AZIPAR

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • AZIPAR 1 MG 30 TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • AZIPAR 1 MG 30 TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • rasagiline

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699543011066
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 30-09-2014
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

AZİPAR

1 mg tablet

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:

Rasajilin mesilat

1,56 mg (1 mg rasajiline eşdeğer)

Yardımcı maddeler:

Mannitol (E 421) 160.84 mg

Yardımcı maddeler için bölüm 6.1’ e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

Tablet

Beyaz-beyaza yakın yuvarlak, her iki yüzünde çentik bulunan düz tablet

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

AZİPAR

, idiyopatik Parkinson hastalığının tedavisinde, monoterapi olarak (eşlik eden

levodopa tedavisi olmaksızın) veya doz sonu dalgalanmaları olan hastalarda adjuvan tedavi

olarak (eşlik eden levodopa tedavisi ile birlikte) endikedir.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Rasajilin, levodopa tedavisi olmaksızın veya birlikte, günde bir kez 1 mg dozda oral olarak

verilir.

Uygulama şekli:

Besinlerle birlikte veya tek başına alınabilir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek bozukluğu:

Böbrek bozukluğu için dozda değişiklik gerekli değildir.

Karaciğer bozukluğu:

Şiddetli karaciğer bozukluğu (Child-Pugh skoru C) olan hastalarda rasajilin kontrendikedir

(bkz. Bölüm 4.3). Orta düzeyde karaciğer bozukluğu (Child-Pugh skoru B) olan hastalarda

rasajilin kullanımından kaçınılmalıdır. Hafif karaciğer bozukluğu (Child-Pugh skoru A) olan

hastalarda

rasajilin

tedaviye

başlarken

dikkatli

olmak

gerekir.

Hafif

karaciğer

bozukluğundan orta şiddette karaciğer bozukluğuna ilerleme gösteren hastalarda rasajilin

kesilmelidir (bkz. Bölüm 4.4).

Pediyatrik popülasyon:

Güvenlilik

etkililik

üzerine

yeterli

veri

bulunmadığından

rasajilinin

çocuklarda

ergenlerde kullanımı önerilmemektedir.

Geriyatrik popülasyon:

Yaşlı hastalar için dozda değişiklik gerekli değildir.

4.3. Kontrendikasyonlar

AZİPAR

aşağıdaki durumlarda kontrendikedir;

Etkin madde veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık durumunda

(bkz. Bölüm 6.1).

Diğer monoaminoksidaz (MAO) inhibitörleri (reçetesiz satılan tıbbi ve doğal ürünler dahil,

örn: St. John’s Wort) veya petidin ile eş zamanlı tedavide (bkz. Bölüm 4.5). Rasajilinin

kesilmesi ve MAO inhibitörleri veya petidin ile tedaviye başlanması arasında en az 14 gün

geçmelidir.

Şiddetli karaciğer bozukluğu (Child-Pugh skoru C) olan hastalarda.

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Rasajilin ile beraber fluoksetin veya fluvoksamin kullanımından kaçınmak gerekir (bkz.

Bölüm 4.5). Fluoksetinin kesilmesi ve rasajilin ile tedaviye başlanması arasında en az beş

hafta geçmelidir. Rasajilinin kesilmesi ve fluoksetin veya fluvoksamin ile tedaviye başlanması

arasında en az 14 gün geçmelidir.

Dopamin agonistleri ve/veya dopaminerjik ilaçlar ile tedavi edilen hastalarda dürtü kontrolü

bozuklukları meydana gelebilir. Rasajilin için de pazarlama sonrası yapılan, benzer dürtü

kontrolü

bozukluğu

bildirimleri

bulunmaktadır.

Hastalar

düzenli

olarak

dürtü

kontrol

bozukluklarının gelişimine karşın, izlenmelidir. Hastalar ve bakıcılar, kompülsiyon, obsesif

düşünceler, patolojik kumar, libido artışı, hiperseksüalite, dürtüsel davranış ve kompülsif para

harcama

veya

alışveriş

dahil

dürtü

kontrolü

bozukluklarının

davranışsal

semptomları

hakkında bilgilendirilmelidirler.

