BAKAMSILIN

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • BAKAMSILIN FORT 800 MG 10 TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • BAKAMSILIN FORT 800 MG 10 TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • ampisilin

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699828090434
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

BakamsilinFort800mgFilmTablet

Ağızdanalınır.

Etkinmadde:Herfilmtablette800mgBakampisilinHCl.

Yardımcımaddeler:Laktozanhidr,mikrokristalinselüloz,talk,magnezyum

stearat,hypromelloseE-15,titandioksit,polietilenglikol400

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabu

ilacıkullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1. BAKAMSİLİNFORTnedirveneiçinkullanılır?

2. BAKAMSİLİNFORT’ukullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. BAKAMSİLİNFORTnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5. BAKAMSİLİNFORT’unsaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1. BAKAMSİLİNFORTnedirveneiçinkullanılır?

BAKAMSİLİNFORT,penisilingrubuiçindeyeralanbirantibiyotiktir.

BAKAMSİLİNFORT,herfilmtablette800mgbakampisiliniçerenbiryüzünde“BAK800”

diğeryüzünde“KOÇAK”yazılıoval,beyaz,çentikli,eşityarımlarabölünebilir,10tabletlik

blisterambalajlardabulunur.

BAKAMSİLİNFORT,ampisilinehassasolduğudüşünülenmikroorganizmalarınneden

olduğu,aşağıdabelirtilenenfeksiyonlarıntedavisindekullanılır:

Altveüstsolunumyoluenfeksiyonlarında

İdraryoluenfeksiyonlarında

Deriveyumuşakdokuenfeksiyonlarında

Komplikeolmayangonorede

2.BAKAMSİLİNFORT’ukullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

BAKAMSİLİNFORT’uaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer,

BakampisilineveyaBAKAMSİLİNiçindekiyardımcımaddelerdenherhangi

birineveyaherhangibirbeta-laktamgrubu(penisilinlervesefalosporinler)

antibiyotiklerekarşıalerjinizvarsa.

Enfeksiyozmononüklozileilişkilienfeksiyonlarıntedavisinde.

BAKAMSİLİNFORT’uaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

Eğer,

BAKAMSİLİNFORTiletedavisırasındaishalgelişebilir.Diyaremeydanagelirse

doktoraveyaeczacıyadanışılmadanilaçalınmamalıdır,aksitaktirdeşiddetlenme

görülebilir.

Böbrekyetmezliğinizvarsa,

Frengihastalığınızvarsaveyafrengihastalığınızolduğundanşüpheediliyorsaek

testleristenecekveyaektedavileruygulanacaktır.

Antibiyotikiletedavinizuzunsüredirdevamediyorsa(hekiminizkan,böbrek,

karaciğertestleriilesiziizleyecektir),

BAKAMSİLİN’edirençlimikroorganizmalar(bakteri,mantargibi)ileenfeksiyon

gelişirse.

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

BAKAMSİLİNFORT’unyiyecekveiçecekilekullanılması

Yemekarasındayadayemekileberaberalınabilir.

Hamilelik

BAKAMSİLİNFORT,ancakdoktorunuztarafındangerekligörüldüğüdurumlarda

hamileliktedikkatlikullanılabilir.Kullanımındandoğacakfaydariskindenfazlaise

doktorkontrolündekullanılabilir.

İlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzadanışınız.

Emzirme

Bakampisilinannesütünegeçer.Bebeklerüzerindekietkileribilinmediğinden

emzirmedönemindedoktoradanışılmadankullanılmamalıdır.

İlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Araçvemakinekullanımı

Araçvemakinekullanımıüzerinebiretkisitespitedilmemiştir.

BAKAMSİLİNFORT’uniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemli

bilgiler

BAKAMSİLİNFORT,laktoziçerir.Eğerdahaöncedendoktorunuztarafındanbazışekerlere

karşıintoleransınız(dayanıksızlığınız)olduğusöylenmişsebutıbbiürünüalmadanönce

doktorunuzlatemasageçiniz.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Guthastalığındakullanılanallopurinolilebirliktekullanılmamalıdır.Eğerbirlikte

kullanılırsabudurumözellikleürikasitdüzeyiyüksekhastalardadöküntüriskini

artırır.

Bağışıklıksisteminibaskılamakiçinkullanılanmetotreksat(yanetkiolasılıklarıartar)

ilebirliktekullanılmamalıdır.Metotreksatınyanetkisiniartırabilir.

Alkolbağımlılığıtedavisindekullanılandisülfiranınetkisiartabilir.

Östrojeniçerendoğumkontrolilaçlarıilebirliktekullanılmamalıdır,doğumkontrol

ilaçlarınınetkileriazalabilir.

