BARACLUDE 1 MG FILM TABLET, 30 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • BARACLUDE 1 MG FILM TABLET, 30 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • BARACLUDE 1 MG FILM TABLET, 30 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • geçmez.

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699726093308
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

Sayfa1/5

KULLANMATALİMATI

BARACLUDE1mgfilmtablet

Ağızyoluylaalınır.

Etkinmadde:Herbirfilmtablette1mgentekavir.

Yardımcımaddeler:Laktozmonohidrat,mikrokristalinsellüloz,krospovidon,povidon,

magnezyumstearat,titanyumdioksit,hipromelloz,makragol400,kırmızıdemiroksit

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizde,doktorunuzabu

ilacıkullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1. BARACLUDEnedirveneiçinkullanılır?

2. BARACLUDE’ukullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. BARACLUDEnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5. BARACLUDE’unsaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.BARACLUDEnedirveneiçinkullanılır?

BARACLUDEantivirallerolarakadlandırılanbirilaçgrubunadahildir.BARACLUDE,

erişkinlerdehepatitBvirüsü(HBV)enfeksiyonununtedavisindekullanılır.

BARACLUDE1mgFilmTabletlerinherbirietkinmaddeolarak1mgentekaviriçerir.

BARACLUDE1mgFilmTablet,birtarafında“BMS”,diğertarafında“1612”yazılıüçgen,

beyazilahemenhemenbeyaz,filmkaplıtabletlerhalindedir.Herkutuda30tabletvardır.

BARACLUDE,erişkinlerdehepatitBvirüsü(HBV)enfeksiyonununtedavisindekullanılır.

HepatitBvirüsününnedenolduğuenfeksiyon,karaciğerinizezararverebilir.BARACLUDE

vücudunuzdakivirüsmiktarınıazaltırvekaraciğerinizindurumunuiyileştirir.

Sayfa2/5

2.BARACLUDE’ukullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

BARACLUDE’uaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

EntekavireveyaBARACLUDE’undiğerbileşenlerinekarşıalerjinizvarisekullanmayınız.

BARACLUDE’uaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

Eğer,

Sizdeinsanimmünoyetmezlikvirüsü(HIV)’ınoluşturduğu(veyanedenolduğu)bir

enfeksiyonvarsa,

Böbrekyetmezliğinizvarsa–BARACLUDEvücudunuzdanböbrekleryoluyla

atıldığındanilacındozunundeğiştirilmesigerekebilir,

Sirozhastalığınızolup/olmadığını,varsavücudunuzdanedenolacağıolasıetkiler

konusundadoktorunuzadanışınız.

Sizekaraciğernakliyapıldıysa

HIVenfeksiyonunuzvarsabudurumudoktorunuzasöylediğinizdeneminolunuz.

HepatitBenfeksiyonunuzileeşzamanlıolarakHIVtedavisiiçinherhangibirilaç

kullanmıyorsanız, gelecekteki HIV tedavisinin etkinliğini azaltacağından,

BARACLUDEkullanmayınız.BARACLUDEHIVenfeksiyonunuzukontrolaltına

almayacaktır.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsa,siziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

BARACLUDEdiğerinsanlaraHBVbulaştırmanızıengellemez.Bunedenlediğerinsanlara

HBVbulaştırmamakiçingerekliönlemlerialınız.Aşılama,HBVbulaşmariskinekarşı

koruyacaktır.

BARACLUDE,laktikasidoz(kanınızdalaktikasitbirikmesi)vekaraciğerbüyümesineneden

olabilenbirilaçgrubunadahildir.Bulantı,kusmavemideağrısıgibibelirtilerlaktikasidoz

oluşumunugösterebilir.Buseyrekamaciddiyanetkinadirenölümcülolabilir.Laktikasidoz

özellikleaşırıfazlakilolubayanlardadahasıkoluşur.BARACLUDEalıyorsanızdoktorunuz

sizidüzenliolarakkontroledecektir.