Rasajilin levodopanın etkisini artırdığından, levodopa ile ilişkili advers etkilerde artış olabilir

ve önceden var olan diskinezi şiddetlenebilir. Levodopanın dozunu azaltmak bu yan etkiyi

düzeltebilir.

Rasajilin levodopa ile birlikte alındığında, hipotansif etki raporlamaları olmuştur. Özellikle

Parkinson hastalığı olan kişiler, mevcut olan yürüme zorluğuna bağlı olarak hipotansiyondan

kaynaklanan advers etkilere yatkındırlar.

Rasajilin ve dekstrometorfan veya semptomatiklerin (efedrin veya psödoefedrin içeren nazal

ve oral dekonjestanlar veya soğuk algınlığı ilaçları gibi) birlikte kullanılması önerilmez (bkz.

Bölüm 4.5)

.

Klinik geliştirme programı sırasında melanoma vakalarının ortaya çıkması melanoma vakaları

ile rasajilin arasında bağlantı olabileceği düşüncesine yol açmıştır. Toplanan veriler belli bir

ilacın değil, Parkinson hastalığının yüksek deri kanseri (sadece melanoma değil) riski ile

bağlantılı olduğunu göstermektedir. Herhangi bir şüpheli deri lezyonu, uzman bir doktor

tarafından değerlendirilmelidir.

Hafif

karaciğer

bozukluğu

olan

hastalarda

rasajilin

tedavisine

başlarken

dikkatli

olmak

gerekir.

Orta

düzeyde

karaciğer

bozukluğu

olan

hastalarda

rasajilin

kullanımından

kaçınılmalıdır. Hafif karaciğer bozukluğundan orta düzeyde karaciğer bozukluğuna ilerleme

gösteren hastalarda rasajilin kesilmelidir (bkz. Bölüm 5.2)

.

Bu tıbbi ürün mannitol içermektedir. Hafif derecede laksatif etkisi olabilir. Her bir film

tablette, 0,885 mmol ya da 161,24 mg mannitol içerir. Dozu nedeniyle herhangi bir yan etki

beklenmemektedir.

4.5. Diğer tıbbi ürünlerle etkileşim ve diğer etkileşim şekilleri

Selektif olmayan MAO inhibitörleri ve diğer ilaçlar ile rasajilin arasında bilinen birçok

etkileşim bulunmaktadır.

Hipertansif krizlere yol açabilecek selektif olmayan MAO inhibisyonu riski olabileceğinden,

rasajilin diğer MAO inhibitörleri (reçetesiz satılan tıbbi ve doğal ürünler dahil, örn. St. John’s

Wort) ile birlikte verilmemelidir (bkz. Bölüm 4.3).

Diğer

selektif

MAO-B

inhibitörleri

dahil

inhibitörleri

petidinin

zamanlı

kullanımında ciddi yan etkiler bildirilmiştir. Rasajilin ve petidinin eş zamanlı kullanımı

kontrendikedir (bkz. Bölüm 4.3).

inhibitörleri

sempatomimetik

ilaçların

zamanlı

kullanımında

ilaç

etkileşim

bildirimleri

olmuştur.

Rasajilinin

inhibitör

etkisi

sebebiyle,

rasajilin

sempatomimetiklerin (efedrin veya psödoefedrin içeren soğuk algınlığı ilaçları ile nazal ve

oral dekonjestanların içeriğinde yer alan sempatomimetikler gibi) eş zamanlı verilmesi tavsiye

edilmez (bkz. Bölüm 4.4).

Dekstrometorfan ve selektif olmayan MAO inhibitörlerinin eş zamanlı kullanımında ilaç

etkileşim

bildirimleri

olmuştur.

Rasajilinin

inhibitör

etkisi

sebebiyle,

rasajilin

dekstrometorfanın eş zamanlı verilmesi tavsiye edilmez (bkz. Bölüm 4.4).

Rasajilin ile fluoksetin veya fluvoksaminin eş zamanlı kullanımından kaçınılmalıdır (bkz.

Bölüm 4.4).

