AZRO 500 MG 3 TABLET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • AZRO 500 MG 3 TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • AZRO 500 MG 3 TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • azitromisin

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699502091412
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/7

KULLANMA TALİMATI

AZRO ® 500 mg film tablet

Ağızdan alınır.

Etkin madde:Her tablet 500 mgazitromisine eşdeğer miktarda azitromisin dihidrat

içerir.

Yardımcımaddeler:Tablet kısmında; mikrokristalin selüloz (Avicel ph 101),

kroskarmelloz sodyum (Acdisol), povidon K30, sodyumlauril sülfat, talk, magnezyum

stearat ve filmkaplama kısmında; hidroksipropil metil selüloz, laktozmonohidrat, talk,

titanyumdioksit, metil paraben, polietilen glikol 6000.

Bu Kullanma Talimatında:

1. AZRO nedir ve ne için kullanılır?

2. AZRO’yu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3 AZRO nasıl kullanılır?

4. Olasıyanetkiler nelerdir?

5. AZRO’nun saklanması

Başlıklarıyer almaktadır.

1. AZRO nedir ve ne için kullanılır?

AZRO 500 mgfilmtablettir.3 tabletlik blister ambalajlarda bulunur, her bir tablet 500 mg

azitromisin içermektedir. AZRO, beyaz, dikdörtgen, konveks, çentikli film kaplıtablettir.

AZRO, makrolid olarakadlandırılan antibiyotik grubundandır. Bazıbakterilerin ve diğer

mikroorganizmaların neden olduğu, aşağıda örnekleri bulunan enfeksiyonların tedavisinde

kullanılır:

Göğüs, boğaz ve burun enfeksiyonları(bronşiltihabı, akciğer iltihabıve sinüzit gibi)

Streptococcus pyogenes’in neden olduğu bademcik iltihabı(tonsilit),boğaz ağrısı

(farenjit) tedavisindepenisilin alerjisi varlığında

Kulak enfeksiyonları

Bu ilacıkullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatli

okuyunuz,çünkü sizin içinönemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarınavermeyiniz.

Bu ilacın kullanımısırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ila

kullandığınızısöyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz.İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veyadüşükdoz kullanmayınız.

2/7

Chlamydia adlıorganizmanın neden olduğu cinsel yolla bulaşan hastalıklar

Haemophilus ducreyiisimli bir mikroorganizmanın neden olduğu bağlıyumuşak doku

ülseri ve çoğul dirençli olmayanNeisseria gonorrhoeaeisimlibir mikroorganizmanın yol

açtığıeşlik eden başka enfeksiyonun olmadığıcinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar

2. AZRO’yu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

AZRO’yu aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

AZRO veya eritromisin/klaritromisin gibi diğer makrolid antibiyotiklere veya AZRO’nun

içeriğindeki bileşenlerden herhangi birine karşıalerjik iseniz, alerjik reaksiyon deri

döküntüsüne veya hırıltılısolunuma yol açabilir.

Karaciğer sorunlarınız varsa.

Ergotamin (migren tedavisinde kullanılır) gibi ergot türevlerinden birini kullanıyorsanız.

AZRO’yu aşağıdaki durumlarda DİKKATLİKULLANINIZ

Eğer,

Böbrek sorunlarınız varsa.

Kalp hastalığınız varsa.

Bir toplulukta müştereken meydana gelmişolan enfeksiyon hastalıklarıvarsa

Bakterilerin veya bakteri toksinlerinin kana geçmesi teşhisi konulduysa veyaşüphesi

varsa.

Yatan hasta iseniz.

Yaşlıveya aşırıgüçsüz iseniz.

Diğer ciddi sağlık problemleriniz varsa (bağışıklık sistemyetmezliği veya doğuştan dalak

olmaması/cerrahi müdahale ile dalağın alınmışolması(aspleni) durumları, vb.).

Karaciğerhastalığınız varsa.

Diğer antibiyotik ilaçlarında olduğu gibi, mantarlar dahil olmak üzere duyarlıolmayan

organizmalara bağlıherhangi bir enfeksiyon ile zayıf düşen bünyede ikinci bir enfeksiyon

riski doktorunuz tarafından gözlemlenmelidir.

İshal problemi oluşursa.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsasizin için geçerliyse lütfen doktorunuza

danışınız.

AZRO’nun yiyecek veiçecek ile kullanılması

AZRO’yu yemeklerden 1 saatönce ya da 2 saat sonra alınız

Hamilelik

İlacıkullanmadan önce doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Gebeyseniz, gebe kalmaya çalışıyorsanız öncelikle doktorunuza danışmadan AZRO

almamalısınız.

AZRO sadece gerektiğinde gebelik esnasında kullanılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

3/7

Emzirme

AZRO’nun anne sütü ile atılıp atılmadığıbilinmemektedir.

İlacıkullanmadan önce doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Araç ve makine kullanımı

AZRO’nun araç veya makine kullanımınızıetkilemesi beklenmez.

