BACTROBAN

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • BACTROBAN %2 15 GR POMAD
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • BACTROBAN %2 15 GR POMAD
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • üre

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699522385522
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

BACTROBAN TM

%2pomad

Haricenkullanılır.

Etkinmadde:%2 a/a mupirosin içerir.

Yardımcımaddeler:Polietilen glikol

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatliceokuyunuz,

çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

o Bu kullanma talimatınısaklayınız.Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

o Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

o Bu ilaçkişisel olaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

o Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

o Butalimattayazılanlara aynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksekveya

düşükdoz kullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1.BACTROBANnedir veneiçinkullanılır?

2.BACTROBAN’ıkullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

3.BACTROBANnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5.BACTROBAN’ınsaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1.BACTROBANnedir veneiçinkullanılır?

BACTROBAN,beyazrenklibirpomattır,etkinmaddeolarak%2a/aoranındamupirosiniçeren15

ve30g’lıktüplerhalindebulunmaktadır.BACTROBANaynızamandaaktifolmayanpolietilen

glikol içerir.

BACTROBANsadececiltüzerindekullanılanbirantibiyotiktirvebakteriyelciltenfeksiyonlarının

tedavisiiçinkullanılır.

2.BACTROBAN’ıkullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

BACTROBAN’ıaşağıdaki durumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer;

BACTROBAN’ıkullanırkenbiralerjikreaksiyongelişirse(döküntü,bölgeselağrıveya

şişme)ilacı kullanmayı kesinizvedoktorunuzasöyleyiniz.

Mupirosin veyapolietilen glikolekarşıalerjinizvarsabu ilacı kullanmayınız.

BACTROBAN’ıaşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

EğerdahaöncedenBACTROBAN’ıniçindekimaddelerdenherhangibiriniiçerenbaşkabir

pomadakarşıalerjikreaksiyon(döküntügibi)gösterdiyseniz,BACTROBANkullanmadan

öncedoktorunuzla konuşunuz.

PolietilenglikoliçerendiğerpomadlardaolduğugibiBACTROBAN’ıda,özelliklebir

böbrekhastalığınızvarsa,hasarlıveyaçatlamışgenişalanlarauygulamayınız.Özellikleorta

veyaşiddetli böbrekyetmezliği hastalarındakullanılmamalıdır.

BACTROBAN’ıgözveyaburunmukozasınatemasettirmeyiniz.Eğerkazaragözünüzekaçtıysa,

gözünüzübolsuylaiyiceyıkayınız.

Eğerpomadherhangibirrahatsızlıkhissineyolaçarsa,kullanmayıkesiniz,etkilenenalanısuyla

iyiceyıkayınızvedoktorunuzla görüşünüz.Doktorunuzapomadın tüpünü gösteriniz.

Uzunsüreliveyabelirginishalgörülürseyadakarınkramplarıyaşanırsauygulamayıkesinizve

doktorunuzla konuşunuz.

Diğerbakterikarşıtı(antibakteriyel)ürünlerdedeolduğugibiuzunsürekullanımmupirosine

duyarlı olmayan organizmaların aşırıgelişimine neden olabilir.

BöbrekhastalarındaBACTROBANgözde,buruniçinde,kanül(içiboştüp)ilebirlikteveya

toplardamarkanülünün uygulandığı bölgelerdekullanımı uygun değildir.

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfendoktorunuza

danışınız.

BACTROBAN’ınyiyecekveiçecekilebirliktekullanılması

Geçerli değildir.

Hamilelik

İlacı kullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınıza danışınız.

Eğerhamileysenizveyahamileolabileceğinizidüşünüyorsanızdoktorunuzasöyleyiniz.Doktorunuz

sizesöylemedikçehamileyken BACTROBAN’ıkullanmayınız.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadanöncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Eğerbebeğiniziemziriyorsanızdoktorunuzasöyleyiniz.BACTROBAN’ımemebaşına

sürüyorsanız, bebeğinizi emzirmeden öncetam olarak temizleyiniz.

Araçvemakinekullanımı

Bu ilaçaraçveyamakinekullanmayeteneğinizi etkilemez.

BACTROBAN'ıniçeriğindebulunanbazı yardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

BACTROBANpolietilenglikoliçermektedir.Bunedenleortaşiddetteveyaağırböbrek

yetmezliğinizvarsadoktorunuzasöyleyiniz.

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

BACTROBANdiğerkremveyamerhemlerlekarıştırılmamalıdır.BunlarBACTROBAN’ın

işleyişiniengelleyebilirler.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınızise lütfen doktorunuza veya eczacınızabunlarhakkında bilgiveriniz.

3.BACTROBANnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

BACTROBANgenellikle10günboyunca,gündeikiilaüçkezsürülür.Doktorunuzilacınızıne

sıklıktasürmenizgerektiğine karar verecektir.

BACTROBAN’ıdoktorunuzunsizetavsiyeettiğisürezarfındakullanınız.Eğer7gündebir

iyileşmegörmezseniz, doktorunuzadanışınız.