Klinik çalışmalarda, rasajilin ve selektif serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI’lar)/selektif

serotonin-norepinefrin geri alım inhibitörlerinin (SNRI’lar) eş zamanlı kullanımı için bölüm

4.8’e bakınız.

SSRI’lar, SNRI’lar, trisiklik, tetrasiklik antidepresanlar ile MAO inhibitörlerinin eş zamanlı

kullanımında ciddi advers etkiler bildirilmiştir. Rasajilinin MAO inhibitör etkisi sebebiyle,

antidepresanlar dikkatle kullanılmalıdır.

Adjuvan

tedavi

olarak

kronik

levodopa

tedavisi

almakta

olan

Parkinson

hastalarında,

levodopa tedavisinin rasajilin klerensi üzerinde klinik olarak anlamlı etkisine rastlanmamıştır.

İn vitro

metobolizma çalışmaları, rasajilinin metabolizmasından sorumlu olan ana enzimin

P4501A2 (CYP1A2) olduğunu göstermiştir. Rasajilin ve siprofloksasinin (CYP1A2’nin bir

inhibitörü) birlikte uygulanması rasajilinin EAA (eğri altındaki alan) değerini %83 artırmıştır.

Rasajilin ve teofilinin (CYP1A2’nin bir substratı) birlikte uygulanması her iki ürünün de

farmakokinetiğini etkilememiştir. Güçlü CYP1A2 inhibitörleri rasajilin plazma düzeylerini

değiştirebilirler ve bu sebeple dikkatle verilmeleri gerekir.

Sigara içen hastalarda, metabolize edici CYP1A2 enziminin indüklenmesine bağlı olarak

rasajilinin plazma seviyelerinde azalma riski bulunmaktadır.

İn vitro

çalışmalar, rasajilinin 1 μg/ml konsantrasyonda (ortalama C

maks

değerinin 160 katına

eşittir ~ rasajilinin 1 mg çoklu dozundan sonra

Parkinson hastalarında

5.9-8.5 ng/mL)

sitokrom P450 izoenzimlerini (CYP1A2, CYP2A6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1,

CYP3A4

CYP4A)

inhibe

etmediğini

göstermiştir.

sonuçlar,

rasajilinin

terapötik

konsantrasyonlarının bu enzimlerin substratlarıyla klinik olarak anlamlı bir etkileşime sebep

olmasının beklenmediğini göstermektedir.

Rasajilin ve entakaponun eş zamanlı uygulanması rasajilinin oral klerensini %28 arttırmıştır.

Triamin/rasajilin etkileşimi:

Triaminle yapılan beş çalışmanın (gönüllülerde ve Parkinson

hastalarında) sonuçları, kan basıncının yemeklerden sonra evde monitörize edilmesinin (altı

ay boyunca tiramin kısıtlaması olmaksızın, levodopaya adjuvan tedavi olarak, günde 0.5 veya

1 mg rasajilin veya placebo ile tedavi edilmiş olan 464 hastanın) sonuçlarıyla birlikte ve

tiramin kısıtlaması olmadan yürütülen klinik çalışmalarda tiramin/rasajilin etkileşimine ilişkin

hiçbir bildirimin olmaması; rasajilinin diyete bağlı tiramin kısıtlaması olmadan güvenle

kullanılabileceğini göstermektedir.

4.6. Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi C’dir.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Hastalar rasajilin tedavisi sırasında hamile kalırlarsa veya hamile kalmayı planlıyorlarsa

doktorlarına haber vermelidirler.

Gebelik dönemi

Rasajilinin gebelikte kullanımına ilişkin klinik veri mevcut değildir. Hayvanlar üzerinde

yapılan çalışmalar, gebelik, embriyonal/fetal gelişim, doğum ya da doğum sonrası gelişim ile

ilgili olarak doğrudan ya da dolaylı zararlı etkiler olduğunu göstermemektedir. (bkz. Bölüm

5.3). İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir. Gebelik sırasında ilaç tedavisinin

faydaları fetusda meydana gelebilecek muhtemel riske karşı değerlendirilmelidir.

Rasajilin, gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Laktasyon dönemi

Deneysel verilere göre, rasajilin prolaktin salımını inhibe etmektedir ve bu nedenle emzirmeyi

inhibe edebilir. Rasajilinin insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.

