BASAGLAR

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • BASAGLAR KWIKPEN 100 U/ML SC KULLANIM ICIN ENJ. COZELTI ICEREN HAZIR KALEM (6 KALEM)
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • BASAGLAR KWIKPEN 100 U/ML SC KULLANIM ICIN ENJ. COZELTI ICEREN HAZIR KALEM (6 KALEM)
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • insülinin

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699673954424
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 09-08-2016
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

BASAGLARKwikPen100U/mLSCKullanımİçinEnjeksiyonlukÇözeltiİçeren

Kullanıma HazırKalem

Cilt altına uygulanır.

Steril

Etkinmadde:İnsülin glarjin

Her birml, 100 U insülin glarjin (3.64 mg’aeşdeğer)içermektedir.

İnsülinglarjin,rekombinantDNAteknolojisiileEscherichiacolikullanılaraküretilmişbir

biyobenzerdir.

Yardımcımaddeler:Çinkooksit,metakrezol,gliserol,sodyumhidroksit,hidroklorikasitve

enjeksiyonluk su.

Builaçekizlemeyetabidir.Buüçgenyeni güvenlilikbilgisininhızlıolarakbelirlenmesini

sağlayacaktır.Meydanagelenherhangibiryanetkiyiraporlayarakyardımcıolabilirsiniz.

Yan etkilerin nasılraporlanacağınıöğrenmekiçin4. Bölümün sonunabakabilirsiniz.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizin içinreçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksek veya düşükdoz kullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1.BASAGLARKwikPennedir veneiçinkullanılır?

2.BASAGLARKwikPen’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.BASAGLARKwikPennasılkullanılır?

4.Olasıyanetkilernelerdir?

5.BASAGLARKwikPen’insaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1.BASAGLARKwikPennedirveneiçinkullanılır?

BASAGLARKwikPen,insülinglarjiniçeren,berrakverenksizbirenjeksiyonlukçözeltidir.

İnsülinglarjininsaninsülinineçokbenzeyen,değiştirilmişinsülindir.RekombinantDNA

teknolojisiileüretilmişbirbiyobenzerdir.İnsülinglarjininuzunvesabitolarakkanşekerini

düşürmeetkisi bulunmaktadır.1,2,5,6 veya10 kalemlik ambalajdadır.

BASAGLARKwikPenşekerhastalığı(diabetesmellitus)olanyetişkinler,ergenlerve2 yaşve

üzerindeki çocuklardayüksek kan şekerini düşürmek için kullanılır.

Şekerhastalığı(diabetesmellitus)vücudunuzunkanşekerinikontroletmekiçin yeterliinsülini

üretemediğibirhastalıktır.İnsülinglarjinkanşekeriniuzunsürelivesabitşekildedüşürme

etkisine sahiptir.

2.BASAGLARKwikPen’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

BASAGLARKwikPen’iaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

EğerinsülinglarjineveyaBASAGLARKwikPenformülasyonundakiherhangibiryardımcı

maddeyekarşı alerjinizvarsa.

BASAGLARKwikPen’iaşağıdakidurumlardaDİKKATLİ KULLANINIZ

BASAGLARKwikPen’ıkullanmadanöncedoktorunuza,eczacınızayadahemşirenize

danışınız.

DiğertümterapötikproteinlerdeolduğugibiBASAGLARiçindepotansiyelimmunojenisite

riski sözkonusudur.

Dozaj,ölçüm(kanveidrartestleri),diyetvefizikselaktivite(fizikselçalışmaveegzersiz),

enjeksiyon tekniği için doktorunuztarafından önerilen talimatları kesinlikleuygulayınız.

Kanşekerinizçokdüşükse(hipoglisemi)metninsonundakihipoglisemitalimatlarınauyunuz.

(Kullanma Talimatı sonundakikutuyabakınız.)

Hipokalemi(düşükserumpotasyumdüzeyi):BASAGLAR’dadahiltüminsülinlerserum

potasyumdüzeylerindedüşmeyenedenolabilir.Tedaviedilmeyenhipokalemisolunumfelci,

kalpritimbozukluğuveölümenedenolabilir.Hipokalemiriskiyaratabilecekbirilaç

kullanıyorsanız(potasyumdüşürücüveyaserumpotasyumkonsantrasyonlarınaduyarlıilaç)

gerekliysepotasyum düzeylerinizhekiminiztarafındanizlenecektir.

Diğerinsülinlerin,özellikledekısaetkiliinsülinlerinyanlışlıklainsülinglarjinyerine

uygulandığıilaçuygulamahatalarıbildirilmiştir.UygulamasırasındaBASAGLARilediğer

insülinleri karıştırmamak için,her enjeksiyondanönceinsülinetiketinimutlakakontrol ediniz.

Biyolojiktıbbiürünlerin takipedilebilirliğininsağlanmasıiçinuygulananürününticariismive

seri numarası mutlakahasta dosyasınakaydedilmelidir.

Seyahat

Seyahatetmedenöncedoktorunuzadanışınız.Aşağıdakikonulardakonuşmayaihtiyacınız

olabilir:

seyahat edeceğinizülkedekullandığınızinsülininvarlığı

insülinkullanma cihazlarının varlığı

seyahat sırasında insülinin doğru olarak saklanması

öğünlerin zamanı veseyahat sırasında insülin uygulaması

zaman dilimideğişikliklerine bağlıolası etkiler

seyahat edeceğinizülkedeki olasıyeni sağlık riskleri

kendiniziiyihissetmediğinizveyahastalanmagibiacildurumlardayapmanız

gerekenler

Hastalıklar veyaralanmalar

Aşağıdakidurumlarda,şekerinizindüzenlenmesiçokdikkatgerektirebilir(örn.insülindozunun

ayarlanması,kan veidrartestleri).

Hasta isenizveyabüyükbiryaranızvarsakan şekerinizartabilir (hiperglisemi).

Yeterlimiktardayemiyorsanız, kan şekerinizçok düşebilir (hipoglisemi).

Böylesidurumlardaçoğuzamanbirdoktoraihtiyacınızolacaktır.Hemenbirdoktoriletemas

kurunuz.

TipIşekerhastalığınız(insülinebağımlıdiabetesmellitus)variseinsülinkullanmayı

bırakmayınveyeterlimiktardakarbonhidratalmayadevamedin.Herzaman,sizebakanveya

tedavi eden kişiyeinsüline ihtiyacınızolduğunu söyleyin.

