BELOC ZOK 25 MG KONTROLLÜ SALIM TABLET, 20 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • BELOC ZOK 25 MG KONTROLLÜ SALIM TABLET, 20 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • BELOC ZOK 25 MG KONTROLLÜ SALIM TABLET, 20 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • metoprolol

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 114/38
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 06-08-2003
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KIsA

[jn[lıx

ııİ

ı,<;isİ

ı'nuşnti'rı

ııBi

üntiNlıu

nııı

ııı]iı.,t)C{o

ıııg

krıııtrtılli,i

sııliınlı

fi[ın

talılet

irrı,'r

ıı

İT'A'ri

ıcş

rvı

Iı]tkİn

ınatltlı.:;

l-[cr

koııtrollti

salıınlı

lİlıır

tahlı;ttc

l(X}

ınctopı0loı

ıiııtratiı

eşlcğcr

ıng ırıctoproltıI

süksinat

içcrir,

Yarrlııncı

ınatlrlclcr

Yarçlııncı

ınacİ<lclcı'için

b(iliirn

bakıııız.

3.F'ARMAŞÖTix

F()RM

Kontroılii

salıınIı

fi]ın

tublşt

A/nıS

lıasl<ılı,

mın

çapıncla,

bcyar.

yuviırlırlc,

çcntikli

talılct

KLİNİK

Öznı,ı,ixı.nır

Tcruptitik

cııdikıısyoıılırr

l'lipertansiyon,

ru'ıgiırı.ı

pekttıris.

vcntı'iküler

sisıt'ılik

liınksiyon

bozukltığu

birliktc

giirtilen

stahil

sctııptotııatik

kronik

l<al1ı

yetnrczliği,

miyokurd

cn('ırl<tİ,isilırlin

al<ııt

l'iızıncltıır

soırra

ıııri tilünı

ri.sl<i

enliıı'kttıs tckıaı'laııınn

ıişkinin

dıılcnmosi,

özcIliklc

supı'aıveııtı'ikiilcı'

taşikarcli

dahiI

olınak

iizcı'e

kalp

dtinı

boztıkIukIaı'ı,

vcntrik(ilcr

cltstrasistol

atıiul

librila.ıyonda

vctıtrikülcr

lıızıır

azaltılııra.$ı,

çıırpıntı

bcıabcr

liınksiyonel

kalp

bozııkluklatı

ırı

grcır

1:ıro

aksi

ıı

dıı

cncl iltocl

ı'.

Ptızoloji

ııygulaına

şckli

I'ozoloji

ııygıılaınıı sılilığı

şiircsi

I]ı]ıL()C

Z()K

koııtrtıl[ü

saılııırlı

lilıır

tatıIctlcrin gi.intlc

tcroilıon

sabahIaı'ı

alıtırnası

(iııcı'ilir.

(.iıclalarlt

biı'liktc

nlıtnı biyoynraırliııııırıı

ctkileıncz.

t}ıadiknrdidcn

kaıçıırıııeılc

içiıı

clt>za.i

biı'cyscI

olaııılt

ayirrlıı'ıtııtılıdır'

Aşağıdaki

tloz

[ıilgiIeı'i

lavıız

nıahiyctiıitleclir

l[ipertaıısiyon

(jiiııclc

50-l00

ıııg alınır.

ırıg'a

Cc'V[Ip

vcl'ırlcycı]

liastalııtcla

cltız

yiikscltilctıiliı

diiiı'ctiklcr

vcyı

ılihidı'tlpiı'itliıı

sııııli

kaılsiyııırı

aııtııgtıtıistIeri

paikıi

cliğcr

ııııtilıipcrıansil'

aiınlarla

koııılıinc

c(ti

lclıi

Angirıa

pckttlı'i.s:

('itiııclıı

ı(X)-2(X)

ıııg alıı'ııı'.

tli.ıcı

gcrckiı'rıı.

tccllıviyc

ııitı'ıtlaı'ck[cıio[ıiIiı'

vcyeı

cltız

yi.ikscltilir,

1il?

Statıil

scınptoııratik

kalp

yctnıezliğindc

AC]tj

iııhitıitörlcıi'

diüretik

c[ijital

pı'cpnratlarıırtı

ilave

tcdavi

tılııraık

l.Iastalar

.stııi

hıtia

içiııdc

akııt

yetınezlik

olmaksızıır

stabil

kronik

kal1l

yctırıezliğitıc

ğsascıl

soıı

lıalta

içindc dcğişmeıniş

bazal

tedaviyc

salıip

olıırulıdır.

Bcta

blokeı'lcı

knlp

ycttnczliği

tcdavisi

lrazeır

scmptomlnrın

geçici

olarak

l<i'itiılcşnıcsine

rıeclcrl

olabiliı'.

[_}azı

vakılarc{ır,

tcdaviyc

clcvaıı

stınek

clozu

azaltmık

diğcr

bazı

vıkılarclrr

tcdavinin

kesilııe.si

getekebilit.

Şiddetli

kalp

yetınczliği

(NYI"t^

olnıı

lıastalarda

BLl,()C

te<laviye

lraşlııııııası,

sadccc

kalp

yctıııczliği

koııusuırda

uzıntıır

dıllç

tııı'laı'

tarali

ndın

gcıçcklcşti

lnı$l

iclir

(bakı

nız

4.4;.

Stalıil

ltalp

yctıırczligi

olan

hastalarcla

doz,

liınlısiyotıcl

sııııf

[ıı*

hatia

içiıı

(iııcrilon

başlaııgıç

dtızu

giiırrlc

ttıg'dır.

halıacıaıt

$oİlı'ıt.

cloz

gtiırclc

lrrg'a

yükseltilelıilir

tlaha

strırı'a

hattada

katına

çıkıırılabiliı'.

LJzıın

stiı'cli

tcdavi

için

hcdcl'cloz

giirıdc

2(X)

ıııg"clır,

stabil

kalp

yctmezliği

olan

lrastalt'ıı'da

cloz,

tbnksiyoııc]

'sııııt'Ilt-lV:

I3aşlaııgıç

clozu

giiııilc

ıııg

tatıletin

yarısı)

l2'5

ıııg'dıı''

t)oz

lrtıstnıııır duruıııtınaı

g(ire

ayrrrlanıntrlı

bazı

lıastalıııdıı

lttılp

yctmczIiği

semptomları

kötillcşcbileceği

içiıı

tloz

ilrttırılırkcn

lrastır

yakııreır

takip

cdilmclidiı'.

lıalia

s()İlı'tt,

tl<ız

giiııdc

ıııg'a

yııkscltilebilir.

I]tı

dtıruında,

haİia

c|thıı

gcçtiktcıı

sü)ı'ıra,

gtlnclc

ıng'a

yükscltilebilir.

Dııha

yi.lksck

clozıı tölcı'c

etlclıilen

hasttılarda,

maksimum

dıız

giiııclc

ıııg'a

kadar

Iıal'Iıcla

arttırıltbilir.

