksiyonlar görülen hastalar, bir

inhibitörün varlığı açısından değerlendirilmelidir. Faktör IX inhibitörü olan hastalarda, daha sonraki

5/12

faktör IX uygulamaları karşısında anafilaksi riski artmış olabilir. Bir hastanın faktör IX geninde

majör

delesyon

mutasyonlarının

bulunması

inhibitör

oluşum

riskinde

artış

akut

aşırı

duyarlılık

reaksiyonları

arasında

ilişkinin

varolabileceğini

düşündüren

bazı

bilgiler

mevcuttur. Faktör IX geninde majör delesyon mutasyonu olduğu bilinen hastalar, özellikle ürüne ilk

maruz kalma döneminde, akut aşırı duyarlılık reaksiyonlarına ilişkin belirti ve bulgularla ilgili

olarak yakından gözlemlenmelidir.

Faktör

IX konsantreleri ile alerjik reaksiyon riskinden dolayı faktör

IX’un ilk uygulamaları,

tedaviden

sorumlu

hekimin

takdirine

göre,

alerjik

reaksiyonlar

için

uygun

tıbbi

bakımın

sağlanabileceği yerlerde ve tıbbi gözetim altında yapılmalıdır.

Tromboz

Her ne kadar BENEFIX yalnızca faktör IX içeriyorsa da, tromboz ve dissemine intravasküler

koagülasyon (DIC) riski göz önünde bulundurulmalıdır. Faktör IX kompleks konsantrelerinin

kullanımı, geçmişte tromboembolik komplikasyonların gelişimiyle ilişkilendirildiği için fibrinoliz

bulguları olan hastalarda ve dissemine intravasküler koagülasyon (DIC) hastalarında faktör IX

içeren ürünlerin kullanımı, potansiyel olarak tehlikeli olabilir. Karaciğer hastalığı olanlarda, cerrahi

girişim sonrası uygulamalarda, yenidoğan bebeklerde veya trombotik fenomen ya da DIC riski

taşıyan hastalarda BENEFIX uygularken potansiyel tromboembolik komplikasyon riski nedeniyle,

uygun biyolojik testlerle birlikte trombotik ve tüketim koagülopatisinin erken bulguları için klinik

gözetim

uygulanmalıdır.

durumların

birinde

BENEFIX

tedavisinin

yararı,

komplikasyonların taşıdığı riske karşılık değerlendirilmelidir.

BENEFIX’i

sürekli

infüzyon

şeklinde

uygulama

ilgili

güvenlilik

etkililik

çalışmaları

yapılmamıştır. Pazarlama sonrası deneyimlerde, merkezi venöz kateterden sürekli infüzyon olarak

BENEFIX alan kritik durumlu yeni doğanlarda, hayatı tehdit eden superior vena cava (SCV)

sendromu dahil trombotik olaylar rapor edilmiştir.

Kardiyovasküler olaylar

Kardiyovasküler risk faktörleri olan hastalarda, Faktör IX ile replasman tedavisi kardiyovasküler

riski artırabilir.

Nefrotik sendrom

Faktör IX inhibitörü olan ve alerjik reaksiyon geçmişine sahip hemofili B hastalarında, immün

tolerans indüksiyonunu takiben girişimiyle nefrotik sendrom rapor edilmiştir. BENEFIX’in, immün

tolerans indüksiyonunda kullanımına ilişkin güvenlilik ve etkililik belirlenmemiştir.

Özel popülasyonlar

Devam

eden

klinik

çalışmalarda,

önceden

tedavi

edilmemiş

hastalarda

BENEFIX

tedavisi

konusunda yeterli veri elde edilememiştir.

Kullanım kaydı

Hasta ile tıbbi ürünün serisi arasındaki bağlantıyı sağlamak amacıyla, bir hastaya her BENEFIX

uygulanışında ürün ismi ve seri numarasının kaydedilmesi şiddetle önerilmektedir. Hastalar flakon

üzerinde bulunan çıkarılabilir etiketleri, günlüklerinde seri numarasını dökümante etmek için veya

yan etki bildirimi için kullanabilirler.

Bu ürünün 5 mL çözücüsü 0.01 mg sodyum ihtiva eder. BENEFIX’in her dozu 23 mg’dan daha az

sodyum ihtiva eder; yani esasında sodyum içermez.