Uzunzamandırdevamedentip2şekerhastalığıvekalphastalığıolanveyadahaönceinme

geçirmiş,şekerhastalığıiçinpioglitazonveinsülinletedaviedilenbazıhastalarda,kalp

yetersizliğiortayaçıkmıştır.Sizdeolağandışınefesdarlığıveyahızlakiloalmaveyavücudun

biryerindeşişme(ödem)gibikalpyetmezliğibelirtileriortayaçıkarsa,enkısasürede

doktorunuzu bilgilendiriniz.

Bu uyarılar,geçmişteki herhangi bir dönemdedahi olsasizin için geçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

BASAGLARKwikPen’inyiyecekveiçecekilekullanılması

Eğer alkolalıyorsanızkan şekeri seviyenizyükselebiliryadadüşebilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Gebeisenizyadagebekalmayıplanlıyorsanızdoktorunuzubilgilendiriniz.Gebeliksırasında

vedoğumdansonrainsülindozunuzundeğiştirilmesigerekebilir.Bebeğinizinsağlığıiçinşeker

hastalığınızındikkatlibiçimdekontroledilmesivekanşekeridüşüklüğününönlenmesi

önemlidir.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bebekemziriyorsanız,insülindozunuzunyadadiyetinizinayarlanmasıgerekebileceğinden

doktorunuzadanışınız.

Araçvemakinekullanımı

Konsantrasyonyadatepkiyeteneğinizaşağıdaki durumlardaazalabilir:

-Kan şekerinizçok düştüğünde(hipoglisemi)

-Kan şekerinizçokyükseldiğinde (hiperglisemi)

-Görmebozukluğu problemlerinizolduğunda

Lütfenkendinizvebaşkalarıiçinriskliolabilecek(örneğinarabaveyamakinekullanma)

durumlardabuolasıproblemiaklınızdabulundurun.Aşağıdakidurumlardadoktorunuzla

iletişimegeçiniz:

-Eğer sık hipoglisemiatakları geçiriyorsanız,

-Hipoglisemiyialgılamanızayardımcıolacakilkbelirtilerinzayıflamasıveyatamamen

ortadan kalkması.

BASAGLARKwikPen’iniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemli

bilgiler

Butıbbiürünherml’sinde1mmol(23mg)’dan azsodyumihtivaeder;yaniesasında“sodyum

içermez”.

Bu tıbbi ürün gliserol içermektedir. Kullanımyolu nedeniyleuyarıgerekmemektedir.

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

Bazıilaçlarkanşekeriseviyesinindüşmesine,bazılarıyükselmesine,bazılarıdadurumagöre

herikisinedenedenolabilir.Herbirdurumda,çokyüksekveyaçokdüşükkanşekeri

seviyesindenkorunmakiçininsülindozunuzunayarlanmasıgerekebilir.Yenibirilaç

kullanmayabaşlarken değil, bir ilacı kestiğinizzaman dadikkatliolmalısınız.

Eğerherhangibirilacışuandaalıyorveyasonzamanlardaaldıysanızveyaalmaihtimaliniz

varsalütfen doktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkında bilgi veriniz. Birilacı almadanönce

kanşekerinizietkileyipetkilemeyeceğiniveyagerekirsenasılbirönlemalmanızgerektiğini

doktorunuzasorunuz.

Kanşekerinizindüşmesine(hipoglisemi) nedenolabilecekilaçlar şunlardır:

Şeker hastalığı tedavisindekullanılan diğerilaçlar,

Bellibazıkalphastalıkları,yüksektansiyontedavisindekullanılananjiotensin

dönüştürücü enzimi baskılayan ilaçlar(ADE inhibitörleri),

Belli bazı kalp hastalıklarındakullanılan dizopiramid,

Depresyontedavisindekullanılanfluoksetinvemonoaminoksidaz(MAO)inhibitörleri,

Kanyağlarınınyüksekliğiniazaltmak için kullanılan fibratlar,

Ağrıkesiciveateşdüşürücüolarakkullanılanpentoksifilin,propoksifenvesalisilatlar

(örn. aspirin),

Büyümehormonunçokfazlaüretildiğindeortayaçıkanbeklenmeyendurumun

tedavisindekullanılan somatostatin analogları (örn. oktreotid)

Sülfonamid antibiyotikleri.

Kanşekerinizinyükselmesine(hiperglisemi) nedenolabilecekilaçlar şunlardır:

Enflamasyonu tedavi etmek için kullanılan kortikosteroidler (kortizol),

Kadınlardaüreme ile ilgilibozukluklardakullanılandanazol,

Yüksek kan basıncıtedavisindekullanılan diazoksid,

Aşırısıvıtutulmasıveyüksekkanbasıncınıtedavietmekiçinkullanılanidrarsöktürücü

ilaçlar(diüretikler),

Şiddetlihipogliseminin tedavisindekullanılan pankreashormonu (glukagon),

Tüberküloz(verem) tedavisindekullanılan isoniazid,

Doğum kontrolü için kullanılan ilaçlardaki östrojenlerveprogestinler,

Psikiyatrikbozukluklarıntedavisindekullanılan fenotiazin türevleri,

Büyüme hormonu(somatropin),

Sempatiksinirsisteminiuyaranilaçlar[örn.Astımhastalığınıtedavietmekiçin

kullanılan salbutamol, terbutalin veyaepinefrin (adrenalin)],

Tiroid bezi hastalıklarının tedavisindekullanılan (tiroid hormonları),

Psikozadıverilenağırruhsağlığıhastalıklarınıntedavisindekullanılanatipik

antipsikotikilaçlar(örn.olanzapin ve klozapin),

HIVvirüsününnedenolduğuenfeksiyonuntedavisindekullanılanproteazinhibitörleri

adı verilen ilaçlar.

Aşağıdakiilaçları aldığınızda kanşekeriniz düşebilir veya yükselebilir:

Yüksekkan basıncıtedavisindekullanılan beta-blokörler,

Yüksekkan basıncıtedavisindekullanılan klonidin,

Psikiyatrik bozuklukların (Ruh hastalıklarının) tedavisindekullanılan lityum tuzları,

Parazitlerinnedenolduğubazıenfeksiyonlarıntedavisindekullanılanpentamidin(Kanşekeri

düşüklüğüneyol açabilirvebazen bunu kan şekeriyükselmesi izleyebilir).

Sempatiksinirsisteminiuyarandiğerilaçlar(örn.klonidin,guanetidinverezerpin)gibibeta

blokörilaçlardakanşekerinizindüştüğünü(hipoglisemi)algılamanızayardımcıolacak

belirtilerin zayıflamasınaveyatamamen ortadan kalkmasına neden olabilir.

Butürilaçlardanbirinialıpalmadığınızdanemindeğilsenizdoktorunuzayadaeczacınıza

sorunuz.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınız iselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgiveriniz.

3.BASAGLARKwikPennasılkullanılır?