Guthastalığındakullanılanprobenesidilebirliktekullanılmamalıdır.Bakampisilinin

etkileriveyanetkileriartabilir.

AyrıcaBAKAMSİLİNFORT,bazılaboratuartestlerindeyanlışsonuçalınmasına

nedenolabilir(idrardaşekerölçümüvbmaddelerinmiktarlarıgibi).

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3.BAKAMSİLİNFORTnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

Erişkinlerde:

Hafifveortaşiddettekienfeksiyonlardagünde2kez,400mg(1/2tablet),ağır

enfeksiyonlardagünde2kez,800mg(1tablet)kullanılır.

Akutkomplikeolmayanbelsoğukluğutedavisinde1600mgBAKAMSİLİNFORT(2tablet)

1gprobenesitilebirliktekullanılır.

Uygulamayoluvemetodu:

Tabletlerbirbardaksuilealınır.Yemekarasındayadayemekileberaberalınabilir.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanım:

25kgveüzerindekiçocuklarda:

Üstsolunumyolu,idraryoluvederienfeksiyonlarında;25mg/kg/günolarak12saataralıkla

2eşitdozhalindekullanılmalıdır.

iddetliveyadirençlienfeksiyonlardavealtsolunumyoluenfeksiyonlarında;50mg/kg/gün

olarak12saataralıkla2eşitdozhalindekullanılmalıdır.

Hemolitikstreptokoklarınnedenolduğuherenfeksiyon,akutromatizmalateşveyaglomerulo

nefrittenkorunmakiçinenaz10günlüktedaviuygulanmalıdır.

25kg’ınaltındakiçocuklarda:

Kilosu25kg’ınaltındaolançocuklardakullanılmaz.

Yaşlılardakullanım:

Yaşlıhastalardayaşlailişkiliböbrekfonksiyonbozukluğuolmasımuhtemeldir,bunedenle

doktorunuztarafındandozayarıyapılmasıgerekebilir.

Özelkullanımdurumları

Böbrekyetmezliği:

Böbrekyetmezliğinizvarsadozayarlamasıgereklidir.Doktorunuzböbrekyetmeliğinizin

ciddiyetinegöredozayarlamasıyapabilir.

Karaciğeryetmezliği:

Dozayarlamasıgerekmez.

EğerBAKAMSİLİNFORT’unetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleminizvar

isedoktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaBAKAMSİLİNFORTkullandıysanız:

Dozaşımınınmeydanageldiğidüşünülüyorsa(özellikleçocuklarda)derhaldoktora

danışılmalıdır.Şiddetlidiyare,bulantıvekusmanıntedavisigerekebilir.

BAKAMSİLİNFORT’dankullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveya

eczacıilekonuşunuz.

Penisilininböbreklerdenhızlaatılmasınedeniilegeneldedozaşımınıngörülmeihtimali,

böbrekfonksiyonubozukolanhastalardadahayüksektir.Ancakböylebirdurumunmeydana

geldiğidüşünülüyorsa(özellikleçocuklarda)derhaldoktoradanışılmalıdır.

BAKAMSİLİNFORT’ukullanmayıunutursanız:

Birsonrakidozzamanıyakındeğ ilse,hatırlarhatırlamazBAKAMSİLİNFORTdozunualınız.

Birsonrakidozunuzuzamanındaalınız.

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

BAKAMSİLİNFORTiletedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkiler:

DoktorunuzlakonuşmadanBAKAMSİLİNFORTalmayıanidenkesmeyiniz.Antibiyotiklerin

uygunsuzkullanımlarıdirençlimikroorganizmalarıngelişmesinenedenolabileceğigibi

hastalığınızgerektiğigibiiyileşmediğiiçinenfeksiyonbulgularınızındevametmesineneden

olacaktır.

4. Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,BAKAMSİLİNFORT’uniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolan

kişilerdeyanetkilerolabilir.

AşağıdakilerdenbiriolursaBAKAMSİLİNFORT’ukullanmayıdurdurunveDERHAL

doktorunuzabildirinveyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Eller,ayaklar,bilekler,yüz,dudaklarınşişmesiyadaözellikleağızveyaboğazın

yutmayıveyanefesalmayızorlaştıracakşekildeşişmeleri(anaflaksidenilenciddi

alerjikreaksiyon),

Cilttekızarıklık,döküntü,içisudoluyadakanlısıvıdolukabarcıklar.

“Bunlarınhepsiciddiyanetkilerdir.”Eğerbunlardansizdemevcutise,sizinBAKAMSİLİN

FORT’akarşıciddialerjikreaksiyonunuzvardemektir.Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneye

yatırılmanızagerekolabilir.

Buçokciddiyanetkilerinhepsioldukçaseyrekgörülür.

Yanetkileraşağıdakikategorilerdegösterildiğişekildesınıflandırılmıştır:

Çokyaygın :10hastanınenaz1indegörülebilir.

