BEGOLIN

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • BEGOLIN PLUS 75 MG/ 1 MG 14 FILM TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • BEGOLIN PLUS 75 MG/1 MG 14 FILM TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • Diğer antiepileptiklerin

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8681309090095
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 22-11-2016
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

BEGOLİNPLUS75mg/1 mg filmtablet

Ağızyoluilealınır.

Etkinmadde:Herbirfilmtablet75 mgpregabalin ve1 mgB

12 vitamini(mekobalamin)içerir.

Yardımcımaddeler:Mısırnişastası,povidon(K30),mikrokristalinselüloz(avicelPH102),laktoz

monohidrat(spraydried),talk, hidroksipropilmetilselüloz, titanyumdioksit,polietilen glikol400,

kırmızıdemiroksit, sarıdemiroksit,safsu.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemli bilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrarokumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veya düşükdozkullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1. BEGOLİNPLUSnedirveneiçinkullanılır?

2. BEGOLİNPLUS’ıkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. BEGOLİNPLUSnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5. BEGOLİNPLUS’ınsaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1. BEGOLİNPLUSnedirveneiçinkullanılır?

BEGOLİNPLUS14film tabletambalajlardasunulanpregabalinvemekobalamin

kombinasyonudur. Pemberenkli, oval, bikonveksfilmkaplıtabletlerdir.

BEGOLİNPLUS,B

vitamini eksikliğisaptananvemide-bağırsakemilimsorunu olmayan

hastalarda kısmisara(epilepsi)nöbetlerinintedavisindediğernöbetilaçlarıilebirlikteektedavi

olarak;merkezdenuzak(periferik)sinir hasarınabağlıağrının(nöropatikağrı)

tedavisinde, yaygınanksiyete(kaygı)bozukluğuvefibromiyaljitedavisindekullanılanve

ağızdan alınanbirilaçtır.

BEGOLİNPLUS, 18yasveüstü olanyetişkinlerdekullanılır. 18 yaşınaltındakilereyeterli

güvenlik veetkinlik bulunmadığıiçin kullanımıönerilmez.

N öropatikağrı:BEGOLİNPLUS,yetişkinlerdemerkezdenuzak(periferik)sinirlerinhasar

görmesinden kaynaklananuzun süreli ağrılardakullanılır.Şekerhastalığı,vezonagibibirçok

hastalıksinirlerinizezararverereksinirhasarınabağlıağrıyasebepolabilir.Buağrıhissi

sıcaklık,yanma,batma,vurma,zonklama, sızlama,uyuşma,karıncalanma,şeklindeya da elektrik

çarpması,iğnebatmasıgibidelicikeskin veyakramp tarzındabirağrışeklindetanımlanabilir.

Nöropatikağrıduygudurumunuzdakideğişikliklere,uyumasorunlarınaveyorgunluğaneden olup

fiziksel vesosyal yaşamınızıvegenelyaşamkalitenizi etkileyebilir.

Epilepsi(sara): BEGOLİNPLUSyetişkinlerdesaranöbetlerininbirçeşidinitedavietmekiçin

kullanılır.(sekonderjeneralizekonvülsyonlarıneşlikettiğiyadaetmediği)parsiyel

konvülsiyonlar). Doktorunuzalmakta olduğunuzilaçlarladurumunuzukontrolaltındatutamadığı

zamanB EGOLİNPLUS’ıtedavinizeekleyebilir.BEGOLİNPLUSsaranöbetlerinintedavisinde

tek başınakullanımiçindeğildirveherzamansaranöbetlerinikontrolaltındatutmakiçin

kullanılandiğerilaçlarlabirliktekullanılır.

YaygınAnksiyeteBozukluğu:BEGOLİNPLUSyaygınanksiyete(kaygı)bozukluğunutedavi

etmekiçin kullanılır.Yaygınanksiyete(kaygı)bozukluğunun(YAB)belirtilerikontroletmesi zor

olan ,uzunsüreliaşırıkaygıveendişedir.Yaygınanksiyete(kaygı)bozukluğuaynızamanda

huzursuzluk, aniveşiddetliheyecan,köşeyesıkıştırılmışlıkhissi,kolaylıklabitkindüşme,

konsantrasyon güçlüğü,aniunutkanlık,alınganlıkhissi,kassertliğiveyauykusorunlarıgibi

durumlarayol açabilir.Bu günlük yaşamın sıkıntılarından vestresindenfarklıdır.