Emzirme döneminde verilmemelidir.

Üreme yeteneği / Fertilite

Klinik öncesi üreme toksisitesine ait çalışmalarda, üreme yeteneği /fertilite üzerine bir etki

belirlenememiştir.

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Araba ve makine kullanma yeteneği üzerindeki etkilerine ilişkin bir çalışma yoktur.

Hastalar, AZİPAR

’ın olumsuz olarak etkilemediğine yeterince emin oluncaya kadar motorlu

taşıtlar dahil tehlikeli makineler kullanırken dikkatli olmaları konusunda uyarılmalıdır.

4.8. İstenmeyen etkiler

Klinik programda takip edilen hastaların rasajiline maruziyet süreleri farklılık gösterdiği için

daha kesin sonuçlar elde edilmek üzere değerlendirmeler ‘hasta yılı-patient year’ üzerinden

yapılmıştır.

Böylece,

ilaca

gün

süreyle

maruz

kalan

hastaların

sonuçları

değerlendirmelere dahil edilebilmiştir.

Rasajilin klinik programında toplam 1361 hasta rasajilin ile 3076,4 hasta yılı tedavi edildi.

Çift kör plasebo kontrollü çalışmalarda 529 hasta günde 1 mg rasajilin ile 212 hasta yılı ve

539 hasta plasebo ile 213 hasta yılı boyunca tedavi edildi.

Monoterapi

Aşağıdaki liste, günde 1 mg rasajilin alan hastalarda (rasajilin grubu n=149, plasebo grubu n=

151) yapılan plasebo kontrollü çalışmalarda daha yüksek insidansla bildirilen advers etkileri

içermektedir.

Plaseboya göre en az %2 fark gösteren advers etkiler italik yazı ile gösterilmektedir. Rasajilin

ve plasebo için advers etki insidansı (hasta %’si), parantez içinde sırasıyla verilmiştir.

Advers etkiler, aşağıdaki sıklık sıralamasına göre verilmektedir:

Çok yaygın ( ≥ 1/10), yaygın (≥ 1/100, <1/10), yaygın olmayan (≥ 1/1000, <1/100), seyrek

(≥ 1/10000, <1/1000), çok seyrek (<1/10000).

Enfeksiyon ve enfestasyonlar:

Yaygın:

İnfluenza (%4.7, %0.7)

İyi huylu, kötü huylu ve tanımlanmamış neoplazmalar (kist ve polipler dahil)

Yaygın: Deri karsinomu

(%1.3, %0.7)

Kan ve lenf sistemi bozuklukları

Yaygın: Lökopeni (1%.3, %0)

Bağışıklık sistemi bozuklukları

Yaygın: Alerji (1%.3, %0.7)

Metabolizma ve beslenme bozuklukları

Yaygın olmayan: Azalan iştah (%0.7, %0)

Psikiyatrik bozukluklar

Yaygın:

Depresyon

(%5.4, %2)

, halüsinasyonlar (%1.3, %0.7)

Sinir sistemi bozuklukları

Çok yaygın:

Baş ağrısı

(%14.1, %11.9)

Yaygın olmayan: Serebrovasküler hasar (%0.7, %0)

Göz bozuklukları

Yaygın:

Konjunktivit

(%2.7, %0.7)

Kulak ve iç kulak bozuklukları

Yaygın: Vertigo (%2.7, %1.3)

Kardiyak bozuklukları

Yaygın: Anjinapektoris (%1.3, %0)

Yaygın olmayan: Miyokardiyal enfarktüs (%0.7, %0)

Solunum, göğüs ve mediastinal bozukluklar

Yaygın:

Rinit

(%3.4, %0.7)

Gastrointestinal bozukluklar

Yaygın: Flatulans (%1.3, %0)

Deri ve deri altı doku bozuklukları

Yaygın:

Dermatit (%2, %0)

Yaygın olmayan:

Vezikülobüllöz döküntü (%0.7, %0)

Kas-iskelet ve bağ doku bozuklukları

Yaygın:

