AZOSILIN

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • AZOSILIN 30 TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • AZOSILIN 30 TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • ampisilin, kombinasyonları

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8698978010019
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/8

KULLANMA TALİMATI

AZOSİLİN ®

TABLET

Ağızdanalınır.

Etkinmadde:Herbirtablet,500mgampisilineeşdeğerampisilintrihidrat,50mg

piridyum (fenazopiridin hidroklorür) içerir.

Yardımcımaddeler:Mısırnişastası,magnezyumstearat,explotab,laktoz,shellac,etil

alkol,hintyağı, avicel pH 101, karboksimetilselülozsodyum ve nanearoması.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlacınızhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveya düşük dozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1. AZOSİLİN nedir veneiçinkullanılır?

2. AZOSİLİN ' ikullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

3. AZOSİLİN nasılkullanılır?

4. Olasıyanetkiler nelerdir?

5. AZOSİLİN’insaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1.AZOSİLİN nedirveneiçinkullanılır?

AZOSİLİNpenisilinantibiyotikleriadıverilenilaçgrubunaaittir.Ampisilinvepiridyum

isimli iki aktif maddenin bileşimidir.

AZOSİLİNağızyoluilealınırve30tabletlikblisterambalajlardasunulmaktadır.Beyaz

renkli,oval,düzgünkenarlı,mentolkokulutabletinbiryüzeyinde“AZS”baskısı

bulunmaktadır.

AZOSİLİN,ampisilineduyarlımikroorganizmalarınetkinolduğualtürinersistem

enfeksiyonlarından,sistit(mesaneiltihabı)tedavisindekullanılır.İlacınetkinmaddelerinden

2/8

biriolanpiridyum,enfeksiyonnedeniyleidraryollarınıntahrişinebağlısıkidraraçıkma,ağrı

veyanmagibibelirtilerineyönelik tedavi sağlar.

2.AZOSİLİN'i kullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

AZOSİLİN'i aşağıdakidurumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

Ampisilinve/veyapiridyumakarşıyadadahaönceherhangibirpenisilineve

sefalosporinekarşıalerjikreaksiyonbelirtilerigösterdiyseniz,(anafilaktikbelirtiler;

nefesalmaktazorlanma,yüz,dilveboğazınızdaşişme,cildinizdeveyagözçevresinde

kızarıklık)

Böbrekfonksiyonu bozukluğunuzvarsa,

Karaciğeryetmezliği tanısıkonulmuşsa,

Mononükleoz(virüslerden kaynaklanan bir hastalık)kaynaklıenfeksiyonasahipseniz

AZOSİLİN' iaşağıdakidurumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

Hamileysenizveyaemziriyorsanız

Tedavinizsırasında antibiyotik kullanımına bağlıishal gelişirse

Tedavinizsırasında vücudunuzun herhangi biryerinde ikinci bir enfeksiyon gelişirse

Tedavinizsırasında cilt rengindedeğişmeolursa,

Kasgüçsüzlüğühastalığınasahip(Myasteniagravis’li)hastalardaampisilinkullanımı

belirtileri arttırabilir.

Fenazopiridin idrarı portakal veyakırmızı rengedönüştürebilir.

Ampisilin bazılaboratuvar testlerinizi etkileyebilir.

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

AZOSİLİN' inyiyecekveiçecekilekullanılması

Ampisilinin,yemeklerdenyarım saat önceveyaiki saat sonraalınması tavsiyeedilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

3/8

HamilekadınlardayapılmışyeterliveiyikontrollüçalışmalarbulunmadığındanAZOSİLİN

gebelikte ancak açıkçagerekliysekullanılmalıdır.

Hamileyseniz, doktorunuzönermedikçeAZOSİLİN almayınız.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Ampisilin düşük konsantrasyondaannesütünegeçmektedir.

DoktorunuztarafındanönerilmediğimüddetçeemzirmedönemindeAZOSİLİN

kullanmayınız.

Araçvemakinekullanımı

Ampisilininaraçvemakinekullanımıüzerindekiolumsuzbiretkisibildirilmemiştir.

Piridyumvenanearomasınınaraçvemakinekullanımıüzerindekietkisinedairbirbilgi

mevcut değildir.

AZOSİLİN' iniçeriğindebulunanbazı yardımcı maddelerhakkında önemlibilgiler

Butıbbiürünsodyumihtivaeder.Budurum,kontrollüsodyumdiyetindeolanhastalariçin

gözönündebulundurulmalıdır.

Bu tıbbi ürün azmiktarda-her 1 tablette 100 mg dan dahaazetanol (alkol) içerir.

