BEMIKS

Genel Bilgiler

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • BEMIKS C 30 FILM TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • vitamin c, vitamin b-kompleks

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699809090019
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 08-03-2016
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

BEMİKSCfilm tablet

Ağızdanalınır.

Etkin madde:Her bir filmtablet şunları içerir.

Vitamin B

1 25mg

Vitamin B

2 10mg

Vitamin B

6 10mg

Vitamin B

12 30mcg

Vitamin C 100mg

Kalsiyumpantotenat 25mg

Nikotinamid 100mg

Biotin 0.15mg

Folik asit 1.5mg

Yardımcımaddeler:Ludipress(laktozmonohidrat),mikrokristalinselüloz(avicelPH101),

kollidonVA64,koloidalsusuzsilika(Aerosil),magnezyumstearat,Opadry200

(200F230002).

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünkü siziniçin önemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanmatalimatınısaklayınız. Daha sonra tekrarokumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveya düşükdoz kullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1.BEMİKSCnedirve ne için kullanılır?

2.BEMİKSC’yikullanmadan öncedikkatedilmesi gerekenler

3.BEMİKSCnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkilernelerdir?

5.BEMİKSC’ninsaklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1.BEMİKSCnedir vene içinkullanılır?

BEMİKSC,Vitamin C ile kombine Vitamin B-Kompleksidir ve30 filmtabletlik blister

ambalajlarda sunulmaktadır.

BEMİKSCfilmtabletiçerdiğivitaminlerineksikliğininönlenmesiveyerinekonması

amacıyla kullanılır.

2.BEMİKSC'yikullanmadan öncedikkat edilmesi gerekenler

BEMİKSC’yiaşağıdaki durumlardaKULLANMAYINIZ

Bileşimindekimaddelerdenherhangibirinekarşıöncedenoluşmuşaşırıduyarlılık

durumlarında kullanmayınız.

Alerjiksenizyadaalerjikolduğunuzudüşünüyorsanız,kullanmadanöncehekiminizi

bilgilendiriniz.

BEMİKSC’yiaşağıdaki durumlardaDİKKATLİ KULLANINIZ

Görme sinirinin iltihabı durumlarında B

vitaminikullanılmamalıdır.

BEMİKSC,B

vitaminieksikliğinebağlıgözlenenkansızlıkdurumlarınıntedavisiamacıyla

kullanılmamalıdır.B

vitaminiomuriliğinharabiyetbulgularınımaskeleyebildiğindentam

teşhis konmadan kullanılmamalıdır.

BEMİKSC'ninyüksekdozlardaalındığındaetkileriveyanetkilerindeartışa

(hipervitaminoza)yolaçabileceğiunutulmamalıdır.

vitaminiidrarın koyusarırenk almasına neden olabilir.

"Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız"

BEMİKSC’ninyiyecekve içecekilekullanılması

BEMİKSC’nin yiyecekve içeceklerle etkileşmesibeklenmemektedir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

BEMİKSCgebelikte sadece gerekliolduğunda kullanılmalıdır.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

BEMİKSC,annesütünegeçer.B

vitaminiannedesütoluşumunubozabilmektedir.Eğer

bebeğinizi emziriyorsanız BEMİKS C kullanmadan önce doktorunuzilegörüşmelisiniz.

Emzirme döneminde kullanıldığındabebek için risk minimaldir.

Araç ve makinekullanımı

BEMİKSC’nin araç vemakinekullanmayeteneği üzerindebilinen biretkisiyoktur.

BEMİKSC’niniçeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Butıbbiürünlaktoziçerir.Dahaöncebazışekerlerekarşıintoleransınız(dayanıksızlığınız)

olduğu söylenmişse, bu ilacı kullanmamalısınız.

Butıbbiürünhertablette1mmol(23mg)’dandahaazsodyumiçerir;yaniesasında“sodyum

içermez”.

Diğerilaçlar ilebirliktekullanımı

Doğumkontrolilaçları,B

Ve Cvitaminigereksiniminiartırabilir.

Paraaminosalisilikasit(veremtedavisindekullanılanbirilaç)ileuzunsürelitedavive

kolşisintedavisi(eklemağrılarındakullanılır)B

vitaminininemiliminiazaltır.Ülser

tedavisindekullanılan bir takımilaçlar (omeprazol, simetidin, ranitidin)B

emilimini etkiler.

vitamini5mggibiçokdüşükdozlardadahiParkinsonhastalığınıntedavisindekullanılan

birilaçolanlevodopanınetkisiniazaltabilmektedir.BunedenleParkinsonhastalığıtedavisi

gören hastalarda kullanılmamalıdır.

vitamini, Erlich reaktifi ile ürobilinojen tayininde yanlış sonuç verebilir.