I-li1ıotansiyıın

vc/vcya

braclikardi durrıırıunda,

birlilttc

eılıırıın

ilaçların

vcya

'BE[,oC

dı)zrıırun

azaltılıııa.şı

gerckcbilir,

Başlaıııgıçtı

g(izlcncn

hiptıtaır.siytln

mutlaka kıonil*

tedaviclc

BF)t,(X]

Z()K

çlozııtıun

tolcrc

cdilcmediği

arılaıırına

gclmcz,

t'akat

koşııllar

stabilizc

cclilcırc

kadar

arflırılııratıalıdır

Vc bu

arudaı

ı'crıal

fotıksiytıtrlorııı

k<lııtrtılilntltı

arttırılması

gcıekeLıilir'

Kıırcliyak

aıri

Cİiindı'

100-200

Gcrekirse,

yiikscltilebilir

Miytr

kard

çıı

l'tıı'k

ıiiş

ırden

ıİtıtı

akti

1ednv

lclame

dozrı

<ılaıak,

giiırde

2(X)

ırlg doz

Çarpıııtı

cşlik

eclen

fiııik-tiytıncl

kalp

bozuklıı[claı'ı

Giiı'ıtle

ıng.

(icrek[rse,

yilkscltilcbilir.

Migrcn

1ırtıtlaksisi

Günclc

100-200

[Jygıılıııııı

şcltli

Kuııtıullii

stılıııılı

lilı'ıı

tı[ılcılcr

lrtıltincrck

tılıııı[ıilir.

'lııblctlçr

çiğnı:nııreır'ıcli

VcyiI

cziltncırıclicliı,

'l'ablctlet

clı

yıırıIl1

barctak

stı

[ı[rliktu

ytıtı-ılııralıdır'

(izcl

popiilıısyorılırrıı

İlİşlıin

lıilgilcr

l}iih

ı'ck

yctnıczliği

l',lliırriııirs'ytııı

Iıızı

lrijbtck

lrıııksiytııı[arıııclaııı

(iılclıısiz

clctcccclgı

etkilcnir

htı .tclıc1llc

Lıti[ııol<

liıııksiyıııılarlnııı

btız.tılırıtırt

cıldtığıı

clı.ıı'tını|aır,iş

clıız.

tıyal'ltıır'ıilstna

g.erclt

ytıktıır.

2il?

Kırıciğer

yctmczliği:

Çcnclliklc

kaı'aı:iğcr

sir<ızı.ı

olan

lrastalaraı

ntırııriıl

karaciğcr

ftıııksiyoıruıra

salrip lrastrılar

ayırı

<lcızcla

Bl-:]t.,0(l

Z()K

vcrilir.

Saclccc,

çok

şitldctli

karaciğcr

ltınksiyonıı

bozul<[ıığu

boIiıtilcri

tılclrığuncla

öı'ır:

şaırt

aT1lcliyatıı

hasttılar),

aznltılınası

dil<k*te

arlınnrılıdır,

l'cdiytıtrik

popülıısyıın

(locııklıırclıı BEt,(X]

Z()K

tcdavi

clencyiıni

sıııırlıdır'

eriyııtril*

po1ıiil:ısyon

[}aşl

aıı

ııli'iıırkiiıı

ıı

tın

tli.i'tiik

aıı

ı l

ırral

Koııtreıırlil*ıısyoıılıır

Karcliy<licnik

şok

[-lırşl,fl

ü;irıı,ııı

.$ç.n(lı'tıtrırı

lkinci

üçiiııcii

rJerece

AV-blçık

LJnstabi[, clcktıınpanse

kalp

yctırıczliği

olan

hastalaı'cla

(pulmoııcr

(icleırr,

lıipcı1reı'lüzyon

vcya

hipottıırsiycıı'ı)'

lrctaı

ı'ç$eı)t(ır

agouistlcri

ile stircltli

veya

tıralıklı

iııotropik

tcdavi

gören

hastaltırda kontrend

iltctlir,

Scıtıpklıuatik

braclikarcli

voyo

hipotansiyoıl.

Akul

miytrkarcl

cnfhrl<ttistı

olclıığu

ş(iphclcnilcn

hastalaı'a,

kalp hızı

<

atım/dk, P-Q aralığı

0'24

saniyc vcya

sistolik

kaıl

basıırcı

<

l()()

mml'Ig

olcluğu

slirccc,

mcttıprolol

verilıı'ıcıırcliclir.

Kılp

yetnıczliğ1i

endikasyoıılerrı

0ltrıası

dı.ırumı_ında,

sırtüstii

yatat

p<ızisyonclaı

tekraırlanaıı

kıın

basıııçı

(ilçiimii

rnırıl'lg'nin

trltınclıı

olaır

lrastaltır

tcdavi

tıaşlaııııdiııı

iiılce

yc'ı'ıidcıi

dcğerlcııclitilnıclidir.

Catrgretr

tehlikcsinin

söz koı'ıusıı oltluğu

şiddctli

peril'brik

vasktilcr

hnstalığı.

Ürtintin

vcya cliğcr

bcta

blokcrlcı'iır

lıcrlraırgi

[ıileşcrıine

kıırşı

aştrı

cltıyarlılılt.

ı'l'ec{ırvi

cdilıııcycn

('bııkrt)ırıtrsitotıa

Klinik

trlarııI<

ilişkili

siı'ıi.is

lıreıdikardi

Oztl

kullanıın

uyıırılıırı

önleınlerİ

Hcta bltrkcı'lcr

tccltıvi

cclilcn

lrast,ılara

vcıapıırril

tiirii

l(ellsiytını

antrrgoıristlcri

iırtı'ııvcn('iz,

tıygı.ılaınas ı

yapı

lnıaıııtıl

ıclı

Mctopruılol,

ltcsik kcsik

t<ıpııllnnrıı

gibi

pcri{''crik

artcriycl cltılıışıııı

btızukltığtı

.tcıtı1ıtcınrlırırıı

aIcvluncliıcbiliı'.

İlcri

clorccotlc

tıtitııck

yctınczt[ğiııtlc.

ıırqtabçılik

asicloz

lıirlil<tc

g(irliıcı]

şiddctli

alcııt ciclcli tablocla,

diiital

proparatları

koınbiııc

tcdeivicle

clikkatli

cıIrııııııarlıclır.

Pritızruıcntııl

aııiina'sı

olan

hastalnrclt,

lttrıoırcı'

claıırarltırııı

ılI'ıı

rcscptörlcr arar:ılığıyla tıltışıııı

l<tıntrııksiytını-ıııdan

ctolayı

atıiina ataklarıııın.sıklı1ğı

biiyi.ikliiğii

artabilir.

t}ıı

sebeplc

hastalirrcla

ncın

sclcktil

bota [rlokğrlor

kııllanılııraıııalıdır'

Rcta

sclokti['

bltıkcrlcr

cliltkaıli

kulltıırı

lııınlıclır.

[}ronşiytıl

a.stıttı

vcya cliğcr

kronik

oh.strukti['akciiter

l'ıastalıltliırıırcla,

ı;ş

zotıııınlı

oltırak

yctcrli

bı'onktıclilatiir

tcclıvi

uygulannralıclır.

[}cta

2 stiıırıı[aıılitrıt'ılı'l

(l(ızlırıı.ııı

tırttırıltrııtsı

gcrcl<obilir,

Mcttıpııılt'ıl

ilç

tcclavi

.sırıısıı)cleı,

kaıbohiclrat

ıırclalııılizıııılsı11ıfl

cngclloıııııcsi

vcyiı

hipogli.scıııiıriıı

ııııslçclenırresi

riski

ııon

scIulttit'Fıcta

[ılolterlcı'ç.

El(irç

(liılriı

iızdır,

Çltll<

ııi.ıtlircıı.

