BEGOLIN

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • BEGOLIN PLUS 75 MG/1 MG 14 FILM TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • BEGOLIN PLUS 75 MG/1 MG 14 FILM TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • Diğer antiepileptiklerin

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8681309090095
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 22-11-2016
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

BEGOLİNPLUS75mg/1 mg filmtablet

Ağızyoluilealınır.

Etkinmadde:Herbirfilmtablet75 mgpregabalin ve1 mgB

12 vitamini(mekobalamin)içerir.

Yardımcımaddeler:Mısırnişastası,povidon(K30),mikrokristalinselüloz(avicelPH102),laktoz

monohidrat(spraydried),talk, hidroksipropilmetilselüloz, titanyumdioksit,polietilen glikol400,

kırmızıdemiroksit, sarıdemiroksit,safsu.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemli bilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrarokumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veya düşükdozkullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1. BEGOLİNPLUSnedirveneiçinkullanılır?

2. BEGOLİNPLUS’ıkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. BEGOLİNPLUSnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5. BEGOLİNPLUS’ınsaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1. BEGOLİNPLUSnedirveneiçinkullanılır?

BEGOLİNPLUS14film tabletambalajlardasunulanpregabalinvemekobalamin

kombinasyonudur. Pemberenkli, oval, bikonveksfilmkaplıtabletlerdir.

BEGOLİNPLUS,B

vitamini eksikliğisaptananvemide-bağırsakemilimsorunu olmayan

hastalarda kısmisara(epilepsi)nöbetlerinintedavisindediğernöbetilaçlarıilebirlikteektedavi

olarak;merkezdenuzak(periferik)sinir hasarınabağlıağrının(nöropatikağrı)

tedavisinde, yaygınanksiyete(kaygı)bozukluğuvefibromiyaljitedavisindekullanılanve

ağızdan alınanbirilaçtır.

BEGOLİNPLUS, 18yasveüstü olanyetişkinlerdekullanılır. 18 yaşınaltındakilereyeterli

güvenlik veetkinlik bulunmadığıiçin kullanımıönerilmez.

N öropatikağrı:BEGOLİNPLUS,yetişkinlerdemerkezdenuzak(periferik)sinirlerinhasar

görmesinden kaynaklananuzun süreli ağrılardakullanılır.Şekerhastalığı,vezonagibibirçok

hastalıksinirlerinizezararverereksinirhasarınabağlıağrıyasebepolabilir.Buağrıhissi

sıcaklık,yanma,batma,vurma,zonklama, sızlama,uyuşma,karıncalanma,şeklindeya da elektrik

çarpması,iğnebatmasıgibidelicikeskin veyakramp tarzındabirağrışeklindetanımlanabilir.

Nöropatikağrıduygudurumunuzdakideğişikliklere,uyumasorunlarınaveyorgunluğaneden olup

fiziksel vesosyal yaşamınızıvegenelyaşamkalitenizi etkileyebilir.

Epilepsi(sara): BEGOLİNPLUSyetişkinlerdesaranöbetlerininbirçeşidinitedavietmekiçin

kullanılır.(sekonderjeneralizekonvülsyonlarıneşlikettiğiyadaetmediği)parsiyel

konvülsiyonlar). Doktorunuzalmakta olduğunuzilaçlarladurumunuzukontrolaltındatutamadığı

zamanB EGOLİNPLUS’ıtedavinizeekleyebilir.BEGOLİNPLUSsaranöbetlerinintedavisinde

tek başınakullanımiçindeğildirveherzamansaranöbetlerinikontrolaltındatutmakiçin

kullanılandiğerilaçlarlabirliktekullanılır.

YaygınAnksiyeteBozukluğu:BEGOLİNPLUSyaygınanksiyete(kaygı)bozukluğunutedavi

etmekiçin kullanılır.Yaygınanksiyete(kaygı)bozukluğunun(YAB)belirtilerikontroletmesi zor

olan ,uzunsüreliaşırıkaygıveendişedir.Yaygınanksiyete(kaygı)bozukluğuaynızamanda

huzursuzluk, aniveşiddetliheyecan,köşeyesıkıştırılmışlıkhissi,kolaylıklabitkindüşme,

konsantrasyon güçlüğü,aniunutkanlık,alınganlıkhissi,kassertliğiveyauykusorunlarıgibi

durumlarayol açabilir.Bu günlük yaşamın sıkıntılarından vestresindenfarklıdır.