Eğerdahaöncedendoktorunuztarafındanbazışekerlerekarşıintoleransınızolduğu

söylenmişsebu tıbbi ürünü almadan öncedoktorunuzla temasageçiniz.

Butıbbiürünyardımcımaddeolarakkastoryağıiçermektedir,midebulantısınaveishale

sebep olabilir.

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

Aynı andaverildiklerindeaşağıdaki ilaçlar ampisilinle etkileşimegirebilirler;

Allopurinol(ürikasitmiktarınıazaltanilaç):Özelliklekanındaürikasitmiktarıyüksek

olan hastalardacilt kızarıklığının artmaolasılığı vardır.

Bakteriyostatikantibiyotikler:Kloramfenikol,eritromisin,sulfonamidlerveya

tetrasiklinler,penisilinlerinbakterisidaletkileriyleetkileşebilirler.Bulaboratuvar

deneylerinde gösterilmiştir, ancak etkileşimin klinik olarak anlamlılığı bildirilmemiştir.

Doğumkontrol ilaçları:Dahaazetkiliolabilirlervearakanamalargerçekleşebilir.

Probenesid(İlacınızın etkisiniartırabilir).

4/8

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınızise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgiveriniz.

3.AZOSİLİN nasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

Ampisilinin,yemeklerdenyarımsaatönceveyaikisaatsonraalınmasıtavsiyeedilir.Doktor

tarafındanbaşkabirşekildeönerilmediğitakdirdealışılmışdoz;ampisilinvepiridyum’un

kombinebirilaçolduğugözönünealınarak12yaşveüzeriçocuklarda(adölesan),

yetişkinlerdegünde3kez1’ertabletolacakşekildeuygulanır.İdraryolları

enfeksiyonlarındafenazopiridinileantibakteriyelbirilaçbirliktekullanıldığında,tedavi

süresi iki günügeçmemelidir.

Uygulama yoluvemetodu:

AZOSİLİNtablet,çiğnenmedenyeterlimiktardasuileyutulur.

Değişikyaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Doktortarafındanbaşkaşekildeönerilmediğitakdirdealışılmışdoz;;12yaşveüzeri

çocuklarda(adölesan)günde3kez1’ertabletolacakşekildeuygulanır.

Özel kullanımdurumları:

Böbrekyetmezliği :

Böbrekfonksiyonu bozukluğunuzvarsaAZOSİLİNkullanmayınız.

Karaciğeryetmezliği :

KaraciğeryetmezliğiveyakaraciğerfonksiyonbozukluğunuzvarsaAZOSİLİN

kullanmayınız.

EğerAZOSİLİN'inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarsa

doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşunuz.

Kullanmanız gerekendendahafazla AZOSİLİN kullandıysanız:

Doktorunuzunönerdiğindenfazlatabletaldığınızda,ilacınkesilereksemptomatikve

destekleyicitedaviuygulanmasıönerilir.Doktorunuzbulgularınızayöneliksemptomatikve

destekleyici tedavi uygulayacaktır.

5/8

AZOSİLİN'denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

AZOSİLİN' ikullanmayı unutursanız

Bir dozunuzu almayı unutursanız, bir sonraki dozukullanmanızgereken zamandaalınız.

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozalmayınız.

AZOSİLİN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabileceketkiler

Tedavidoktorunuzunbelirttiğisüreboyuncadevametmelidir.Eğertedavivaktindenönce

kesilirseenfeksiyonyeniden başlayabilir veyadahakötüyegidebilir.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

Tümdiğerilaçlargibi,AZOSİLİN’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Yan etkileraşağıdaki kategorilerdegösterildiği şekildesıralanmıştır;

Çokyaygın :10 hastanınen azbirindegörülebilir.

Yaygın :10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, 1000 hastanın birinden fazlagörülebilir.

Seyrek : 1000 hastanın birinden az, 10.000 hastanın birindenfazlagörülebilir.

Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden azgörülebilir.

Bilinmiyor(eldeki verilerden hareketletahmin edilemiyor).

AşağıdakilerdenbiriolursaAZOSİLİN’ikullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuza bildiriniz veya sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Nefesalmaktazorlanıyorsanızveyahırıltılınefesalıyorsanız,yüz,dilveboğazınızdaşişme

yaşarsanız, bunlaranaflaksi denilen ciddibir alerjinin bulguları olabilir.