6/12

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

İnsan koagülasyon faktör IX (rDNA) ürünleri ile diğer tıbbi ürünlerin herhangi bir etkileşimi rapor

edilmemiştir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Herhangi bir etkileşim çalışması yapılmamıştır.

Pediyatrik popülasyon:

Herhangi bir etkileşim çalışması yapılmamıştır.

4.6. Gebelik ve Laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik Kategorisi C.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Yeterli veri yoktur.

Gebelik dönemi

Hayvanlarda faktör IX ile üreme çalışmaları yapılmamıştır. Hemofili B’nin kadınlarda nadir olarak

görülmesi nedeniyle gebelikte faktör IX kullanımına ilişkin deneyim mevcut değildir. Bu nedenle

faktör IX hamilelikte, yalnızca gerçekten gerekiyor ise kullanılmalıdır.

BENEFIX gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Laktasyon dönemi

Nonakog alfanın insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir. Nonakog alfanın süt ile atılımı

hayvanlar üzerinde araştırılmamıştır. Emzirmenin durdurulup durdurulmayacağına ya da BENEFIX

tedavisinin durdurulup durdurulmayacağına/tedaviden kaçınılıp kaçınılmayacağına ilişkin karar

verilirken, emzirmenin çocuk açısından faydası ve BENEFIX tedavisinin emziren anne açısından

faydası dikkate alınmalıdır.

Üreme yeteneği /Fertilite

Üreme yeteneği ve fertilite ile ilgili herhangi bir çalışma yapılmamıştır.

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Farmakokinetik ve farmakodinamik profile ve bildirilen yan etkilere göre BENEFIX’in araç ve

makine kullanımı üzerine etkisi yoktur veya ihmal edilebilir düzeydedir.

4.8. İstenmeyen etkiler

Güvenlik profili özeti

Hipersensitivite veya alerjik reaksiyonlar (anjiyoödem, enjeksiyon yerinde yanma ve sızlama,

üşüme,

sıcak

basması,

genel

ürtiker,

baş

ağrısı,

kabarıklıklar,

hipotansiyon,

letarji,

bulantı,

tedirginlik, taşikardi, göğüste sıkışma, karıncalanma, kusma, hırıltılı solunum) gözlemlenmiştir ve

bazı vakalarda şiddetli anafilaksiye kadar (şok dahil) ilerleyebilir. Bazı durumlarda, bu reaksiyonlar

ciddi anafilaksiye ilerlemiştir, ve bunlar faktör IX inhibitörlerinin gelişimi ile yakın zamansal ilişki

içinde meydana gelmiştir (Bkz. Bölüm 4.4). Faktör IX inhibitörleri ile hemofili B hastalarında

immün tolerans indüksiyonu girişimini takiben ve alerjik reaksiyon hikayesi olanlarda nefrotik

sendrom rapor edilmiştir.

Çok seyrek olarak ilgili hipersensitivite reaksiyonları ile birlikte hamster proteinlerine karşı antikor

gelişimi gözlenmiştir.

7/12

Hemofili B hastaları faktör IX’a karşı nötralize edici antikorlar (inhibitörler) geliştirebilirler. Eğer

bu inhibitörler oluşursa, bu durum kendini yetersiz yanıt olarak gösterecektir. Bu durumlarda,

uzmanlaşmış bir hemofili merkezi ile irtibata geçilmesi önerilmektedir.

Faktör IX ürünlerinin uygulanmasını takiben tromboembolik olay gelişimi için potansiyel risk

bulunmaktadır (Bkz. Bölüm 4.4).

Yan etkilerin sıralanması

Aşağıda sıralanan yan etkiler MeDRA sistemi organ klasifikasyonuna göre verilmiştir. Listelenen

yan etkiler, önceden tedavi edilmiş hastaların klinik çalışmalarında rapor edilen ve pazarlama

sonrası deneyimlerde belirlenleri içermektedir. Sıklıklar toplu klinik çalışmalarda 224 hasta ile elde

edilen tüm sebeplere bağlı tedavi gerektiren yan etkilere dayanmaktadır.

Her sıklık gruplandırması içerisinde yer alan istenmeyen etkiler, azalan ciddiyet derecesine göre

sıralanmıştır.