Fibromiyalji: BEGOLİNPLUSyetişkinlerdefibromiyaljitedavisindekullanılır.Fibromiyalji

esas olarak kaslarıvekaslarınkemiğeyapıştığıbölgelerietkileyenveyaygınağrıyanedenolan

bir çeşityumuşak doku romatizmasıolup, dahaçok erişkinlerinhastalığıdır.

2. BEGOLİNPLUS’ıkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

BEGOLİNPLUS’ıaşağıdakidurumlarda KULLANMAYINIZ.

BEGOLİNPLUS’ıpregabalin,mekobalaminveyaBEGOLİNPLUSiçeriğindekiherhangibir

maddeyekarşıaşırıduyarlılığınızvarsakullanmayınız.

Kandamekobalaminkonsantrasyonunun yüksekolduğugörmesinirihastalıklarında(optik

nöropatiler)(Leberhastalığı)kullanılmasıuygun değildir.

Ayrıca,BEGOLİNPLUS’ın18 yaşaltıkullanımındagüvenlikveetkinliğibilinmediğiiçinbuyaş

grubundakullanılmasıönerilmemektedir.

BEGOLİNPLUS’ıaşağıdakidurumlarda DİKKATLİKULLANINIZ.

BEGOLİNPLUSkullananbazıhastalardaalerjikreaksiyonbelirtileribildirilmiştir.Bubelirtiler

arasındayüzün,dudakların,dilveboğazınşişmesiveyaygınderidöküntüsüyeralır.Bubelirtiler

ortayaçıkarsahemen doktorunuzlakonuşunuz.

BEGOLİNPLUSbaşdönmesiveuykuhalinenedenolabilir,budurumyaşlıhastalardakazara

yaralanma(düşme)olasılığınıarttırabilir.Bunedenleilacıngösterdiğietkilerealışanakadar

dikkatliolmalısınız.

BEGOLİNPLUSbulanıkgörmeveyagörmekaybınayadagörmedediğerdeğişikliklereneden

olabilir.Bunlargeçicidir.Görmeduyunuzdaherhangibirdeğişimolursahemendoktorunuza

söyleyiniz.

BEGOLİNPLUStedavisialırkenkiloalanbazışekerhastalarındaşekerhastalığıtedavisinde

değişiklikyapılmasıgerekebilir.

Omurilikhasarıolanhastalarağrıveyaspastisiteiçinbaşkailaçkullanıyorolabileceğindenvebu

ilaçlarınpregabalinilebenzeryanetkileriolduğundanbuilaçlarbirliktekullanıldığındayan

etkilerin şiddetiartabilirveuykulu olmagibibazıyanetkilerdahasık görülebilir.

BEGOLİNPLUS,kabızlığa(konstipasyon)sebepolabilecekilaçlarla(bazıtipağrıkesicilergibi)

birliktealındığındasindirimsisteminde(gastrointestinalsistem)rahatsızlıklaroluşabilir(örneğin;

kabızlık,bağırsaktıkanmasıveyabağırsakfelci).Eğerkabızlıkyaşarsanız,özelliklebuprobleme

yatkınlığınızvarsadoktorunuzasöyleyiniz.

Eğer,alkolveyailaçbağımlılığıöykünüzvarsaBEGOLİNPLUS’ıalmadan öncebunu

doktorunuzasöyleyiniz.Reçetelenendendahafazlamiktardailacaihtiyacınızolduğunu

düşünüyorsanızdoktorunuzu bilgilendiriniz.

BEGOLİNPLUSalırkenveyabıraktıktan kısabirsüresonrakonvülsiyon(nöbet)ortayaçıktığına

dairraporlarbulunmaktadır. Eğernöbetgeçirirsenizderhaldoktorunuzlatemasageçiniz.

BEGOLİNPLUSalanvediğerrahatsızlıklarıneşlikettiğibazıhastalardabeyinfonksiyonlarında

azalma(ensefalopati)olduğunadairraporlarbulunmaktadır.Eğer,karaciğerveyaböbrek

rahatsızlığınıdaiçeren herhangibirciddisağlık problemiöykünüzvarsadoktorunuzasöyleyiniz.

BEGOLİNPLUS,mekobalaminiçerdiğinden,mekobalamineksikliğinebağlıhastalıklarınkesin

birteşhisikonmadan kullanılmamalıdır.