Fibromiyalji: BEGOLİNPLUSyetişkinlerdefibromiyaljitedavisindekullanılır.Fibromiyalji

esas olarak kaslarıvekaslarınkemiğeyapıştığıbölgelerietkileyenveyaygınağrıyanedenolan

bir çeşityumuşak doku romatizmasıolup, dahaçok erişkinlerinhastalığıdır.

2. BEGOLİNPLUS’ıkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

BEGOLİNPLUS’ıaşağıdakidurumlarda KULLANMAYINIZ.

BEGOLİNPLUS’ıpregabalin,mekobalaminveyaBEGOLİNPLUSiçeriğindekiherhangibir

maddeyekarşıaşırıduyarlılığınızvarsakullanmayınız.

Kandamekobalaminkonsantrasyonunun yüksekolduğugörmesinirihastalıklarında(optik

nöropatiler)(Leberhastalığı)kullanılmasıuygun değildir.

Ayrıca,BEGOLİNPLUS’ın18 yaşaltıkullanımındagüvenlikveetkinliğibilinmediğiiçinbuyaş

grubundakullanılmasıönerilmemektedir.

BEGOLİNPLUS’ıaşağıdakidurumlarda DİKKATLİKULLANINIZ.

BEGOLİNPLUSkullananbazıhastalardaalerjikreaksiyonbelirtileribildirilmiştir.Bubelirtiler

arasındayüzün,dudakların,dilveboğazınşişmesiveyaygınderidöküntüsüyeralır.Bubelirtiler

ortayaçıkarsahemen doktorunuzlakonuşunuz.

BEGOLİNPLUSbaşdönmesiveuykuhalinenedenolabilir,budurumyaşlıhastalardakazara

yaralanma(düşme)olasılığınıarttırabilir.Bunedenleilacıngösterdiğietkilerealışanakadar

dikkatliolmalısınız.

BEGOLİNPLUSbulanıkgörmeveyagörmekaybınayadagörmedediğerdeğişikliklereneden

olabilir.Bunlargeçicidir.Görmeduyunuzdaherhangibirdeğişimolursahemendoktorunuza

söyleyiniz.

BEGOLİNPLUStedavisialırkenkiloalanbazışekerhastalarındaşekerhastalığıtedavisinde

değişiklikyapılmasıgerekebilir.

Omurilikhasarıolanhastalarağrıveyaspastisiteiçinbaşkailaçkullanıyorolabileceğindenvebu

ilaçlarınpregabalinilebenzeryanetkileriolduğundanbuilaçlarbirliktekullanıldığındayan

etkilerin şiddetiartabilirveuykulu olmagibibazıyanetkilerdahasık görülebilir.

BEGOLİNPLUS,kabızlığa(konstipasyon)sebepolabilecekilaçlarla(bazıtipağrıkesicilergibi)

birliktealındığındasindirimsisteminde(gastrointestinalsistem)rahatsızlıklaroluşabilir(örneğin;

kabızlık,bağırsaktıkanmasıveyabağırsakfelci).Eğerkabızlıkyaşarsanız,özelliklebuprobleme

yatkınlığınızvarsadoktorunuzasöyleyiniz.

Eğer,alkolveyailaçbağımlılığıöykünüzvarsaBEGOLİNPLUS’ıalmadan öncebunu

doktorunuzasöyleyiniz.Reçetelenendendahafazlamiktardailacaihtiyacınızolduğunu

düşünüyorsanızdoktorunuzu bilgilendiriniz.

BEGOLİNPLUSalırkenveyabıraktıktan kısabirsüresonrakonvülsiyon(nöbet)ortayaçıktığına

dairraporlarbulunmaktadır. Eğernöbetgeçirirsenizderhaldoktorunuzlatemasageçiniz.

