BEMIKS FILM TABLET, 30 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • BEMIKS FILM TABLET, 30 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • BEMIKS FILM TABLET, 30 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • vitamin b-kompleksi, diğer kombinasyonlar

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 2015/377
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 13-05-2015
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLAN]\{A

TALİN,IATI

BEN{IKS filnı

tablet

Ağızdan

uygulaııır.

Elkiıı

ıııodde.'Her

filnı

tablette

nıg

tiaıııiıı

(Bı),2

ıı'ıg

riboflavin

(B2),

ıng

piridoksin

(86).20

ıııg ııiasiııaıııid.3

ı'ııikrogranı

vitaniiıı

B12.2.5

ıng

fblik

asit ve

nıg

kalsi1,ııni

pantoteılat

Yardınıcı

ıııcıclıleler:

Lııdipress

(laktoz

nıoı-ıol-ıidrat),

Kollidon

64. Magııez5,ı.ıııı

Stearat,

200F230002

Kullanma

Talimatında:

BEMİKS

ııedir

içiıı

kullaııılır?

BEMİKS'i

kullannıaıIan

önce

clİkkat

etlİlnıesi

gerekeııIer

BEMİKS

ııasıI

kullgnıIır?

olası

yaıı

elkİler

nelerdir?

EMİKS'

ıı

soklo

ıııcısı

Başlıkları

almaktadır.

BEMİKS

nedir

için

kullanılır?

BEMiKS,

tablette

etkin

madde

olarak

ıng

tiaınin

(Bı),2

ıng riboflavin

(B2),2

nıg

piridoksin

(86),

mg niasiııaınid,

ınikrograın

vitaııin Bp,

ıng

folik

asit

ıng

kalsiyum

pantotenat

içerir.

filın

tabletlik

aınbalajlarda

kullanıma

sunulmuştur.

BEMiKS

filıır

tablet,

içerdiği

vitaminlerin

eksikliğiniıı

öırlennıesi ve

yerine

konması

amacıyla

kullanılır

BEN{iKs

kullanmadan

önce

dikkat

edilmesi

gerekenler

BEMİKS'i

aşağıdaki

durumlarda

KULLANMAYINIZ

Eğer;

BEMiKS

içindeki

lrerlıangi

ııraddeye karşı

aleıjiniz

varsa

Bız

vitanıiııi

görıne

siniri iltihabında

(optik

nörit)

kullaııılmamalıdır

BEI\{iKS'i

aşağıdaki

durumlarda

ıixruıLi

KULLANINIZ

Haınile

iseniz

Eırıziriyo[Sanlz.

Bzvitaırıini

idrarın koyu

sarı

renk

alıııasına ııedeıı

olabilir.

Bız

vitanıini

eksikliğiııe

bağlı

gelişeıı

kansızlık

lrastalıklarında

(peınisiyöz

anemi,

ırıegaloblastik

aneııri) tedavi

amacıyla

kullanılıı-ıaııalıdır.

ilacı

kullanmaya

başlaıııadan

öırce

KULLAN\{A

oku;,unuz,

çüııkü

sizin için öneınli

bilgiler

içermektedir.

Bıı

kııllanıııa

laliıııalıııı

sa]claıııııız.

Dalıcı Sonra

lelrı'ar

okıııııaya

ilıtiyaç dıı1ıalıilirsiniz.

Eğer ilaııe soı'ıılaı"ıııız

olııı'sa,

liil.fen

dolctorııııııza

veya

eczoclntza

daııışıııız.

Bıı

ilaÇ

kişisel

olaralr .ıizin

için

reÇeıe

edilnıiştir,

haşkalarına

ı,eııııeviııi:.

Bıı

ilacııı

kııllanııııı

sıra.çıııda,

dokıora

veya hastatıeye

giıtiğiııizde

dokıoı"ıtnı.ıZl

bıı

ilacı

lrıı

andı

ğı

qıi

Bıı

laliıııalta

ııazılaıılarQ

Cıynen

uyunılz.