BEGOLİNPLUSuygulanmasıesnasında,kloramfenikolkullanılmasımekobalaminekarşıtedavi

edici etkiyi azaltabilir.

BEGOLİNPLUSiletedaviesnasındaenfeksiyon,folikasitkullanımı,anemi(kansızlık),üremi

(kandaüremiktarınınfazlaolması)gibidurumlarınortayaçıkışıdatedavininetkinliğiniazaltabilir.

Ağıranemivedokuanoksisi(oksijensizkalma)olanhastalardaveyaşlılardaacilönlemler

gerekebilir.

Hamilelikteki mekobalamin eksikliğiolduğukanıtlanmamışsaBEGOLİNPLUS

kullanılmamalıdır.Hamilelikteveemzirenannelerdetavsiyeedilengünlükmekobalamindozu 2,2

ve2,6 mcg'dır.Mekobalaminannesütünegeçer.

Pregabalin kullanan bazıhastalardakalpyetmezliğibildirilmiştir.Buhastalarçoğunluklakalp

damarhastalıklarıolanyaşlıkişilerdir.Builacıalmadanöncekalphastalığıöykünüzvarsamutlaka

doktorunuzabildiriniz.

Pregabalin kullanan bazıhastalardaböbrekyetmezliğibildirilmiştir.EğerBEGOLİNPLUS

kullanırkenürinasyonda(idraryapma)azalmafarkederseniz,doktorunuzasöyleyinizçünküilacın

bırakılmasıbu durumu düzeltebilir.

BEGOLİNPLUSgibiantiepileptikilaçlarkullananazsayıdabazıhastalarkendilerinezararverme

veyaöldürmeyidüşünmüşlerdir.Bugibidüşüncelerinizolduğuzamandoktorunuzlatemasa

geçiniz.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfendoktorunuza

danışınız.

BEGOLİNPLUS’ınyiyecekveiçecekilekullanılması

BEGOLİNPLUSaçveyatok karnınaalınabilir

BEGOLİNPLUSilebirliktealkolalınmasıtavsiyeedilmez.Alkol,BEGOLİNPLUSiçeriğindeki

mekobalamin emiliminiazaltır.

Hamilelik

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

BEGOLİNPLUS’ınhamileliktekullanımıtavsiyeedilmemektedir.

Çocuk d oğurmapotansiyeliolankadınlarınetkindoğumkontrolyöntemleriuygulamalarıönerilir.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

BEGOLİNPLUS’ınannesütünegeçipgeçmediğibilinmediğinden,emzirmedöneminde

kullanılmamalıdır.

Araçvemakinekullanımı

BEGOLİNPLUSbaşdönmesi,uykuluolmavekonsantrasyonazalmasınanedenolabilir.Builacın

araçvemakinekullanımbecerinizietkileyipetkilemediğinibilenekadararaçvemakine

kullanmayınız.

BEGOLİNPLUS’ıniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

Herbirfilm tablet 22,50mglak tozmonohidrat(spraydried)içermektedir.Eğerdahaönceden

doktorunuztarafındanbazışekerlerekarşıintoleransınızolduğusöylenmişsebutıbbiürünü

almadan öncedoktorunuzlatemasageçiniz.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

BEGOLİNPLUSvediğerbazıilaçlarbirbirinietkileyebilir.Belirlibazıilaçlarlabirlikte

alındığındaBEGOLİNPLUSbuilaçlarınyanetkileriniarttırabilirvebudurumsolunumdurması

vekomayakadargidebilir. Başdönmesi, uykulu olmahalivekonsantrasyon azalmasının derecesi

BEGOLİNPLUSilebirlikteaşağıdakimaddeleriiçeren tıbbiürünlerin kullanılmasıylaartabilir:

Oksikodon (ağrıkesici)

Lorazepam(anksiyetetedavisindekullanılan birilaç)

Alkol

BEGOLİNPLUSoralkontraseptiflerlebirliktekullanılabilir.

Antibiyotik vevitamin içeren başkailaçlarkullanıyorsanızdoktorunuzasöyleyiniz.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlarhakkında bilgiveriniz.

3. BEGOLİNPLUSnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığıiçintalimatlar:

BEGOLİNPLUS’ıherzaman doktorunuztarafından sizetarifedildiğişekliylekullanınız.

Emin değilsenizdoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

BEGOLİNPLUS’ınezaman venekadaralmanızgerektiğinidoktorunuzsöyleyecektir.