Kas-iskelet ağrıları (%6.7, %2.6), boyun ağrısı (%2.7, % 0),

artrit (%1.3, %0.7)

Böbrek ve idrar bozuklukları

Yaygın: Ani idrar sıkışması (%1.3, %0.7)

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin durumlar

Yaygın: Ateş (%2.7, %1.3),

halsizlik

(%2, %0)

Adjuvan Tedavi

Aşağıdaki liste, günde 1 mg rasajilin alan hastalarda (rasajilin grubu n=380, plasebo grubu n=

388) yapılan plasebo kontrollü çalışmalarda daha yüksek insidansla bildirilen advers etkileri

içermektedir. Rasajilin ve plasebo için advers etki insidansı (hasta %’si) parantez içinde

sırasıyla verilmiştir. Plaseboya göre en az %2 fark gösteren advers etkiler italik yazı ile

gösterilmektedir.

Advers etkiler aşağıdaki sıklık sıralamasına göre verilmektedir:

Çok yaygın ( ≥ 1/10), yaygın (≥ 1/100, <1/10), yaygın olmayan (≥ 1/1000, <1/100), seyrek

(≥ 1/10000, <1/1000), çok seyrek (<1/10000).

İyi huylu, kötü huylu ve tanımlanmamış neoplazmalar

Yaygın olmayan: Deri melanoma

(%0.5, %0.3)

Metabolizma ve beslenme bozuklukları

Yaygın: Azalan iştah (%2.4, %0.8)

Psikiyatrik bozukluklar

Yaygın: Halüsinasyonlar (%2.9, %2.1), anormal rüyalar (%2.1, %0.8)

Yaygın olmayan: Konfüzyon (%0.8, %0.5)

Sinir sistemi bozuklukları

Çok yaygın:

Diskinezi (% 10.5, % 6.2)

Yaygın: Distoni (% 2.4, % 0.8), karpal tünel sendromu (% 1.3, % 0), denge bozuklukları (%

1.6, %0.3)

Yaygın olmayan: Serebrovasküler hasar (% 0.5, % 0.3)

Kardiyak bozukluklar

Yaygın olmayan: Anjina pektoris (%0.5, %0)

Vasküler bozukluklar

Yaygın:

Ortostatik hipotansiyon

(3.9%, 0.8%)

Gastrointestinal hastalıkları

Yaygın:

Karın ağrısı

(% 4.2, %1.3)

konstipasyon

(% 4.2, % 2.1)

bulantı ve kusma

(% 8.4, %

6.2)

, ağız kuruluğu (% 3.4, % 1.8)

Deri ve deri altı doku bozuklukları

Yaygın: Döküntü (% 1.1, % 0.3)

Kas-iskelet bozukluklar, bağ doku ve kemik hastalıkları

Yaygın: Artralji (% 2.4, % 2.1), boyun ağrısı (% 1.3, % 0.5)

Araştırmalar

Yaygın:

Kilo kaybı

(% 4.5, %1.5)

Yaralanma ve zehirlenme

Yaygın: Düşme (%4.7, %3.4)

Parkinson hastalığı halüsinasyon ve konfüzyon semptomlarıyla ilişkilidir.

Pazarlama sonrası

deneyimlerde

semptomlar

rasajilin

tedavi

edilen

Parkinson

hastalarında

gözlemlenmiştir.

SSRI’lar, SNRI’lar, trisiklik, tetrasiklik antidepresanlar ve MAO inhibitörlerinin eş zamanlı

kullanımında ciddi advers etkilerin oluştuğu

bilinmektedir. Pazarlama sonrası dönemde,

rasajilin

zamanlı

olarak

antidepresan/SNRI

tedavisi

gören

hastalarda,

ajitasyon,

konfüzyon,

rijidite,

pireksi

miyoklonus

ilişkilendirilen

serotonin

sendromları

bildirilmiştir.

