AZYTER 15 MG/ G TEK DOZLUK GOZ DAMLASI, 6 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • AZYTER 15 MG/ G TEK DOZLUK GOZ DAMLASI, 6 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • AZYTER 15 MG/G TEK DOZLUK GOZ DAMLASI, 6 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • azitromisin

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 134/37
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 05-10-2012
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1.

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

AZYTER 15 mg/g tek dozluk göz damlası, çözelti

2.

KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:

1 g çözeltide;

Azitromisin dihidrat

15 mg (14,3 mg azitromisine eşdeğer)

(250 mg çözelti içeren her bir tek dozluk flakonda 3,75 mg azitromisin dihidrat bulunur)

Yardımcı maddeler:

Yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız.

3.

FARMASÖTİK FORM

Tek dozluk göz damlası

Berrak, renksiz ya da hafif sarımsı, yağlı sıvı.

4.

KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1.

Terapötik endikasyonlar

AZYTER, çocuklarda (yeni doğandan 17 yaşa kadar) ve yetişkinlerde, duyarlı organizmaların neden

olduğu pürülan bakteriyel konjonktivit ve

Chlamydia trachomatis’e

bağlı trahomatöz konjonktivitin

lokal antibakteriyel tedavisinde endikedir (yeni doğanlarda kullanım için bkz. bölüm 4.4).

4.2.

Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

3 gün boyunca sabah ve akşam günde 2 kez konjonktival keseye bir damla damlatılır.

Tedaviyi 3 günden fazla sürdürmek gereksizdir.

Dozlama rejimine uymak, tedavinin başarısı için önemlidir.

Uygulama şekli:

AZYTER göze uygulanır.

Uygulama öncesinde ve sonrasında eller iyice yıkanmalıdır.

Tek dozluk flakonun damlalık ucu göz ve göz kapağı ile temas ettirilmemelidir.

Tek dozluk flakon kullanıldıktan sonra atılmalı ve sonraki kullanımlar için saklamamalıdır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Herhangi bir önlem gerekmemektedir.

Pediyatrik popülasyon:

Doz ayarlaması gerekmemektedir (bkz. bölüm 4.4 ve 5.1).

Geriyatrik popülasyon:

Herhangi bir doz ayarlamasına gerek yoktur.

4.3.

Kontrendikasyonlar

AZYTER, Azitromisin’e, herhangi bir diğer makrolid grubu antibiyotiğe veya içerdiği yardımcı

maddelerden birine karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kullanılmamalıdır.

4.4.

Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Göz damlası çözeltisi enjekte edilmemeli ya da yutulmamalıdır.

Göz damlası çözeltisi, peri-oküler ya da intra-oküler enjeksiyon için kullanılmamalıdır.

Alerjik reaksiyon görülmesi durumunda tedaviye devam edilmemelidir.

Bakteriyel

konjonktivit

belirtileri

sürse

bile,

tedavinin

üçüncü

gününden

sonra

göz

damlası

çözeltisinin uygulanmasına devam edilmemelidir. Genellikle 3 gün içinde belirtilerde azalma

görülür. 3 günün sonunda herhangi bir iyileşme belirtisi olmaması halinde, teşhis yeniden gözden

geçirilmelidir.

Bakteriyal konjonktivitli hastalar kontakt lens kullanmamalıdır.

Azitromisinin

sistemik

kullanımı

sırasında,

potansiyel

olarak

yaşamı

tehdit

eden

karaciğer

bozukluğuna neden olan fulminan hepatit vakaları bildirilmiştir. Oftalmik kullanımda sistemik etkin

madde maruziyetinin önemsiz düzeyde olması sebebiyle bu risk geçerli değildir (bkz. bölüm 5.2).

Pediyatrik popülasyon

Trahomatöz konjonktivit tedavisinde, 1 yaşından küçük çocuklarda AZYTER ile karşılaştırmalı bir

etkinlik

güvenlik

çalışması

yapılmamıştır.