AZRO'nun içeriğinde bulunan bazıyardımcımaddeler hakkında önemli bilgiler

AZRO, laktoz monohidratiçerir. Laktoza karşıintoleransınız (dayanıksızlığınız)olduğunuzu

biliyorsanız veya diğerşekerlerden herhangi birine intoleransınız olduğusize söylendiyse, bu

ilacıalmadan önce doktorunuzla konuşunuz.

Bu tıbbi ürün her filmtablette 1 mmol’den (23mg) daha az sodyumihtiva eder; yani esasında

“sodyumiçermez”.

Diğer ilaçlarile birliktekullanımı

AZRO almadan önce aşağıda listelenen ilaçlardan birini kullanıp kullanmadığınızıdoktorunuza

bildiriniz veAZRO veya diğer ilaçlarla ilgili soru veya endişelerinizi doktorunuz veya eczacınız

ile paylaşınız:

Ergot veya ergotamin (migren tedavisinde kullanılır)

Varfarin veya kan pıhtılarınıönleyen benzer bir ilaç

Siklosporin (organ veya kemik iliği naklinde nakil reddini önlemek ve tedavi etmek için

bağışıklık sistemini baskılamak amacıyla kullanılır)

Digoksin (kalp yetmezliği tedavisinde kullanılır)

Teofilin (astımtedavisinde kullanılır)

Nelfinavir (HIV enfeksiyonunun tedavisinde kullanılır.)

Hazımsızlıkiçin antasit alıyorsanız,AZRO’yu antiasit alınmadan bir saat önce veya antasit

aldıktan iki saat sonra almalısınız.

AZRO ile birlikte rifabutin alan hastalarda kandaki parçalıhücre sayısında azalmagörülmüştür.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacışu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. AZRO nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/ uygulama sıklığıiçin talimatlar:

AZRO günlük tek doz olarak alınmalıdır.

Chlamydia trachomatis,Haemophilus ducreyiveya duyarlıNeisseria gonorrhoeaekaynaklı

cinsel temasla bulaşan hastalıkların tedavisi için doz, ağızdan bir kere alınan 1000 mg'dır.

4/7

Tümdiğer endikasyonlar için, toplamdoz, 3 gün süreyle günde 500 mgolarak alınan 1500

mg'dır.

S.Pyogenestonsilit/farenjit tedavisinde toplamdoz 5 gün süre ile1. Gün 500 mgdaha sonraki

günler (2, 3, 4 ve 5. gün) günde 250 mgşeklinde kullanılır.

Uygulama yolu ve metodu:

Ağızdan bütün olarak yutulmalıdır

Değişik yaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

45 kg'ın üstündeki çocuklarda erişkin dozu uygulanır. Çocuklardatonsilit/farenjit dışında

herhangi bir tedavi için maksimumtavsiye edilen toplamdoz 1500 mg’dır. Tonsilit/farenjit

tedavisinde toplamdoz 5 gün süre ile 1. Gün 500mgdaha sonraki günler (2, 3, 4 ve 5. gün)

günde 250 mgşeklinde kullanılır.

45 kg'ın altındaki çocuklar için oral süspansiyonformlarımevcuttur.

6 ayın altındaki bebeklerde azitromisinin etkinliği ve güvenliliği henüz gösterilmemiş

olduğundan kullanılmasıönerilmez.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılar için erişkinler ile aynıdoz kullanılır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Hafif ve orta seviyede böbrek bozukluğunuz varsa, doz ayarlamasına gerek yoktur. Ciddi böbrek

yetmezliğiniz varsa azitromisin uygulanırken dikkatli olunmalıdır.

Karaciğer yetmezliği:

Hafif ve orta seviyede karaciğer bozukluğunuz varsa, normal karaciğer fonksiyonu olan hastalar

ile aynıdoz uygulanabilir.

Ciddi karaciğer yetmezliğinde kullanılmamalıdır.

EğerAZRO’nun etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz

veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla AZRO kullandıysanız:

Çok fazla AZRO alırsanız kendinizi rahatsız hissedebilirsiniz. Böyle bir durumda, doktorunuzla

konuşunuz veya en yakın hastanenin acil servisinebaşvurunuz.İlacın kalanını yanınızda

götürünüz.

5/7

AZRO’dan kullanmanız gerekenden fazlasınıkullanmışsanız bir doktor veyaeczacıile

konuşunuz.

AZRO’yu kullanmayıunutursanız:

AZRO’yu almayıunutursanız mümkün olan en kısa sürede alınız. Bir sonraki dozu zamanında

alınız.

Unutulan dozlarıdengelemek için çift doz almayınız.

AZRO ile tedavi sonlandırıldığında oluşabileceketkiler:

AZRO almayıçok erken bırakırsanız enfeksiyon yeniden oluşabilir.

Kendinizi daha iyi hissetmeye başlasanız dahi AZRO’yu doktorunuz uygun gördüğü sürece

kullanınız. Doktorunuz ile konuşmadan AZRO kullanmayıdurdurmayınız.

Bu ürünün kullanımıhakkında başka sorularınız varsa, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

4. Olasıyan etkiler nelerdir?

Tümilaçlar gibi, AZRO’nun içeriğinde bulunan maddelere duyarlıolan kişilerde yan etkiler

olabilir.Bu ilacıaldıktan sonra aşağıdaki semptomlardan herhangi birini yaşarsanız,bunu

hemen doktorunuzabildiriniz. Seyrek görülmelerine rağmen, belirtilerşiddetli olabilir.