Rasajilin ile yapılan klinik çalışmalarda fluoksetin veya fluvoksaminin rasajilin ile birlikte

kullanımına izin verilmez, ancak aşağıda yer alan antidepresanların ve dozların, rasajilin

klinik çalışmalarında kullanımlarına izin verilmiştir: amitriptilin ≤ 50 mg/gün, trazodon ≤ 100

mg/gün, sitalopram ≤ 20 mg/gün, sertralin ≤ 100 mg/gün ve paroksetin ≤ 30 mg/gün. 115

hastanın

zamanlı

olarak

rasajilin

trisikliklere

hastanın

rasajilin

SSRI’lar/SNRI’lara maruz kaldıgı rasajilin klinik programında, serotonin sendromu vakası

görülmemiştir.

Pazarlama sonrası dönemde, rasajilin kullanan hastalarda, tiramince zengin

yiyeceklerin

bilinmeyen miktarlarda sindirilmesiyle ilişkilendirilen seyrek hipertansif kriz vakaları dahil

kan basıncında yükselme bildirilmiştir.

inhibitörleriyle

sempatomimetik

ilaçların

zamanlı

kullanımında

ilaç

etkileşim

bildirimleri olmuştur.

Pazarlama

sonrası

dönemde

vakada,

rasajilin

alırken

oftalmik

vazokonstriktör

tetrahidrozolin hidroklorür kullanan bir hastada, kan basıncında yükselme bildirilmiştir.

Dürtü kontrol bozuklukları

Dopamin agonistleri ve/veya diğer dopaminerjik ilaçlar ile tedavi edilen hastalarda patolojik

kumar, libido artışı, hiperseksüalite, kompülsif para harcama veya alışveriş, aşırı yeme ve

kompülsif

yeme

davranışları

meydana

gelebilir.

Rasajilin

için

pazarlama

sonrasında,

kompülsiyonlar,

obsesif

düşünceler

dürtüsel

davranışı

içeren,

dürtü

kontrol

bozukluklarına benzer bir tablo bildirilmiştir (bkz. Bölüm 4.4).

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma

sonrası

şüpheli

ilaç

advers

reaksiyonlarının

raporlanması

büyük

önem

taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine

olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye

Farmakovijilans

Merkezi

(TÜFAM)’ne

bildirmeleri

gerekmektedir

(www.titck.gov.tr;

posta: tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99)

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Doz Aşımı: AZİPAR

’ın 3 mg ile 100 mg arasında değişen dozlarda doz aşımı sonrası

bildirilen

semptomlar;

disfori,

hipomani,

hipertansif

kriz

serotonin

sendromunu

içermektedir.

Doz aşımı MAO-A ve MAO-B’nin anlamlı inhibisyonu ile ilişkilendirilebilir. Bir tek doz

çalışmasında sağlıklı gönüllüler günde 20 mg ve on günlük bir çalışmada sağlıklı gönüllüler

günde 10 mg almıştır. Advers etkiler hafif veya orta düzeydedir ve rasajilin tedavisi ile ilişkili

değildir. Kronik levodopa tedavisinde olan ve günde 10 mg rasajilin ile tedavi edilen

hastalarda yapılan bir doz titrasyon çalışmasında, tedavinin kesilmesinden sonra düzelen

istenmeyen kardiyovasküler yan etkilere (hipertansiyon ve postural hipotansiyon dahil) ait

bildirimler olmuştur. Bu semptomlar selektif olmayan MAO inhibitörleriyle gözlemlenenlere

benzeyebilir.

Spesifik

antidotu

yoktur.

aşımı

halinde

hastalar

monitorize

edilmeli,

uygun

semptomatik ve destekleyici tedavi başlatılmalıdır.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Anti-Parkinson İlaçlar, Monoaminoksidaz-B inhibitörü

ATC kodu: N04BD02

Etki Mekanizması:

Rasajilinin striatumdaki ekstraselüler dopamin düzeylerinde bir artışa neden olabilen güçlü ve

irreversibl bir MAO-B selektif inhibitörü olduğu gösterilmiştir. Rasajilinin dopaminerjik

motor

disfonksiyon

modellerinde

görülen

yararlı

etkileri,

yüksek

dopamin

düzeyi

sonrasında artmış dopaminerjik aktivite aracılığıyla oluşmaktadır.

1-Aminoindan aktif bir ana metabolittir ve bir MAO-B inhibitörü değildir.