Yaygın :10hastanınbirindenaz,fakat100hastanınbirindenfazlagörülebilir.

Yaygınolmayan :100hastanınbirindenaz,fakat1000hastanınbirindenfazlagörülebilir.

Seyrek :1000hastanınbirindenazgörülebilir.

Çokseyrek :10000hastanınbirindenazgörülebilir.

Sıklığıbilinmeyen :Eldekiverilerdenhareketletahminedilemiyor.

Çokyaygınetkiler:

Kaşınma

Kurdeşen

iddetlikaşıntı

Terlemedeartış

Bulantı

Kusma

Reflü(gerikaçma)

Epigastrik(üstkarınlailgili)rahatsızlık

Dililtihabı

Ağızkuruluğu

Ağıziltihabı

shal

Yumuşakdışkı

Karınağrısı

Gaz

Kabızlık

Başdönmesi

Vertigo(dengebozukluğundankaynaklananbaşdönmesi)

Başağrısı

Uykusuzluk

Uykuhali

Yorgunluk

Kasağrısı

Ödem

Vajinailtihabı

drarzorluğu

Vajinalakıntı

Yaygınolmayanetkiler:

Karaciğerenzimlerinde(AST,ALTvealkalinfosfataz)ortadereceliartış

Seyrek:

Kandaeozinofilhücreartışı(Eozinofili),hemolitikanemi,trombosit-kanpulcuğu-sayısında

azalma(trombositopeni),ateş,iğnebaşışeklindekırmızımorarmalar,bilinçbulanıklığı,baş

ağrısıvetrombositlerinsayısındaazalmailegörülenhastalık(trombositopenikpurpura),

kandalökositazlığı(lökopeni).Bureaksiyonlargenellikletedavininkesilmesiyledüzelir.

Ciltkızarıklığı,kurdeşen,eritememultiforme(ağızdavevücudundiğeralanlarındasu

toplamasışeklindedöküntü)gibihafifaşırıduyarlılıkreaksiyonları.

Penisilinsınıfındakiantibiyotiklerinkullanımınıtakibenalerjisonucuyüzveboğazda

yutmayıveyanefesalmayızorlaştıracakşekildeşişme,serumhastalıklar,ilaçateşi,damar

iltihabıvecilttevegözçevresindekanoturması,şişlikvekızarıklıklaseyredeniltihap

(StevensJohnsonsendromu)gibiciddiaşırıduyarlılıkreaksyonları.

Lyell’ssendromu/toksikepidermalneklorize(derideiçisıvıdolukabarcıklarlaseyredenciddi

birhastalık).

Diğerseyrekreaksyonlar:yarayadönüşenağıziltihabı,karaciğeriltihabı,sarılık,dolaşım

yetersizliği,yüksektansiyon,idrarazlığı(oligüri),koma,göğüsağrısıvesüperenfeksiyon.

Bağırsakiltihabı(kolit)

ncevekalınbağırsağınbirlikteiltihaplanması(enterokolit)yadakanlı,suluishalleseyreden

barsakiltihabı(psödomembranözkolit)

Çokseyrek:

Yemekborusuiltihabı(özofajalülser)(tabletleryeterlikadarsuilealınmadığında)

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Yanetkilerinraporlanması

Herhangibiryanetkimeydanagelmesidurumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizile

konuşunuz.Ayrıcayanetkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”

ikonuna tıklayarak doğrudan Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne

bildirebileceğinizgibi,08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıdakullanabilirsiniz.

Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacıngüvenliliğihakkında

dahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

5.BAKAMSİLİNFORT’unsaklanması:

BAKAMSİLİNFORT’içocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında

saklayınız.

25 ° Caltındakiodasıcaklığındavekurubiryerdesaklayınız.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

AmbalajdakisonkullanmatarihindensonraBAKAMSİLİNFORT’ukullanmayınız/son

kullanmatarihindenöncekullanınız.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfarkedersenizBAKAMSİLİNFORT’u

kullanmayınız.

Ruhsatsahibi:KOÇAKFARMAİlaçveKimyaSanayiA.Ş.

Bağlarbaşı,GaziCad.,No:64-66

Üsküdar/İstanbul

malyeri:KOÇAKFARMAİlaçveKimyaSanayiA.Ş.

OrganizeSanayiBölgesi

Çerkezköy/Tekirdağ

Bukullanmatalimatı…/…/….tarihindeonaylanmıştır.

26-9-2018

FORTEKOR PLUS (Elanco GmbH)

FORTEKOR PLUS (Elanco GmbH)

FORTEKOR PLUS (Active substance: pimobendan / benazepril) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6321 of Wed, 26 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/2804/T/11

Europe -DG Health and Food Safety