BEGOLİNPLUSalanvediğerrahatsızlıklarıneşlikettiğibazıhastalardabeyinfonksiyonlarında

azalma(ensefalopati)olduğunadairraporlarbulunmaktadır.Eğer,karaciğerveyaböbrek

rahatsızlığınıdaiçeren herhangibirciddisağlık problemiöykünüzvarsadoktorunuzasöyleyiniz.

BEGOLİNPLUS,mekobalaminiçerdiğinden,mekobalamineksikliğinebağlıhastalıklarınkesin

birteşhisikonmadan kullanılmamalıdır.

BEGOLİNPLUSuygulanmasıesnasında,kloramfenikolkullanılmasımekobalaminekarşıtedavi

edici etkiyi azaltabilir.

BEGOLİNPLUSiletedaviesnasındaenfeksiyon,folikasitkullanımı,anemi(kansızlık),üremi

(kandaüremiktarınınfazlaolması)gibidurumlarınortayaçıkışıdatedavininetkinliğiniazaltabilir.

Ağıranemivedokuanoksisi(oksijensizkalma)olanhastalardaveyaşlılardaacilönlemler

gerekebilir.

Hamilelikteki mekobalamin eksikliğiolduğukanıtlanmamışsaBEGOLİNPLUS

kullanılmamalıdır.Hamilelikteveemzirenannelerdetavsiyeedilengünlükmekobalamindozu 2,2

ve2,6 mcg'dır.Mekobalaminannesütünegeçer.

Pregabalin kullanan bazıhastalardakalpyetmezliğibildirilmiştir.Buhastalarçoğunluklakalp

damarhastalıklarıolanyaşlıkişilerdir.Builacıalmadanöncekalphastalığıöykünüzvarsamutlaka

doktorunuzabildiriniz.

Pregabalin kullanan bazıhastalardaböbrekyetmezliğibildirilmiştir.EğerBEGOLİNPLUS

kullanırkenürinasyonda(idraryapma)azalmafarkederseniz,doktorunuzasöyleyinizçünküilacın

bırakılmasıbu durumu düzeltebilir.

BEGOLİNPLUSgibiantiepileptikilaçlarkullananazsayıdabazıhastalarkendilerinezararverme

veyaöldürmeyidüşünmüşlerdir.Bugibidüşüncelerinizolduğuzamandoktorunuzlatemasa

geçiniz.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfendoktorunuza

danışınız.

BEGOLİNPLUS’ınyiyecekveiçecekilekullanılması

BEGOLİNPLUSaçveyatok karnınaalınabilir

BEGOLİNPLUSilebirliktealkolalınmasıtavsiyeedilmez.Alkol,BEGOLİNPLUSiçeriğindeki

mekobalamin emiliminiazaltır.

Hamilelik

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

BEGOLİNPLUS’ınhamileliktekullanımıtavsiyeedilmemektedir.

Çocuk d oğurmapotansiyeliolankadınlarınetkindoğumkontrolyöntemleriuygulamalarıönerilir.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

BEGOLİNPLUS’ınannesütünegeçipgeçmediğibilinmediğinden,emzirmedöneminde

kullanılmamalıdır.

Araçvemakinekullanımı

BEGOLİNPLUSbaşdönmesi,uykuluolmavekonsantrasyonazalmasınanedenolabilir.Builacın

araçvemakinekullanımbecerinizietkileyipetkilemediğinibilenekadararaçvemakine

kullanmayınız.