Bununla

birlikte,

bilinen

güvenlilik

sorunu

bulunmamaktadır. 1 yaşından büyük çocukların trahomatöz konjonktivit tedavisinde edilen klinik

deneyime, hastalık süreçlerinde fark olmayışına ve AZYTER’in çocuklarda doğumdan itibaren

pürülan bakteriyel konjonktivit tedavisindeki kullanım deneyimine dayanarak, bu yaş grubundaki

çocukların kullanımını kısıtlayacak bir durum bulunmamaktadır.

Yeni doğanlarda kullanım

Göz ve genital traktusu içeren ve yeni doğanlara bulaşmaya duyarlı hastalıklar üzerinde sağlanan

uluslararası fikir birliğine göre,

Chlamydia trachomatis

kaynaklı non-trahomatöz konjonktivit ve

Neisseria gonorrhoeae

kaynaklı konjonktivit sistemik bir tedavi gerektirmektedir.

Yeni

doğanlarda

aylıktan

küçük

bebeklerde,

Chlamydia

trachomatis

kaynaklı

sistemik

enfeksiyonlar (ör: pnömoni, bakteriyemi) konjonktivite eşlik edebilir.

Yeni doğan bebeklerde bakteriyel konjonktivitin profilaktik tedavisinde kullanılmamalıdır.

QT aralığında uzama

Azitromisinin de içinde olduğu makrolid grubu ile tedavi edilen hastalarda, kardiyak aritmi

ve torsades de pointes riskine işaret eden uzamış kardiyak repolarizasyon ve QT aralığı

görülmüştür. Azitromisin alan hastalarda, pazarlama sonrası deneyimlerde spontan olarak

torsades de pointes vakaları raporlanmıştır.

Aşağıda yer alan hasta gruplarına azitromisin reçete edilirken ölüme neden olabilecek QT

uzaması riski nedeniyle yarar-risk analizi yapılmalıdır:

Kompanse edilemeyen kalp yetmezliği ya da bradiaritmiler, uzamış konjenital QT

sendromu, torsades de pointes öyküsü olan, bilinen QT aralığı uzamış olan hastalar,

QT aralığını uzattığı bilinen ilaçları kullanan hastalar,

Düzeltilmemiş hipokalemi veya hipomagnezemi, klinik olarak belirgin bradikardi ve

Sınıf IA (kinidin, prokainamid) veya Sınıf III aritmik ajanların kullanılma durumları

(dofetilid, aminodaron, sotalol) gibi proaritmik duruma haiz hastalar

Yaşlı hastalar, ilaçla ilişkili QT aralığı uzaması durumuna daha duyarlı olabilirler.

4.5

Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

AZYTER ile ilgili olarak herhangi bir spesifik etkileşim çalışması gerçekleştirilmemiştir.

AZYTER’in göze damlatılması sırasında plazmada tespit edilebilir azitromisin konsantrasyonları

bulunmadığı göz önüne alındığında (bkz. bölüm 5.2), azitromisinin oral yoldan uygulandığı diğer

tıbbi ürünlerle görülen herhangi bir etkileşimin göz damlası ile birlikte oluşması beklenmemektedir.

Diğer

göz

damlası

çözeltisi

zamanlı

olarak

kullanılması

halinde,

çözeltinin

uygulanması arasında 15 dakika beklenmelidir. En son AZYTER uygulanmalıdır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Özel popülasyonlara ilişkin herhangi bir etkileşim çalışması yapılmamıştır.

Pediyatrik popülasyon

Herhangi bir etkileşim çalışması yapılmamıştır.

Geriyatrik popülasyon

Herhangi bir etkileşim çalışması yapılmamıştır.

4.6. Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi: B

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Hayvanlar üzerinde hafif- orta düzeyde maternal toksik dozlarla yapılan çalışmalar, gebelik /

embriyonal / fetal gelişim / doğum ya da doğum sonrası gelişim ile ilgili olarak doğrudan ya da

dolaylı zararlı etkiler bakımından yetersizdir. Bu sebeple hamile kalmayı planlayan veya hamilelik

şüphesi olan kadınlarda kullanılırken uygun doğum kontrol yöntemleri uygulanmalıdır.

