BACTRIM

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • BACTRIM 200/40 MG SUSPANSIYON 100 ML
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • BACTRIM 200/40 MG SUSPANSIYON 100 ML
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • bactrim

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699525284624
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1

KULLANMATALİMATI

BACTRİM

200/40mgsüspansiyon

Ağızyoluileuygulamaiçindir.

Etkinmadde:Birölçek(5mL)200mgsülfametoksazolve40mgtrimetoprimiçermektedir.

Yardımcımaddeler:Dispersiyonhalinegetirilebilirselüloz(mikrokristalselülozvesodyum

karboksimetilselüloz),metilparahidroksibenzoat,propilparahidroksibenzoat,sorbitol(%70-

kristallenmeyen),polisorbat80,muzaroması,vanilyaaromasıvesafsu.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasındadoktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabu

ilacıkullandığınızısöyleyiniz

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1.BACTRİMnedirveneiçinkullanılır?

2.BACTRİM’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.BACTRİMnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkilernelerdir?

5.BACTRİM’insaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.BACTRİMnedirveneiçinkullanılır?

BACTRİM100mL,şişedesunulmaktadır.

BACTRİMetkinmaddeolaraktrimetoprimvesülfametoksazoliçerir.

BACTRİM,bakterileriöldürereketkiedenantibakteriyelbirilaçtürüdür.

BACTRİM:

HaemophilusinfluenzaeveyaStreptococcuspneumoniae’ninduyarlısuşlarınınnedenolduğu

kronikbronşitin(uzunsürenbronşiltihabı)akutalevlenmeleri

Yetişkinlerdeveçocuklarda,Pneumocystisjiroveci(P.carinii)‘ninnedenolduğuakciğer

enfeksiyonlarınıtedavietmekveyaönlemekiçin

Toksoplazmozisi(azpişmişetveyakedidışkısıilegeçer)tedavietmekveyaönlemekiçin

Nokardiozisi(apselerenedenolanbakteriyelenfeksiyon)tedavietmekveyaönlemekiçin

Ürinersistemenfeksiyonlarını(örn.sistit)veyauzunsürelibronşitinkötüleşmesinitedavi

etmekiçin

Kulakenfeksiyonlarını(akutotitismedia)tedavietmekiçinkullanılır.

2

Tifo,paratifoateşi;şigelloz,enterotoksikojenikEschericiacoli’ninetkenolduğuyolculuk

ishalindevekolerada

Akutvekronikosteomiyelit(kemikiltihabı)

Bruselloz

2.BACTRİM’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

BACTRİM’iaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Trimetroprim,sulfonamidlerveyadiğeryardımcımaddelerdenherhangibirisinekarşı

alerjiniz(aşırıduyarlılığınız)varsa

Ciddikaraciğerhasarıyadasarılıkvarsa

Ciddikaraciğerbozukluğuvarsa

Ciddikaraciğerhastalığıvarsa

Ağırböbrekyetersizliğivarsa

Hamileisenizveyahamilekalmayıplanlıyorsanız

BACTRİM,6haftadanküçükyenidoğanbebeklerePneumocystisjiroveci(P.carinii)

enfeksiyonudışındaverilmemelidir.

BACTRİM’iaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

Ciddialerjikreaksiyonlarveyabronşiyalastımöykünüzvarsa

Glikoz6-fosfatdehidrojenaz(G6PD)enzimeksikliğinizvarsa(Favafasulyesigibibelli

yiyecekleriyediğinizzamanolumsuzreaksiyongösterebilirsiniz.)

Fenilketonüriadıverilenbirproteinbozukluğunuzvarsa

Agrububeta-hemolitikstreptokok(bakteriyelbirenfeksiyon)pozitifse

Deridöküntünüzvarsa

Folikasiteksikliğinizvarsa

Porfiriadıverilen,derivesinirsisteminietkileyenbirhastalığınızvarsa

Beslenmebozukluğunuzvarsa

Yaşlıiseniz(dahafazlayanetkioluşabileceğiiçin)

BACTRİM’inyiyecekveiçecekilekullanılması

Tabletleritercihenyiyecekveyaiçecekilebirliktealınmalıdır.

Hamilelik

İ lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

BACTRİM’ihamilelikdönemindekullanmayınız.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzadanışınız.

Emzirme

İ lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

3

BACTRİM’inannesütünegeçipgeçmediğibilinmediğinden,tedavinindevamıkonusunda

doktorunuzadanışınız.

Araçvemakinekullanımı

Yüksekkanbasıncınıntedaviedilmesiiçinkullanılandiğerilaçların(antihipertansifilaçlar)

çoğundaolduğugibiBACTRİMdenadirensersemliğenedenolabilirvekonsantrasyon

kabiliyetinibozabilir.Bunedenlearaçvemakinekullanırkendikkatliolunmalıdır.