Builacıkullanırkenherzamandoktorunuzunsöylediğişekildealınız.Eğeremindeğilseniz

doktorunuzayadaeczacınızadanışınız.

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

Yaşamtarzınız,kanşekeri(glukoz)testisonucunuzvedahaöncekiinsülindozunuz

doğrultusunda doktorunuz:

gündenekadar venezamanBASAGLARKwikPen’eihtiyacınızolacağını,

nezamankanşekeriseviyenizikontroletmenizgerektiğiniveidrartestiyapıp

yapmamanızgerektiğini,

nezamandahayüksekveyadahadüşükBASAGLARKwikPendozunaihtiyacınız

olacağınısöyleyecektir.

BASAGLARKwikPenuzunetkilibirinsülindir.Doktorunuzyüksekkanşekerinizitedavi

etmek içinkısa etkilibir insülin veyabir tablet ile birlikte kullanmanızı söyleyebilir.

Pekçokfaktörkanşekeriseviyenizietkileyebilir.Kanşekeriseviyenizdekideğişiklikleredoğru

tepkiverebilmekvekanşekeriseviyenizinaşırıyükselmesiniveyadüşmesiniönlemekiçinbu

faktörlerinnelerolduğunubilmenizgerekir.Bukonudadahaayrıntılıbilgiiçin,Kullanma

Talimatı’nın sonundakikutu içindeki bilgilerebakınız.

Hergün,gününaynısaatinde,tekdozBASAGLARKwikPenenjeksiyonunaihtiyacınızvardır.

Uygulama yoluvemetodu:

BASAGLARKwikPenciltaltınaenjekteedilerekuygulanır.Damariçineenjekteetmeyiniz

çünkü bu ilacın etkisinideğiştirecektir vekan şekeri düşüklüğüneneden olabilir.

DoktorunuzBASAGLARKwikPen’inenjekteedilmesigerekenderibölgesinisize

gösterecektir.Enjeksiyon,belirlenenenjeksiyonbölgesiiçindeherseferindebiröncekinden

farklı noktayayapılmalıdır.

BASAGLARKwikPen’inkullanımı

BASAGLARKwikPeninsülin glarjin içeren kullanımahazır dolu enjeksiyon kalemidir.

KullanmaTalimatı’nınsonundayeralan“BASAGLARKwikPen’inKullanımı”

bölümünüdikkatleokuyunuz. Kalemi,buradatanımlandığıgibikullanınız.

Herenjeksiyondanöncekaleminizeyenibiriğnetakınız.SadeceKwikPenenjeksiyon

kalemiyle uyumlu olan iğneuçlarınıkullanınız(BakınızKwikPen’inKullanım Talimatı”).

Her enjeksiyondan öncegüvenlilik testiyapınız.

Kullanmadanönceenjeksiyonkalemininiçindekikartuşugörselolarakinceleyiniz.Eğer

partikül(parçacık)farkedersenizBASAGLARKwikPen’ikullanmayınız.BASAGLAR

KwikPen’ieğerçözeltiberrakverenksizisevegörülebilirtanecikiçermiyorsakullanınız.

Kullanmadan önceçalkalamayınızveyakarıştırmayınız.

Muhtemelbirhastalıkbulaşmasınıönlemekiçin,herbirkalemyalnızbirhastatarafından

kullanılmalıdır.

Alkol veyabaşkadezenfektan veyadiğer maddelerin insüline bulaşmadığındanemin olunuz.

Kanşekeriseviyenizinbeklenmedikbirşekildekötüyegittiğinifarkedersenizherzamanyeni

birkalemkullanınız.BASAGLARKwikPenenjeksiyonkaleminizdebirsorunolduğunu

düşünüyorsanız, lütfen sağlık mesleği mensubunadanışınız.

Boş kalemleriyeniden doldurmayınızveuygun şekildeatınız.

EğerBASAGLARKwikPenhasargörmüşseveyadüzgünçalışmıyorsabukalemiatınızveyeni

birKwikPenenjeksiyonkalemi kullanınız.

Değişikyaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

BASAGLARKwikPenadolesanlardave2yaşveüzerindekiçocuklardakullanılabilir.2yaş

altındaki çocuklardaBASAGLARKwikPenkullanımı ile ilgili tecrübeyoktur.

Böbrekyetmezliği:

Hafif/orta/ciddiböbrekyetmezliğiolanhastalarda,azalaninsülinmetabolizmasınedeniyle,

insülin ihtiyacı düşebilir.

Karaciğeryetmezliği:

Ciddikaraciğeryetmezliğiolanhastalardainsülinmetabolizmasınınazalmasınedeniyleinsülin

ihtiyacı düşebilir.

EğerBASAGLARKwikPen’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvar

ise doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaBASAGLARKwikPenkullandıysanız

GereğindenfazlaBASAGLARKwikPenenjekteettiyseniz,kanşekeridüzeyinizçok

düşebilir(hipoglisemi).Kanşekerinizisıkaralıklarlakontrolediniz.Genelolarak,

hipoglisemiyiönlemekiçindahafazlayemelivekanşekeriniziölçmelisiniz.Hipoglisemi

tedavisikonusundabilgiiçinKullanmaTalimatı’nınsonundaki kutuyabakınız.

BASAGLARKwikPen’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveya

eczacı ile konuşunuz.

BASAGLARKwikPen’ikullanmayıunutursanız

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozalmayınız.

UygulamanızgerekenBASAGLARKwikPendozunuatladıysanızyadayeterlidozuenjekte

etmediyseniz,kanşekerinindüzeyiçokyükselecektir(hiperglisemi).Kanşekerinizisık

aralıklarlakontrolediniz.HiperglisemitedavisikonusundabilgiiçinKullanmaTalimatı’nın

sonundaki kutuyabakınız.

BASAGLARKwikPeniletedavi sonlandırıldığında oluşabileceketkiler

Tedaviyidurdurduğunuzda,buşiddetlihiperglisemiye(kanşekerininyükselmesi)venefeste

asetonkokusu,bulantı,kusmavehızlısolukalıpvermegibibelirtilerlekendinigösteren

vücudunşekeryerineyağlarıkullanmayabaşlamasındandolayıkandaasitdüzeylerinin

yükselmesine(ketoasidoz)yolaçacaktır.Neyapılmasıgerektiğinisöyleyecekolan

doktorunuzla konuşmadanBASAGLARKwikPenkullanımınıdurdurmayınız.

İnsülinlerinkarıştırılması:

BASAGLARKwikPenvediğerinsülinlerarasındailaçuygulamakarışıklığınıönlemekiçin

insülin etiketiniher enjeksiyon öncesi mutlakakontrol ediniz.