ı1iırçctlşıl

varlığ'ı

tcspit

cclilcıl

()rttı

clcı'cccclc

ilctin'ı

lrozukluğtı

ağırlaşa[ıiliı'

(nıtılıtcırıclı;ıı

ı\V

bltığıına

scLıc1ı

olalıilir)'

:\lt?

F}cta

blol*erlcr

tcc{avi,

aııaflaktik

ı'caksiyoıı

tcclavişiııi

zorlaŞtıı'ıt''

Ntırmal

cltızda

aclrenalin

tcclavisi

lrcı'

zaı'ırırıı

bcklcııcır

tcrap(itilt

ctkiyi

cloğurırıaz.

[eokı'ııurositotntr

lrastasına

i}[iLoC

vcrildigindc,

al[iı

bltıker

tçcltrvi

tinerilıııeliclir.

Ağıı

stabil

scıilptotTıiltik

kalp

yctmczli1ği

(NY}In

ktas

lıastaları

ytıpılıııış

koırtı'ollü

klinik

çalışınalartlaıı

clde

cclilcn

etkinlik/gi,ivcnlilik

vcrileri

sıırıtlıdıı'.

scbcplc

Lııı

lrastalarda

keılp

yctnıozliğinin

tcdavisi,

üiııdccc

nlaırda

özcl

cğitinı

dcııcyinıc

sahip

cloktorIar

turalİnclaıı

başlatı

[mtıl

ıdır

(bakın

4.2).

Akııt

nıiytrkart{

cnIarktüsii

vtı

stabil tılıııayan

aııgiıra

pcktoıis

ilişkili

serııptoırıatik

kalp

yctırrczliği

cılarıl

hasta[aI.

kalp

yclılıczligi

ondikttsy011Ltt)uİl

buluntlıığııı

çalışnalarir

dalriI

ctlilıtıeıniştir.

t}ıı

koşullarla

ilişkili

aktıt

nıiyrık*ıd

cnthrktüsi.inün

tctlavisi

için

ctkinlik/giivcnlilik

scbcplo

dcıkuırrante

cdilıncıniştiı',

Stabiı

cılmayaır,

ktlmpapr*

crlilcnıcycır

kalp

yı-.tn'ıczliğindc

kııllaırıır'ıı

ktıııtıcntlikccliı

(Lıııklnız

4.3).

Bcta

Lılcıkujın

ııniclcır

kcsilıncsi,

özcllilçle

yüiksck

l'iskli

lıastalarda,

kı'oırik

kalp

yctınczliğini

ağırlarstıı'abilcccği

hcırı

nıiyokarcl cnliırktiisü

aıri

iiliinı

riskini

aıttıı'tıbil$ccğinclcıı

tehllkL.liclir.

I}ıı

sı'bcplc

miiı'ııküinsc

l}tj[,OCj

Z()K

teclavisiııin

kc.silmc.si

haf'tada

lıcı'

baseıırı;rktı

clozutr

y&t'ıya

indiıilnrosi

kodcıırııli

tılarak

yapılınalı

S0İl

cloz

olatak

yarı

tlcızıı

rırg

olırcak

şckilde

uzaltılnıalıçlıı'.

$joır

clrız

ıcdavi

kcsilmeclcn

gtln önoc

alınmalıclır'

ll,ğer

seınptörlılrrı'

gözlcnirse'

claha

yavaş

bir ilaç

l<esıı"ıç

lıızı

öncrilir.

Anıeliyat

önccsincle

tıırcstczi

uzfiıiltlıt

lıııstaıııır t][it,0Cl

Z()K

aldığııraı

dııir

bilgilcndirilnıçlidir,

Anıcliyat

cclilcn

lrastalaı'cla

lreta

bloltcr

tcdavisin[n

kcsilmesi

iİncrilmcıırektcdir,

MrıtoprııIoltln

I<esiltncsi

istcndiği

ttıktlirtle,

bıı

ıtıiiırıl<tiıısc

geııel

ilncstczıdcn

eı]

şaiıt

(ince

gcrçekleştiriltııcl

dir.

YaşIılatın

tcdtrvisinclc

diişi.ik

doz,da

batşlaııııralt

dikkatle

kullaırılmaltclır'

I3cta-blırkcr

tcdavisi

göreı'ı

lrastalııda

anırt]aktik

şok

dahaı

ıığır

seyt'ccler'

Diğer

tılılıi

iirüulcr

ctkilcşİmler

ıliğcr

ctkileşinı

şel*illcri

bnsıııcl

iizeı'iııçlc

antihiper(ıııısif

ctkisi

cılan

diğer

ilaçlar

cıkileri

gcncl1iklc

acliti{tir

olııp;

dihiclı'o1ıiriclin

tiircvleri,

tı'isiltlik

on[idcprcsiırılar,

barlıitiiı'ırtlırr

fbırotiazinlçr

oşzaınoırlı kı.ıllaırıın

Ş_0l]l'ıçtı

gclişı"'bilccck

tılaıı

hip<ıtiıııı_iyoıruıı

önlcnı'rıcsi

için

ctikkat

tldilnıcIiclir.

Metoprolol

tıir

(]YP2D(:-

$ıılıstmtldır.

C]YI'2[Xı'yı

inhibc

*cloıı

ilaçlırııı.

ıııottıpttılol

plnzına

konstntrusyonı.ı

üzcriırdc

etkisi

olabiIit'

C}YP?D(i'yı

iııhibc

c<leıl

iIaçlarir

örflcı(lcr

kitıiclin'

tcrbiıiatitı,

1>aroltsctiır'

l'ltı(ık.tctin. sortrtıliır.

sclcktıksilr.

prırptıtbıloı

clil'bııhidraıtıindir.

l}tı

ilaçlnrla

tccloviye

baştanclığırıcla.

[}LiL0Cr

ilç

ıı:clııvi

cclilotl

lrastaIarda

I]LjL()C

7'()l(

clt>z'tı

azaltılma[ıclır.

Bl.;l,0(' Z()t(

ttıiltıı,k,lc

tı'şzığııkıki

kııırılıin.eıs'|ıt.ınIuı'ılcııı

kcıçınılnııılulır

I}ııı'biturik

asit

tiiı'cvleri

:I}aı'[ritiirııtlar

(pcnttıbarbitol

içiıı

ıraştıı'ılnrtş)

cırziıır

iııdiiksiytırıu

ıııottlprtrlıı

ıııcta[ıol

izlıııısı

ıı

ızltı

ııcl

ı'ı

ı''

Prtrpalcnon;

Mettrprtıltıl

tcctavi

cdilcn

hastaya

1ıropafenon

uygulanclığınçlıı,

ıııctçıprolol

plaznrıı

konıjaıırtIa$yoırlaı'ı

2.5

artnrış

lrastadiı

ıncttrpıolole

(izgii

ctkiler

öı'tayıt

çıkınıştır.

Sekiz

sağlıklı

giinüllüde

ctkileşirıı

cltrğı'ı.ılaırırrıştır,

Bıı

ctkilcşim,

kinidine

bcıızer

şckilclc

propeıt'cııonun

$itokrotlr

P450

yoluyla

ıııctoprtıl<ıl

metahtılizıırtrsını

iııhibc

ctınğsi

açıklanabilir.

t)ropatbııtııı

ayırı

zamaııcla

beta-ıe;,^cpltir

bloke

eclici

(iy.elliltlcı'c'''ial'ıip

tılcluğıı

için

koııhinasy()İltll'l

tıygulanııası

Zorcluı'.

