BACTROBAN

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • BACTROBAN %2 15 GR KREM
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • BACTROBAN %2 15 GR KREM
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • üre

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Pasif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699522355426
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 20-02-2018
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

BACTROBAN%2burunmerhemi

Haricenkullanılır.

Etkinmadde:%2 a/a mupirosin

Yardımcımaddeler:Beyazyumuşak parafin,gliserin esteri

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatliceokuyunuz,

çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

o Bu kullanma talimatınısaklayınız.Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

o Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

o Bu ilaçkişisel olaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

o Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

o Butalimattayazılanlara aynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksekveya

düşükdoz kullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1.BACTROBANnedir veneiçinkullanılır?

2.BACTROBAN’ıkullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

3.BACTROBANnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5.BACTROBAN’ınsaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1.BACTROBANnedirveneiçinkullanılır?

BACTROBAN,etkinmaddeolarak%2a/a oranındamupirosin içerenbirantibiyotiktir.

3g’lık tüp halindepiyasadabulunmaktadır.

BACTROBANburundabulunanstaphylococcusaureusismiverilenbirtürbakteriyekarşı

kullanılır.

2.BACTROBAN’ıkullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

BACTROBAN’ıaşağıdaki durumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer;

BACTROBAN’ıkullanırkenbiralerjikreaksiyongelişirse(döküntü,bölgeselağrıveya

şişme)ilacı kullanmayı kesinizvedoktorunuzasöyleyiniz.

Mupirosin veyadiğerbileşenlerekarşıalerjinizvarsabu ilacı kullanmayınız.

BACTROBAN’ıaşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

EğerdahaöncedenBACTROBAN’ıniçindekimaddelerdenherhangibiriniiçerenbaşkabir

merhemekarşıalerjikreaksiyon(döküntügibi)gösterdiyseniz,BACTROBANkullanmadan

öncedoktorunuzla konuşunuz.

BACTROBAN’ıngöziletemasındankaçınınız.Eğerkazaragözünüzekaçtıysa,gözünüzü

bolsuyla iyiceyıkayınız.

Eğerburunmerhemiherhangibirrahatsızlıkhissineyolaçarsa,kullanmayıkesiniz,

etkilenen alanı suyla iyiceyıkayınızvedoktorunuzla görüşünüz.

Tavsiyeedilenkullanımsüresindenuzunkullanımıdiğerantibakteriyelürünlerdedeolduğu

gibidiğermikroorganizmaların aşırıgelişimine neden olabilir.

Burundeliğine(topikalolarak)uygulananmupirosinilegörülmesidahaazolasıolsada,

uzunsüreliveyabelirginishalgörülürseyadakarınkramplarıyaşanırsa,tedaviyiderhal

bırakmalı vedoktorunuzla görüşmelisiniz.

Burun merheminidiğerürünlerlekarıştırarak kullanmamalısınız.

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfendoktorunuza

danışınız.

BACTROBAN’ınyiyecekveiçecekilebirliktekullanılması

Kullanımyolundan dolayı bir sakıncabulunmamaktadır.

Hamilelik

İlacı kullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınıza danışınız.

Eğerhamileysenizveyahamileolabileceğinizidüşünüyorsanızdoktorunuzasöyleyiniz.Doktorunuz

sizesöylemedikçehamileyken BACTROBAN’ı kullanmayınız.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadanöncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Eğer bebeğinizi emziriyorsanızdoktorunuzasöyleyiniz.

Araçvemakinekullanımı

Bu ilaçaraçveyamakinekullanmayeteneğinizi etkilemez.

BACTROBAN'ıniçeriğindebulunanbazı yardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

BACTROBAN'ın içeriğindebulunanyardımcı maddelereilişkin önemli bir bilgi bulunmamaktadır.

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

BACTROBANdiğerkremveyamerhemlerlekarıştırılmamalıdır.BunlarBACTROBAN’ın

işleyişiniengelleyebilirler.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınızise lütfen doktorunuza veya eczacınızabunlarhakkında bilgiveriniz.

3.BACTROBANnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

Herbirburundeliğineenaz5günboyuncagünde2kezyaklaşıkbirkibritbaşıkadar(yaklaşık30

mgmerhem) azmiktardaburun merhemiuygulanır.

Uygulama yoluvemetodu:

Yaklaşıkolarakbirkibritçöpününbaşıbüyüklüğündekimiktarmerhemküçükparmağasıkılır.

Merhembirburundeliğininiçkısmınasürülür.Aynıişlemdiğerburundeliğiiçindetekrarlanır.

Burunun kenarlarınabastırılarak burun delikleri kapatılır. Bu şekildemerhemyayılmış olur.

Yenidoğanlarveyaağırhastaolankişileriçinmerheminuygulanmasıbirpamukluçubuk

yardımıylayapılabilir.

Uygulamaöncesi ve sonrası elleriniziyıkayınız.

Burun taşıyıcılığınormalde tedavinin 3 ila5günüiçindesonlanmalıdır.