Eğerbuürününkullanımıhakkındailavesorularınızvarsa,doktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

TümilaçlargibiBASAGLARKwikPen’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerde

yanetkilerolabilir.

Düşükkanşekeriseviyesi(hipoglisemi)çokciddiolabilir.Kanşekerinizçokfazladüşerse

bilincinizikaybedebilirsiniz.Ciddihipoglisemibeyinhasarınanedenolabilirveyaşamıtehdit

edebilir.Eğersizdedüşükkanşekeribelirtilerivarsa,kanşekeriniziyükseltmekiçinderhal

gerekliönlemlerialmalısınız.

Aşağıdaki belirtilerihissettiğinizdehemendoktorunuzla iletişimegeçiniz:

Genişderireaksiyonları(bütünvücutüzerindedöküntüvekaşıntı),derideveyamukoz

membranlardaciddişişme(anjiyo-ödem),nefesdarlığı,hızlıkalpçarpıntısıilekanbasıncında

düşüşveterleme.Bunlarinsülinlerekarşıgelişebilenşiddetlialerjikreaksiyonlarınbelirtileri

olabilir veyaşamıtehdit edici hale gelebilir.

Çok yaygınyanetkiler(10 hastanın 1’inden dahafazlasındagözlenmiştir)

Hipoglisemi

Bütüninsülinlerdeolduğugibiensık görülenyan etkihipoglisemidir. Kanşekeridüşüklüğü

(hipoglisemi)kanınızdayeterlişekerolmamasıdemektir.Düşükveyayüksekkanşekeriyan

etkilerihakkındadahafazlabilgiedinmekiçinKullanmaTalimatı’nınsonundakikutuya

bakınız.

Yaygınyanetkiler(10 hastanın 1’inden dahaazgözlenmiştir)

Enjeksiyonyerindekideri değişiklikleri

Sıklıklaaynı deri bölgesineenjeksiyonyaparsanız,bu bölgedeki deri altıyağdokusuazalabilir

(lipoatrofi)veyakalınlaşabilir(lipohipertrofi).Yağdokusununkalınlaşmasıhastaların%1-

2’sindeoluşabilir,azalmaisedahaseyrekoluşabilir.Böylebirbölgeyeenjekteedileninsülin

işlevinigöremeyebilir.Herenjeksiyondaenjeksiyonyerinindeğiştirilmesibutürderi

değişikliklerinin oluşmasınıönlemeyeyardımcı olabilir.

Deri ve alerjikreaksiyonlar

Hastaların%3-4’ündeenjeksiyonbölgesindereaksiyonlarortayaçıkabilir(örn.kızarıklık,

enjeksiyonyerindenanormalyoğunağrı,kaşıntı,döküntü,şişlikveyailtihap).Enjeksiyon

bölgesininçevresinedeyayılabilirler.Küçükreaksiyonlarınçoğubirkaçgünilebirkaçhafta

arasındaki süredegeçmektedir.

Seyrekyanetkiler(1000 hastanın 1’inden dahaazgözlenmiştir)

İnsülinekarşı ciddi alerjikreaksiyonlar

Bureaksiyonlargenişderireaksiyonları(bütünvücutüzerindedöküntüvekaşıntı),derideveya

mukozmembranlardaciddişişme(anjiyo-ödem),nefesdarlığı,kanbasıncındadüşüş,hızlıkalp

çarpıntısıveterlemedir.

Bunlarinsülinlerekarşıgelişebilenşiddetlialerjikreaksiyonlarınbelirtileriolabilirve

yaşamı tehdit edici hale gelebilir.

Gözreaksiyonları

Kanşekerinizinkontrolündebelirginbirdeğişim(düzelmeyadakötüleşme)olmasıgörmenizde

geçicibirkötüleşmeyenedenolabilir.Eğerilerleyiciretinopatinizvarsa(diyabetileilişkilibir

gözhastalığı) ciddihipoglisemi atakları geçicigörme kaybınayol açabilir.

Genel bozukluklar

Seyrekolarak,insülintedavisieklemveayakbileklerindeşişmeilegeçiciolarakvücudunuzda

suyun tutulmasına daneden olabilir.

Çok seyrekraporedilenyanetkiler(10.000 hastanın 1’inden dahaazgözlenmiştir)

Tat duyusu bozukluğu(disguzi) vekasağrısı (miyalji) oluşabilir.

Sıklığı bilinmeyendiğeryanetkiler(eldeki verilerlesıklığı tahmin edilemeyen)

İnsülintedavisi,vücudunuzuninsülinekarşıantikor(insülinekarşıetkigösterenmaddeler)

üretmesinenedenolabilir.Seyrekolarak,buduruminsülindozunuzdadeğişiklikgerektirebilir.

Pediyatrikpopülasyon

Genelolarak,18yaşvealtındakihastalariçingüvenlilikprofili18yaşüstühastalarile

benzerdir.

Çocuklarve18yaşaltındakiergenlerdeyetişkinleregöre,göreceliolarakdahasıkenjeksiyon

yerireaksiyonları(enjeksiyonbölgesindeağrı,enjeksiyonbölgesindereaksiyon)vederi

reaksiyonları(döküntü, ürtiker)bildirilmektedir.

2yaşaltındakiçocuklardaherhangi bir klinik çalışma güvenlilik bilgisimevcut değildir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesidurumunda

hekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyanetkileri

www.titck.gov.trsitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakyada0800314

0008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi(TÜFAM)’ne

bildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacıngüvenliliğihakkında

dahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

5.BASAGLARKwikPen’insaklanması

BASAGLARKwikPen’içocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında

saklayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarak kullanınız.

Ambalajdaki sonkullanma tarihinden sonraBASAGLARKwikPen’ikullanmayınız.

Kullanılmayankalemler

2°C–8°Carasısıcaklıklardabuzdolabındasaklayınız.Dondurmayınız.BASAGLAR

KwikPen’ibuzdolabınındondurucubölmesininyanınaveyasoğutmapaketinekoymayınız.

Kullanıma hazır dolu kalemleri ışıktan korumak için karton kutusundasaklayınız.

Kullanımdaki kalemler

Kullanılmaktaolankullanımahazırdoluenjeksiyonkalemleriveyayedekolaraktaşınan

kartuşlarenfazla28günsüreile30°C’ninaltındakiodasıcaklığındadirektışıktanveısıdan

korunmakşartıylasaklanabilir.Kullanımdakikalembuzdolabındasaklanmamalıdır.Bu

süredensonrakullanmayınız.Herenjeksiyondansonraışıktankorumakiçinkalemkapağı

kalemetakılmalıdır.