AZRO kullanımısırasında düzensiz kalp atışı, nefes kesilmesi, başdönmesi veya

baygınlık hali

Ani olarak gelişen hırıltılısolunum,

Nefes almada zorluk,

Göz kapaklarınınşişmesi,

Yüz veya dudaklarınşişmesi,

Döküntü veya kaşıntı(özellikle tümvücudu etkiliyorsa).

AZRO alırken en sık görülen yan etkiler aşağıda listelenmiştir. Bunlar tedavi sırasında

vücudunuz ilaca alıştıkça yok olabilir. Bu yan etkilerden biri size rahatsızlık vermeye devam

ediyorsa doktorunuza bildiriniz.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiğişekilde sıralanmıştır.

Çok yaygın: 10 hastanın en az 1 inde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmeyen: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

6/7

Çok yaygın:

İshal

Karın ağrısı

Bulantı

Gaz

Yaygın:

Başağrısı, sersemlik

Karıncalanma, iğne batmasıveya deride uyuşma

Anormal tat bozukluğu, iştah kaybı

Görmede bozukluk, duyu kaybı

Kusma, hazımsızlık

Döküntü, kaşıntı

Eklemağrısı

Düşük lenfosit (bir çeşit beyaz kan hücresi), yüksek eozinofil (bir çeşit beyaz kan hücresi)

sayısı

Düşük kan bikarbonatı

Yorgunluk

Yaygın olmayan:

Ağız ve vajinada mantar enfeksiyonu (pamukçuk)

Düşük lökosit (bir çeşit beyaz kan hücresi) ve nötrofil (bir çeşit beyaz kan hücresi) sayısı

Çeşitli seviyelerde alerjik reaksiyonlar

Yaygın döküntü ve derinin soyulması

Işığa veya güneşe maruziyette bağlıciddi deri reaksiyonları

Kurdeşen

Sinirlilik

Doku hissiyatında azalma

Uykuya meyil

Uyumakta zorluk

Kulak çınlaması, duymakaybı(geri dönüşümsüz)

Düzensiz kalp atışı

Kabızlık

Karaciğer inflamasyonu

Göğüs ağrısı

Kuvvetten düşme

Şişkinlik

Genel rahatsızlık

Anormal laboratuvar test değerleri (örn. Kan veya karaciğer testleri)

Karın ağrısının eşlik ettiği kusma(kanlıveya kan olmadan)

Seyrek:

Endişe

Başdönmesi (vertigo)

7/7

Anormal karaciğer fonksiyonları

Pazarlama sonrasıelde edilen ek yan etkiler

Bilinmiyor:

Saldırganlık, endişe, havale, hiperaktivite, bayılma

Koku kaybıveya koku duyusunda değişiklik, tat kaybı

Kalp ritimbozukluğu, çok hızlıkalp atışı, düzensiz kalp atışı

Düşük kan basıncı

Pankreas inflamasyonu, dilde renk değişikliği, ciddi deri reaksiyonları

Karaciğer yetmezliği, karaciğerin işlevini yitirmesi, sarılık, deride kızarıklık

Böbrek yetmezliği, böbrekte inflamasyon

Anormal elektrokardiyogram(EKG)

Ateşve diyarenin eşlik ettiği karın ağrısı

Kolayca morarma veya kanama

Koyu renk idrarın eşlik ettiği yorgunluk hali

Bölgesel kas güçsüzlüğü

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangibir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzuveya eczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangibir yan etki meydana gelmesi durumunda,

hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ilekonuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri

www.titck.gov.tr sitesinde yer alan“İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonunu tıklayarak ya da 0 800 314

00 08 numaralıyan etki bildirimhattınıarayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne

bildiriniz. Meydana gelen yan etkileribildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği

hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkısağlamışolacaksınız.

5. AZRO’nun saklanması

AZRO’yu çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

30°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra AZRO’yu kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

Zentiva Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

Büyükdere Cad. No:193 Levent 34394Şişli-İstanbul

Tel : (0212) 339 39 00

Faks: (0212) 339 10 89

8/7

Üretim yeri:

Zentiva Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

Küçükkarıştıran 39780, Lüleburgaz

Tel: (0 288) 427 10 00

Faks: (0 288) 427 14 55

Bu kullanmatalimatı……… tarihinde onaylanmıştır.

22-11-2018

Foreign Product Alert: Black Ant King tablets, Gold Viagra 9800mg capsules, LIPRO Dietary capsules, Stree Overlord Strong tablets (pills), Vegetal Vigra capsules, ViaGro 500mg Male Enhancement capsules

Foreign Product Alert: Black Ant King tablets, Gold Viagra 9800mg capsules, LIPRO Dietary capsules, Stree Overlord Strong tablets (pills), Vegetal Vigra capsules, ViaGro 500mg Male Enhancement capsules

These foreign health products have been found by regulators in other countries to contain undeclared drug ingredients.

Health Canada

Bu ürünle ilgili haber bulunmamaktadır.