BACTRİM’iniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

Butıbbiürünher5mL’sinde1mmol(23mg)’dendahaazsodyumihtivaeder;yaniesasında

“sodyumiçermez”.

Butıbbiürününiçeriğindekimetilparahidroksibenzoat,alerjikreaksiyonlara(muhtemelen

gecikmiş)sebebiyetverebilir.

Butıbbiürününiçeriğindekipropilparahidroksibenzoat,alerjikreaksiyonlara(muhtemelen

gecikmiş)sebebiyetverebilir.

Butıbbiürünsorbitoliçermektedir.Eğerdahaöncedendoktorunuztarafındanbazışekerlere

karşıintoleransınızolduğusöylenmişsebutıbbiürünüalmadanöncedoktorunuzlatemasa

geçiniz.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Başkailaçlarkullanıyorsanızveyayakınzamandabaşkailaçkullanmışiseniz,lütfen

doktorunuzaveyaeczacınızabildiriniz(reçetesizsatılanilaçlardahilolmaküzere).Özellikle:

ACEinhibitörleri(yüksekkanbasıncınıtedavietmekiçin,örn.kaptopril,lizinopril)

Amantidin(parkinsonizmveyabazıviralenfeksiyonlarıtedavietmekiçin).

Prilokaingibianestezikler

Prokainamid,amiodaron,dofetilid(bazıkalphastalıklarınıtedavietmekiçin)

Rifampisin,dapson,metamingibiantibiyotikler

Varfaringibikanınızınpıhtılaşmasınıönleyenantikoagülanlar

Lamivudin,zidovudin,zalsitabingibiantiviraller(virüslerekarşıkullanılanilaçlar)

Siklosporin(transplantasyondansonrarejeksiyonuönlemekiçin)

Klozapin(ruhsağlığıproblemlerinitedavietmekiçin)

Metotreksat,azatioprin,merkaptopuringibisitotoksikilaçlar(bazıkanserleri,ciddi

psoriyazisiveyaciddiromatoidartrititedavietmekiçin)

Digoksin(kalphastalıklarınıtedavietmekiçin)

Bendroflumetiazidgibidiüretikler

Fenitoin(epilepsiyitedavietmekiçin)

Primetamin(sıtmayıtedavietmekiçin)

4

Potasyumaminobenzoat(sklerodermayı,Peyroniehastalığınıtedavietmekiçin)

Sülfonilüreler(diyabetitedavietmekiçin)

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandıysanıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3.BACTRİMnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

12yaşındanküçükçocuklarda:

STANDARTDOZ

Yaş Süspansiyon

6–12yaş Sabahveakşam2ölçek

6ay–5yaş Sabahveakşam1ölçek

6hafta–5ay Sabahveakşam1/2ölçek

Pneumocystisjiroveci(P.carinii)tedavisi:Dozvücutağırlığınızagöreayarlanır.Olağandoz

hergünkilogrambaşına20mgtrimetoprimve100mgsülfametoksazoldür(birkaçküçükdoza

bölünerekverilir).

Uygulamayoluvemetodu:

GastrointestinalrahatsızlığıenazaindirmekiçinBACTRİM’ibirmiktaryiyecekveyaiçecekile

almaktercihedilebilir.

Değişikyaşgrupları:

Yaşlılardakullanım:

Böbrekfonksiyonunormalolanyaşlıhastalardaönerilenyetişkindozlarıuygulanmalıdır.

Özelkullanımdurumları

Böbrek/Karaciğeryetmezliği:

BACTRİM’inkaraciğeryetmezliğiveböbrekyetmezliğiolanhastalardadoktorkontrolünde

dikkatlikullanılmasıönerilir.

EğerBACTRİM’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaBACTRİMkullandıysanız:

Siz(veyabaşkabirisi)aynıandafazlamiktardadozaldığınızıdüşünüyorsanız,enyakın

hastaneninacilservisiileiletişimegeçinizveyahemendoktorunuzuarayınız.Aşırıdozun

belirtileribaşdönmesi,bulantıveyakusma,döküntü,başağrısı,düzensizhareketler,uyuklama,

idraryaparkenzorluk,yüzdeşişlik,güçsüzlükvekafakarışıklığıdır.

BACTRİM’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

5

konuşunuz.

BACTRİM’ikullanmayıunutursanız:

lacınızıalmayıunutursanız,unuttuğunuzufarkederetmezbudozualınvesonrakidozuher

zamankisaattealınız.