Gebelik dönemi

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik / embriyonal / fetal gelişim / doğum ya da doğum

sonrası gelişim ile ilgili olarak doğrudan ya da dolaylı zararlı etkiler olduğunu göstermemektedir.

Hayvanlarda yapılan çalışmalar azitromisinin plasentadan geçtiğini göstermektedir. Ancak gebe

kadınlarda yapılmış yeterli ve iyi kontrollü çalışma yoktur. Bu nedenle AZYTER, gebelik süresince

ancak çok gerekliyse, doktor kontrolünde kullanılmalıdır.

Laktasyon dönemi

Sınırlı veriler, azitromisinin anne sütüne geçtiğini göstermektedir. Fakat düşük doz ve düşük

sistemik

yararlanım

göz

önüne

alındığında,

yeni

doğanın

maruz

kalacağı

dozlar

önemsiz

düzeydedir. Sonuç olarak, tedavi sırasında anneler çocuklarını emzirebilir.

Üreme yeteneği / Fertilite

Hayvanlardan elde edilen veriler, azitromisin tedavisinin erkek ve dişi fertilitesi üzerinde herhangi

bir etkisi olmadığını göstermiştir. İnsanlardan elde edilen veri bulunmamaktadır. Bununla birlikte,

sistemik azitromisin maruziyeti önemsiz düzeyde olduğundan, fertilite üzerinde herhangi bir etki

öngörülmemektedir.

4.7.

Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler için bir çalışma yürütülmemiştir.

Uygulama sonrasında, geçici olarak bulanık görme meydana gelebilir. Bu durumda, normal görüş

yeteneği geri kazanılana dek hasta araç ya da herhangi bir makine kullanmaktan kaçınmalıdır.

4.8

İstenmeyen etkiler

AZYTER’in klinik çalışmaları sırasında ve pazarlama sonrası güvenlilik verilerine göre tedavi ile

ilişkili aşağıdaki belirti ve semptomlar raporlanmıştır:

İstenmeyen etkiler aşağıdaki sıklık derecelerine göre sıralanmıştır:

Çok yaygın (

1/10); yaygın (

1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (

1/1.000 ila <1/100); seyrek

1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin

edilemiyor).

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Yaygın olmayan : Aşırı duyarlılık, anjiyoödem*

Göz hastalıkları

Çok yaygın

: Uygulama sonrasında oküler rahatsızlıklar (kaşıntı, yanma, batma hissi).

Yaygın : Uygulama sonrasında bulanık görme, gözde yapışkanlık hissi, gözde yabancı cisim

hissi

Yaygın

olmayan:

Uygulama

sonrasında

konjonktivit*,

alerjik

konjonktivit*,

keratit*,

göz

kapaklarında egzama*, göz kapaklarında ödem*, göz alerjisi*, konjonktival

hiperemi, göz yaşarması, göz kapaklarında eritem.

*İstenmeyen

etki

AZYTER

yapılan

klinik

çalışmalarda

görülmemiştir.

İstenmeyen

etki

pazarlama sonrası verilere dayanarak dahil edilmiştir. Sıklık 3/X bazına göre belirlenmiştir (X: Tüm

ilgili klinik deneme ve çalışmalardaki toplam örneklem sayısı anlamında olup, 3/879’a denk

gelmektedir; bu da yaygın olmayan kategorisidir).

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Pediyatrik popülasyon

Pediyatrik klinik denemelerde, güvenlilik profili yetişkinlerle benzerdir ve yeni bir istenmeyen etki

görülmemiştir. Farklı pediyatrik alt kümelerdeki güvenlik profilleri de benzerdir (bkz. bölüm 5.1).

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma sonrası şüpheli ilaç advers reaksiyonlarının raporlanması büyük önem taşımaktadır.

Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine olanak sağlar. Sağlık

mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye Farmakovijilans Merkezi

(TÜFAM)’ne bildirmeleri gerekmektedir (www.titck.gov.tr; e- posta: tufam@titck.gov.tr; tel 0 800

314 00 08; faks: 0 312 218 35 99).