ÇevreyikorumakamacıylakullanmadığınızBASAGLARKwikPen’işehirsuyunaveyaçöpe

atmayınız. Bu konuda eczacınıza danışınız.

Ruhsat sahibi:

LillyİlaçTicaretLimitedŞirketi

KuşbakışıCad. Rainbow Plaza

No: 4 Kat:3 34662 Altunizade-İstanbul

Tel :0 216 554 00 00

Faks: 0216 474 71 99

Üretici:

LillyFranceS.A.S.

RuedeColonelLilly,

67604 Fegersheim, Fransa

Bu kullanma talimatı21/04/2016tarihinde onaylanmıştır.

HİPERGLİSEMİ VE HİPOGLİSEMİ

Herzamanyanınızda şeker(enaz20 gram) taşıyınız.

Yanınızda diyabetli olduğunuzugösterenbir belgetaşıyınız.

HİPERGLİSEMİ (yüksekkanşekeri düzeyi)

Eğerkanşekerinizçokyüksekse(hiperglisemi),yeterliinsülinienjekteetmemiş

olabilirsiniz.

Hiperglisemi nedenmeydana gelir?

Örnekler:

insülininizi enjekte etmemişyadayeterli dozdaenjekteetmemiş olabilirsinizyadauygun

saklanmaması nedeniyleetkisi azalmış olabilir.

insülin kaleminizdüzgün çalışmıyor olabilir.

normaldekinden dahaazegzersizyapmış olabilirsiniz, stres altında olabilirsiniz(duygusal

stres,heyecan)yadayaralanma,ameliyat,ateşlihastalıkyadabazıdiğerhastalıklarsöz

konusu olabilir.

Bazıbaşkailaçlaralıyoryadaalmışolabilirsiniz(bkz.bölüm2,"Diğerilaçlarilebirlikte

kullanımı").

Hiperglisemininuyarıcı semptomları

Susama,idraryapmaihtiyacındaartma,yorgunluk,kuruderi,yüzdekızarma,iştahkaybı,kan

basıncınındüşmesi,hızlıkalpçarpıntısıveidrardaşekerveketoncisimlerininartmasıkan

şekerinizinçokyüksekolduğunugösterenbelirtilerdir.Mideağrısı,hızlıvederinsoluma,uyku

haliyadahattabilinçkaybıinsülinyetmezliğininsonucuoluşanciddikoşulların(ketoasidoz)

belirtisiolabilir.

Hiperglisemi durumunda neyapmanız gerekir?

Yukarıdatanımlananhiperglisemibelirtilerindenherhangibirininortayaçıkması

halindehemenkanşekeriniziveidrardakiketoncisimleriniölçünüz.Ciddihiperglisemi

veyaketoasidozherzamanbirdoktortarafındanvenormalolarakbirhastanedetedavi

edilmelidir.

HİPOGLİSEMİ (düşükkanşekeri düzeyi)

Kanşekeridüzeyinizçokdüşerseşuurunuzukaybedebilirsiniz.Ciddihipoglisemikalpkrizi

veyabeyinhasarınayolaçabilirveyaşamıtehditediciolabilir.Doğruönlemlerialabilmekiçin

kan şekerinizin çok düştüğünü farkedebilecek durumda olabilmenizgerekir.

Hipoglisemi nedenmeydana gelir?

Örnekler:

çok fazla insülin enjekteetmiş olabilirsiniz.

öğünü kaçırmışyadageciktirmiş olabilirsiniz.

yeterinceyememişyadanormaldendahadüşükkarbonhidratiçerenyemekyemiş

olabilirsiniz(şekerveşekerebenzermaddelerekarbonhidratdenir;yapaytatlandırıcılar

karbonhidrat DEĞİLDİR).

kusmaveyaishal nedeniylekarbonhidrat kaybetmiş olabilirsiniz.

yeterinceyemekyemeksizin alkol almış olabilirsiniz.

normalden dahafazla veyafarklı bir egzersizyapmış olabilirsiniz.

yaralanma,ameliyatyadastres sonrası iyileşme dönemindeolabilirsiniz.

ateşli hastalıkyadabaşkabir hastalık sonrası iyileşme dönemindeolabilirsiniz.

bazıbaşkailaçlaralmışyadaalırkenkesmişolabilirsiniz(bkz.bölüm2,"Diğerilaçlarile

birlikte kullanımı").

Kanşekeri düşüklüğüaşağıdakidurumlarda daha sıkgörülebilir:

insülintedavisineyenibaşlamışyadabaşkabirinsülinpreparatındanBASAGLAR’a

geçmişseniz(dahaöncekibazalinsülintedavisindenBASAGLAR’ageçerkenhipoglisemi

oluşursa, bu durumun geceden dahaçok sabahgörülmesi beklenir).

kanşekeri düzeyinizneredeysenormalyadadeğişkense.

insülin enjeksiyonuyaptığınızbölgeyi değiştirdiyseniz(örn. uyluktan ön kola).

ciddiböbrekyadakaraciğer hastalığıyadahipotiroidizm gibibaşkahastalıklarınızvarsa.

Hipoglisemininuyarıcısemptomları

-Vücudunuzda

Kanşekerinizinçokdüşükolduğunuyadaçokhızlıdüştüğünügösterenbelirtiler:terleme,

nemlideri,endişe,hızlıkalpatışı,kanbasıncı yüksekliği,çarpıntıvekalpatımındadüzensizlik

olabilir. Bu belirtilersıklıklabeyindeşekerdüşüklüğü belirtilerinden öncegelişir.

-Beyninizde

Aşağıdakibelirtilerbeyindeşekerdüzeyinindüşükolduğunugösterir:başağrısı,aşırıaçlık,

bulantı,kusma,halsizlik,uykuhali,uykubozuklukları,hareketsizduramama,saldırgan

davranışlar,dikkatdağınıklığı,tepkisizlik,depresyon,zihinkarışıklığı,konuşmabozukluğu

(bazenkonuşmakaybı),görmebozukluğu,titreme,felç,duyubozukluğu(parestezi),hissizlik

veağızbölgesindehisbozukluğu,sersemlik,kontrolkaybı,kendinebakamama,nöbetvebilinç

kaybı.

Hipoglisemininilkbelirtileri(“uyarıcıbelirtiler”)aşağıdakidurumlardadeğişebilir,dahahafif

olabiliryadaher ikisininbirdenkaybısözkonusu olabilir:

yaşlıiseniz,uzunsüredirşekerhastalığınızvarsaveyadiyabetnedeniylegelişenbellibir

sinir sistemihastalığına (diyabetikotonomik nöropati) sahipseniz,

yakınzamandahipoglisemigeçirmişiseniz(örneğinbirgünönce)veyayavaşşekilde

gelişmiş ise,

hemen hemen normalyadanormaleyakın kan şekeri düzeyine sahip iseniz,

yakın zamandahayvan insülinindenBASAGLARgibiinsan insülininegeçmiş iseniz,

başkailaçlaralıyorsanızveyaalmışiseniz(bkz.bölüm2,"Diğerilaçlarilebirlikte

kullanımı")

psikiyatrik bir hastalığınızvarsa.

