BALABAN

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • BALABAN %2 15 GR POMAD
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • BALABAN %2 15 GR POMAD
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • üre

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699844380410
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

BALABAN %2 Pomad

Haricenkullanılır.

Etkinmadde:%2 a/amupirosin içerir.

Yardımcımadde(ler):Makrogol400,makrogol4000, propilen glikol, saf su

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizin için reçete edilmiştir,başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veya düşükdoz kullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1.BALABANnedir veneiçinkullanılır?

2.BALABAN’ıkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.BALABANnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5BALABAN’ınsaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1.BALABANnedirveneiçinkullanılır?

BALABAN,beyazrenklibirpomaddır,aktifmaddeolarak%2a/aoranındamupirosiniçeren

15g’lıktüplerhalindebulunmaktadır.BALABANaynızamandaaktifolmayanpolietilen

glikolvepropilenglikoliçerir.

BALABANsadececiltüzerindekullanılanbirantibiyotiktirvebakteriyelcilt

enfeksiyonlarının tedavisi için kullanılır.

2. BALABAN’ıkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

BALABAN’ıaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer,

BALABAN’ıkullanırkenbiralerjikreaksiyongelişirse(döküntü,bölgeselağrıveya

şişme)ilacı kullanmayı kesinizvedoktorunuzasöyleyiniz.

Mupirosin veyapolietilen glikole karşıalerjinizvarsabu ilacı kullanmayınız.

BALABAN’ıaşağıdakidurumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

EğerdahaöncedenBALABAN’ıniçindekimaddelerdenherhangibiriniiçerenbaşka

birpomadakarşıalerjikreaksiyon(döküntügibi)gösterdiyseniz,BALABANkullanmadan

öncedoktorunuzla konuşunuz.

PolietilenglikoliçerendiğerpomadlardaolduğugibiBALABAN’ıda,özelliklebir

böbrekhastalığınızvarsa,hasarlıveyaçatlamışgenişalanlarauygulamayınız.Özellikleorta

veyaşiddetli böbrekyetmezliği hastalarındakullanılmamalıdır.

BALABAN’ıgözveyaburunmukozasınatemasettirmeyiniz.Eğerkazaragözünüzekaçtıysa,

gözünüzü bol suylaiyiceyıkayınız.

Eğerpomadherhangibirrahatsızlıkhissineyolaçarsa,kullanmayıkesiniz,etkilenenalanı

suyla iyiceyıkayınızvedoktorunuzla görüşünüz. Doktorunuzapomadıntüpünü gösteriniz.

Uzunsüreliveyabelirginishalgörülürseyadakarınkramplarıyaşanırsauygulamayıkesiniz

vedoktorunuzla konuşunuz.

Diğerbakterikarşıtı(antibakteriyel)ürünlerdedeolduğugibiuzunsürekullanımmupirosine

duyarlı olmayan organizmaların aşırıgelişimine neden olabilir.

BöbrekhastalarındaBALABANgözde,buruniçinde,kanül(içiboştüp)ilebirlikteveya

toplardamarkanülünün uygulandığı bölgelerdekullanımı uygun değildir.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışın.

BALABAN’ınyiyecekveiçecekilekullanılması

Geçerli değildir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Eğerhamileysenizveyahamileolabileceğinizidüşünüyorsanızdoktorunuzasöyleyiniz.

DoktorunuzsizesöylemedikçehamileykenBALABAN’ıkullanmayınız.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Eğerbebeğiniziemziriyorsanızdoktorunuzasöyleyiniz.BALABAN’ımemebaşına

sürüyorsanız, bebeğinizi emzirmeden öncetam olarak temizleyiniz.

Araçvemakinekullanımı

Bu ilaçaraçveyamakinekullanmayeteneğinizi etkilemez.

BALABAN’ıniçeriğindebulunanbazı yardımcı maddelerhakkında önemlibilgiler

BALABANpolietilenglikol(Makrogol)içermektedir.Bunedenleortaşiddetteveyaağır

böbrekyetmezliğinizvarsadoktorunuzasöyleyiniz.

BALABANpropilenglikol içermektedir.Bundandolayı ciltte iritasyonaneden olabilir.

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

BALABANdiğerkremveyamerhemlerlekarıştırılmamalıdır.BunlarBALABAN’ın

işleyişini engelleyebilir.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlarhakkında bilgiveriniz.