4.9.

Doz aşımı ve tedavisi

Her iki gözün tedavi edilmesine yetecek kadar çözelti içeren tek dozluk flakon içerisinde yer alan

toplam azitromisin miktarı, intravenöz ya da oral uygulama sonrasında görülebilecek herhangi bir

yan etkiye neden olmayacak kadar düşüktür.

5.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1.

Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Göz için, Antibiyotik

ATC kodu: S01AA26

Etki mekanizması

Azitromisin, azalid grubuna ait ikinci nesil bir makrolid antibiyotiktir.

50S ribozomal alt birime bağlanarak ve peptid translokasyonunu önleyerek bakteriyel protein

sentezini inhibe eder.

Direnç mekanizması

Genel

olarak,

farklı

bakteri

türlerinin

makrolidlere

karşı

direncinin,

hedef

bölge

değişikliği,

antibiyotik

değişikliği

antibiyotik

transportun

(efflux

pompası)

değişmesi

ilgili

üç

mekanizma ile oluştuğu bildirilmiştir. Bakterilerde, çeşitli efflux pompa sistemleri tanımlanmıştır.

Streptococci’de görülen önemli bir efflux sistemi,

mef

genleri ile sağlanır ve makrolidle sınırlı bir

direnç oluşturur (M fenotip). Hedeflenen modifikasyon,

erm

kodlu metilazlar ile (MLS

fenotip)

kontrol edilir ve çeşitli antibiyotik sınıflarına karşı çapraz-direnç oluşturur (bkz. aşağıdaki bilgiler).

Metisiline

dirençli

S.

aureus

(MRSA)

dahil

Streptococcus

aureus

grubu

beta-hemolitik

streptokoklar,

Enterococcus

spp. ve

Staphylococcus pneumoniae

için eritromisin, azitromisin, diğer

makrolidler, linkosamidler ve streptogramin B arasında tam bir çapraz direnç mevcuttur.

Erm

erm

içeren

indüklenebilir

şekilde

dirençli

suçlardaki

konstitütif

mutantlar,

azitromisin varlığında düşük frekanslarda (~10

cfu)

in vitro

olarak seçilebilir.

Sınır değerler

Aşağıdaki listede yer alan mikro-organizmalar tanımlanmış endikasyonlarda hedeflenmektedir (bkz.

bölüm 4.1).

Burada sunulan sınır değerleri (breakpoint) ve

in-vitro

aktivite spektrumu, sistemik kullanımda

geçerlidir. Bu sınır değerleri, uygulama alanında erişilen lokal konsantrasyonlar ve maddenin genel

aktivitesini

etkileyebilecek

lokal

fizikokimyasal

koşullardan

ötürü

müstahzarın

topikal

oküler

uygulamasında geçerli olmayabilir.

EUCAST’a göre (Antimikrobiyal Duyarlılık Testleri Avrupa Komitesi) azitromisin için aşağıdaki

sınır değerleri tanımlanmıştır:

Haemophilus influenzae

: S ≤ 0,12 mg/l ve R > 4 mg/l

Moraxella catarrhalis:

S ≤ 0,5 mg/l ve R > 0,5 mg/l

Neisseria gonorrhoeae

: S ≤ 0,25 mg/l ve R > 0,5 mg/l

Staphylococcus spp*

: S ≤ 1,0 mg/l ve R > 2,0 mg/l

Streptococcus pneumoniae

: S ≤ 0,25 mg/l ve R > 0,5 mg/l

Streptococcus A, B, C, G

: S ≤ 0, 25 mg/l ve R > 0,5 mg/l

*spp cinsin tüm türlerini içermektedir

Diğer

türler

için,

EUCAST,

listelenen

bakterilerin

azitromisine

duyarlılığının

belirlenmesinde

eritromisinin kullanılmasına izin vermektedir.