Böyledurumlardasorunuanlayamadanhipoglisemi(hattabilinçkaybı)gelişebilir.Uyarıcı

belirtilerekarşıdikkatliolunuz.Gerektiğindedahasıkkanşekeriölçümüyapılması,gözden

kaçabilecekhafifhipoglisemiataklarınınfarkedilmesinisağlar.Uyarıcıbelirtileritanıma

konusundakendinizegüvenmediğinizdurumlarda,sizivebaşkalarınıhipogliseminedeniyle

riskeatacak hareketlerden (örn. araçkullanmak) kaçınınız.

Hipoglisemideneyapmalısınız?

1.İnsülinenjekteetmeyiniz.Hemenglukoz,küpşekeryadaşekerliiçecekşeklinde10-20g

şekeralınız.Dikkat:Yapaytatlandırıcılarvebunlarlatatlandırılmışbesinlerin(örneğindiyet

içecekler)hipoglisemitedavisindeyararlı olmadığınıunutmayınız.

2.Bundansonrakanşekerinizinyükselmesindeuzunsüreetkiliolacakbesinleralın(örn.ekmek

veyamakarna).Doktorunuzbunu sizinlekonuşmuş olacaktır.

BASAGLARuzun süreetkilibir ilaçolduğundanhipogliseminin düzelmesi zaman alabilir.

3. Hipoglisemitekrarlarsayeniden 10-20gşekeralın.

4.Hipoglisemiyikontroledemiyorsanızyadatekrarlarisehemendoktorunuzlakonuşunuz.

Akrabalarınıza, arkadaşlarınızaveyakınlarınızaaşağıdakileri söyleyiniz:

Yutamayacakdurumdaysanızyadabilincinizkapalıiseglukozyadaglukagon(kanşekerini

artıranbirilaç)enjeksiyonunaihtiyacınızolacaktır.Buenjeksiyonlarhipogliseminizolduğu

kesinleşmemiş olsadayapılmalıdır.

Şeker(glukoz)aldıktansonrahipogliseminindoğrulanmasıiçinhemenkanşekeriölçümü

yapılması önerilmektedir.

KwikPenİnsülinUygulamaKalemi

BASAGLARKwikPen100U/mLSCKullanımİçinEnjeksiyonlukÇözeltiİçeren

Kullanıma HazırKalem

İnsülinGlarjin

KULLANMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ TALİMATLARI OKUYUNUZ.

BASAGLAR’ıveheryeniBASAGLARKwikPen’ikullanmadanöncekullanımtalimatlarını

okuyunuz. Talimattayeni bir bilgi olabilir.Bu bilgi sizin medikal durumunuzveyatedavinizle

ilgili olarak doktorunuzla konuşmanızınyerinegeçmez.

BASAGLARKwikPen300ünite(3ml)insülinglarjiniçerentekkullanımlık(disposabl)bir

kalemdir.Birkalemikullanarakkendinizeçokludozuygulayabilirsiniz.Herseferindekalemde

1üniteçevirilir.Birenjeksiyonla60üniteyekadarinsülinuygulayabilirsiniz.Eğeralmanız

gerekendoz60ünitedenfazlaise,bunubirdenfazlaenjeksiyonlaalmanızgerekebilir.Her

enjeksiyondapistonbirazhareketedervesizhareketettiğinifarkedemeyebilirsiniz.Kalemdeki

300 ünitenin tamamınıkullandığınızdapiston kartuşun sonunagelecektir.

Enfeksiyonbulaşmariskioluşturabileceğindeniğneuçlarınızıtekrarkullanmayınız,iğne

uçlarınızı ya da iğneuçları değişmiş olsa bile kaleminizi başkalarıyla paylaşmayınız.

Görmeengellilerveyagörmebozukluğuolankişilerin,kalemindoğrukullanımıiçineğitim

almış bir kişininyardımıolmaksızın kalemi kullanmaları önerilmemektedir.

KwikPenParçaları

Kalemkapağı

Kapakklibi LastikConta KartuşHaznesi Etiket

KalemGövdesi DozPenceresi Dozİbresi

Doz

Düğmesi Piston

İğneUcuParçaları Yeşil Halkalı

(İğnelerkutuyadahildeğildir) DozDüğmesi

BASAGLAR 100 U/mlKwikPen’i nasıltanırsınız:

-Kalem rengi:Açık gri

-Dozdüğmesi:Ucundayeşilhalkası olan açıkgri düğme

-Etiket:Açık gri üzeriyeşilrenkçizgiler

Enjeksiyonunuzuyapmak için gerekliolan malzemeler:

BASAGLAR KwikPen

BASAGLAR KwikPen’euyumlu iğneucu (BD [Becton, Dickinson and Company]

kalem iğneuçları önerilmektedir)

Alkollü gazlıbez

KwikPen’in Hazırlanması

Ellerinizi su vesabun ileyıkayınız.

Doğrutiptekiinsülinkullanıpkullanmadığınızdaneminolmakiçinkaleminizikontrol

ediniz. Eğer birden fazlatipte insülin kullanıyorsanızbu özellikleönemlidir.

Etiketüzerindekisonkullanmatarihindensonrayadailkkullanımdansonra28günden

fazla kalemikullanmayınız.

İğneuçlarınıntıkanmasınıveenfeksiyonlarıönlemeyeyardımcıolmakiçinher

enjeksiyon içinyeni bir iğneucukullanınız.

Dışiğne

kapağı İçiğne

kapağı Kağıt

bant İğne

Adım1:

Kalemkapağını düzolarakçekip

çıkartınız.

- Kalemetiketini çıkartmayınız.

Lastikcontayı alkollügazlı bezilesiliniz.

BASAGLARberrakverenksizgörünmelidir.

Eğerbulanık,renkli,yadapartikül içeriyorsaya

daiçerisindekümelervarsakullanmayınız.

Adım2:

Yeni biriğneucualınız.

Dışiğnekapağındankağıt bantı çıkartınız.

Adım3:

Kapaklı iğneucunudikolarakkaleme

takınızveiğneucunutamsıkışanakadar

çevirerekvidalayınız.

Adım4:

Dışiğnekapağını çıkartınız.Atmayınız.

İçiğnekapağını çıkartıpatınız.