BARACLUDE’unyiyecekveiçecekilekullanılması

BARACLUDEpekçokdurumdaaçyadatokkarnınaalınabilir.Dahaöncelamivudinetken

maddesiniiçerenbirilaçiletedavigördüysenizancakbutedavibaşarısızolduysave

BARACLUDEtedavisinegeçtiyseniz,BARACLUDE’uaçkarnavegündebirkezalınız.

lerlemişkaraciğerhastalığınızvarsa,doktorunuzBARACLUDE’uaçkarnına(yemekten

yaklaşık2saatönceveyayaklaşık2saatsonra)almanızıtavsiyeedecektir.

Hamilelik

lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

BARACLUDEkesinliklegerekliolmadıkçahamileliktekullanılmamalıdır.Doktorunuz,

hamilelikesnasındaBARACLUDE’ukullanmanınpotansiyelrisklerindenbahsedecektir.

Gebeliksırasındakullanımınıngüvenliolduğukanıtlanmamıştır.BARACLUDE’ukullanan

hemerkeklerinhemdekadınlarıntedavisüresiboyuncaetkilidoğumkontrolyöntemlerini

kullanmalarıtavsiyeedilmelidir.

Sayfa3/5

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

EğeremziriyorsanızBARACLUDEkullanmayınız,çünküilacınetkinmaddesininsütünüze

geçipgeçmediğibilinmemektedir.

Araçvemakinekullanımı

BARACLUDE’unaraçvemakinekullanımınıetkilemesibeklenmemektedir;ancak

sersemlik,halsizlikveuyuklamahaligibiyanetkilerindendolayıaraçvemakinekullanma

yeteneğinizetkilenebilir.Herhangibirşüphenizolduğundadoktorunuzadanışınız.

BARACLUDE’uniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

çeriğindebulunanlaktoznedeniyle,eğerdahaöncedendoktorunuztarafındanbazışekerlere

karşıdayanıksızlığınızolduğusöylenmişse,BARACLUDE’ualmadanöncedoktorunuzla

temasageçiniz.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı:

Eğer,

Böbrek fonksiyonlarınızı azaltan ilaçlar alıyorsanız doktorunuzu mutlaka

bilgilendiriniz.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3.BARACLUDEnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

BARACLUDE’uherzamandoktorunuzunsöylediğişekildekullanınız.Eğeremindeğilseniz

doktorunuzaveyaeczacınızamuhakkakdanışmalısınız.

BARACLUDE’unnormaldozugündebirkez0,5mgveya1mg’dır.

DahaönceHBVtedavisialmışolmanızavealdığınızilacagöreveyaböbreksorunlarınıza

veyagöre;doktorunuzdahadüşükdozlaralmanızyadaBARACLUDE’ubirgündendahaaz

sıklıktaalmanızgerektiğinekararverebilir.Sizeverilecekdozkaraciğerinizindurumunagöre

debelirlenecektir.

Doktorunuzsiziniçinuygunolandozusöyleyecektir.İlacınızdantametkieldeedebilmekve

tedaviyedirençgelişiminiazaltmakiçinherzamandoktorunuzunönerdiğidozualınız.

BARACLUDE’udoktorunuzunönerdiğisüreboyuncaalınız.Doktorunuzsizetedaviyine

zamanbırakmanızgerektiğinisöyleyecektir.

Uygulamayoluvemetodu:

Tabletleriyeterlimiktarda(örneğinbirbardak)suilealınız.

BARACLUDEpekçokdurumdaaçyadatokkarnınaalınabilir.Dahaöncelamivudinetken

maddesiniiçerenbirilaçiletedavigördüysenizancakbutedavibaşarısızolduysave

Sayfa4/5

BARACLUDEtedavisinegeçtiyseniz,BARACLUDE’uaçkarnavegündebirkezalınız.

lerlemişkaraciğerhastalığınızvarsa,doktorunuzBARACLUDE’uaçkarnına(yemekten

yaklaşık2saatönceveyayaklaşık2saatsonra)almanızıtavsiyeedecektir.