Edinilmiş direnç prevalansı seçilen türler için coğrafi olarak ve zamanla değişebilir. Dirence ilişkin

bölgesel bilgiler, özellikle şiddetli enfeksiyonların tedavisinde yararlıdır. Gerektiğinde, en azından

bazı

enfeksiyon

türleri

için

maddenin

yararlılığı

kesin

olarak

bilinmiyorsa

lokal

prevalans

konusunda uzman tavsiyesi alınmalıdır.

Endikasyonlarla ilgili bakteriyel türler için azitromisinin antibakteriyel spektrumu

Yaygın duyarlı türler

Aerobik Gram-negatif

Moraxella (Branhamella) catarrhalis

Neisseria gonorrhoeae

1

Haemophilus influenzae

$

Haemophilus parainfluenzae

$

Diğer mikroorganizmalar

Chlamydia trachomatis*

Edinilmiş direncin sorun oluşturabileceği türler

Aerobik Gram-pozitif

Staphylococcus aureus

(metisiline dirençli ve metisiline duyarlı)

Staphylococcus

, koagülaz negatif (metisiline dirençli ve metisiline duyarlı)

Staphylococcus capitis

Staphylococcus epidermidis

Staphylococcus haemolyticus

Staphylococcus hominis

Staphylococcus hyicus

Staphylococcus intermedius

Staphylococcus warnerii

Streptococcus pneumoniae

Streptococcus pyogenes

Streptococci viridans

Streptococcus agalactiae

Streptococcus

grup G

Doğal olarak dirençli organizmalar

Aerobik Gram-pozitif

Corynebacterium

spp.

Enterococcus faecium

Aerobik Gram-negatif

Pseudomonas aeruginosa

Acinetobacter

Enterobacteriaceae

* Klinik etkinlik, onaylı endikasyonlar için duyarlı izole organizmalar ile kanıtlanmıştır.

$ Doğal orta düzeyde duyarlılık

Neisseria gonorrhoeae

kaynaklı konjonktivit sistemik bir tedavi gerektirmektedir (bkz.

bölüm 4.4).

Klinik çalışmalarda elde edilen bilgiler

Chlamydia trachomatis

kaynaklı trahomatöz konjonktivit

AZYTER, 670 çocukta (1-10 yaş aralığında) trahoma tedavisi için AZYTER’in oral tek doz

azitromisinle karşılaştırıldığı iki ay süreli randomize, çift kör çalışmada değerlendirilmiştir.

Primer

etkinlik

değişkeni

olarak

gündeki

klinik

iyileşme

izlenmiştir

(grad

TF0;

basitleştirilmiş WHO puanlama ölçeği). 60. günde, 3 gün boyunca günde iki kez uygulanan

AZYTER’in klinik iyileşme oranı (%96,3), oral azitromisin ile hemen hemen eşdeğer (%96,6)

bulunmuştur.

Kuzey Kamerun bölgesinde (112 000 kişi) tüm popülasyonda (doğumdan itibaren) toplu küratif

ve profilaktik trahoma tedavisinde AZYTER’in (3 gün süreyle günde iki kez damlatılan) klinik

etkililiği, çok merkezli, açık etiketli, tek kollu bir faz IV çalışmada değerlendirilmiştir. Üç adet

yıllık

tedavi

periyodu

uygulanmıştır.

Primer

etkililik

sonlanma

noktası

aktif

trahoma

prevalansıydı,

yani

trahomlu

enflamasyon-foliküler

veya

trahomlu

enflamasyon-şiddetli

(TF+TI0 veya TF+TI+). Analiz için, rastgele toplu örneklem alınarak ≥1 ve < 10 yaş arası 2400

çocukta

yıllık

olarak

klinik

trahoma

değerlendirmesi

gerçekleştirilmiştir.

Aktif

trahoma

prevalansı (TF+TI0 veya TF+TI+) 0. yılda (AZYTER

damlalarından önce) %31.1 olup 1. yılda

%6.3, 2. yılda %3.1 ve 3. yılda %3.1’e düşmüştür.

Tüm popülasyonda, çalışma ilacı ile ilgili ciddi bir yan etki görülmemiştir.