BEGOLİNPLUS’ıniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

Herbirfilm tablet 22,50mglak tozmonohidrat(spraydried)içermektedir.Eğerdahaönceden

doktorunuztarafındanbazışekerlerekarşıintoleransınızolduğusöylenmişsebutıbbiürünü

almadan öncedoktorunuzlatemasageçiniz.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

BEGOLİNPLUSvediğerbazıilaçlarbirbirinietkileyebilir.Belirlibazıilaçlarlabirlikte

alındığındaBEGOLİNPLUSbuilaçlarınyanetkileriniarttırabilirvebudurumsolunumdurması

vekomayakadargidebilir. Başdönmesi, uykulu olmahalivekonsantrasyon azalmasının derecesi

BEGOLİNPLUSilebirlikteaşağıdakimaddeleriiçeren tıbbiürünlerin kullanılmasıylaartabilir:

Oksikodon (ağrıkesici)

Lorazepam(anksiyetetedavisindekullanılan birilaç)

Alkol

BEGOLİNPLUSoralkontraseptiflerlebirliktekullanılabilir.

Antibiyotik vevitamin içeren başkailaçlarkullanıyorsanızdoktorunuzasöyleyiniz.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlarhakkında bilgiveriniz.

3. BEGOLİNPLUSnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığıiçintalimatlar:

BEGOLİNPLUS’ıherzaman doktorunuztarafından sizetarifedildiğişekliylekullanınız.

Emin değilsenizdoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

BEGOLİNPLUS’ınezaman venekadaralmanızgerektiğinidoktorunuzsöyleyecektir.

Dozgenelliklegünde150 mgile600 mgarasındadeğişmektedir.Doktorunuztedavi

sırasındaaldığınızdozu değiştirebilir. Doktorunuzlagörüşmeden dozukendiniz

değiştirmeyiniz.

Mekobalamindozu 1 mg- 4 mgarasındadır.

BEGOLİNPLUS’ınetkisinin sizin için çok kuvvetliveyazayıfolduğunu düşünüyorsanız,

doktorunuzaveyaeczacınızasöyleyiniz.

Uygulama yoluvemetodu:

BEGOLİNPLUSağızdan kullanılır.

BEGOLİNPLUS’ıbirmiktarsu (örneğin birbardak su)ileyutunuz.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

18yaşaltındakiçocuklardakullanılmamalıdır.

Yaşlılardakullanımı:

Yaşlıhastalardaböbrek fonksiyonlarındakiazalmayagöredozayarlamasıyapılmalıdır.

Özel kullanımdurumları:

Böbrekyetmezliği/karaciğeryetmezliği:

Böbrekyetmezliğiolan hastalardadozsınırlamasıvedikkatlikullanılmasıgerekmektedir.

Karaciğeryetmezliğiolanlardadozayarlamasıgereklideğildir.

EğerBEGOLİNPLUS’ınetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendenfazlaBEGOLİNPLUSkullandıysanız:

BEGOLİNPLUS’tankullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

EğeralmanızgerekendenfazlaBEGOLİNPLUSkullandıysanız,doktorunuzuarayınızyada

kullanmaktaolduğunuzBEGOLİNPLUSkutusunudayanınızaalarak,derhalenyakınsağlık

merkezinebaşvurunuz.Budurumabağlıolarakuykuluhissetme,kafakarışıklığı,saldırganlıkveya

huzursuzluk hissedebilirsiniz.

BEGOLİNPLUS’ıkullanmayıunutursanız:

BEGOLİNPLUS’ıdüzenliolarakhergünaynısaatlerdealmanızönemlidir.BEGOLİNPLUS’ı

kullanmayıunutursanız,hatırladığınızzamanalınız(birsonrakidozunuzunzamanıdeğilse).Bir

sonraki dozuolağandozdavezamanındaalınız.Kaçırdığınızdozutamamlamakiçinfazladanbir

tabletalmayınız.

Unutulan dozlarıdengelemekiçin çiftdozalmayınız.

BEGOLİNPLUSiletedavisonlandırıldığındakioluşabileceketkiler:

DoktorunuzsöylemediğitakdirdeBEGOLİNPLUS’ıalmayıbırakmayınız.Tedavi

sonlandırılacaksaen azbirhaftasüreyledozkademeliolarak azaltılarakyapılmalıdır.

Uzunveyakısasürelipregabalintedavisisonlandırıldığındabazıyanetkilergörülebilir.Bunlar

arasındauyumadazorluk,başağrısı,bulantı,ishal,gripbenzeribelirtiler,sinirlilik,depresyon,ağrı,

terlemevebaşdönmesiyeralır.Buyan etkilerBEGOLİNPLUS’ıuzunsüredirkullanıyoriseniz

dahabelirginolabilir.