Vcrapıııııil

Vcrıparnıilin

bcto

reseptiir

hltıke

cclici i[açlaıla

(atcnırlol,

propıanolol

piırclolol)

biı'likt(ı

kııllınılın+ısı

bıaclikardiyc

kaır

basıncında

tlüşıneyc

scbcp

olabilir.

Vcıtqraınil

bcta

hltıkcı'leı'ia

AV-ilcti

vc siniis

<liiğüınii

tiınksiyonu

i.izeriırde

ııcliti1'inhibitöt

ctkiyc

sahiptir.

Arıağulcı

hclirtilıın

kııınlıiııtı:iyonlarılcı

l}ILL)C

Z0l(

ıl<ızıırıııtı

tıytıı'kınııııı.ıı

gerıılcehiliı'

Aııliı.ıclarç'ııı

B[ı' vaka

reıporııııclıı

ırnıioclaroıı

teclavi

cçlilcn

lıasttılaıra

zıııııanlı

tıct<ıpı'tıIol

vcl'iltliğindc

betirgiıı

sinııs

bı'aclikardisi

gclişcLıilcceği

bildirilnıiştiı.

Aıniodar<ıntırı

yiıı'ıltıırmıı

stircsi

çok

tızuır

<ılclrığrıııclaıı

(ortalaı'ırtı

gtin)

etkilcşinl,

ilaç

l<csiltliktcır

'jöııı'&

e&ilcşiı'ıı

uızuır

ı'ııi.ldtlct

dcvam

cdcbil

Aııtiaritmiklcr, sınıf

Sınıf'I

antiaritıtıiklğriıı

bcta

lrlokcrlcrin

birlikte kullnnılması,

ıregalil'

irıtrtıopik

ctkilcrinin aditif

cıln'ıası

ııcdcıriylc,

vçntrikiil

liılksiyon

bozuklıığu

cıIaıı

lrastalarda

ciddi

hcnıoilinaınik

yıın

ctkileriır

Qrtıtya

çlknrtlsıtıa

ırccieır

tllı.ıı'.

[Jtı

ktınıbinasyon

ayrıcıı

"hastiı

sinüs

scndroln[ı''tıC[a

utriyoveııtrilciiler

ilcti

bozııkluğuıı'ıtla

kııllanılııraıırtılıclır.

[itkilcşim

clistrpi

raınid

ynpılan

çnlışına

gelcıııtıi

Sıçroid

tılırıayırıı

anticnfllamatuvar/tııtiı'oınatierntıl

ilaçlar

NSAID-aııtillo'jistik

ilaçların,

bcta

bloltcılerirı

anıihipoı'tansiIctkilcıiıri

azılttığı

g(İ.tterilnıiştir.

Çahşına

tenrel

olarıık

incloıııctasitı

yapılı'ırıştıı.

ctkileşiııı

ıı'ıı.ıhtcınclcn

sı.ılinçlak

gt5riilmoz.

Dikkıf'cnarlt

ncgatiI

ctltilcşiın

çi,ı|

ırsı11i1ş1

yiıPı

ştı

Dijitıl

glikozicllcr

Bcta

blokcrlcı

lrirlil<ıc

cli.iital

gliktızidleı',

atı'itıvcıı[rikiilçr

ilçtiı:ı

sLirrıs

iıı

artı

rahi

brrrclikard

iklcycbil

[)ifbırlı[<iraıııin

Dit'cnlıidı'ııı'ı'ıiİ),

hızlı

hidrt.ıksilusyon

bircylcı'de

CYI)

2l)6

tıı'acılığıyla

ınetcrprtılrıliiıi

alliı-hiclı'rıksitııcttrprololo

clöıiiişüıııii

lcIeıeı'ısini

aealtır

(2,5

kaı).

t}(iylcce

ıırctopıriıltıüıır

etkişi

ırııır.

Difbnhidraıııin

diğcr

(lYP

ı;ubstratlaııırıır

ııriıtiıl)tılizıtııısıııı

inlıibc

cdcbilir.

I)iltiazeın

Diltiiız,çııı

betıı

blokcı'lcrin

biı']i]<ıe

kı.ıllıınılnıası

AV-ilcti

siıriis

diiğiiıtııi

l'bılksiytınıı

iizcrinc

acliıil'inhibitör otki

göstcrir'

Dilıiazenı

nrcttıprcıltıl

lıirliktc

kııllaıııldığıırdı

rgin

lıradi

katcJi

g(iı'iil

ıniiştüir

(vaka

rırptırla

ıı

llipincİi'in

: l0

vaka

riı1rüıı'ı.ıııüleı,

sq:lcl<til

tılıı'ıııy;ııı

lrcta

tıltıltur

(pindolol

pt'opl'öIlı(ıttıl

ctalıil)

ktıl[aııtııı

lıııstalara

cpinoliiıı

(ıclrenalin)

vorit<liğinclc

ileri

dclccoclc

lıipcrtaıısiyoıı

lrrıdikarcli

olıışttığıı

hildirilnıiştir.

I}ıı

g(izlcııllcr

.'ağlıklı

g(iniilliilcrdc

yapılı'ıır

ça[ışıııiılurlı

rltığrıılıınrrııştıı',

Ayrıca

c1ıinetiiıı

içcıcıı

ltılcııl

ırııcstcziltlcrin

tluıııtır

içiııı:

tıygtıltlıllllelsı1'ltt1

cltı

iryırı

ctkileri

gtistcrcbilcccği

bilcliıiluıiştir'

l(ardiyıısclcktil'

Lıcttı

lılcıltçrlcı'in

kııllaıııını

risk olusılığı

rlaılıı

azaltılabiIir,

[|cııil1rrtıpıııtıliıtrıiır

tiağlıl<lı

göniilIiilcırtc

l'cııilpıı.ıptıııtıltıırıiıı

(ıltırcpiııcli'iıı)

ıııg

trılt

cloz

ııy1rrıliıııctığıııtlaı

tlivısLtı[il<

l<aıı

bu'ııııcılıı

paltıIıı]ilt

clcğctIiırc

yiikscltcbiliı'.

l)ı'o1ıraııolo[.

5il2

fbırilptopanoliırtıin

yiiksclcır

kaıı

bıısıııcını

genel[ikle

diişi.irür'

Bııııunlır

birliktc'

lıcta

blokcrlcr

paradoksal

olııralt

yllksck

lbııilpıopaırolamiır

alan

hastalaı'da

lıipertıınsi('

reaksiyclırlnrı

,siclclctlcndirebilir.

Birkııç

vakııdıı

saclçce

lbııilpropanoltııniıı

teçlavi

sırasıııda

lriperttıırsil'kdzlet

taıııtıılaıııırıştır,

I(inicliıı

Kinictiır,

hızlı

lıiclroksilasyon

tılanlarda

(isveç'tc

%1)0

[ız.la)

rııc'ttıprololtitr

ırretalıCılizırıısıırı

inhibc

cclcrck

pltızııril

cltızoyini

dcılayısıyla

Lıcttı

blokcr etkisini

bclirgin

dcreccde

arttırlr'

Beırzet

ctkilcşiın

ayııı

ıJırziııı[c

(sitokrom

P450

2D6) ıırctalıtılizc

tılaır

diğer

bcta

blııl<crlcrlc

g(iriilelıilir.