KwikPen’inKullanımaHazırHaleGetirilmesi

Herenjeksiyondanöncekaleminizi kullanıma hazır halegetiriniz.

Kalemin kullanıma hazır halegetirilmesi normal kullanımsırasında iğneucu ve

insülin kartuşundabirikmiş havanın çıkarılmasıanlamınagelir vekalemin doğru

çalıştığından emin olmanızı sağlar.

Her enjeksiyon öncesi kaleminizi kullanıma hazır halegetirmezseniz,gerektiğinden

Saklayınız Atınız

Adım5:

Kaleminizikullanımahazırhalegetirmekiçin

dozdüğmesini 2üniteçeviriniz.

Adım6:

Kaleminiziiğneucutamyukarı işaretedecek

şekildetutunuz.Havakabarcıklarınınyukarıda

toplanması içinkartuşhaznesineparmağınızla

hafifçevurunuz.

Adım7:

Kaleminiziiğneucuyukarı gelecekşekilde

tutmayadevamediniz.Dozdüğmesine

duruncayakadarvedozpenceresinde“0”

görününceyekadarbasınız.Dozdüğmesini

basılı tutunuzveyavaşça5'ekadarsayınız.

İğneucundainsülingörmelisiniz.

-Eğerinsülingörmezseniz,4kezdenfazla

olmamakşartıylakullanımahazırhale

getirmebasamaklarını tekrarlayınız.

-İnsülinakışınıhalagörmezseniz,iğne

ucunudeğiştiripkullanımahazırhale

getirmebasamaklarını tekrarlayınız.

Küçükhavakabarcıklarınormaldirveinsülin

dozunuzuetkilemez.

Dozunuzunseçilmesi

Bir enjeksiyonda60 üniteyekadar insülin enjeksiyonuyapabilirsiniz.

Eğer dozunuz60 üniteden fazlaysa, birden fazla enjeksiyonyapmanızgerekecektir.

Dozunuzu nasılböleceğinizkonusundayardımaihtiyaçduyuyorsanız, sağlık

görevlinizedanışınız.

Her enjeksiyon öncesiyeni bir iğneucu kullanmalısınızvekullanımahazırhale

getirmeadımlarınıtekrarlamalısınız.

Adım8:

Dozdüğmesini enjekteedeceğinizünitesayısı

kadarçeviriniz.Dozibresi dozunuzlaaynı

çizgideolmalıdır.

- Kalembirseferde1üniteçevirilir.

- Çevirirkendozdüğmesi kliksesi çıkartır.

- Yanlışdozçevirmenizeneden

olabileceğindendozununuzuklikseslerini

sayarakÇEVİRMEYİNİZ.

- Dozdüğmesini doğrudozibresi ileaynı

çizgideoluncayakadarherikiyöne

çevirerekdüzeltebilirsiniz.

- Çiftsayılardozpenceresinden

görülmektedir.

- Teksayılar,1sayısındansonratamçizgiler

ilegösterilmektedir.

Doğrudozuçevirdiğinizdenemin olmakiçin

herzaman dozpenceresindeki numarayı

kontrol ediniz.

(Örnek:12ünitedozpenceresindegösterilmektedir.)

(Örnek:25ünitedozpenceresindegösterilmektedir.)

Kaleminiz,kalemiçindekalanünitesayısındandahafazladozçevirmenizeizin

vermeyecektir.

Eğerkalemiçindekalanünitesayısındandahafazladozenjekteetmeyeihtiyacınız

varsa;

-kalemdekalanmiktarıenjekteedipsonrayenibirkalemkullanarakdozunuzu

tamamlayabilirsinizveya

-dozunuzun tamamınıyeni bir kalemle enjekteedebilirsiniz.

Kalem içerisindeenjekteedemeyeceğinizazmiktardainsülin görmeniznormaldir.

Dozunuzunenjekteedilmesi

Sağlıkgörevlinizin gösterdiği şekildeinsülininizienjekteediniz.

Her enjeksiyon içinenjeksiyon bölgenizi değiştiriniz(rotasyon uygulayınız).

Enjeksiyon sırasında dozunuzudeğiştirmeyeçalışmayınız.

Adım9:

Enjeksiyonbölgeniziseçiniz.

BASAGLARkarınbölgenizdeki,

kalçanızdaki,bacaklarınvekollarınüst

kısımlarındaki deri altına(subkütan)enjekte

edilir.

Enjeksiyonbölgesinisağlıkgörevlinizin

önerdiğişekildehazırlayınız.

Adım10:

İğneucunucildinizebatırınız.

Baş parmağınızıdozdüğmesiüzerine

yerleştiripdozdüğmesi duruncayakadar

sıkıcabasınız.

Dozdüğmesini basılı

tutupiğneyi çıkartmadan

önceyavaşça5’ekadar

sayınız.

Dozdüğmesini çevirerekinsülininizienjekte

etmeyidenemeyiniz.Dozdüğmesini çevirerek

Adım11:

İğneucunucildinizdençıkartınız.

-İğneucundaki insülindamlasınormaldir.

Budozunuzuetkilemeyecektir.

Dozpenceresindekisayıyıkontrol ediniz.

-Eğerdozpenceresinde“0”ıgörüyorsanız

çevirdiğinizdozuntamamını almışsınızdır.

-Eğerdozpenceresinde“0”ıgörmezseniz,

yenidençevirmeyiniz.İğneucunu

cildinizebatırınızveenjeksiyonunuzu

tamamlayınız.

-Eğerhalatümdozualdığınızı

düşünmüyorsanız,enjeksiyonunuzu

baştan almayınızveyatekrarlamayınız.

Sağlıkgörevlinizingösterdiğişekildekan

şekeriniziizleyiniz.

-Eğernormaldedozunuzuntamamı için2

enjeksiyonaihtiyaçduyuyorsanız,ikinci

enjeksiyonuyaptığınızdaneminolunuz.

Herenjeksiyondapistonbirazhareketedervesiz

hareketettiğinifarkedemeyebilirsiniz.

İğneucunucildinizdençıkarttıktansonrakan

görürseniz,enjeksiyonbölgesinegazlı bezyada

alkollügazlı bezilehafifçebastırınız.Bubölgeyi

ovalamayınız.

5sn

Adım12:

Dikkatlicedışiğnekapağını takınız.

Adım13:

Kapaklı iğneyi çıkartıpsağlıkgörevlinizin

önerdiği şekildeimhaediniz.

Sızıntı oluşmasını,iğneucunun

tıkanmasını vekalemehavagirmesini

önlemekiçinkalemiüzerindeiğneucu

takılı olaraksaklamayınız.