4. Olasıyanetkilernelerdir?

Tüm ilaçlargibi BEGOLİNPLUS’ıniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,BEGOLİNPLUS’ıkullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Şiddetlialerjikreaksiyonlar(döküntü,kaşıntı,nefesalmadagüçlük,ağız,yüz,dudaklar

veyadildeşişme)

Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,aciltıbbimüdahaleye

veyahastaneyeyatırılmanızagerekolabilir.

Bu çok ciddiyanetkilerin hepsioldukçaseyrekgörülür.

Olasıyanetkilernesıklıklaortayaçıktıklarınagöreaşağıdalistelenmiştir.Bulistebuyanetkilerin

kaç hastada ortayaçıkabileceğinigöstermektedir:

Çokyaygın(≥1/10);yaygın(≥1/100ila<1/10),yaygınolmayan(≥1/1.000ila<1/100);seyrek

(≥1/10.000ila<1/1.000);çokseyrek(<1/10.000),bilinmiyor(eldekiverilerdenhareketletahmin

edilemiyor).

Çokyaygın:

Başdönmesi, uyku hali,başağrısı

Yaygın:

Burun veyutak iltihabı(nazofarenjit)

İştahartışı

Aşırımutluhissetme(öfori),zihinkarışıklığı(konfüzyon),uyaranlarakarşıaşırıduyarlıolma

durumu(irritabilite),cinsel istekteazalma,yervezaman kavramlarıileilgilizihinkarışıklığı

(dezoryantasyon), uykusuzluk

Yürümede dengesizlik(ataks i),koordinasyonbozukluğu,titreme,kelimelerisöylemedegüçlük

(dizartri),bellekkaybı(amnezi),hafızabozukluğu,dikkatkaybı,karıncalanmahissi(parestezi),

uyuşma(hipoestezi),sakinlik(sedasyon),dengebozukluğu,bilinçuyuşukluğununeşlikettiği

hareketsizlikhali (letarji)

Bulanıkgörme,çiftgörme(diplopi)

Dengebozukluğundan kaynaklanan başdönmesi(vertigo)

Kusma, bulantı, ağızkuruluğu, kabızlık,ishal, gaz, karındaşişkinlik

Kaskrampları,eklemlerdeağrı(artralji),sırtağrısı,uzuvlardaağrı,boyunbölgesindekramp

(servikalspazm)

Penistesertleşmebozukluğu (erektildisfonksiyon)

Yürüyüşteanormallik,düşme,sarhoşlukhissi,anormalhissetme,yorgunluk, periferik ödem,

ödem

Kiloartışı

Boğazağrısı

Yaygın olmayan:

Kandakihücrelerin sayısının azalması(nötropeni)

Aşırıduyarlılık(hipersensitivite)

İştah kaybı, düşük kan şekeri,yüksek kan şekeri

Gerçek teolmayanşeylerigörmekveyaduymak(halüsinasyon),panikatak, huzursuzluk,

ajitasyon,depresyon,sıkıntı,artmışduygudurum,saldırganlık(agresyon),ruhhalideğişikliği,

benli kyitimi,kelimebulmazorluğu,anormalrüya,cinselistekteartış(libidoartışı),orgazm

olamama (anorgazmi),duygu y oksunluğu (apati),düşünmegüçlüğü, kötühissetme

Bayılma,sersemlik,birkasyadakasgrubundaanikısasürelikasılmalar(miyoklonus),bilinç

kaybı,düşüncelerdevezihinselaktivitelerdeaşırıartış(psikomotorhiperaktivite), diskinezi