Klonidin

Kltııi<liuiıı

l<csilrııcsine

bağlı

hipcrtansif

rcııkn_iyoıı,

bcta

blokcrlcrlç birliktc

kullanıldığında

şid<letlcncbilir,

Kkınidin

birlikte

tcclaviye s0ı1

vcrilirkcn,

bctıı_bl<ıkcr

tçclavis

klo ıridi ır<icıı

giiulcr

(iı'ıce

vcri

lınclicli

Ilitiıtnpisin

Itiliınıpisin

ıncttlprtıIolün

nrctaLıolizılliltilıll

tıızlaırtlırartık

1ılıızıırtr

dtızcyini

cltlştiı'iir

Mctoprolol

ilç'birliktc'

diğet

Lreta-Iılokcı'ilaçlan

(gijr,

cltrtııltrlaı'ı

gibi) ya

inlıibittirti

kııllanan

hastalar

yakındon

iz.lEnmeliçliı'.

inhalasyclıl

ilnestcziklcri,

bcta-blokçr

teclaıvi+*i

g(iıcn

hastalirrcla

karcliyodcpresaır

ctkiyi

gilçlcndirebilir.

[}cttı-blokçı'

alaıı

lrıısteılaı'da,

oraıl

anticliyabctiklcriıı

clozlarının

uyaı'liıırmiısı

gctcltc[ıiIiı''

[işzanıanlı

oluı'ak

siıncticlin

VcyiI

hiclralaziıl

uygıılanclığıırdıı

mctapro[oliiıı

plazma

konstıntı'a$iy()rlu

artabi[ir.

Özcl

pııpülısyonlıırıı

ilişkin

bilgilcr

l'ıcdiyatrilt

popüIasytın

Mctopı'ololliır

pediyıtrik

l<ullaıırınrıırı

ttıvsiyc

etmek

için

yctcıli

çalışııııı

yırpılııramıştır.

Gclıclilı

laktısytırı

Ccncl

tıvsiy+

(.İebclik

kııtegorisi

C'dir.

Çoçıık

ıIı)ğıırınır

potansiycli

bıılıınırıı

kııdınlıır/I)oğuıır

kııntrolii

(l(oııtrascpsiyıın)

I-Iıyvırıılırr

ilzcrindc

yapılan

çtıltşmıı[ır,

gcbctik

/ve-vey'a/

ctııbriyonnl/tbtal

gclişinı

/vc-veya/

doğuın

/ve-vcyıı/

clcığtıttı

soİlt'ttst

gclişinı

üızcrirıclclti

ctk.ilcr

biıkııııırıdatr

yctcrsizrliı'

(bkz.

kısıırr

n.sıın

laıa

1ıtıtııı

sl<

nıııomcktetli

Gclıtılİlt

clöncıni

Mctoprtılol

ktılltıııııııı

gcrcl<li

olıııaclıkça

gchclik

cl(incnıiııcle

kullaıırılnıarrıalıclır.

Bcta

rcscpttİr

blokerlcri

l'ctiıs

yeııi

cltığarıdıı

btaclikaı'tli

ı;itli

yaır

ctltilcrc

açabiIir.

(icbeliğin

stın

[iç

aıyında

vc cloğunl

csırasıır<la

l<ıılltıııılırlçcıı

kontı

giiz

ötıüıııdc

bulıltrtlurulırralıdıı''

Planlı doğııırıdaıı

48-72

silırt

iJllco

tcdavi

ktıdcırıcli

<ılırnk

kcsilnıelitliı',

Ii,ğcr

btı

ırıiinıkiin

clcğilsc.

yı.rıi

cltrğan

cltığtııırclaıı

stıırı'a

4ll-72

sııat

stircsincc

bcta

btııltaj

tıcliıtilcri

scnrı][()ılılırı

(t)rııcğiıı

ırltciğcr

kon'ı

ilcasyoıı

ları

yöııiiııclclı

izIenınc

L,ııl<tısyon

diiııcnı

Mctrı1lrollıl

Ç.ııızirıııe

cliitıcıııi

içinclc

ztırı.ııılu

tılıııtıclıkça

kıı[[iııııltırıııııalıcllr.

t}cbcğiıı

tıııııc

siitii

ilc aldığı

nıckıprolcıl

ılıikliırı,

iıllflü

l'l1cı.0ptoltı[ii

ı'ı()rılli'tl

tcriipatik

cltız.lıırclu

kıı[[arıı-[ığı

S[ıı'cöü.

lıııtı-lıltıkııj

stki

açı"*ınclıııı

ihaıııl

cxli[chilir

clıizcyclcc|iı'.

[|akat

orııziriı'kcn

[ıc[ıcklcı'lıct+t

lrlol<tıj

[ıcl

t'ti

lcı'i

ısı ııcla

izl<.:ıııııcl

icliı'.

6il?

rcmc

yetencği/F'crtilitc

Ilayvaır

ç;r[ı.,sıırıIlırrı.

iırtıautcrin

öliiı'ır,

gelirstııc

gcriliği

crkcır

ckığumla

ilişkili

<[tıttııır

<ılilıl

dzalııış

plascırtal

kaııı

peıtiizyoıllln[l

gösternriştiı',

iıısanltırclııki

çalışınalardı

cliişüik

cloğıım

tartısı

bilcliriIıniştir.

Atrcak,

soıı

döıreındelti

analizler

[i-[ıltlkcrlcrlc

gclişcn

ııcgatif

ctki

kııvrAtnıııl

sorgulaıııaktactırlırr.

Mctoprolol,

tüın

cliğet

B-blokcılcrtle

tılduğuı

gi[ıi,

ycni

cloğan

cırrzlrıı1e

<i(incıııinclcki

bcbeklcr

i'ızcı'inclc

(izclliklc

lınıclikatdi

hipcıglisoıni olınak

iizcı'c

yaır

ctki

lcıe

ırcdcıı ıılahil

ttıçktccli

Arıç

ınııkiııe

kııllaııınıı

üzcrirııIc

etkiler

I]F,t,(X]

Z()K

tcdavisi

sırasıncla

scrşcnılik

halsizlik

götiilebilcccğinden

etrilç

ınakitrc

aırı

rken

brı r{tırrıtn

giiz

ıı

i,iııdc

trıtıılıtıarl

4.tl

i*tcnmeyen

etkilcr

etkilcı'

gencllikle

clozıı

buğlıdır

hasttılarııı

yaklaşılt

0/ol0'un<lat

g(izlcrıit.