Piridoksin fenitoin metabolizmasınıartırır, fenitoin konsantrasyonunu düşürür.

Doktorunuzun diğer hastalıklarınız ya da alerjilerinizden haberdar olduğundan emin olunuz.

Gelecekte herhangi birtıbbı sorun nedeniyle birdoktoradanışmanızgerektiğinde BEMİKS C

tedavisi kullanmış olduğunuzu söyleyiniz.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınızise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgiveriniz.

3.BEMİKSCnasılkullanılır?

Uygunkullanımve doz/uygulamasıklığı için talimatlar:

Yetişkinlerve 9 yaş üstüçocuklarda:

Profilaksi (önleme)amacıyla günde1 tablet, tedavi amacıyla günde 2-3 tablet

Uygulama yolu ve metodu:

Ağızdanalınır.Tabletleribütün olarak yutunuz.

İlaçlarıdaima doktorunuzun söylediği gibialınız.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

Doktor tarafından önerilmedikçe9 yaş altıçocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılardakullanımı:

Bu grup hastalar üzerine veribulunmamaktadır.

Özel kullanımdurumları:

Böbrek/karaciğeryetmezliği:

Böbrek/karaciğer yetmezliğiolan hastalar üzerine veri bulunmamaktadır.

EğerBEMİKSC'ninetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanızgerekenden daha fazlaBEMİKSCkullandıysanız

BEMİKSC’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanız,birdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

BEMİKSC'yikullanmayı unutursanız

Anımsaranımsamazhemenbirtabletalınız.Birsonrakidozunzamanıgelmişise,budozu

olmasıgerektiği şekilde kullanın.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

BEMİKSCiletedavisonlandırıldığındakioluşabileceketkiler

BEMİKSCtedavisi sonlandırıldığında, herhangibirolumsuz etkioluşmasıbeklenmez.

4. Olası yanetkilernelerdir?

TümilaçlargibiBEMİKSC'niniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Aşağıdalistelenenyanetkileralttayatanbirhastalıktanveyabirliktekullanılanilaçlardanda

kaynaklanıyor olabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,BEMİKSCkullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuzabildirinizveya size enyakın hastanenin acilbölümüne başvurunuz:

Eller,ayaklar,bilekler,yüz,dudaklarınşişmesiyadaözellikleağızveyaboğazın

yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmelerinde.

İlacıaldıktankısabirsüresonrakaşıntı,döküntü,deridekızarıklık,hırıltılınefes,kan

basıncında düşme veya bayılma olursa:

Bunların hepsi çok ciddiyan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcutise, sizin BEMİKS C'ye karşı ciddialerjiniz vardemektir.

Acil tıbbimüdahaleye Veya hastaneye yatırılmanızagerekolabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsioldukça seyrek görülür.

Diğeryan etkiler aşağıdaki kategorilerdegösterildiğişekildesınıflandırılmıştır:

Çok yaygın:10 hastanınenazbirinde görülebilir.

Yaygın:10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanınbirindenfazlagörülebilir.

Yaygın olmayan:100 hastanın birindenaz, fakat1.000 hastanın birindenfazlagörülebilir.

Seyrek:1.000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birindenfazlagörülebilir.

Çok seyrek:10.000 hastanın birindenaz görülebilir.

Bilinmiyor:Eldekiverilerden hareketletahmin edilemiyor.

Bilinmiyor:

Alerjik deridöküntüsü

Mukozada(Bazıorganlarıniçyüzeyinikaplayanvesalgıüretendokutabakası)

gözlenen ülserler (yara)

Sıcaklık hissi

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveya eczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanmatalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumunda,hekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileri www.titck.gov.tr sitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunutıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)’nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliği hakkındadaha fazlabilgiedinilmesine katkısağlamış olacaksınız.

5.BEMİKSC'ninsaklanması

BEMİKSC’yiçocukların göremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C’nin altındakiodasıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarakkullanınız.

AmbalajdakisonkullanmatarihindensonraBEMİKSC’yikullanmayınız

/sonkullanma

tarihinden önce kullanınız.

Eğer üründeve/veyaambalajında bozukluklar fark edersenizBEMİKSC’yi kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

Sanofi SağlıkÜrünleri Ltd. Şti.

Büyükdere Cad. No:193 Levent

34394 Şişli-İstanbul

Tel:0 212 339 10 00

Faks:0 212339 10 89

Üretimyeri:

Zentiva Sağlık ÜrünleriSan. ve Tic. A.Ş.

Büyükkarıştıran 39780,Lüleburgaz-Kırklareli

Bu kullanmatalimatı.tarihindeonaylanmıştır.