Dozgenelliklegünde150 mgile600 mgarasındadeğişmektedir.Doktorunuztedavi

sırasındaaldığınızdozu değiştirebilir. Doktorunuzlagörüşmeden dozukendiniz

değiştirmeyiniz.

Mekobalamindozu 1 mg- 4 mgarasındadır.

BEGOLİNPLUS’ınetkisinin sizin için çok kuvvetliveyazayıfolduğunu düşünüyorsanız,

doktorunuzaveyaeczacınızasöyleyiniz.

Uygulama yoluvemetodu:

BEGOLİNPLUSağızdan kullanılır.

BEGOLİNPLUS’ıbirmiktarsu (örneğin birbardak su)ileyutunuz.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

18yaşaltındakiçocuklardakullanılmamalıdır.

Yaşlılardakullanımı:

Yaşlıhastalardaböbrek fonksiyonlarındakiazalmayagöredozayarlamasıyapılmalıdır.

Özel kullanımdurumları:

Böbrekyetmezliği/karaciğeryetmezliği:

Böbrekyetmezliğiolan hastalardadozsınırlamasıvedikkatlikullanılmasıgerekmektedir.

Karaciğeryetmezliğiolanlardadozayarlamasıgereklideğildir.

EğerBEGOLİNPLUS’ınetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendenfazlaBEGOLİNPLUSkullandıysanız:

BEGOLİNPLUS’tankullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

EğeralmanızgerekendenfazlaBEGOLİNPLUSkullandıysanız,doktorunuzuarayınızyada

kullanmaktaolduğunuzBEGOLİNPLUSkutusunudayanınızaalarak,derhalenyakınsağlık

merkezinebaşvurunuz.Budurumabağlıolarakuykuluhissetme,kafakarışıklığı,saldırganlıkveya

huzursuzluk hissedebilirsiniz.

BEGOLİNPLUS’ıkullanmayıunutursanız:

BEGOLİNPLUS’ıdüzenliolarakhergünaynısaatlerdealmanızönemlidir.BEGOLİNPLUS’ı

kullanmayıunutursanız,hatırladığınızzamanalınız(birsonrakidozunuzunzamanıdeğilse).Bir

sonraki dozuolağandozdavezamanındaalınız.Kaçırdığınızdozutamamlamakiçinfazladanbir

tabletalmayınız.

Unutulan dozlarıdengelemekiçin çiftdozalmayınız.

BEGOLİNPLUSiletedavisonlandırıldığındakioluşabileceketkiler:

DoktorunuzsöylemediğitakdirdeBEGOLİNPLUS’ıalmayıbırakmayınız.Tedavi

sonlandırılacaksaen azbirhaftasüreyledozkademeliolarak azaltılarakyapılmalıdır.

Uzunveyakısasürelipregabalintedavisisonlandırıldığındabazıyanetkilergörülebilir.Bunlar

arasındauyumadazorluk,başağrısı,bulantı,ishal,gripbenzeribelirtiler,sinirlilik,depresyon,ağrı,

terlemevebaşdönmesiyeralır.Buyan etkilerBEGOLİNPLUS’ıuzunsüredirkullanıyoriseniz

dahabelirginolabilir.

4. Olasıyanetkilernelerdir?

Tüm ilaçlargibi BEGOLİNPLUS’ıniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,BEGOLİNPLUS’ıkullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Şiddetlialerjikreaksiyonlar(döküntü,kaşıntı,nefesalmadagüçlük,ağız,yüz,dudaklar

veyadildeşişme)

Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,aciltıbbimüdahaleye

veyahastaneyeyatırılmanızagerekolabilir.

Bu çok ciddiyanetkilerin hepsioldukçaseyrekgörülür.

Olasıyanetkilernesıklıklaortayaçıktıklarınagöreaşağıdalistelenmiştir.Bulistebuyanetkilerin

kaç hastada ortayaçıkabileceğinigöstermektedir:

Çokyaygın(≥1/10);yaygın(≥1/100ila<1/10),yaygınolmayan(≥1/1.000ila<1/100);seyrek

(≥1/10.000ila<1/1.000);çokseyrek(<1/10.000),bilinmiyor(eldekiverilerdenhareketletahmin

edilemiyor).