3.BALABANnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

BALABANgenellikle10günboyunca,gündeikiilaüçkezsürülür.Doktorunuzilacınızıne

sıklıklasürmenizgerektiğine karar verecektir.

BALABAN’ıdoktorunuzunsizetavsiyeettiğisürezarfıncakullanınız.Eğer7gündebir

iyileşmegörmezseniz, doktorunuzadanışınız.

Doktorunuzsizeaksinisöylemedikçe10gündendahauzunbirsüretedaviyedevam

etmeyiniz.

Uygulamayoluvemetodu:

AzmiktardaBALABAN’ıetkilenmişbölgeyesürünüz.Pomadınsürüldüğübölgebirörtüile

örtülebilir.

Pomadı kullanmadan öncevesonraelleriniziyıkayınız.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:Özel bir dozayarlaması gerekmemektedir.

Yaşlılardakullanımı:Özel bir dozayarlamasıgerekmemektedir.

Özelkullanımdurumları:

Karaciğeryetmezliği:Özel bir dozayarlamasıgerekmemektedir.

Böbrekyetmezliği:Ortaveyaşiddetliböbrekyetmezliğininkanıtıolmadığıvepolietilen

glikolunemilimineyolaçabilenbirdurumtedaviediliyorolmadığısürecesınırlamayagerek

yoktur. Ortaveyaşiddetli böbrekyetmezliği hastalarındakullanılmamalıdır.

EğerBALABAN’ınetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşun.

KullanmanızgerekendendahafazlaBALABANkullandıysanız:

Bu ilaçlaaşırı dozproblemleri olası değildir.

Eğer burun merhemini kazarayutacak olursanızderhal doktorunuzlagörüşürüz.

BALABAN’dankullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

BALABAN’ıkullanmayı unutursanız

Eğerilacınızısürmeyiunutursanız,hatırlarhatırlamazsürünüz.Dahasonraönceki

uygulamayadevam ediniz.

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozalmayınız.

BALABANiletedavi sonlandırıldığındaki oluşabileceketkiler

Doktorunuzadanışmadan ilacınızı kullanmayı bırakmayınız.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

TümilaçlargibiBALABAN’ıniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilergörülebilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,BALABAN’ıkullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuza bildiriniz veya sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Aşırı duyarlılıkreaksiyonları

Kabarmış ve kaşıntılı genel döküntü

Bazenyüzdeveağızdanefes almayı zorlaştıracakşişlik

Kolaps(kanbasıncınındüşmesiilekalpkaslarınınkasılmasıvekalpatışsayısının

artması)veyabilinç kaybı

BunlarBALABAN’ın çok seyrekgörülen ancak ciddiyanetkileridir.

Çokseyrekolarakmupirosinkullanımıkalınbağırsaktailtihaba,kanlıvemukusluishale,

karın ağrısına veateşesebep olabilir.

Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizinBALABAN’akarşıciddialerjinizvardemektir.

Aciltıbbi müdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerek olabilir.

Yan etkilerin sıklık dereceleri aşağıdaki gibidir:

Çokyaygın: 10 kişide 1’den fazla

Yaygın: 10 kişide 1’denaz, 100 kişide 1’den fazla

Yaygın olmayan: 100 kişide 1’den az, 1.000 kişide 1’den fazla

Seyrek: 1.000 kişide 1’den az, 10.000 kişide 1’den fazla

Çok seyrek: 10.000 kişide 1’den az

Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketlesıklık derecesitahmin edilemiyor

Yaygıngörülen yanetkiler:

Uygulamayerindebölgeselyanma

Yaygınolmayanyanetkiler:

Uygulamayerindebölgesel kaşıntı, kaşıntı, cilltekızarıklık, batmavekuruma

Pomad bazına veyamupirosinekarşı deri hassasiyetibelirtileri

Çok seyrekgörülen yanetkiler:

El, avuçiçi, ayak tabanlarındadahilgenel döküntü

Kurdeşen

Alerji sonucuyüzveboğazdaşişme (anjiyoödem)gibialerjik reaksiyonlar

Buyan etkileryaygın olmayan, seyrekgörülen ancak ciddiyanetkilerdir.

