BELOC DURULES

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • BELOC DURULES 200 MG 20 TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • BELOC DURULES 200 MG 20 TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • metoprolol

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699786030107
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALĐMATI

BELOCDURULES200mgyavaşsalımlıfilmtablet

Ağızdanalınır.

Etkinmadde:Hertablet200mgmetoprololtartratiçerir.

Yardımcımaddeler:Sodyumaluminyumsilikat,parafin,magnezyumstearat,etilselüloz,

hidroksipropilmetilselüloz,polietilenglikol6000,titanyumdioksit,parafin

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALĐMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaç

duyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabu

ilacıkullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.Đlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1. BELOCDURULESnedirveneiçinkullanılır?

2. BELOCDURULES’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. BELOCDURULESnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5. BELOCDURULES’insaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.BELOCDURULESnedirveneiçinkullanılır?

ĐlacınızınismiBELOCDURULES200mgyavaşsalımlıfilmtablettirve20tabletlikambalajlarda

beyazımsı,oval,çentikli,bikonvekstabletlerolarakpazarlanmaktadır.Herbirtablet200mg

metoprololtartratiçerir.

Metoprololbeta-blokerleradıverilenbirsınıfadahildirvebirbeta

-selektifbeta-blokerdir.

Metaprololbirçokkişitarafındankullanılandozlardabeta

denilenbetareseptörtipiüzerinde

beta

’dendahafazlaroloynamaktadır.Metoprololiletedavikalpteveayrıcaböbrekvebeyingibi

diğerorganlardabulunanbeta-1-reseptörleriüzerindekistreshormonlarınınetkisiniazaltmaktadır.

Durulestabletlerilacınvücudasalınmasındakihızıkontrolaltınaalırlarvegündebirtabletin

alınmasınınardından24saatboyuncauzunbiretkisağlarlar.

Metoprololaşağıdakitedavilerdekullanılır:

Yüksekkanbasıncındaveyüksekkanbasıncındanötürümeydanageleninme,kalpkrizive

erkenölümrisklerininazaltılmasında(Hipertansiyon’da:kanbasıncınınazaltılmasındave

kardiyovaskülervekoronerölüm(aniölümlervesakatkalmadahil)riskininazaltılmasında

kullanılır)

Kalpkrizlerindeveileridekikrizlerinönlenmesinde(Miyokardiyalenfarktüstensonra

tedavininsürdürülmesinde)

Koronerkalphastalığındastresveegzersizileortayaçıkankalpvegöğüsağrısında(Angina

pektoris)

Kalphastalığıolanveyaolmayankişilerdekalphızıbozukluklarında,özelliklekalbinhızlı

çarpmasıdurumunda.

(Özelliklesupraventrikülertaşikardidahilkalpritmibozuklukları)

Migrenataklarınınönlenmesinde(migrenprofilaksisi)

2.BELOCDURULES’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

BELOCDURULES’iaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer:

MetoprololtartartaveyaBELOCDURULES’inbileşimindebulunanyardımcımaddelerden

herhangibirineveyadiğerbenzerilaçlara(betareseptörblokeediciilaçlar)karşıalerjiniz

varsa,

Kalbinizileilgiliproblemlerinizvarsa,

Kalphızınızdayavaşlama(sinüsbradikardi)varsa,

Kanbasıncınızdüşükse,

Kandolaşımıproblemlerinizvarsa,

Akciğerlerinizileilgiliproblemlerinizvarsa,

Tedaviedilmeyenhormonfazlalığınedeniilekanbasıncınızyükseliyorsa(feokromositoma).

BELOCDURULES’iaşağıdakidurumlardaDĐKKATLĐKULLANINIZ

Eğer:

Kesikkesiktopallamanıngörüldüğü,kandolaşımbozukluğunuzvarsa,

Đleriderecedeböbrekyetmezliğinizvarsa,

Prinzmentalgöğüsağrısıolarakadlandırılankendiliğindengelişenkalpkrampından

kaynaklanantiptegöğüsağrınızvarsa,

Astımhastalığınızveyahavayollarındakidaralmalardandolayırahatsızlığınızvarsa,

Vücuttayüksekmiktardaasidikmaddedendolayışiddetliakutrahatsızlığınız(metabolik

asidoz)varsa,

Dişhekiminiztarafındansizegenelanestezikilaçverilecekseveyaameliyatolacaksanız

doktorunuzaBELOCDURULESkullandığınızısöyleyiniz.