Pürülan bakteriyel konjonktivit

AZYTER, 5’i yeni doğan (0 ila 27 günlük) ve 38’i bebek ve emekleyen bebekler (28 günlük ila

23 aylık) olmak üzere 11 yaşına kadar olan toplam 109 çocuk dahil olmak üzere, toplam 1043

hastada (ITT grubu) pürülan bakteriyel konjonktivit tedavisi için, 3 gün boyunca günde iki defa

uygulanan AZYTER ile 2 gün boyunca her iki saatte bir ve ardından 5 gün boyunca günde dört

defa uygulanan %0,3 tobramisin göz damlasının karşılaştırıldığı bir randomize, araştırmacı-kör

çalışmada değerlendirilmiştir. Protokole uygun grupta (PP) (n=471), herhangi bir yeni doğan

olmayıp sadece 16 bebek ve emekleyen bebek mevcuttur. PP grubunda klinik çalışma Avrupa,

Kuzey Afrika ve Hindistan’ın farklı bölgelerinde gerçekleştirilmiştir. Primer etkinlik değişkeni

olarak bulbar konjonktival enjeksiyon ve pürülan akıntı için 0’lık skor olarak tanımlanmış olan

9. gündeki klinik iyileşme değerlendirilmiştir. 9. günde, AZYTER’in klinik iyileşme oranı

(%87,8), tobramisinin klinik iyileşme oranına (%89,4) hemen hemen eşdeğer bulunmuştur.

AZYTER’in mikrobiyolojik rezolüsyon oranı torbamisininkine benzer bulunmuştur.

Pediyatrik Popülasyon

AZYTER’in

yaşındaki

pediyatrik

hastalardaki

etkililiği

güvenliliği,

pürülan

bakteriyel konjonktivit tanısı konuluş 282 hastada tobramisin ile karşılaştırmalı olarak

randomize, araştırmacı-kör bir çalışmada gösterilmiştir (0 günlük - < 24 aylık alt gruptaki

148 hastayı içeren). Hastalara 3 gün süreyle günde iki kez damlatılan AZYTER veya 2 gün

süreyle her iki saatte bir ve ardından 5 gün süreyle günde dört kez damlatılan tobramisin

%0.3 göz damlaları uygulanmıştır. Primer etkililik sonlanma noktası G0 (0. gün pozitif

bakteri

kültürlerine

sahip

hastalar

için

günde

(G3)

daha

kötü

olan

gözde

klinik

iyileşmeydi. Daha kötü olan gözde 3. gündeki klinik iyileşmenin tobramisine (%28)

kıyasla AZYTER için (%47) anlamlı şekilde daha iyi olduğu gösterilmiştir. 7. günde,

AZYTER tedavisi uygulanan hastaların %89’u, tobramisin grubundaki hastaların %78’i

iyileşmiştir.

günde

bakteriyolojik

iyileşme

açısından

tedavi

grubu

arasında

istatistiksel bir fark tespit edilmemiştir.

AZYTER (3 gün süreyle günde iki kez damlatılan) pediyatrik hastalarla yapılan bu

kapsamlı

çalışmada

tüm

yaş

gruplarında

tolere

edilmiştir.

Pediyatrik

hastalarda

gözlemlenen olaylar, yetişkinlerde gözlemlenenlerin bir alt grubuydu; pediyatrik hastalarda

yeni

etkiler

görülmemiştir.

Ayrıca,

yaşa

bağlı

klinik

riskler

bulunmamıştır.

Azitromisin %1.5 tedavisinin kısa süreli olması, daha az damlatma sayısının olması ve

çocuklara

damlatma

kolaylığı

çocuklar

aileler

tarafından

olumlu

karşılanmıştır.

5.2.

Farmakokinetik özellikler

Genel özellikler

Emilim: AZYTER, önerilen dozda uygulandıktan sonra bakteriyel konjonktivitli hastaların kanında

teşhis edilmemiştir (teşhis sınırı: 0,0002 µg/mL plazma).