EğerbuyanetkilerdenherhangibirinifarkedersenizveyaBALABANkullanırkenbaşka

problemlerlekarşılaşırsanızdoktorunuzadanışınız.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız,

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)’nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliği hakkındadahafazla bilgi edinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

5.BALABAN’ınsaklanması

BALABAN’ı çocukların göremeyeceği,erişemeyeceği yerlerdeveambalajında saklayınız.

25°C'nin altındakiodasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanma tarihi ileuyumluolarak kullanınız.

Ambalajdaki sonkullanma tarihinden sonraBALABAN’ıkullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

VEMİlaçSan. veTic.A.Ş

Adres: Cinnah Cad. Yeşilyurt Sok.

No: 3/2 Çankaya/ANKARA

Telefon : (312) 427 43 57-58

Faks : (312)427 4359

Üretimyeri:

VEMİlaçSan. veTic.A.Ş

ÇerkezköyOrganizeSanayiBölgesi

KaraağaçMahallesi, Fatih Bulvarı, No:38

Kapaklı/TEKİRDAĞ

Bu kullanma talimatı../../….tarihindeonaylanmıştır.

7-12-2018

Magnesium citrate malate as a source of magnesium added for nutritional purposes to food supplements

Magnesium citrate malate as a source of magnesium added for nutritional purposes to food supplements

Published on: Thu, 06 Dec 2018 The present scientific opinion deals with the assessment of the bioavailability of magnesium, from the proposed nutrient source, magnesium citrate malate (MgCM), when added for nutritional purposes to food supplements. MgCM is a mixed salt consisting of magnesium cations and citrate and malate anions, and with a magnesium content of 12–15%. MgCM is proposed to be used in food supplements that are intended to provide up to 300–540 mg/day magnesium. The data provided demonst...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

29-8-2018

Modification of the existing maximum residue levels for prohexadione in various oilseeds

Modification of the existing maximum residue levels for prohexadione in various oilseeds

Published on: Mon, 27 Aug 2018 00:00:00 +0200 In accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 396/2005, the applicant BASF SE submitted a request to the competent national authority in France to modify the existing maximum residue levels (MRL) for the active substance prohexadione in linseeds, poppy seeds, sunflower seeds, rape seeds, mustard seeds and gold of pleasure seeds. The data submitted in support of the request were found to be sufficient to derive MRL proposals for all oilseeds under consid...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

19-12-2008

Consultation responses on the future reimbursement status of dihydropyridine calcium antagonists (C08CA)

Consultation responses on the future reimbursement status of dihydropyridine calcium antagonists (C08CA)

The Danish Medicines Agency's assessment of the future reimbursement status of the dihydropyridine calcium antagonists (C08CA) were submitted for consultation with 11 November 2008 as the consultation deadline.

Danish Medicines Agency

29-10-2008

Reassessment of reimbursement status for medicinal products in ATC group C08CA

Reassessment of reimbursement status for medicinal products in ATC group C08CA

The Danish Medicines Agency has assessed the question of the future reimbursement status for medicinal products in ATC group C08CA (dihydropyridine calcium channel blockers) which are used for the treatment of cardiovascular diseases.

Danish Medicines Agency

8-9-2008

Reassessment of reimbursement status of medicinal products for cardiovascular diseases – additional recommendation from the Reimbursement Committee

Reassessment of reimbursement status of medicinal products for cardiovascular diseases – additional recommendation from the Reimbursement Committee

The Danish Medicines Agency has asked the Reimbursement Committee to reassess the reimbursement status of medicinal products authorised for marketing in Denmark in the ATC groups C02 (antihypertensives), C03 (diuretics), C07 (beta blocking agents), C08 (calcium channel blockers) and C09 (ACE inhibitors, angiotensin II antagonists and renin inhibitors).

Danish Medicines Agency

14-2-2008

Reassessment of reimbursement status for medicinal products for the treatment of cardiovascular diseases

Reassessment of reimbursement status for medicinal products for the treatment of cardiovascular diseases

Following a request from the Danish Medicines Agency, the Reimbursement Committee has reassessed the reimbursement status for medicinal products authorised for marketing in Denmark in ATC groups C02 (antihypertensives), C03 (diuretics), C07 (beta blocking agents), C08 (calcium channel blockers) and C09 (ACE inhibitors, angiotensin II antagonists and renin inhibitors).

Danish Medicines Agency

Bu ürünle ilgili haber bulunmamaktadır.