İstenmeyen etkiler aşağıdaki kategorilere göre listelenmiştir:

Çok yaygın: ≥ 1/10; yaygın: ≥ 1/100 ila < 1/10; yaygın olmayan: ≥ 1/1.000 ila < 1/100;

seyrek: ≥ 1/10.000 ila < 1/1.000; çok seyrek: < 1/10.000; bilinmiyor: eldeki verilerden tahmin

edilemiyor.

Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar

Yaygın olmayan

: İnfüzyon bölgesinde selülit

Kan ve lenf sistemi hastalıkları

Yaygın olmayan

: Faktör IX inhibisyonu

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Yaygın

: Hipersensitivite

Bilinmiyor

: Anafilaktik reaksiyon*

Sinir sistemi hastalıkları

Çok yaygın

: Baş ağrısı

Yaygın : Baş dönmesi, tat duyusunda değişme

Yaygın olmayan : Tremor (titreme), somnolans (uykulu olma hali)

Göz hastalıkları

Yaygın olmayan : Göz bozukluğu

Kardiyak hastalıklar

Yaygın olmayan : Taşikardi

Vasküler hastalıklar

Yaygın

: Flebit, sıcak basması

Yaygın olmayan : Hipotansiyon

Bilinmiyor

: Superior vena cava (SVC) sendromu

*, derin ven trombozu*, tromboz*,

tromboflebit*

Solunum, göğüs hastalıkları ve mediastinal hastalıklar

Çok yaygın

: Öksürük

8/12

Gastrointestinal hastalıklar

Yaygın : Bulantı,kusma

Deri ve deri altı doku hastalıları

Yaygın : Döküntü

, ürtiker

Böbrek ve idrar yolu hastalıkları

Yaygın olmayan : Böbrek infarktı

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Çok yaygın

: Ateş

Yaygın

: Göğüs rahatsızlığı

, infüzyon bölgesi reaksiyonu

, infüzyon bölgesinde ağrı

Bilinmiyor

: Yetersiz terapötik yanıt*

Laboratuvar bulguları

Bilinmiyor

: Yetersiz faktör IX geri kazanımı

* Pazarlama sonrası bildirilen yan etki

Selülit dahil

: Düşük titreli geçici inhibitör oluşumu

: İlaca karşı aşırı duyarlılık, anjiyoödem, bronkospazm, hırıltılı solunum, dispne ve laringospazm

dahil

: Migren, sinüs baş ağrısı dahil

: Hareket eden skotom ve bulanık görme

: Artmış kalp atışı, sinüs taşikardi dahil

: Sıcak basması, sıcak hissetme, deride sıcaklık dahil

: Düşük kan basıncı dahil

: Merkezi venöz bir katater ile BENEFIX’i sürekli infüzyon olarak alan kritik derecede hasta

neonatlarda superior vena cava (SVC) sendromu

: Prodüktif öksürük dahil

: Maküler döküntü, papüler döküntü, makulopapüler döküntü dahil

: Hepatit C antikoru pozitif olan bir hastada BENEFIX dozundan 12 gün sonra bir kanama epizotu

gelişmiştir.

: Enjeksiyon bölgesinde ağrı, infüzyon bölgesinde rahatsızlık dahil

: İnfüzyon bölgesinde prurit, infüzyon bölgesinde eritem dahil

: Göğüs ağrısı ve göğüste sıkışma dahil

: Bu kelimesi kelimesine yazılmış bir terimdir.

Seçilmiş yan etkilerin açıklaması

Aşırı duyarlılık / alerji reaksiyonları

BENEFIX uygulaması ile ilişkili olduğu düşünülen herhangi bir şüpheli aşırı duyarlılık reaksiyonu

oluşursa Bkz. Bölüm 4.2 ve 4.4

İnhibitör gelişimi

Önceden

plazma

kaynaklı

ürünleri

almış

olan

BENEFIX

hastasından

(yalnızca

cerrahi

çalışmasına katılan 9 hasta dahil) 1’inde klinik açıdan anlamlı, yavaş yanıt veren bir inhibitör

saptanmıştır. Bu hastada, inhibitörde herhangi bir anamnestik artış veya anafilaksi olmaksızın

BENEFIX tedavisinin sürdürülmesi mümkün olmuştur (Bkz. Bölüm 4.4).