Dağılım: AZYTER, önerilen dozda uygulandıktan sonra bakteriyel konjonktivitli hastaların kanında

teşhis edilmediğinden dağılım araştırılmamıştır.

Biyotransformasyon: Oküler yolla metabolizasyonu hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Eliminasyon: Oküler yolla eliminasyonu hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Doğrusallık/Doğrusal

olmayan

durum:

Doğrusallık/Doğrusal

olmayan

durum

konusunda

veri

bulunmamaktadır.

Hastalardaki karakteristik özellikler

Farmakokinetik çalışmalar sadece yetişkinlerde yapılmıştır. Farklı hasta gruplarıyla ilgili veri

bulunmamaktadır.

5.3.

Klinik öncesi güvenlilik verileri

Hayvanlarda, azitromisin reversibl fosfolipidaza neden olmuştur. Bu etki, klinik kullanımda geçerli

olmayan, oküler uygulamanın ardından gözlenen maksimum insan maruziyetinden yaklaşık 300 kat

daha yüksek olan oral maruziyetlerden sonra görülmüştür.

Elektrofizyolojik araştırmalar, azitromisinin QT aralığını uzattığını göstermiştir.

Karsinojenik potansiyel

Karsinojenik potansiyelin değerlendirilmesi için uzun süreli hayvan çalışmaları yapılmamıştır.

Mutajenik potansiyel

İn vivo

in vitro

test modellerinde genetik ve kromozom mutasyon potansiyeline yönelik herhangi

bir kanıt yoktur.

Üreme toksisitesi

Oral

azitromisin

uygulamasının

ardından

sıçanlarda

yapılan

embriyotoksisite

çalışmalarında

herhangi bir teratojenik etki gözlemlenmemiştir. Sıçanlarda, 100 ve 200 mg/kg vücut ağırlığı/gün

dozlarında uygulanan azitromisin, fetal osifikasyon ve maternal kilo alımında hafif geriliğe yol

açmıştır. Sıçanlarda perinatal-postnatal çalışmalarda, 50 mg/kg/gün ve daha yüksek azitromisin ile

yapılan tedavinin ardından hafif gerilik gözlemlenmiştir. Bu etkiler, oküler uygulamanın ardından

maksimum insan maruziyetinden yaklaşık 1000 kat daha yüksek maruziyet düzeylerinde oral

uygulamadan sonra görülmüştür. Yüksek güvenlilik aralığından dolayı, bu bulgular, insanlarda

üreme için anlamlı bir risk oluşturmamaktadır.

Oküler toksisite

AZYTER

göz

damlasının

hayvanlara

gün

boyunca

günde

veya

üç

defa

oküler

yolla

uygulanması herhangi bir lokal veya sistemik toksik etki göstermemiştir.

6.

FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1

Yardımcı maddelerin listesi

Orta-zincirli trigliserid

6.2

Geçimsizlikler

Bilinen herhangi bir geçimsizliği bulunmamaktadır.

6.3

Raf ömrü

18 ay

Tek dozluk flakonun ağzı açıldıktan hemen sonra göz damlası derhal kullanılmalıdır.

Açılmış tek dozluk flakon, ilk kullanımın ardından hemen atılmalıdır.

6.4

Saklamaya yönelik özel tedbirler

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında ve ambalajında saklanır. Işıktan korunması için tek dozluk

flakonlar poşetinde muhafaza edilmelidir.

6.5

Ambalajın niteliği ve içeriği

Kutuda, bir alüminyum poşet içinde, 6 adet tek dozluk düşük yoğunluklu polietilen (LDPE) flakon.

6.6

Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış ürünler veya atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj

ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” ne uygun olarak imha edilmelidir.

7. RUHSAT SAHİBİ

Thea Pharma İlaç Tic. Ltd. Şti.

Hakkı Yeten Cad. Selenium Plaza No:10 K:21

Fulya, Beşiktaş, İstanbul

8.RUHSAT NUMARASI

134/37

9. İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 05.10.2012

Ruhsat yenileme tarihi:

10.KÜB’ÜN YENİLENME TARİHİ