Doktorunuzsizeaksinisöylemedikçe10gündendahauzunbir süretedaviyedevam etmeyiniz.

Uygulama yoluvemetodu:

AzmiktardaBACTROBAN’ıetkilenmişbölgeyesürünüz.Pomadınsürüldüğübölgebirörtüile

örtülebilir.

Pomadı kullanmadan öncevesonraelleriniziyıkayınız.

Değişikyaş grupları:

Çocuklarda kullanım:Özel bir dozayarlaması gerekmemektedir.

Yaşlılarda kullanımı:Özel bir dozayarlamasıgerekmemektedir.

Özel kullanımdurumları:

Karaciğeryetmezliği:Özel bir dozayarlamasıgerekmemektedir.

Böbrekyetmezliği:Ortaveyaşiddetliböbrekyetmezliğininkanıtıolmadığıvepolietilenglikolün

emilimineyolaçabilenbirdurumtedaviediliyorolmadığısürecesınırlamayagerekyoktur.Orta

veyaşiddetli böbrekyetmezliği hastalarındakullanılmamalıdır.

EğerBACTROBANınetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşun.

Kullanmanız gerekendendahafazlaBACTROBANkullandıysanız:

Bu ilaçlaaşırı dozproblemleri olası değildir.

Eğer burun merhemini kazarayutacak olursanızderhal doktorunuzlagörüşünüz.

BACTROBAN’dankullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

BACTROBAN’ıkullanmayı unutursanız

Eğerilacınızısürmeyiunutursanız,hatırlarhatırlamazsürünüz.Dahasonraöncekigibiuygulamaya

devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozalmayınız.

BACTROBANiletedavi sonlandırıldığındaki oluşabileceketkiler

Doktorunuzadanışmadan ilacınızı kullanmayıbırakmayınız.

4. Olası yanetkilernelerdir?

TümilaçlargibiBACTROBAN’ıniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

görülebilir.

AşağıdakilerdenbiriolursaBACTROBAN’ıkullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuza bildiriniz veyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Aşırı duyarlılıkreaksiyonları

Kabarmış ve kaşıntılıgeneldöküntü

Bazenyüzdeveağızdanefes almayı zorlaştıracakşişlik

Kolaps(kanbasıncınındüşmesiilekalpkaslarınınkasılmasıvekalpatışsayısınınartması)

veyabilinç kaybı

BunlarBACTROBAN’ınçok seyrekgörülen ancak ciddiyan etkileridir.

Çokseyrekolarakmupirosinkullanımıkalınbağırsaktailtihaba,kanlıvemukusluishale,karın

ağrısınaveateşesebep olabilir.

Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizinBACTROBAN’akarşıciddialerjinizvardemektir.Acil

tıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerek olabilir.

Yan etkilerin sıklık dereceleri aşağıdaki gibidir:

Çokyaygın:10 kişide 1’den fazla

Yaygın:10 kişide 1’denaz, 100 kişide 1’den fazla

Yaygın olmayan:100 kişide 1’den az, 1,000 kişide 1’den fazla

Seyrek:1,000 kişide 1’den az, 10,000 kişide 1’den fazla

Çok seyrek:10,000 kişide 1’den az

Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketlesıklık derecesi tahmin edilemiyor

Yaygınyanetkiler:

Uygulamayerindebölgeselyanma

Yaygınolmayanyanetkiler:

Uygulamayerindebölgeselkaşıntı, kaşıntı,cilttekızarıklık, batmavekuruma

Pomad bazına veyamupirosinekarşı deri hassasiyetibelirtileri

Çok seyrekgörülen yanetkiler:

El, avuçiçi, ayak tabanlarıdadahilgenel döküntü

Kurdeşen

Alerji sonucuyüzveboğazdaşişme (anjiyoödem)gibialerjik reaksiyonlar

Buyan etkileryaygın olmayan, seyrekgörülen ancak ciddiyanetkilerdir.

EğerbuyanetkilerdenherhangibirinifarkedersenizveyaBACTROBANkullanırkenbaşka

problemlerle karşılaşırsanızdoktorunuzadanışınız.

Yan etkilerin raporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesidurumunda

hekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyanetkileri

www.titck.gov.trsitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi“ikonunatıklayarakyada080031400

08numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi(TÜFAM)‘ne

bildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacıngüvenliliğihakkında

dahafazla bilgi edinilmesinekatkısağlamış olacaksınız.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanızdoktorunuzu

veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.BACTROBAN’ınsaklanması

BACTROBAN’ıçocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerdeveambalajında saklayınız.

C'nin altındaki oda sıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarak kullanınız.

Ambalajdaki sonkullanma tarihindensonraBACTROBAN’ı kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

GlaxoSmithKlineİlaçlarıSan. veTic.A.Ş.

1.Levent PlazaBüyükdereCad. No: 173BBlok34394 1.Levent /İSTANBUL

Üretici:Abdiİbrahimİlaçları San. veTic.A.Ş.,İstanbul

Bukullanma talimatı25/06/2015tarihinde onaylanmıştır.