Değişikyaşgrupları

Çocuklardakullanım:

16yaşındanküçükhastalardaBARACLUDE’ungüvenliliğiveetkililiğibilinmemektedir.

Çocuklarda16yaşındanküçükhastalardakullanımıönerilmemektedir.

Yaşlılardakullanım:

BARACLUDEdozununyaşagöreayarlanmasınagerekyoktur.

Özelkullanımdurumları

Böbrek/Karaciğeryetmezliği:

BöbrekyetmezliğiolanhastalardaBARACLUDEdozunundeğiştirilmesigerekebilir.

KaraciğeryetmezliğiolanhastalardaBARACLUDEdozununayarlanmasınagerekyoktur.

EğerBARACLUDE’unetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaBARACLUDEkullandıysanız:

BARACLUDE’dankullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

BARACLUDE’ukullanmayıunutursanız:

Hiçbirdozualmayıunutmamanızönemlidir.BARACLUDE’unbirdozunualmayı

unutursanız,unuttuğunuzufarkederetmezbudozualınız.Eğerbirsonrakidozunuzunzamanı

gelmişseunuttuğunuzdozualmayınızvesonrakidozunuzuherzamankisaatindealınız.

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

BARACLUDEiletedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkiler:

BazıkişilerdeBARACLUDEtedavisisonlandırıldığındaçokciddikaraciğeriltihabıbelirtileri

gözlenebilir.Tedaviyibıraktıktansonrabelirtilerdeherhangibirdeğişiklikgörürsenizhemen

doktorunuzabildiriniz.

DoktorunuztavsiyeetmediğisüreceBARACLUDEtedavisinikesmeyiniz;tedaviyi

kestiğinizde karaciğer iltihabınız kötüleşebilir. BARACLUDE ile tedaviniz

sonlandırıldığında,doktorunuzsiziizlemeyedevamedecektirvebirkaçaysüreylekantestleri

yapacaktır.

Builacınkullanımıileilgilibaşkasorularınızolursadoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,BARACLUDE’uniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Sayfa5/5

AşağıdakilerdenbiriolursaBARACLUDE’ukullanmayıdurdurunveDERHAL

doktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Aniaşırıduyarlılıktepkisi,

Döküntü,

Kaşıntı,

Cilttekızarıklık.

Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizin

BARACLUDE’akarşıciddialerjinizvardemektir.

Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneye

yatırılmanızagerekolabilir.

Buçokciddiyanetkilerinhepsioldukçaseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkedersenizdoktorunuzasöyleyiniz:

Yanetkilergörülmesıklığınagöreaşağıdakişekildesıralanmıştır:

Yaygın:(enaz100hastanınbirinde):başağrısı,uykusuzluk,yorgunluk,sersemlik,

uyuklamahali,bulantı,ishal,hazımsızlık,kusma,karaciğerenzimlerindeyükselme

Yaygınolmayan:(enaz1,000hastanınbirinde):döküntü,saçdökülmesi

Seyrek:(enaz10,000hastanınbirinde):ciddialerjikreaksiyonlar

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.BARACLUDE’unSaklanması

BARACLUDE’uçocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

30°C’ninaltındakiodasıcaklıklarındasaklayınız.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

EtiketinveyaambalajınüzerindebulunansonkullanmatarihindensonraBARACLUDE’u

kullanmayınız.

“SonKullanmaTarihi”belirtilenayınsongünüdür.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfarkedersenizBARACLUDE’ukullanmayınız.

Kalanvekullanılmayanilaçlariçineczacınızadanışınız.

Ruhsatsahibi:Bristol-MyersSquibbİlaçlarıInc.İstanbulŞubesi

PlazaSpringGizkat:8,MeydanSok.Maslak-İstanbul

Üretici: BristolMyers-SquibbS.r.LAnagni,İtalya

ContradaFontanadelCeraso

03012Anagni(FR)Italya

BukullanmatalimatıGG/AA/YYYYtarihindeonaylanmıştır.