Çokyaygın:

Başdönmesi, uyku hali,başağrısı

Yaygın:

Burun veyutak iltihabı(nazofarenjit)

İştahartışı

Aşırımutluhissetme(öfori),zihinkarışıklığı(konfüzyon),uyaranlarakarşıaşırıduyarlıolma

durumu(irritabilite),cinsel istekteazalma,yervezaman kavramlarıileilgilizihinkarışıklığı

(dezoryantasyon), uykusuzluk

Yürümede dengesizlik(ataks i),koordinasyonbozukluğu,titreme,kelimelerisöylemedegüçlük

(dizartri),bellekkaybı(amnezi),hafızabozukluğu,dikkatkaybı,karıncalanmahissi(parestezi),

uyuşma(hipoestezi),sakinlik(sedasyon),dengebozukluğu,bilinçuyuşukluğununeşlikettiği

hareketsizlikhali (letarji)

Bulanıkgörme,çiftgörme(diplopi)

Dengebozukluğundan kaynaklanan başdönmesi(vertigo)

Kusma, bulantı, ağızkuruluğu, kabızlık,ishal, gaz, karındaşişkinlik

Kaskrampları,eklemlerdeağrı(artralji),sırtağrısı,uzuvlardaağrı,boyunbölgesindekramp

(servikalspazm)

Penistesertleşmebozukluğu (erektildisfonksiyon)

Yürüyüşteanormallik,düşme,sarhoşlukhissi,anormalhissetme,yorgunluk, periferik ödem,

ödem

Kiloartışı

Boğazağrısı

Yaygın olmayan:

Kandakihücrelerin sayısının azalması(nötropeni)

Aşırıduyarlılık(hipersensitivite)

İştah kaybı, düşük kan şekeri,yüksek kan şekeri

Gerçek teolmayanşeylerigörmekveyaduymak(halüsinasyon),panikatak, huzursuzluk,

ajitasyon,depresyon,sıkıntı,artmışduygudurum,saldırganlık(agresyon),ruhhalideğişikliği,

benli kyitimi,kelimebulmazorluğu,anormalrüya,cinselistekteartış(libidoartışı),orgazm

olamama (anorgazmi),duygu y oksunluğu (apati),düşünmegüçlüğü, kötühissetme

Bayılma,sersemlik,birkasyadakasgrubundaanikısasürelikasılmalar(miyoklonus),bilinç

kaybı,düşüncelerdevezihinselaktivitelerdeaşırıartış(psikomotorhiperaktivite), diskinezi

(istemli hareke tlerinbozulması),ayağakalkarkengörülenbaşdönmesi,aşırıtitreme,gözlerde

hızlıvekontrolsüzhareketler(nistagmus),bilişselbozukluk,zihinselbozukluk,konuşma

zukluğu,reflekslerdeazalma,duyularda uyaranlarakarşıaşırıhassasiyet(hiperestezi),yanma

hissi,agüzi (tat almaduyusunukaybetme),halsizlik

Görmealanındaçevresel(periferik)görmekaybı,görmebozuklukları,gözlerdeşişme,görüş

alanıbozukluğu,görselkeskinlikteazalma,gözlerdeağrı,görüşzafiyeti,görme alanında

kıvılcımşeklindeışıkverenkalgısı(fotopsi),gözkuruluğu,gözyaşısalgısındaartma,gözlerde

iritasyon, tatduyusu kaybı

Sese hassasiyet(hiperakuzi)

Kalbinnormaldenhızlıatması(taşikardi),kalpritmbozuklukları(birincidereceden

atriyovent rikülerblok),kalpatımhızındayavaşlama(sinüsbradikardisi),konjestifkalp

yetmezliği

Kızarma,sıcakbasması,düşük kan basıncı,yüksekkan basıncı, elveayaklardasoğukluk

Nefesdarlığı(dispne),göğüsağrısı,epistaksis(burunkanaması),öksürük,buruntıkanıklığı,

burunakıntısı,burunboşluğudokusuiltihabı(rinit),horlama,burundakuruluk,yemeklerinve

asidinmidedenyemekborusunagerikaçması(gastroözofagealreflü),aşırıtükürüksalgısı,

ğızdahissizleşme(oralhipoestezi)

Kırmızırenklikabartılı(papüler)döküntüler, kurdeşen, aşırıterleme, kaşıntı, cilttehassasiyet

Kasseğirmesi, eklemlerdeşişme, kaslardaağrı(miyalji), boyun ağrısı, kaskatılığı

İdrarınıtutamama,ağrılıvegüçlükleidraraçıkma(dizüri)