(istemli hareke tlerinbozulması),ayağakalkarkengörülenbaşdönmesi,aşırıtitreme,gözlerde

hızlıvekontrolsüzhareketler(nistagmus),bilişselbozukluk,zihinselbozukluk,konuşma

zukluğu,reflekslerdeazalma,duyularda uyaranlarakarşıaşırıhassasiyet(hiperestezi),yanma

hissi,agüzi (tat almaduyusunukaybetme),halsizlik

Görmealanındaçevresel(periferik)görmekaybı,görmebozuklukları,gözlerdeşişme,görüş

alanıbozukluğu,görselkeskinlikteazalma,gözlerdeağrı,görüşzafiyeti,görme alanında

kıvılcımşeklindeışıkverenkalgısı(fotopsi),gözkuruluğu,gözyaşısalgısındaartma,gözlerde

iritasyon, tatduyusu kaybı

Sese hassasiyet(hiperakuzi)

Kalbinnormaldenhızlıatması(taşikardi),kalpritmbozuklukları(birincidereceden

atriyovent rikülerblok),kalpatımhızındayavaşlama(sinüsbradikardisi),konjestifkalp

yetmezliği

Kızarma,sıcakbasması,düşük kan basıncı,yüksekkan basıncı, elveayaklardasoğukluk

Nefesdarlığı(dispne),göğüsağrısı,epistaksis(burunkanaması),öksürük,buruntıkanıklığı,

burunakıntısı,burunboşluğudokusuiltihabı(rinit),horlama,burundakuruluk,yemeklerinve

asidinmidedenyemekborusunagerikaçması(gastroözofagealreflü),aşırıtükürüksalgısı,

ğızdahissizleşme(oralhipoestezi)

Kırmızırenklikabartılı(papüler)döküntüler, kurdeşen, aşırıterleme, kaşıntı, cilttehassasiyet

Kasseğirmesi, eklemlerdeşişme, kaslardaağrı(miyalji), boyun ağrısı, kaskatılığı

İdrarınıtutamama,ağrılıvegüçlükleidraraçıkma(dizüri)

Ejakülasyondagecikme(geç boşalma),cinselfonksiyonbozukluğu,ağrılıadetdönemi

(dis menore),göğüsağrısı

Yayg ınödem,yüzdeödem,göğüssıkışması,ağrı,ateş(pireksi),güçsüzlük(asteni),susama,

titreme

Bazıkantestlerinde(alanin aminotransferaz, kreatinin fosfokinazveaspartat

aminotransferazda)yükselme,kan glukozundayüksel me,trombositsayısındaazalma,kan

kreatinindeartma, kan potasyumundadüşme, kilokaybı

Seyrek:

Nefesalmagüçlüğünesebep olanyüz, dilveboğazdaşişme(anjiyoödem)

Şartlırefleksyitimi (disinhibisyon)

Nöbet(konvülsiyon),koku almad uyusununbozulması(parozmi),anormalderecede

hareketli lik düşüklüğü (hipokinezi),yazıyazmayeteneğindebozulma(disgrafi)

Görme kaybı,gözünsaydamcisminin(kornea)iltihabı(keratit),gözlebakılancisimlerin

titreşiyorizlenimivermesi(osilopsi), görselderinlik algısındadeğişme,gözbebeğinin anormal

büyümesi, şaşılık, görselparlaklık

QTuzamasıadıverilen kalpteaniritimbozukluklarınaveaniölümlereyolaçabilen birdurum,

kalp at ımhızındaartmaveritimbozuklukları(sinüstaşikardisivesinüsaritmisi)

Akciğerlerdekihavayollarındasıvıtoplanmasınabağlışişme(pulmonerödem),boğazdabaskı

hissi

Karınzarı(periton)boşluğundasıvıtoplanması(assit),pankreasiltihabı(pankreatit),dilde

şişme,yutmagüçlüğü(disfaji)

Cilt,ağız,gözlervegenitalbölgedekabarcıklaseyredenciddibirhastalık(StevensJohnson

sendromu),soğukter,iltihaplıakneoluşumuveyaalevlenmesi,kılköklerindeiltihaplanma

(folikülit)oluşumu veyaalevlenmesi

Kaslardaşiddetlizayıflık veağrı(rabdomiyoliz)

Böbrekyetmezliği, idrarın normalden azçıkması(oligüri), idrartutulumu (retansiyonu),