Adım14:

Dozgöstergesi ilekapakklibibirhizaya

getirildiktensonradüzolarakiterekkalem

kapağını takınız.

Kalemlerinveiğneuçlarınınatılması:

Kullanılmışiğneuçlarınıkapatılabilir,delinmeyekarşıdayanıklıiğneatıkkutularına

koyunuz.

Dolu iğneatık kutularını tekrar kullanmayınız.

Kalemlerinveiğneatıkkutularınındüzgünolarakatılmasıkonusundasağlıkgörevlinize

başvurunuz.

İğnekullanımına dair buradaverilentalimatlar, lokal, sağlık çalışanı veyakurumsal

politikaları değiştirmeyiamaçlamamaktadır.

Kaleminsaklanması

Kullanılmamış kalemler

Kullanılmamış kalemleri buzdolabında(2°C-8°Carasında)saklayınız.

BASAGLAR’ıdondurmayınız. Donmuşsakullanmayınız.

Kullanılmamışkalemler,eğerkalembuzdolabındasaklanıyorsa,etiketiüzerinde

belirtilen son kullanma tarihinekadar kullanılabilir.

Kullanımdaki kalemler

Kullanmaktaolduğunuzkaleminiziodasıcaklığında(30 0 Caltında),ısıveışıktan

koruyarak saklayınız.

Kullanmaktaolduğunuzkalem28günkullanımdansonraiçindehalainsülinkalsabile

atılmalıdır.

Kaleminizingüvenliveetkili kullanımı ile ilgiliolarak genel bilgiler

Kalemiveiğneuçlarınıçocuklarıngöremeyeceğiveerişemeyeceğiyerlerde

saklayınız.

Kaleminizinherhangibirparçasıkırıkveyahasarlıgibigörünüyorsa,kalemi

kullanmayınız.

Kaleminizin kaybolması veyahasargörmesi ihtimaline karşıyanınızdadaimayedek

bir kalembulundurunuz.

Sorungiderme

Eğerkalemkapağınıçıkaramazsanız,kapağıhafifçeilerivegeriçeviripardındankapağı

dik olarak çekiniz.

Dozdüğmesiniitmek eğer zorsa:

-Düğmeyedahayavaşçabasmak itmeyi dahakolaylaştırabilir.

-İğneucutıkanmışolabilir.Yenibiriğneucutakınızvekalemiyeniden

kullanımahazır halegetiriniz.

-Kaleminiziniçindetoz,yiyecekyadasıvıolabilir.Bukalemiatıpyenibirkalem

alınız.

BASAGLARKwikPen’inizleilgiliherhangibirsorunuzveyasorununuzolduğundayardım

için sağlıkgörevlinizle iletişimegeçiniz.

21-6-2018

FDA approves automated insulin delivery and monitoring system for use in younger pediatric patients

FDA approves automated insulin delivery and monitoring system for use in younger pediatric patients

FDA approves automated insulin delivery and monitoring system for use in younger pediatric patients

FDA - U.S. Food and Drug Administration

22-10-2018

EU/3/15/1532 (Sirius Regulatory Consulting EU Limited)

EU/3/15/1532 (Sirius Regulatory Consulting EU Limited)

EU/3/15/1532 (Active substance: Insulin human) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)6985 of Mon, 22 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

27-9-2018

We want to help patients/caregivers know how to use pen needles correctly. FDA received reports of patients using standard pen needles to inject insulin w/o removing the inner needle cover. The cover stopped patients from getting the right amnt of insulin

We want to help patients/caregivers know how to use pen needles correctly. FDA received reports of patients using standard pen needles to inject insulin w/o removing the inner needle cover. The cover stopped patients from getting the right amnt of insulin

We want to help patients/caregivers know how to use pen needles correctly. FDA received reports of patients using standard pen needles to inject insulin w/o removing the inner needle cover. The cover stopped patients from getting the right amnt of insulin https://go.usa.gov/xPWZq  pic.twitter.com/LT9SptJge1

FDA - U.S. Food and Drug Administration

24-9-2018

Ryzodeg (Novo Nordisk A/S)

Ryzodeg (Novo Nordisk A/S)

Ryzodeg (Active substance: Insulin degludec/insulin aspart) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6242 of Mon, 24 Sep 2018

Europe -DG Health and Food Safety

24-9-2018

Tresiba (Novo Nordisk A/S)

Tresiba (Novo Nordisk A/S)

Tresiba (Active substance: Insulin degludec) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6244 of Mon, 24 Sep 2018

Europe -DG Health and Food Safety

28-8-2018

EU/3/18/2061 (Pharma Gateway AB)

EU/3/18/2061 (Pharma Gateway AB)

EU/3/18/2061 (Active substance: Autologous glioma tumour cells treated with antisense molecule directed against the insulin-like growth factor type 1 receptor) - Orphan designation - Commission Decision (2018)5739 of Tue, 28 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/049/18

Europe -DG Health and Food Safety

6-8-2018

Insulin lispro Sanofi (Sanofi-Aventis groupe)

Insulin lispro Sanofi (Sanofi-Aventis groupe)

Insulin lispro Sanofi (Active substance: insulin lispro) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5375 of Mon, 06 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

22-6-2018

FDA expands approval of hybrid closed loop system for monitoring and delivering insulin to pediatric patients as young as 7. #cgm #diabetes #pediatrics #fdaapproval #medicaldevice http://go.usa.gov/xUqgQ pic.twitter.com/wZdrU6tTzf

FDA expands approval of hybrid closed loop system for monitoring and delivering insulin to pediatric patients as young as 7. #cgm #diabetes #pediatrics #fdaapproval #medicaldevice http://go.usa.gov/xUqgQ pic.twitter.com/wZdrU6tTzf

FDA expands approval of hybrid closed loop system for monitoring and delivering insulin to pediatric patients as young as 7. #cgm #diabetes #pediatrics #fdaapproval #medicaldevice http://go.usa.gov/xUqgQ  pic.twitter.com/wZdrU6tTzf

FDA - U.S. Food and Drug Administration

19-6-2018

Insuman (Sanofi-Aventis Deutschland GmbH)

Insuman (Sanofi-Aventis Deutschland GmbH)

Insuman (Active substance: human insulin) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3889 of Tue, 19 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

19-6-2018

Lusduna (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Lusduna (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Lusduna (Active substance: insulin glargine) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3918 of Tue, 19 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4101/T/6

Europe -DG Health and Food Safety

11-6-2018

Xultophy (Novo Nordisk A/S)

Xultophy (Novo Nordisk A/S)

Xultophy (Active substance: insulin degludec / liraglutide) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)3779 of Mon, 11 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2647/II/23

Europe -DG Health and Food Safety