(Jok

yaygın

(ıl/l0);

ytiygtır

(II/l00

<t/l0);

yayglıl

<ılrrıaıyan

(1rlil,000

ila'::1/l00);

seyıck

(I|/l0.000

iln.;lil.00{));

çok

scyrek

(<l/l0.000), bilinıııiytır

(elclcki vcrilerclcıı

harekctlc

tııhıniıı

cdilcmiyor)'

lcntiıtik

sistcm

hnstalıI<ları

Scyrek

Trcıınb<ısittıperıi

Psikiy41111

lıaştılıklıır

Yaygııı

olııratyan

I)epresyon,

koırstıtrtıasytıır

lr<ızuklttkları,

saınırırlııırs

veyıı

ııykusrıZluk,

kabus

götınc

Scyrek

nirl

anksiyetc,

iktidarsızlık/scksiiol

bozııklulç

(.)<-ık

soyrck

Amııeai/lıtıliza

zrryıtlığı, koııtüzytıır'

lrılü$iiııasytıtı

Sjin

siştcmi

hııstıılıklırı

Yaygııı

Raş

ağı'ısı,

$crscııılik,

baş

döıııricsi

Yaygıtı

olıırnyaır

Llyku

lrr.ızrıklukları.

parcstozi

Scyrclt

I(abııs

görınc'

ıJcprcsyoır,

hı('ıza

güçlüğü.

kr:n[|i7.r,rn,

sinirlilik,

aırksiyetc,

lialiisinasyoıı

ıı

Koı'tstıırtrıısyorı

bozult

ı.ığ

ıı

Güz

lıaştnlıklırı

Seyrelt

(.i(irnıc

lıtızuklul<lııı'ı.

gt)zlcrcle

[tıırı.ıluk

vc/vcya

lrızartlclık

Ililiıııniytıı

Ktınjtıktivit

lıcıızeri

s<;rııptoırrlar

Kıılık

kıılak

lrııştııIıklıırı

Seyrek

Kıılak

çıırIııırdısı

l(ı

iyıılı

lrıı.ştııl

ıklırı

Yaygın

[}radiltaı'tli'

1riılpitasytın

Yııygın

o[ıııayarı:

Kalpı

yctnıezliği

bc1iııiIctiırclc

gcçici

eığ1ırlaışır'ıiı,

aktıt

nriyrıltartl

cıılirıktiislii

lıiıstiılııır|iı

kariliytı.icııil<

şı>k*,

giiğtis

ağı'ı.sı.

I:ıiriırci

clcı'ccc

kalp

Lıloğ'ıı

}icyı'ck

Z.öıı1ı

iııl

ıı(|ıı

[lZit|)

til,

kııl

tıri

tııı

lcıi

Vaskiilcr

lııstalıkl*r

Y.lygı

n ; L]kstı'cnı itelcr<lc

soğunrtı

Seyrek

()deııı,

seırktrp

L}ilinıniyor

Vasküılcr

btız.ukluğtt

olaır

lıastalarclı

gangrctı

fioltınııın,

göğİls

ıııediastİıııl

hııstılıklar

Yaygııı

olnrayan

Ncfbs

darlığı,

btonşiyal

asl'tıılı Vsyil

at.$trtlatik

probleınleri

olan

hastalıırda

brtıırkospaznı

I}ilinnıiyor

Riııit

ıstro

intcstiııaI

haştııIıltla

Yaygıır

Karıı'ı

ağrı'tı,

buliıırtı,

kıısmtı'

diyarc

kalrızlık

Scyı'ck

'['at

tılına

lıtızııkluıklan

lİiliıımiyor

Ağgız

kuruluğıı

I'[c

pıto

biliycr

Iıaıştılı

kIı

Scyrck

:'['raırsaıniırazlardı

artış

Ililinrniyor

I-tcpatit

I)eri

dcrİıItı tlokıı

lıastılıklıırı

Scyrck

l)ericlc

aŞırı

duyarlılık

rcatk$iyotıları,

pstıriasi.sdc

ıığırlaştı'ııı,

tbtosensitivitc

ı'çakşi

ytln

IaıI,

ı'ı

tcrlctnc.

saç

cl(i

lıııcsi

[Jrcmc

sistcmi

vc meıne

lınstılıl<lıırı

sııyrek

C.icri

cltiniişüııılti

libiclo

bozukluklorı

Kıış

işkclçt

lııığ tloku

lıııstırlılrları

[liIirınriytlr

Aı'tra[ii,

krıııııpltırı

Çcrıcl

bozukltıklıır

ııygııl:ııııa

bölgılsİnc

ilişkirı

lıııstıılıltlıır

Yaygın:

Yirrguırluk

Yaygıu

ölıırayaın

Kilo

artışı

*[)lııccbıl'ya

kıytısla

g(irülıııe

sıklığıııcltıl<i

().4'[(ilt

tırtlşln

<r[tlıığuı

akı.ıt

nriyokaıcl

cntarktiisi.i

olaıl

4(ı()()()

lraıstiıırııı

krrtılclığı

biı'çalı,sırrtıdttl

ınctoprolcıl

grııbtıtıcla

kaııliytıjeııil<

ştrkuıı

gi5ı'ülnıc

sıklığı

olı2.,3

ikcn,

clüşİik

ştı|<

risl<i

irıdcltsinc

salıip

gı'ıı1ı

lıeısltlaı'clalti

placcbo

grubııııda

l.9'cluı'.

Şok

risk

iııdcksi;

yaş,

ciıısiyet.

gcciltmc,

Killip

sıııl(i.

l<an

basıncı,

kıı[p

lıtzı,

[:iC(j

alrntırn'ıalitosi

lıipcrtıııısiyon

tiykiisüııdeır

kaıyrıırklrıtıatı

lior

lıaştıdalci

ırıııtltıIc

şok

risltiırc

clayanırrıştır,

[)iirııiik

Şolt

risk

inclçksinc

salrip

lııstı

grubtı,

ıııotoprolııliin

akut

ıniyolrard

cııfiırktiisiintle

kı"ı[laııılıı'ıaslnlı1

(ilıerildiği

hııstaltıı'a

kaışılık

gclıııcktcclir.

4,1)

l)oü

İtşlİİıı

tcclıvisi

I)oz

ı.ışıırıı:

[}ir

yctişkinclc

lctal

tılk.iikeısyotıa

ııcclcıı

tılıııı'ışttır,

yaştncla

lıiı

çocuktıı

l()0 nıg.

gtıstrik

lavnjclon

sonra

lıiçbit'ıieıılpt(.)ırı

tl(istcı'ıIıöİıııştiı'.

[}ir

yctişI<inclc

yaşıncla

çtıcııkta

45()

ıııg

cırta

cloı'ccctl<;

ttı[<sisitcy$ ı'tetlcı]

olınııştur.

I.}ir

yetişltiııclc

2.-5

ciclcli

ttll<sisitcyc.

çtık

cicldi

ttıltsisitcyt

ırcclcıı olıırtıştur,

[')tız

ıışııırı

lıclirt[|cı'i:

I:ln

(incrııli.sj

ltaıcliyovtısktilııı

suıııptcııırltıttlıı.

tiıl<at

lraızçıı

(izelliklc

çtıcıılt

vı:

gcnç

ycıi,,ıltiıılcı'tlç

tııcrltcz,i

siııiı'si_.+lçıııi

sı:ınptoııılııl'ı

stılı-ıııı.ıııı

dcpı'csytıııtı

(iıı

1ılıntı

çılttı[ıiliı,

[}radikardi,

AV-blok

I-III,

Q'l'-ııztrması

(istisnai

clııı'ııtırlar).

asist<ıl,

kİuı

hasınoının

cl[işrncsi.

yctcrsiz'

pcrilbrik

do[aşıırr,

kalp

ycınrczliği,

kordiyo.ieııik

şok,

soluırunr

depte'$ycınrı.

aıpnc

görülcbilir'

f)iğcı

beIirtilcı':

Yorgrıırluk,

kııırlilzyon.

bilinç

kaybı,

tittcıııc,

l<ranıpı,

tcrlctı'ıc

tırtışı,

pıırcstezi,

bronko.spazm,

bııliıırtı,

kı'lliiıttıl.

tnıılıteırreleır

(tzııthgııs

spaanl'

hipoglisemi

((izcllil(lü

çocııklarcla)

voya lıipcrgliscnri.