Adetgörememe (amenore),memeakıntısı,memelerdebüyüme(memehipertrofisi),erkeklerde

memebüyümesi (jinekomasti)

Kandakiakyuvar(lökosit)sayısının azalması

Bilinmiyor:

Kemik iliğindekan hücrelerinin sayısındaanormalderecedeartış(Polisitemiavera),

Kaygı(anksiyete),sinirlilikhali

Çevreselkan damarlarındatıkanma(periferik vaskülertromboz)

Hazımsızlık(dispepsi),dililtihabı(glossit)

Deridedöküntü (geçiciekzantem)

Eklemyerlerindeiltihaplanma(artrit)

Koordinasyon bozukluğu

Sırtağrısı

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanızdoktorunuzu

veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Yanetkilerinraporlanması

KullanmaT alimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesidurumunda

hekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.tr sitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakyada0

8003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)’nebildiriniz. Meydanagelenya netkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenlili ğihakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

5. BEGOLİNPLUS’ınsaklanması

BEGOLİNPLUS’ıçocukların göremeyeceği, erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında saklayınız.

BEGOLİNPLUS’ı25°C’nin altındakiodasıcaklığındavekuruyerdesaklayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarakkullanınız.

Ambalajdakison kullanma tarihinden sonra BEGOLİNPLUS’ıkullanmayınız.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfark ederseniz,BEGOLİNPLUS’ıkullanmayınız.

RuhsatSahibi: PolpharmaSağlık ÜrünleriSan. veTic. A.Ş.

DikilitaşMah. Prof. Dr.BülentTarcan Cad.

No:5 PakİşMrk.K:8 Beşiktaş/Gayrettepe/İstanbul

Tel:0212 266 68 70

Faks:0212 266 68 71

ÜretimYeri: Zentiva Sağlık ÜrünleriSanayiveTic. A.Ş.

Lüleburgaz/ Kırklareli

Bu kullanma talimatı…………….tarihindeonaylanmıştır.

Document Outline

7-10-2011

Changed reimbursement for medicines for depression and anxiety as of 5 March 2012

Changed reimbursement for medicines for depression and anxiety as of 5 March 2012

With effect from 5 March 2012, the reimbursement is changed for certain medicinal products for treatment of depression and anxiety (antidepressants and anxiolytics). Based on the Reimbursement Committee's recommendation, the Danish Medicines Agency has decided that in future the general rule is that treatment with inexpensive medicines (e.g. sertraline and citalopram) must be attempted before reimbursement can be granted for more expensive medicines (e.g. escitalopram, duloxetine, pregabalin and agomelat...

Danish Medicines Agency

30-11-2018

Pregabalin Zentiva k.s (Zentiva, k.s.)

Pregabalin Zentiva k.s (Zentiva, k.s.)

Pregabalin Zentiva k.s (Active substance: pregabalin) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)8149 of Fri, 30 Nov 2018

Europe -DG Health and Food Safety

19-9-2018

Pregabalin Mylan Pharma (Mylan S.A.S.)

Pregabalin Mylan Pharma (Mylan S.A.S.)

Pregabalin Mylan Pharma (Active substance: pregabalin) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 6097 of Wed, 19 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3962/T/08

Europe -DG Health and Food Safety

19-9-2018

Pregabalin Mylan (Mylan S.A.S.)

Pregabalin Mylan (Mylan S.A.S.)

Pregabalin Mylan (Active substance: pregabalin) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 5971 of Wed, 19 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4078/T/10

Europe -DG Health and Food Safety

1-8-2018

Lyrica (Pfizer Europe MA EEIG)

Lyrica (Pfizer Europe MA EEIG)

Lyrica (Active substance: pregabalin) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5223 of Wed, 01 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/546/T/95

Europe -DG Health and Food Safety

1-8-2018

Pregabalin Pfizer (Pfizer Limited)

Pregabalin Pfizer (Pfizer Limited)

Pregabalin Pfizer (Active substance: pregabalin) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5234 of Wed, 01 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3880/T/24

Europe -DG Health and Food Safety