Eğer,unutulduktansonra,sonrakidozsaatineyaklaştıysanız,ozamanunuttuğunuzdozu

atlayınız.

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

BACTRİMiletedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkiler:

KendinizidahaiyihissettiğinizdeBACTRİMalmayıkesmeyiniz.BACTRİM’idoktorunuzun

sizesöylediğisüreboyuncaalmayadevamediniz.Aksihaldeproblemgeridönecektir.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

TümilaçlargibiBACTRİM’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

olabilir.

AlerjikreaksiyongörülmesidurumundaBACTRİMkullanmayıdurdurunvederhaldoktorunuza

bildirin.Alerjikreaksiyonlarıngörülmesıklıklarıçokseyrek(10.000hastanın1’indenaz)

görülür.Alerjikreaksiyonlarınbelirtileriaşağıdakigibidir:

Nefesalmadagüçlük

Bayılma

Yüzdeşişme

Ağız,boğazveyagırtlakbölgesindekırmızıveacılıve/veyayutkunmayıgüçleştiren

işkinlik

Göğüsağrısı

Vücuttakırmızılekeler

BACTRİMkullanımınabağlıgörülendiğeryanetkiler:

Çokyaygın(10hastanınenaz1’inde)görülenyanetkiler:

Anormalkalpatışına(çarpıntı)sebebiyetverecekşekildekandakipotasyumseviyelerinde

artış

Yaygın(10hastanınbirindenaz,fakat100hastanınbirindenfazla)görülenyanetkiler:

Birmantarınsebepolduğupamukçukveyakandidadiyeisimlendirilen,ağızdaveyavajina

bölgesindegörülenbirtüriltihap

Başağrısı

Bulantı

shal

Deridekaşıntı

6

Yaygınolmayan(100hastanınbirindenaz,fakat1.000hastanınbirindenfazla)görülen

yanetkiler:

Kusma

Çokseyrek(1.000hastanınbirindenaz,fakat10.000hastanınbirindenfazla)görülenyan

etkiler:

Yüksekateşveyatekrarlayaniltihaplar

Anibaşdönmesiveyanefesalmadagüçlük

Ağızdayara,uçukveyadildeağrıveyayara

Derideyumruvekurdeşen(Deridekabarık,beyazveyakırmızırenkli,kaşıntılılekeler)

Ciltte,ağzıniçinde,burunda,vajinadaveyaanalbölgedekabarcıklar

Gözdeyanmavekızarıklığasebepolaniltihaplanma

Dışarıdaykenkızarıklıkveyagüneşyanığıgörüntüsüoluşması(bulutlubirhavavarkenbile)

Kandakisodyumdeğerlerindeazalma

Kantestlerindedeğişiklik

Güçsüz,yorgunhissetmeveyadikkatdağınıklığı,solguncilt(kansızlık)

Kalpleilgiliproblemler

Sarılık(cildinvegözünbeyazkısmınınsararması).Sarılık,beklenmedikkanamaveya

morarmaileeşzamanlıgörülebilir.

Dışkıdakangörülmesinineşlikedebileceği,midedeağrı

Göğüsbölgesi,kaslarveyaeklemyerlerindeağrıvekaslardagüçsüzlükhissi

Eklemiltihabı(artrit)

drardabazısorunlar.İdraryapmadagüçlük.Normaldenfazlaveyaazmiktardaidraryapma.

drardabulanıklıkveyakangörülmesi.

Böbrekproblemleri

Yüksekateşineşlikettiğianibaşağrısıveyaboyundasertlik

Hareketlerikontroletmedegüçlük

Kriz(konvülsiyonveyanöbetler)

Kararsızveyasersemhissetme

Kulaktaçınlamaveyabaşkaalışıldıkolmayanseslerduyma

Ellerdeveayaklardakarıncalanmaveyauyuşma

Normalolmayangörüntülergörme(halüsinasyon)

Depresyon

HIVhastalarındakasağrısıve/veyakaslardagüçsüzlük

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.BACTRİM’insaklanması

BACTRİM’içocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

25°Caltındakurubiryerdesaklayınızveışıktankoruyunuz.

7

Sonkullanmatarihiileuyumluolarakkullanınız

AmbalajdakisonkullanmatarihindensonraBACTRİM’ikullanmayınız.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfarkedersenizBACTRİM’ikullanmayınız.

RuhsatSahibi:

DevaHoldingA.Ş.

HalkalıMerkezMah.BasınEkspresCad.

No:134303

Küçükçekmece/İSTANBUL

Tel:02126929292

Faks:02126970024

İ malYeri:

PharmaVisionSan.veTic.A.Ş.Topkapı/İSTANBUL

Bukullanmatalimatı……tarihindeonaylanmıştır.