Iriperltalcııli,

btibrcklcrc

etki

gcçioi

ırriyastcırik

sçırdr(ırır

göriileLıilir.

t]crııbcrindc

alkol,

antihipcrtıırsil;

kinidiıı

Vçya

brırbiturırtlnrıır

tılınınası

hastıııııır

dı.ırı.ıınuırtı

k(Jtiileştirctıilir.

I)oz

aştl]rıı'lıl1

bcliıtileı'i

iloç

alıırııııclan

dakika

Saflt

ş_Qııı'iı

görülırıcktcdir'

't'cclavi:

Gc;rekirşc

aktiI

kijnıİ.ir

kusturma

miclc

lavajı

uygııliıırırralıclır.

Ciastrik lavı{claıı

iltıcc

vagal

stiıni,ilasyrın

risl<irıc

karşı

atropiıı

(iııtravcntlz

yolrlan;

ycti'tkiırlrıre

0.25-().50

mıl,

çoctıklariı

l0_20 nıcgikg)

veı'iIıııcliclir.

Dtıruına

gtire

cnt(ibasyotı

sı.ııri

$olurıııtn

uygı.ıIaırıt.

Yctcrli

.sıvı

clcstcği'

glukoz

iııliiz,yı'ıırıı,

IJC]G

ilc izlçıııc

yııpılı'nalıdıı''

intraven(iz

yoltlan

nıg

atropin

(vagal

stinri.ilasytıırı"ı

(iıılcnrek

için)

verilir,

getekiı'sc

tckı'arlaırabilir.

Miyokardiyal

clcprcsyoııclo;

<lt'ılır(uıııiıı

veya dtlpamiıı

inllizyontı

l0-?0

ııı[,,9

ırrg/uı[,

kalsiyııtıı

glubiytrnat

vcrilir'

lntravoııöz

yolc{an

biı

clakikadaır

daha

ıızun siiretlc

50-l50

mcğkg

glı'ıkrgoıı

vçrilir.

daha

soııra

iırfüzycııı

şck[iııclo

tıygultıı'ıabilir,

Aıntiııtıır

dtı verilcbilir.

['}azı

dı,ıı'rıııılııı'cla

cpincltin

(atlrcnalin)

el<leııırıcsiııiıı

yaraı'lı

oldtığu

görülmiiştür.

QIrs

ktımplclçsiııdc

gcnişlotnc

aritıııilcrde

Şodyilm

(ltloriir

vcya

bikarbonat

şekliırcle)

iııtiizyonıı

uyguliıı'ıır,

Pııceııral<ct

gerckli

olnbilir.

I(alp

clurrnası

halin<lc

rızuıı

stlıc

ı'cstısitnsyon

gcrckli

olubilir'

Brrııkcıspazıııq

gtiriıldiiği.intle'

tgrbutalin

(cnjcksiyon

Vsyil

intıalasyotı

şcklindc)

verilebi

$eırrpttıırıırti

l<

tcdav

tıygulanı

ıIMAKOLOJiK

ÖzoI-,Lİ

Kı,EIt

Fıırınıkırılinamik

üecllikler

Earmako

tcrapötik

grup

bctıı-

rcscptör

[ıl

ııkcri

Al'Cj

krxlu

C07A

I]()2

Mett.ıprtılcıl'

l,ll-sttşktit'bcta_tıltıkeı'tlir,

kalpıel<i

bcttır lüscptairle''ini,

pcril'brik

clatırarlar

[rı:oıışlutdaki

lıctax

rcscptörlcrini

blokc

ctmck

için

gcrcltcıı

dtızlaıdaıı

daha

clııştik

clcızlarclıı

bloltc ctlcı'.

trIL0C:

Z'()K'ıın

sclcktivitcsi

dtıza

bağlıdır,

ııııcı,ı|<

piı(

pllız.rırıı

ktıııstrır[ı'aısyt)ırleırıııtı,

ta[rlctleıc

gıi.iı'c

dııhı

diişi.lk

clozltıı'Itı

uılaşı[tlığınclaıı

ZöK

tltıztıi ttıruııı

dalıı

yiiksel<

selektivitcsi

sağlanıı'.

Mı;ttıpı'oltıliin

bcta

stilırulc

eclici

ctlçisi

yoktur

ıneınbraır

titinrttlğ

cclici

etkisi

çok

düışi.iktiir,

I3ota

rcsc1rtilr

bloltcrlcriıı

ncgaıif'intıtro;ıik

vı,'

kroırotı'tıpik

etkiloı'i

vtıı'clıı'.

Mettıpıo[ol

tcduvisi,

fizil*scl

ırrtııı[tı|

strcs

İiırrıİtıtıcla

salgılaııtıır

lqettel<oltıırıiırlcrin

ctltisiyltl

()rtaytr

çıkan

kalp

lıızı.

kalp

clcbisi

kaıı

lrustırçı

iırtışlı1ı

ırzııltır.

Aclrcııal

bczlerclcrı

aclrcııalin

sıılgısıırıır

yiikşcInıesi

birliktc

gt)ı'Lilcn

strcs

clıırılınleırııldiı.

rııcttrpr<ılol

ııorııriıl

lizyolo.|ik vaskiilcr

(liltıttlsy()ıltl

cııgclleıııez'

Mcttı1:ıroltı[.

tcı'ııP(ıtil(

cltrzlııı'cln.

bronş

ltasloıı

üzcrirıc[ı:.

sı-'lcktif'olıııııyiın

lrctı

["ıl<ıl<crlcrc

gürc

cla|ra

tız

ltcın11'ş1ç'.;1r,ıııa

ııcclcıı

tılı-ıı',

Mctoprcıloli.iıı

lrıı

iizıılliği,

bıoılşiyal

iısl.ılüI

ylı

ilcrlcıııiş

obsıriilttil'akciğor

lıııstallğı

tıllırlaırcltı

l}2-agoılistlcri

lıiılikıc

tcclavi

tılatnağı

.sağlaır.

Mctoprolol.

insiilin

salgıltıırnrıısllll

V(:'

l<arlroıllridriıt

ıııçtılrt>lizrİ]ltsılll.

sc]şktil'tılnraıyaıı

[ıeLiı

bltıkcı'lcı'c gilrc

clııha

tız

c(kilt:r'

lrt.ı

ırctlcıılcı'lc

c[iaFıctes

ılıçllİtııs

lrastalarıutla

ı,lH

lttıllıınılıılriliı,

9il2

Mctoprolol'

sclcktiI

cılıııtryan

bcttı

blokerlere

göı'c

hipogliscmiclcki

ttışikartli

gi[ri,

kaı'cliyovusk[.ilcr

yanıtlıırı

daılıa

ctkilcr

ltaır

şckeriııin

ııtırııı;,ıl

ditzcyc

cliinıııcsi

tlalın

lrızlıclır

l'ttiLOC

Z.()K.

lıipcı'taırsiycınltı

hastalarcla,

lıeırı

ayıikta

hcın

yatar

clurtııılcltı

cgzcr$ız

slrilşıılda

kaıı

basınoını

ü;iıattcır

clııha

uzı.ıır

siiıc

bclirgiır

olaıı'ııl<

duştirtit.