İlaç'

hakkında

size

önerileıı

dozun

dışında

TINI

dikkatlice

ııIZ

Bıı

vitaıııiııi

oıırtlrilikteki

bozuklukların

belirtilerini

bozuklrıklarlııda

kesiır

taırı

koııulnıadaıı

kullanılmanralıdır

gizleyebileceğiırden,

oıııı.ırilik

BEI\{IKS

'in 1,in.*

içecek

kullanılnıası

Veri

bı.ılı"ıııı-ııaırraktadır.

Hamilelik

jlacı

kııllcııııncıılcııı

öııce

clolrloı'ı!ı7ıtZCl

|)e1,0

eczı(:Iıııza

daııışıııız

Tcclcıı,iııiz sırcısınclcı

lıaıııila

oldıığıııııı;ıı

.faı'kecleı'seııiz

heıııeıı

clolıloı'ıııııızQ

ve)|Q

eC:(lcItlt;(I

clcıııış

ıı

ız.

Eınzirme

İ l

kıı

ıı

ııı

ıı

ı'ı

vel)a

ıı

ıı

BEMiKS,

anne

sütüııe

geçlnektedir.

vitamini

aırnede

süt

oluşuınrınu

bozabilınektedir

Eğer bebeğinizi

eınziriyorsanlz

BEMiKS

kullanırradan

önce doktorunuz

görüşmelisiniz

Eııızirme

döıreminde

kullanıldığında

bebek

için risk

nıinilrıaldir.

Araç

makİne

kullanlmı

Araç

makine

kullanımına

etkisi

konusunda

veri

bulunmanraktadır.

BEN4İKS'in

içeriğinde

bulunan

bazl

yardımcı

maddeler hakkında

önemli

bilgiler

tıbbi

ürün laktoz içerir. Daha

önce

bazı

şekerlere

karşı

intoleraıısınız

(dayanıksızlığınız)

olduğu

söylenııişse,

ilacı

kullanırrama1ısıırız.

Diğer ilaçIar

lıirlikte

kullanımı

Parkinson hastalığl

tedavisiırde

kulllaı-ıılaıi

levodopa

adııidaki ilacı

kullanıyorsalrlz

BEMIKS

ilacın

etkisini

azaltab1lir.

Doğuıır kontrol

ilaçları'

piridoksin

vitamiıri

gereksiniııini

artırabilir.

Paraamino

salisilik

asit

(verem

tedavisiırde

kullanılan

ilaç)

uzun

süreli tedavi

kolşisin

tedavisi

(eklem

ağrı1arında

kullanılır)

vitaıniırinin

eınilimini

azaltır.

Ülser

tedavisiııde

kullaırılan

takım ilaçlar

(oııeprazol,

sinretidiıı, ranitidiır)

eıııilimiııi

etkiler.

vitaınini,

Erliclı

reaktifi ile

tirobilinojeıı

tayininde

yaıılış

Sonuç

verebilir.

Piridoksin feııitoin

nıetabo1iznıaSını

artırır,

fenitoin konsaııtrasyonunu

düşürür

Eğer

ı'eçeteli

1ıq

reçete.siz

lıerhangi

ilacı

şıı

aııda

kııllaıı\,orsanlz

veya

soıı

zaıııaıılarda

kılIIaııdıııız

ise lti|fen

doktorııııııza

veya

eczaclnuo

bunlar lıakkında

bilgi

ı,eriniz.

BEMİKS

nasıI

kullanılır?

Uygun

kullanım

dozluygulama

sıklığl

için talinratlar:

Yetişkinler

(yaşlılar

dahil) ve

yaşından

büyük

çocuklar.'

Günde

tablet.

Uygulama

yolu

metodu:

Ağızdan

kullanılır.

ilacı

daiıııa

doktorrınuzun

söylediği

gibi

kı.ıllaıııırız

Tabletleri

bütün

olarak

yutuıluZ.

Değişik

yaş

grupları:

Çocuklarda

kullanıını:

yaşıııdan

ktiçıik

çocuklarda

kullaııı]ıııası

öııerilıı-ıez.

YaşIılarda

kuIIanımı:

Yetişkinlerdeki

kullaııılır

ozel

kullanıın

duruırıları:

Böbrek/karaciğer

yetmezliği

Veri

buluırııraııraktadır.