Ejakülasyondagecikme(geç boşalma),cinselfonksiyonbozukluğu,ağrılıadetdönemi

(dis menore),göğüsağrısı

Yayg ınödem,yüzdeödem,göğüssıkışması,ağrı,ateş(pireksi),güçsüzlük(asteni),susama,

titreme

Bazıkantestlerinde(alanin aminotransferaz, kreatinin fosfokinazveaspartat

aminotransferazda)yükselme,kan glukozundayüksel me,trombositsayısındaazalma,kan

kreatinindeartma, kan potasyumundadüşme, kilokaybı

Seyrek:

Nefesalmagüçlüğünesebep olanyüz, dilveboğazdaşişme(anjiyoödem)

Şartlırefleksyitimi (disinhibisyon)

Nöbet(konvülsiyon),koku almad uyusununbozulması(parozmi),anormalderecede

hareketli lik düşüklüğü (hipokinezi),yazıyazmayeteneğindebozulma(disgrafi)

Görme kaybı,gözünsaydamcisminin(kornea)iltihabı(keratit),gözlebakılancisimlerin

titreşiyorizlenimivermesi(osilopsi), görselderinlik algısındadeğişme,gözbebeğinin anormal

büyümesi, şaşılık, görselparlaklık

QTuzamasıadıverilen kalpteaniritimbozukluklarınaveaniölümlereyolaçabilen birdurum,

kalp at ımhızındaartmaveritimbozuklukları(sinüstaşikardisivesinüsaritmisi)

Akciğerlerdekihavayollarındasıvıtoplanmasınabağlışişme(pulmonerödem),boğazdabaskı

hissi

Karınzarı(periton)boşluğundasıvıtoplanması(assit),pankreasiltihabı(pankreatit),dilde

şişme,yutmagüçlüğü(disfaji)

Cilt,ağız,gözlervegenitalbölgedekabarcıklaseyredenciddibirhastalık(StevensJohnson

sendromu),soğukter,iltihaplıakneoluşumuveyaalevlenmesi,kılköklerindeiltihaplanma

(folikülit)oluşumu veyaalevlenmesi

Kaslardaşiddetlizayıflık veağrı(rabdomiyoliz)

Böbrekyetmezliği, idrarın normalden azçıkması(oligüri), idrartutulumu (retansiyonu),

Adetgörememe (amenore),memeakıntısı,memelerdebüyüme(memehipertrofisi),erkeklerde

memebüyümesi (jinekomasti)

Kandakiakyuvar(lökosit)sayısının azalması

Bilinmiyor:

Kemik iliğindekan hücrelerinin sayısındaanormalderecedeartış(Polisitemiavera),

Kaygı(anksiyete),sinirlilikhali

Çevreselkan damarlarındatıkanma(periferik vaskülertromboz)

Hazımsızlık(dispepsi),dililtihabı(glossit)

Deridedöküntü (geçiciekzantem)

Eklemyerlerindeiltihaplanma(artrit)

Koordinasyon bozukluğu

Sırtağrısı

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanızdoktorunuzu

veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Yanetkilerinraporlanması

KullanmaT alimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesidurumunda

hekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.tr sitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakyada0

8003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)’nebildiriniz. Meydanagelenya netkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenlili ğihakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

5. BEGOLİNPLUS’ınsaklanması

BEGOLİNPLUS’ıçocukların göremeyeceği, erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında saklayınız.

BEGOLİNPLUS’ı25°C’nin altındakiodasıcaklığındavekuruyerdesaklayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarakkullanınız.

Ambalajdakison kullanma tarihinden sonra BEGOLİNPLUS’ıkullanmayınız.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfark ederseniz,BEGOLİNPLUS’ıkullanmayınız.

RuhsatSahibi: PolpharmaSağlık ÜrünleriSan. veTic. A.Ş.

DikilitaşMah. Prof. Dr.BülentTarcan Cad.

No:5 PakİşMrk.K:8 Beşiktaş/Gayrettepe/İstanbul

Tel:0212 266 68 70

Faks:0212 266 68 71

ÜretimYeri: Zentiva Sağlık ÜrünleriSanayiveTic. A.Ş.

Lüleburgaz/ Kırklareli

Bu kullanma talimatı.tarihindeonaylanmıştır.

Document Outline