Pediyatrik popülasyon

Alerjik reaksiyonlar çocuklarda yetişkinlere oranla daha sık görülmüş olabilir.

9/12

Daha önceden tedavi almamış hastalardaki inhibitör insidansı konusunda yeterli veri yoktur. (Bkz.

Bölüm 5.1)

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandrma sonrası şüpheli ilaç advers reaksiyonlarının raporlanması büyük önem taşımaktadır.

Raporlama yapılması, ilacın yarar / risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine olanak sağlar. Sağlık

mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye Farmakovijilans Merkezi

(TUFAM)'ne bildirmeleri gerekmektedir (www.titck.gov.tr; e- posta: tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800

314 00 08; faks: 0 312 218 35 99)

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Rekombinant koagülasyon faktör IX ürünleri ile doz aşımı semptomları rapor edilmemiştir.

5.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup:

Antihemorajikler, Kan Koagülasyon Faktörleri

ATC kodu: B02BD04

BENEFIX, rekombinant koagülasyon faktörü IX (nonakog alfa) içerir. Rekombinant koagülasyon

faktörü IX, yaklaşık molekül ağırlığı 55,000 Dalton olan tek zincirli bir glikoproteindir ve K

vitaminine bağlı koagülasyon faktörlerinin serin proteaz familyasının bir üyesidir. Rekombinant

koagülasyon faktörü IX, endojen faktör IX’la karşılaştırılabilir yapısal ve işlevsel özelliklere sahip

olan DNA bazlı rekombinant bir terapötik proteindir.

Faktör

ekstrinsik

yolakta

faktör

VII/doku

faktörü

kompleksi

ile,

intrinsik

koagülasyon

yolağında ise faktör XIa ile aktive olur. Aktive olan faktör IX, aktive faktör VIII ile birlikte faktör

X’u aktive eder. Bu aktivasyonun sonucunda protrombin, trombin’e dönüşür. Trombin daha sonra

fibrinojeni fibrin’e dönüştürür ve pıhtı oluşumu gerçekleşir. Hemofili B hastalarında faktör IX

aktivitesi hiç yoktur veya büyük oranda azalmıştır ve bu nedenle replasman tedavisi gerekmektedir.

Farmakodinamik etki

Hemofili B, faktör IX düzeylerindeki azalmaya bağlı olarak ortaya çıkan, cinsiyete bağlı kalıtımsal

bir kan pıhtılaşma bozukluğudur ve spontan veya kaza ya da cerrahi travmalar sonucunda eklemler,

kaslar veya iç organlarda şiddetli kanamalara neden olur. Replasman tedavisi sayesinde plazma

faktör IX düzeyleri artmakta ve böylece, faktör eksikliği geçici olarak düzeltilerek kanama eğilimi

giderilmektedir.

Pediyatrik popülasyon

3090A1-301-WW no’lu çalışmanın etkililik analizinde, ihtiyaç anında tedavi almış ve kısa sürede

profilaksiye geçen 4 hasta dahil olmak üzere 22 değerlendirilebilir pediyatrik hasta baz alınmıştır.

İki hasta cerrahi müdahale görmüştür (sünnet ve port kateter yerleşimi). 25 değerlendirilebilir

hastanın güvenlilik analizi beklenen güvenlilik profilini yansıtmıştır. Kaydedilen tek ciddi advers

olay daha önce tedavi almamış tek hastada görülmüş olan hipersensitivite ve inhibitör gelişimidir.

İki

açık

etiketli

çalışmada

BENEFIX

haftada

IU/kg

dozda

güvenli

şekilde

uygulanmıştır. Ancak, ürünün yarılanma ömrü (

Bkz. Bölüm 5.2

) ve haftada bir kez uygulama için

sınırlı farmakokinetik veriler, ciddi hemofili B hastalarında uzun dönem profilaksi için genel olarak

bu uygulamanın önerilmesine izin vermemektedir.