Eğeı' BEMİKS'iıı

etkisiniıı

çolr

giiçliİ

velıcı

zcı\,ı/'

olduğııııcı

c]cıir

izleııiıııiııiz

ı;cıı.

doktorıınıız

Ve1ıc1

gç'orrııız

ile koıııışıııııız.

Kullanmanız

gerekenden

dalıa fazla

BEMİKS

kuııandıysanız

BEMİKS'daıı

kullaıııııaııız

gerelreııden

.fa:lasıııı

liııllqıııııışSanlz,

biı'

cloktor

ııe)ıcı

eczocı

koııtışıııııız.

BE]\{IKS'i

kulIanmayı

unutursanız

Uııııtıılaıı

dozları

deııgelenıelr

için

çif|

alıııa],ıııız.

BEMİKS

ile tedavi

sonlandırıldığındaki

oluşabilecek

etkiler

Herhangi

oluııısuz

etki

beklenııez.

Olası

1,an

etkiler nelerdir?

Tünr

ilaçlar gibi

BEMiKS'in

içeriğindc

bulunan ırraddelere

duyarlı olan kişilerde yan

etkiler

olabilir.

etkileriıı

talıırrin

edilen

gönilıııe

sıklıkları:

Çok

yaygın:

hastanın

birinde

görülebilir.

Yaygın:

hastanııı

birinden

fakat

hastanlıı

birinden

fazla

görülebilir.

Yaygın

olııayaır:

lrastanın

birinden

az' fakal l.000

lıastanın

birinden

fazla

görtilebilir.

Seyrek:

.000

hastanıır

birinden

görülebilir

fakat

l0.000

hastanın

birinden

fazla

görülebilir.

Çok

seyrek: 10.000lrastanın

birinden

görülebilir'

Bilinıııiyor:

Eldeki

verilerden lıareketle

sıklık

derecesi

tahnıiıı

edilemiyor

Bilinmiyor:

-Aleıjik

deri döküııtüsü,

ağız

burunda

yaralar

(ıııukozal

ülserasyonlar)

Sıcaklık

hissi

Eğeı'

bıı

lcııllqııııııı

taliıııatıııdcı

bahsi

geçn1q)en

lıerhangi

biı'

),(]n

elki ile

karşılaşırsalıE

dolılorıııııızu

veya

eczactı'ılZı

bilgilendiriniz.

Yan etkilerin

raporlaııınası

Kullanrı-ıa

talimatında

alan

veya

almayan herhaııgi

etki

meydana

gelınesi

duruıı-luııda,

hekinriniz,

eczac|nlz veya

lıenrşireııiz

konuşuıruz.

Ayrıca

karşılaştığın:z

etkileri

rvu,u,.titck.gor,.tr

sitesiıide

aları

"ilaç

Yan Etki

Bildiriıııi''

ikoııtıl-ıu

tlklayarak

0 800

numarall yan

etkibildirinı

hattını

arayarak

Türkiye Farınakovijilans

Merkezi

(TÜFAM)'ııe

bildiriııiz.

Meydaııa

gelen

yaıı

etkileri bildirerek

kullanıııakta

olduğunuz ılacıı'l

güvenliliği

lıakkıııda

daha fazla

bilgi

edinilnıesine katkı

sağlanıış

olacaksınız.

BEMİKS'in

saklannıası

BEMİKS'i

çocuklarııı

görenıe1ıeceği,

eı'işeıııqıeceği

1ıg7|g:"de

ı,e

aııılıalajıııda

saklalııııız'

25oC'nin

aItındaki

sıcakllğıııda,

ışık

ııerı'ıden

korılyarak

saklayıııız.

kullanma

tarihi1,le

uyunrlu oIarak

kullanınız.

Anıbalajdaki

kullaıııııa

tariIıiııdeıl

Sor!ra

BEMiKS'l

kullaırırrayıırız.

Ruhsal

suhİbİ:

Saııofi Sağlık

Ürünleri Ltd.

Şti.

Büyükdere

Cad.

No:193

Levent

34394

Şişli-istanbu1

Tel:

Faks:0 212339

1089

Ürefiın

yeri:

Zentiva

Sağlık Ürünleri

San.

Tic.

A.Ş.

Büyükkarıştıran

39780,

Lüleburgaz_Kırklareli

Bıı

kııl

laıınıa

iınatı

Iari

oıı

aıını