Mcto1ırtılol

tcclavİsiniıi

başlııııgıcıncltı

peritbıik

clircnç

ıırtışı

giitülcbitir.

Ancak

uzı'ın

silı'çli

tctlavicle,

kaııı

lıırslırclnın

tiüşlrıcsi,

pcrifbrik

diı'cııoiıı

ıIztrltiltıSııla

kalp

rlcbişiılin

dcğişıııeınc.-inc

bağ[r

olabilir.

0rta/ağır

Iıi1ı<ırtansiy<rıırı

<ılaırı

çrkck

hastalarclir

ınctopı'olol

djliiııı

ı.iskini

azaltır.

lektı<ı

ı'ıc

ncclcıi

ırraz,

Kı'onik

ktrl1ı

ycttneztiğin<lcki

çtkilcri

tiieksiyon

fi'aksiyonu

tızaltrıış

(-{0.40)

kalp

yctınczliği

(NYI-IA

II-IV)

olaır

399l

hasta

i.izcriııtlc

yııpılaıı

MliRI't'-Kalp

Yctnıczliği

ÇlalıŞtrıasıııcta.

L}t]L,OC

Z0K'un

yaşilına

şitlt$ını

ıırttırtlığı

lıastaııcye

ytıtırılına

sı.ıyısıııcla

ıız'ıılııra

sığladığı

biIdiıilnıirttir,

(Jztın

si.ircli

ter,lııviclc

scnıpttııırlaıı'clt'ı

gcırcl

iyilcşınc

gt'trii|müıştür.

(NYIIA

tiınksiyoncI

sıııılj

(icnol

't'e<lavi

l,)cğcrlcndirıırc

Pçıaırı).

Ayrıca

t]ı'.L(X:

ZC)K

teclavisiniıı

c.icksiyon

ti'aksiyorıı.ııııı

tırttırtlığı

Ve strı

vcntıikiil

sistol

scıııu

diyastol

sonrı

lraçiınlorini

azalttığı

g(istcrilmiştit.

MckıproloI

taşiaritmilerdc

senı1)tttoıitık

aktivitcııin

attışıntı

bağlt

ctkiIcr

bloko

cclilcı'ck

paccmakcr

hiiçıı:'lcrctc

otonlııtiz.tısytıııııı'ı

ıızıtlmİı.sı

ayrıüa

suprııvetrtrikiilcr

ilcti

Zeımiln!ı.tıı1

Lızflması

kalp

Iıızııııı'ı

cliirtıncsi

sağlanır'

Metııprolol,

tniytıl<ııcl

enfhrktüsüıri,in

tckrarluıııaı

ıislcini

t)zclliklc

miyokaı'cl

enliıktiısılncloır

soırraki

ııııi

iiltim

ıiskiui

ııztrltır,

Farıııa

kol*iııotik

iizclliklcr

Gcırcl

özcllİl<lcr

[^m!ım:

BLit,0C]

ZOK'uıı

biyoyıırırlııırınrı

94.ı30-40'clır.

I)laznrtı

yarıleuııntr

ömri,i

saattir'

0raI

ı-ıygulıınra

sonrasl

cıniliın

tıınrirırrlırnır

maçIcle

ı.ı.iİn

gflStrcıinteştirıal

kanal

boyılı}ca

kolonda

alrstırhc

tılı,ır,

Dağılını.;

I}EI,0C

Z()K

kontrtrllii

stılınr[ı

{ilrıı

ıat'ılctlcr,

lıer

[riı'i

aıyrı

biı' clcpıı

iiıritc

olıın

ınctoprtılol

s[ilçsiııaL

ınikrolçeıpsiilleıınıiş

çckirdclclerclen

oluşırıuıştuı'.

I'Icr

çckiıdel<,

ilaçııı

salıttı

lrızını

kontrol

cdcıı

poliıılcriIç

hiı

ırrcnrbtıııl

kaplannııştır,

()rtıl

ycılclaır

altnaıı

tab[et,

sıvı

ten]a$

cttiği

gastı'<ıintcstinol

kaıralııı

gcııiş

yiizcyiırtlcıı

lıızlaı

clığılaıtık

yayılır.

Motopr<ılolüıı

salım

lıız.ı

çcvrcclcki

sıvıırıır

p[l'sıırclaıı

ctl(ilcnftrcz

yııkla'tılc

saot

[ıoyı.ılıc+

irıalıksız

clovaın

cclcr'

Dtıza.i

liırııııı

24 saııt

boyuııctı

diiztr1İiır

bir plnznıtı

ktıırsaıılı'irsyötlll

ctki

siircsi

saığlıı.

traİıs

rİTliısv

0l'l

Mctoprcılol

lrarauiğcrclc

tcıırclclo

ClYl)2I)6

cııziıni

ile ıııctııtxılizc

olr.ı'r,

()ç

ıcnıel

nıcta[ıoliti

viıı'dır.

anoeık

[ıtıırlarclan

hiçlıirinin

kliııik

açıcları

arılaıııılı

biı

bgt.o

lı|ol<or

ctkisi

yokıur'

li.ı.::iııaı,syll]

Mctcıpı'olol(iıı

yaltlışık

|Zo-5'i

clcğişıııcırıiş

tıIaıı'ıık

idıarla.

gcri

l<iılını

isıı

ıııolııtroli[|cri

şekliııclc

atılır.

Klinik

öncesi

güvenlilik

verileri

Metoprolol

klinik

açıdan

çok

geniş

kapsamlı

test

edilmiştir.

ilgili

bilgiler

Kısa

Ürün

Bilgisinin

diğer

bölümlerinde

mevcuttur.

FARMAsörİx

özrır,ixr,nn

Yardımcı

maddelerin listesi

Etilselüloz

Hidroksipropil

selüloz

Hipromelloz

Mikrokristalize

selüloz

Parafin

Makrogol

Anhidr

non-kolloidal

silikon

dioksit

Sodyum

stearil fumarat

Titanyum

dioksit

l7l)

Geçimsizlikler

Mevcut değildir.

ömrü

Saklamaya

yönelik

özel

tedbirler

oC'nin

altındaki

sıcaklığında saklanmalıdır

Ambalajın

niteliği

içeriği

Kutuda

AVPVC/PVDC

Blisterde

tablet

Tıbbi

üründen arta kalan maddelerin imhası

diğer

özel

önlemler

Kullanılmamış

olan ürünler

yada

atık materyaller

"

Tıbbi

atıkların kontrolü

yönetmeliği"

"Ambalaj

Ambalaj

Atıklarının Kontrolü

Yönetmelikleri"ne

uygun

olarak

imha

edilmelidir.

RUHSAT

SAHiBi

AstraZeneca

Ilaç

San.

Tic.Ltd.Şti.

Büyükdere

Cad.Yapı Kredi

Plaza

B Blok

Levent

Istanbul

Tel:

212)283

Faks:

212)281

S.RUHSAT

NUMARASI

r20l4s

tv12

ı,K ItU[ısAT'rA

ıt İ/RtJ

IsA'I

ı,tcM

TARi

İlk

ruhsat

tarilıi

:02.|().2006

K[,B'

YIıNit,ENM

ı-ğ

TARİtti

Sağlık

l}akaulığlı

onay

tarihi

:./.l''

t2A2