10/12

5.2. Farmakokinetik özellikler

Genel özellikler

75 IU/kg lık bir dozda önceden tedavi görmüş 24 hastada (≥ 12 yıl) yapılan randomize, çaprazlama

bir farmakokinetik çalışmada % 0.234 sodyum klorür çözücüsü ile sulandırılan BENEFIX, önceden

piyasada

bulunan

BENEFIX

(steril

sulandırılan)

famakokinetik

olarak

eşdeğer

bulunmuştur.

olarak,

boyunca

BENEFIX’în

tekrarlayan

uygulamaları

sonrası

aynı

hastaların

23’ünde

farmakokinetik

parametreler

takip

edilmiş

değerlendirme

karşılaştırıldığında

farklılık

göstermemiştir.

Farmakokinetik

verilerin

özeti

Tablo

1’de

gösterilmiştir.

Tablo 1. Hemofili B’li önceden tedavi görmüş hastalarda başlangıç ve 6.ayda BENEFIX (75

IU/kg) için farmakokinetik parametre tahminleri

Parametre

Başlangıç n=24

Ortalama ± SS

ay n=23

Ortalama ± SS

maks

(IU/dL)

54.5 ± 15.0

57.3 ± 13.2

EAA (IU.saat/dL)

940 ± 237

923 ± 205

(sa)

22.4 ± 5.3

23.8 ± 6.5

CL (mL/saat/kg)

8.47 ± 2.12

8.54 ± 2.04

Geri

kazanım

(IU/kg

başına

IU/dL)

0.73 ± 0.20

0.76 ± 0.18

Kısaltmalar: EAA= Sıfırdan sonsuza kadar eğri altında kalan alan; C

maks

= Pik konsantrasyon; t

plazma eliminasyon yarılanma ömrü; CL= Klirens; SS=Standart sapma

Popülasyon farmakokinetik modeli 7 ay-60 yaş arasındaki 73 hastadan toplanan veriler kullanılarak

geliştirilmiştir. Final 2-kompartıman modeli kullanılarak tahmin edilen parametreler Tablo 2’de

gösterilmiştir.

İnfantlar ve çocuklar adölesan ve yetişkinlere nazaran daha yüksek klerense, daha büyük dağılım

hacmine, daha kısa yarılanma ömrüne ve daha az düzelmeye sahiptir. 6 yaşından küçük pediyatrik

hastalarda

saatin

ötesindeki

verilerin

eksikliğinden

dolayı

terminal

açık

biçimde

verilmemiştir.

Tablo

2.

Popülasyon

Farmakokinetik

Analizinden

tahmin

edilen

Bireysel

Farklılıklar

baz

alınarak Ortalama

SS Farmakokinetik Parametreleri

Yaş Grubu (yıl)

Infantlar

<2

Çocuklar

2-< 6

Çocuklar

6 - < 12

Adölesanlar

12 - < 18

Yetişkinler

18 -60

Gönüllü sayısı

Klerens

(mL/saat/kg)

13.1

13.1 ± 2.9

15.5

9.2 ± 2.3

8.0 ± 0.6

Kararlı

durum

dağılım

hacmi

(mL/kg)

257 ± 25

234 ± 49

225 ± 59

Eliminasyon

yarı ömrü (saat)

15.6

16.7 ± 1.9

16.3

21.5 ± 5.0

23.9 ± 4.5

Geri

kazanım

(IU/

IU/kg)

0.61

0.10

0.60 ± 0.08

0.47

0.69 ± 0.16

0.74 ± 0.20

11/12

Emilim:

Emilim, BENEFIX için geçerli değildir; sadece IV olarak uygulanmaktadır. Bu nedenle infüzyon

tamamlandığında

biyoyararlanım

tamdır.

BENEFIX

infüzyonunu

takiben

plazma

faktör

aktivitesi belirgin bir şekilde artmıştır; faktör IX aktivitesi tepe noktasına infüzyonu takiben hızlı bir

şekilde ulaşmıştır.

Dağılım:

İnfüzyonun sonunda, faktör IX aktivitesindeki azalma bi-fazik dağılım karakteristiği göstermiştir.

Başlangıç fazında aktivite, ekstravasküler alana hızlı ancak sınırlı dağılımla uyumlu olacak şekilde

düşmüştür. Ortalama kararlı durum dağılım hacmi (V

) 200 mL/kg’dır, ki bu da toplam vücut

sıvısının (600 mL/kg) yaklaşık üçte birine karşılık gelmektedir.