Cildinizdeveyagözçevresindeyoğunkızarıklıklar,içisudoluveyakanlısıvıdolu

kabarcıklar başlarsa(farklıtipteki ciddialerjik deri hastalıklarının belirtileri olabilir)

Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizin

AZOSİLİN’iniçindekietkinmaddelerdenbirinekarşıalerjinizvardemektir.Aciltıbbi

müdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerek olabilir.

Buçok ciddiyanetkilerin hepsi oldukçaseyrekgörülür.

AşağıdakilerdenbiriolursaHEMENdoktorunuzabildirinizveyasizeenyakın

hastaneyebaşvurunuz:

Döküntü,kurdeşen,kaşıntıgibialerjibulgularıveyaateşyükselmesi,eklemağrıları,

halsizlik gibiserum hastalığına işaret eden bulgularyaşarsanız,

6/8

Ateş,şiddetlibaşağrısı,görmebulanıklığıgibipenisilinansefalopatisidenilenhastalığa

işaret edecek bulgularolursa,

İstemsizkas hareketleri venöbetgelişimi olursa,

Nefes darlığı hissederseniz,

Kantestlerinizdealyuvarlar,akyuvarlarveyapıhtılaşmahücrelerinizdeanormalazalmalar

veyakanhücrelerininparçalanmasıveyamukozalardakanamalar,kanamazamanında

uzamaveyaderinizinaltındatopluiğnebaşıgibinoktasalmorarmalargibibulgulara

rastlanırsa,

Değişkenhiperaktivite,huzursuzluk,kaygı,endişe,uykusuzluk,zihinkarışıklığı,seriani

kasılmalar, davranış değişiklikleri ve/ veyabaş dönmesi varsa,

Ciddikaraciğerfonksiyonbozukluğunaişaretedenbazıkantestlerindebozulma,sarılık

gibibulgularınızvarsa,

Karaciğeriltihabınızvarsa,

Akutböbrekyetmezliğiveinterstisiyelnefritidüşündürecekidrardeğişiklikleri,idrara

çıkmadaazalmaveyakesilme,idrardakangibibulgularolursaveyaciddiböbrek

yetmezliğinidüşündürecek şekildekan testlerinizdebozukluk mevcutsa,

Uzun süren şiddetli veyakanlı, balgamlıishalinizolursa,

Bunların hepsi ciddiyanetkilerdir. Aciltıbbi müdahalegerekebilir.

Ciddiyan etkilerçok seyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangi birini farkederseniz, doktorunuza söyleyiniz :

Ağızdaveyagenital bölgedemantar hastalıkları,

Sersemlik, uyku hali,yorgunluk, halsizlik,

Baş ağrısı,

İshal,

Bulantı, kusma,

İştahartışı,

Ağızdaveyadildeyaralar, dildesiyah tüylenme,

Geneldekendiliğindengeçen,el,yüzveayaktadantelebenzerkızarıklıkoluşturan,aşırı

duyarlılık durumu (Eritema multiforma)olursa,

Derideiçi sıvı dolu kabarcıklar (Toksik epidermalnekroliz) oluşursa

Cilttevegözçevresindekanoturması,şişlikvekızarıklıklaseyredeniltihap(Stevens-

Johnson sendromu) oluşursa,

Cilttedöküntü (Eksfoliyatif dermatit) oluşursa,

7/8

Hırıltılı solunum (Laringeal stridor) oluşursa,

BunlarAZOSİLİN’in hafifyanetkileridir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarsılaşırsanız,

doktorunuzu veyaeczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileri www.titck.gov.trsitesindeyeralan“İlaçYan EtkiBildirimi” ikonunatıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)’nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliği hakkındadahafazla bilgi edinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

5.AZOSİLİN' insaklanması

AZOSİLİN'i çocukların göremeyeceği,erişemeyeceği yerlerdeveambalajında saklayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarak kullanınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında vekuru bir yerde muhafaza ediniz.

Eğer üründeve/veyaambalajında bozukluklar fark edersenizAZOSİLİN' i kullanmayınız.

Ambalajdaki sonkullanma tarihinden sonra AZOSİLİN'i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

YavuzİlaçEczaDeposuMedikal ÜrünlerSan. veTic. A.Ş.

Yukarı Dudullu Mah. Akıncı Sk. No : 14

Ümraniye/İstanbul

Tel :(0216) 46655 66

Fax: (0216)365 52 18

Üretimyeri:

AvisİlaçSanayi ve Ticaret A.Ş.

İstanbul Tuzla OrganizeSanayiBölgesi 10.CaddeNo : 8

Tuzla /İstanbul

Tel :(0216)593 20 18

Fax: (0216)593 24 08

8/8

Bu kullanma talimatı .................. tarihindeonaylanmıştır.