Yukarıdakiuyarılardanemindeğilsenizveyadoktorunuzsizeherhangibirbilgivermediyse

BELOCDURULES’ebaşlamadanöncedoktorunuzveyaeczacınızilegörüşünüz.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsa,siziniçingeçerliyselütfendoktorunuza

danışınız.

BELOCDURULES’inyiyecekveiçecekilekullanılması

BELOCDURULESilebirlikteyiyecekvealkolalınmasıetkenmaddeolanmetoprololün

kanınızdakiseviyesiniartırabilirvebununsonucundailacınızınetkisiartabilir.

Hamilelik

Đlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Hamileysenizveyahamilekalmayıdüşünüyorsanız,ilacıkullanmadanöncebunudoktorunuza

söyleyiniz.

DoktorunuzaksinisöylemedikçeBELOCDURULES’ihamileliktekullanmayınız.

Etkinmaddemetoprololbebeğinizdekalphızıdüşüklüğünenedenolabilir.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Emzirme

Đlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

EğeremziriyorsanızBELOCDURULES’igerekliolmadıkçakullanmayınız.

Bebeğinannesütüilealdığımetoprololmiktarı,annemetoprololünormalterapötikdozlarda

kullandığısürece,betablokajetkiaçısındanihmaledilebilirdüzeydedir.Fakatemzirirkenbebekler

betablokajbelirtileriaçısındanizlenmelidir.

Araçvemakinekullanımı

BELOCDURULEStepkilerdekötüleşmeyenedenolabilir.Builacınkullanımısırasındabaş

dönmesivehalsizlikgözlenebilir,busebeplearabakullanmayınız.

BELOCDURULES’iniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

BELOCDURULESiçeriğindesodyumihtivaeder.Budurumkontrollüsodyumdiyetindeolan

hastalariçingözönündebulundurulmalıdır.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

BuilaçlarBELOCDURULEStedavisindenetkilenebilirve/veyatedaviyietkileyebilir.Bunlar;

Propafenon,amiodaron,kinidin,verapamil,diltiazem,klonidin,disopramidvehidralazin,

dijitalpreparatları/digoksin(kalpvedamarhastalıklarındakullanılanilaçlar),

KlonidinveBELOCDURULES’iaynızamandakullanıyorsanızveklonidintedavinizin

sonlandırılmasıgerekiyorise,BELOCDURULES’iklonidindenbirkaçgünöncekesmeniz

gerekir.BELOCDURULEStedavisininkesilmesiileilgiliolarak“BELOCDURULESile

tedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkiler”bölümünebakınız.

Barbitürikasittürevleri(sarahastalığıiçinkullanılanilaçlar),

Enflamasyon(yangı)içinkullanılanilaçlar(örn:indometazinveselekoksib),

Adrenalin(akutşokveşiddetlialerjikreaksiyonlariçinkullanılanbirilaç),

Fenilpropanolamin(buruniçidokularındaşişmeiçinkullanılanbirilaç),

Difenhidramin(alerjiiçinkullanılanbirilaç),

Terbinafin(deridekimantarenfeksiyonlarıiçinkullanılanbirilaç),

Rifampisin(verembaştaolmaküzerefarklıhastalıklardakullanılanbirantibiyotik),

Diğerbetablokörler(örn:gözdamlaları),

MAOinhibitörleri(depresyonveParkinsonhastalığındakullanılanilaçlar),

Đnhalasyon(solunumyoluylaalınan)anestezikleri(anesteziiçinkullanılanilaçlar)

Depresyonilaçları(paroksetin,fluoksetinvesertralin),

Kalsiyumkanalengelleyicisi,kalpdamarsistemihastalıklarınıntedavisindekullanılanilaçlar

(Dihidropiridintürevleri),

Psikiyatrikbozukluklarındüzeltilmesindekullanılanilaçlar(fenotiazinler),

Simetidin(Midedeasitüretiminiazaltanilaç),

Oralantidiyabetikilaçkullanıyorsanız,doktorunuzdozayarlamasıyapabilir.

Eğerreçeteliveyareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınızsa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3.BELOCDURULESnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

BELOCDURULES’idoktorunuzunsizesöylediğişekildekullanınız.Eminolmadığınız

durumlardadoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

BELOCDURULES’iaçikenalmalısınız.

Hipertansiyon:

Önerilengünlükdozsabahları100-200mgveyadozbölünerek(sabahveakşam)veyatekdoz

olarakDurules200mg’dır.Tabletgündetekdozolarakalınacakise,sabahalınmalıdır.Gerekirse

doktorunuzBELOCDURULES’ikanbasıncınıdüşürmekiçinkullanılandiğerilaçlarilebirlikte

kullanmanızıisteyebilir.