Uygulama10günü aşmamalıdır.

Tedavinin sonundakalanürünleratılmalıdır.

Değişikyaş grupları:

Çocuklarda kullanım:Özel bir dozayarlaması gerekmemektedir.

Yaşlılardakullanımı:Ortaveyaşiddetliböbrekfonksiyonbozukluğuolmadığıtakdirde

özel birdozayarlamasıgerekmemektedir.

Özel kullanımdurumları:

Karaciğeryetmezliği:Özel bir dozayarlamasıgerekmemektedir.

Böbrekyetmezliği:Yaşlılardaortaveyaşiddetliböbrekfonksiyonbozukluğuolmadığıtakdirde

özel bir dozayarlamasıgerekmemektedir.

EğerBACTROBANınetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşun.

Kullanmanız gerekendendahafazlaBACTROBANkullandıysanız:

Fazlasürülenburunmerheminidikkatlicesilerektemizleyiniz.Builaçlaaşırıdozproblemleriolası

değildir.

Eğer burun merhemini kazarayutacak olursanızderhal doktorunuzlagörüşünüz.

BACTROBAN’dankullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

BACTROBAN’ıkullanmayı unutursanız

Eğerilacınızısürmeyiunutursanız,hatırlarhatırlamazsürünüz.Dahasonraöncekigibiuygulamaya

devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozalmayınız.

BACTROBANiletedavi sonlandırıldığındaki oluşabileceketkiler

Doktorunuzadanışmadanilacınızıkullanmayıbırakmayınız.Tavsiyeedilendozlarıtamolarak

almanızgerekmektedir.Doktorunuztarafındantavsiyeedilensüredenöncekullanımıbırakmanız

burnunuzdaki mikroorganizmaların temizlenmemesine sebep olabilir.

4. Olası yanetkilernelerdir?

TümilaçlargibiBACTROBAN’ıniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

görülebilir.

Yan etkilerin sıklık dereceleri aşağıdaki gibidir:

Çokyaygın:10 kişide 1’den fazla

Yaygın:10 kişide 1’denaz, 100 kişide 1’den fazla

Yaygın olmayan:100 kişide 1’den az, 1,000 kişide 1’den fazla

Seyrek:1,000 kişide 1’den az, 10,000 kişide 1’den fazla

Çok seyrek:10,000 kişide 1’den az

Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketlesıklık derecesi tahmin edilemiyor

AşağıdakilerdenbiriolursaBACTROBAN’ıkullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuza bildiriniz veya sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Aşırı duyarlılık reaksiyonları

Döküntüyadakurdeşengibialerjik reaksiyonlar

Yüz, dudaklar, dilyadavücudun diğerbölümlerindeşişlik

Kabarmış ve kaşıntılıgeneldöküntü

Bazenyüzdeveağızdanefes almayı zorlaştıracakşişlik

Kolaps(kanbasıncınındüşmesiilekalpkaslarınınkasılmasıvekalpatışsayısınınartması)

veyabilinç kaybı

BunlarBACTROBAN’ın çok seyrekgörülen fakat ciddiyan etkileridir.

Çokseyrekolarakmupirosinkullanımıkalınbağırsaktailtihaba,kanlıvemukusluishale,karın

ağrısınaveateşesebep olabilir.

Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizinBACTROBAN’akarşıciddialerjinizvardemektir.Acil

tıbbi müdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerek olabilir.

Yaygınolmayanyanetkiler:

Burun akması

Burundayanma, kaşıntı,kızarıklık,batma

Çok seyrekgörülen yanetkiler:

Cilttekaşıntı, kızarıklık,batmagibiaşırı hassasiyet reaksiyonları

Şüpheliadvers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırmasonrasışüpheliilaçadversreaksiyonlarınınraporlanmasıbüyükönemtaşımaktadır.

Raporlamayapılması,ilacınyarar/riskdengesininsürekliolarakizlenmesineolanak sağlar.Sağlık

mesleğimensuplarınınherhangibirşüpheliadversreaksiyonuTürkiye

FarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)‘nebildirmelerigerekmektedir.(www.titck.gov.tr;e-posta:tufam@titck.gov.tr;tel:0800

314 00 08; faks: 0312 218 35 99)

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanızdoktorunuzu

veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.BACTROBAN’ınSaklanması

BACTROBAN’ıçocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerdeveambalajında saklayınız.

C'nin altındaki oda sıcaklığındasaklayınız.

Tedavinin sonundakalanürünleratılmalıdır.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarak kullanınız.

Ambalajdaki sonkullanma tarihinden sonraBACTROBAN’ıkullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

GlaxoSmithKlineİlaçlarıSan. veTic.A.Ş.

1.LeventPlazaBüyükdereCad. No: 173BBlok34394 1.Levent /İSTANBUL

Üretici:Smith KlineBeecham Pharmaceuticals,İngiltere.

Bukullanma talimatı25/06/2015tarihinde onaylanmıştır.