Biyotransformasyon:

Geçerli değildir.

Eliminasyon:

BENEFIX uygulamasının ardından FIX:C (Faktör IX konsantrasyon)’nin ortalama (± standart

sapma) klerensi 8.3 + 2.3 mL/sa/kg olmuştur. FIX:C’nin klerensinde doz bağımlı bir değişim

görülmemiştir. Eliminasyonun terminal fazı boyunca; FIX:C hızındaki azalma oranı 19.3 ± 5 saat

(ortalama±standart sapma) ortalamaya sahip başlangıç fazından daha yavaştı.

Doğrusallık / Doğrusal olmayan durum:

FIX:C EAA değeri BENEFIX uygulamasının ardından, artan dozlarda dozla orantılı olacak şekilde

yükselmiştir. 60 ay boyunca tekrarlanan BENEFIX uygulamalarından sonra FIX:C farmakokinetiği

başlangıçtaki

farmakokinetik

değerlendirme

kıyaslanabilir

olmuştur,

FIX:C

farmakokinetiğinde zamana bağlı değişim olmadığını göstermektedir.

Plazma kaynaklı faktör IX’a kıyasla BENEFIX uygulandığında FIX:C % 28 daha düşük düzelme

oranı belirlenmiştir. FIX:C’nin farmakokinetik parametreleri, replasman ürünlerinin farklı türlerde

tek ve çoklu intravenöz dozlarından sonra da belirlenmiştir. BENEFIX’ten sonra FIX:C’nin FIX:C

plazma kaynaklı faktör IX ile karşılaştırıldığı çalışmalarda elde edilen farmakokinetik parametreler,

insanlarda yapılan çalışmalarda elde edilenlere benzer bulunmuştur.

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

Klasik genotoksisite çalışmalarına dayalı klinik dışı veriler, insanlarda özel herhangi bir tehlikenin

varlığını göstermemiştir.

Karsinojenite, fertilitede bozulma ve fetal gelişim ile ilgili herhangi bir araştırma yapılmamıştır.

6.

FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Sukroz

Glisin

L-Histidin

Polisorbat 80

Sodyum klorür çözeltisi

6.2. Geçimsizlikler

Geçimsizlik çalışmaları yapılmadığından bu ürün başka tıbbi ürünler ile karıştırılmamalıdır. Sadece

ambalaj içerisinde bulunan infüzyon seti kullanılmalıdır. Bazı infüzyon aletlerinin iç yüzeylerine

insan koagülasyon faktör IX’un adsorpsiyonu nedeniyle tedavi başarısızlığı görülebilir.

12/12

6.3. Raf ömrü

BENEFIX’in raf ömrü 24 aydır.

Kullanıma hazırlanmış olan ilaç hemen kullanılmalıdır; ilaç, hazırlandıktan sonra en fazla 3 saat

içinde kullanılabilir. 25ºC’ye kadar olan sıcaklıklarda 3 saat süreyle kimyasal ve fiziksel açıdan

stabildir.

sürenin

bitiminde

ilaç,

tekrar

buzdolabına

konulmamalıdır,

kullanılmalı

atılmalıdır.

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

BENEFIX 2-8°C arasında veya 30°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalı ve taşınmalıdır.

Dondurulmamalıdır.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

Bir tıpa (klorobutil) ve “flip-off” mühürlü (aluminyum) 10 mL’lik flakonda (tip 1 cam) 250 IU toz,

piston (bromobutil) ve bir kapak (bromobutil) içeren kullanıma hazır şırınga (tip 1 cam) içerisinde 5

mL berrak renksiz çözücü, steril flakon adaptör rekonstitüsyon aleti, steril bir infüzyon seti, 2 adet

alkollü ped, bir flaster ve bir gazlı bez ile birlikte sunulur.

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve

“Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelik”lerine uygun olarak imha edilmelidir.

7.

RUHSAT SAHİBİ

Pfizer PFE İlaçları Anonim Şirketi

34347 Ortaköy - İSTANBUL

Tel.: 0 212 310 70 00

Faks.: 0 212 310 70 58

8.

RUHSAT NUMARASI

2014/443

9.

İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 26.05.2014

Ruhsat yenileme tarihi:

10. KÜB’ÜN YENİLENME TARİHİ