Yüksekkanbasıncıolankişilerde100-200mgmetoprololileuzunsürelitedavinin,inme,kalp

kriziveanikardiyovaskülerölümgibikomplikasyonriskleriniazalttığıgösterilmiştir.

Kalpkrizindensonraidametedavisi:

Sabahveakşam100mgolmaküzeregünde200mgveyatekdozolarakDurules200mg

kullanabilirsiniz.

Günde200mgmetoprololdozuileuzundönemtedavidetekrarkalpkrizigeçirmeveölümriskinin

azaldığıgösterilmiştir.

Anginapektoris:

Önerilengünlükdozsabahveakşambölünmüşdozlarşeklinde100-200mgveyatekdozolarak

Durules200mg’dır.Gerekirsedoktorunuztedavinizeanginapektoristedavisindekullanılanbaşka

ilaçlailaveedebilir.

Kalpritmbozuklukları:

Önerilengünlükdozsabahveakşamalınanbölünmüşdozlarşeklinde100-200mg’dır.Gerekirse

doktorunuztedavinizediğerantiaritmikilaçlarilaveedebilir.

Palpitasyonlufonksiyonelkalphastalıkları:

Önerilendozsabahlarıgündebirdefa100mg’dır.Gerekirsedoktorunuzdozunuzu200mg’a

yükseltilebilir.

Migrenataklarınınönlenmesi:

Önerilendozgündebirdefa100-200mg’dır.

Budozuikiyebölünereksabahveakşamyada200mg’lıkDurulesTabletkullanılaraksabahlarıbir

defadaalabilirsiniz.

Uygulamayoluvemetodu:

BELOCDURULEStablet’i(veyayarıyabölünmüştabletleri)çiğnemeyinizveyaezmeyiniz,sıvı

yardımıileyutunuz.Doktorunuztabletlerinizinasılvenezamankullanacağınızısöyleyecektir.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

BELOCDURULES’inçocuklardakullanımınıtavsiyeetmekiçinyeterliveriyoktur.

Yaşlılardakullanımı:

Başlangıçtamümkünolanendüşükdozkullanılmalıdır.

Özelkullanımdurumları:

Böbrekyetmezliği:

Böbrekyetmezliğiolanhastalardadozayarlamasınagerekyoktur.

Karaciğeryetmezliği:

Şiddetlikaraciğeryetmezliğiolanhastalardadozayarlamasıgerekipgerekmediğinedoktorunuz

kararverecektir.

EğerBELOCDURULES’inetkisininçokgüçlüyadaçokzayıfolduğunadairbirizleniminizvar

ise,doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendenfazlaBELOCDURULESkullandıysanız:

Aldığınızdozyüksekise,aşağıdakibelirtilerilekarşılaşabilirsiniz:Kalpatımındadüzensizlikveya

düşüş,nefesdarlığı,ayaklardaşişme,göğüstekalpvuruşununhissedilmesi,başdönmesi,

yorgunluk,göğüsağrısı,deridesoğuma,düşüknabız,zihinseldüzensizlik,huzursuzluk,kalp

durması,havayollarındadaralmahissi,kısmıyadatambilinçkaybı/koma,bulantı,kusmave

morarma.

Bunedenle,yüksekdozalmamanızvedoktorunuzunsizereçeteettiğidozlarıkullanmanız

önemlidir.

Kinidiniveuykuilaçlarını(barbitüratlar),diğerkanbasıncınıdüşürenilaçlarıvealkolümetoprolol

ilebirliktekullanırsanızyukarıdakibelirtilerdahadakötüleşebilir.

Yüksekdozamaruzkaldığınızınbelirtileriilacınızıaldıktan20dakika-2saatsonragörülür.

Yukarıdakibelirtilerortayaçıkarsaderhaldoktorunuzlaveyabirhastaneilegörüşünüz.

BELOCDURULES’tenkullanmanızgerekendenfazlasınıkullandıysanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

BELOCDURULES’ikullanmayıunutursanız

EğerBELOCDURULESdozunualmayıunutursanızvebirsonrakidozunuzualmaya8saatten

dahaazbirzamanvarise,unuttuğunuzdozuhemenalınız.Almanızgerekenzamandan8saatveya

dahauzunbirzamansonradozunuzualmayıunuttuğunuzuhatırlarsanızsadeceyarımdoz

kullanınız.Dahasonrabirsonrakidozunuzuzamanındaalınız.

Unuttuğunuzdozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

BELOCDURULESiletedavisonlandırıldığındakioluşabileceketkiler

DoktorunuzilegörüşmedenBELOC ® DURULEStedavisinidurdurmayınız,çünküilacınalımını

anidenkesmenizdurumundahastalığınbazısemptomları(örn:çarpıntıvegöğüsağrısı)

kötüleşebilir.

4.OlasıYanEtkiler

TümilaçlargibiBELOCDURULES’indeiçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolanbazıkişilerde

yanetkilerolabilir.

Yanetkileraşağıdakigibisıralanmıştır;

Çokyaygın :10hastanınenazbirindegörülebilir.

Yaygın :10hastanınbirindenaz,fakat100hastanınbirindenfazlagörülebilir.

Yaygınolmayan :100hastanınbirindenaz,fakat1000hastanınbirindenfazlagörülebilir.

Seyrek :1000hastanınbirindenazgörülebilir.

Çokseyrek :10.000hastanınbirindenazgörülebilir.

Bilinmiyor :Eldekiverilerdentahminedilemiyor.

Yaygın:

Başağrısı,sersemlik,başdönmesi,kalpatımhızındaazalma,çarpıntı,ellerdeveayaklarda

soğukluk,karınağrısı,bulantı,kusma,ishal,kabızlık,yorgunluk

Yaygınolmayan:

Depresyon,konsantrasyonbozuklukları,uykuhaliveyauykusuzluk,kabusgörme,karıncalanma

veuyuşuklukhissi,kalpyetmezliğibelirtilerininkötüleşmesi,kalpkrizisırasındakanbasıncının

önemliölçüdedüşmesi(kardiyojenikşok),göğüsağrısı,kalpbloğu,nefesdaralması,hava

yollarındadarlıkhissi,kiloalma

Seyrek:

Kanpulcuğusayısındaazalma(trombositopeni),sinirlilik,huzursuzluk(anksiyete),iktidarsızlık

dahilcinselproblemler,hafızagüçlüğü,zihinkarışıklığı,hayalgörme,görmebozuklukları,

gözlerdekuruluk,kızarıklıkve/veyatahriş,kulakçınlaması,EKG’dekalpiletimbozuklukları,

düzensizkalpatımı,şişlik(ödem),bayılma,tatalmabozukluğu,karaciğerproblemleri(karaciğer

fonksiyontestanomalileri),derideaşırıduyarlılıkreaksiyonları,sedefhastalığınınkötüleşmesi,

ışığakarşıduyarlılıkreaksiyonları,geridönüşümlücinselisteksizlik,aşırıterleme,saçdökülmesi

Çokseyrek:

Unutkanlık/hafızazayıflığı

Bilinmiyor:

Göziltihabıbenzeribelirtiler,kandolaşımbozukluğuolanhastalardakanakımınınkesilmesine

bağlıolarakdokularınçürümesiveyaölmesi(gangren),nezle,ağızkuruluğu,karaciğerin

iltihaplanması(hepatit),eklemağrısı,kaskrampları.

BELOCDURULESiletedavinizikendikendinizesonlandırmayınızvedoktorunuzadanışınız.

Doktorunuzdozunuzukademeliolarakazaltmakisteyebilir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız,

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.BELOCDURULES’inSaklanması

BELOCDURULES’içocuklarıngöremeyeceğiveerişemeyeceğiyerlerdeveambalajında

saklayınız.

30°C'ninaltındakiodasıcaklığındaveorijinalambalajındasaklayınız.

Sonkullanmatarihiileuyumluolarakkullanınız.

AmbalajındakisonkullanmatarihindensonraBELOCDURULES’ikullanmayınız.

Sonkullanmatarihindekiilkikirakamayı,sondörtrakamyılıgösterir.Sonkullanmatarihioayın

songününüifadeeder .

Ambalajızarargörmüşisebuilacıkullanmayınız.

Ruhsatsahibi:

AstraZenecaĐlaçSan.veTic.Ltd.Şti.

BüyükdereCad.YapıKrediPlaza,BBlok

Kat3-4,Levent

Üretimyeri:

ZentivaSağlıkÜrünleriSan.veTic.A.Ş.

Küçükkarıştıran39780

Lüleburgaz

Bukullanmatalimatı11Ekim2011tarihindeonaylanmıştır.

Bu ürünle ilgili güvenlik uyarısı bulunmamaktadır.