Klinik Çalışmalar:

Rasajilin etkinliği üç çalışma ile doğrulanmıştır: çalışma I (monoterapi tedavisi) ile çalışma II

ve III (levodopayla adjuvan tedavi).

Monoterapi:

Çalışma I’de, 404 hasta; plasebo (138 hasta), günde 1 mg rasajilin (134 hasta) veya günde 2

rasajilin

(132

hasta)

almaları

için

rastgele

seçilmiş

hafta

boyunca

tedavi

edilmişlerdir. Aktif bir karşılaştırma ajanı yoktur.

Bu çalısmada, etkinliğin primer ölçüsü Birleşik Parkinson Hastalığı Değerlendirme Ölçeği

(UPDRS,

bölüm

I-III)

toplam

skorunda

başlangıçtan

itibaren

olan

değişiklik

olarak

belirlenmiştir.

Başlangıç

hafta/sonlanım

noktası

(LOCF

Gözlemin

İleri

Taşınması) arasındaki ortalama değişiklik istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (1 mg

rasajilin plaseboya göre p<0.0001). Hafif hastalığı olan hasta grubunda etki belirgin olmuştur.

Yaşam kalitesinde belirgin ve yararlı bir etki gözlemlenmiştir (değerlendirmede PD-QUALIF

(Parkinson Hastalığı Yaşam Kalitesi) ölçeği kullanılmıştır).

Adjuvan Tedavi:

Çalışma II’de hastalar, plasebo (229 hasta), veya günde 1 mg rasajilin (231 hasta) veya

levadopa (LD)/dekarboksilaz inhibitörünün programlanan dozları ile birlikte 200 mg COMT

inhibitörü

olan

entekapon

almaları

için

rastgele

seçilmiş

hafta

boyunca

tedavi

edilmişlerdir. Çalışma III’te hastalar, plasebo (159 hasta), günde 0.5 mg rasajilin (164 hasta),

veya

günde

rasajilin

almak

üzere

rastgele

seçilmiş

hafta

boyunca

tedavi

edilmişlerdir.

Her iki çalışmada da etkinliğin primer ölçüsü başlangıçtan tedavi süresince gün boyunca

“OFF”

durumunda

geçirilen

ortalama

süredeki

değişiklik

olmuştur

(değerlendirme

muayenelerinin

herbirinden

önce

günde

tamamlanan

“24

saatlik”

günlüklerinden

belirlenmiştir).

Çalışma II’de plasebo ile karşılaştırıldığında “OFF” durumunda geçirilen süredeki ortalama

değişiklik –0.78 saat bulunmuştur (p<0.0001). Entakapon grubunda OFF süresindeki 0.80

saatlik ortalama toplam günlük azalma 1 mg rasajilin grubunda gözlenen ile benzer olmuştur.

Çalışma III’te plasebo ile karşılaştırıldığında ortalama değişiklik –0.94 saat bulunmuştur

(p<0.0001).

Etkinliğin sekonder ölçütleri muayene eden tarafından düzelmenin global değerlendirmelerini

(OFF döneminde Günlük Yaşam Aktiviteleri (ADL) alt ölçeği ve ON döneminde UPDRS

motor

skorları)

içermektedir.

Rasajilin

plasebo

karşılaştırıldığında

istatistiksel

olarak

anlamlı fayda göstermiştir.

5.2. Farmakokinetik özellikler

Genel özellikler:

Emilim:

Rasajilin hızla absorbe edilir ve doruk plazma konsantrasyonuna (C

maks

) yaklaşık 0.5 saatte

ulaşır. Tek bir rasajilin dozunun mutlak biyoyararlanımı yaklaşık %36'dır. Besinler rasajilinin

maks

değerini etkilememekle beraber, rasajilin çok yağlı bir yemekle birlikte alındığında

maks

ve eğri altı alan (EAA) değerleri sırasıyla yaklaşık %60 ve %20 oranlarında azalır. EAA

değeri

anlamlı

olarak

etkilenmediği

için,

rasajilin

yemeklerle

birlikte

veya

başına

alınabilir.

Dağılım:

Tek bir i.v. rasajilin dozu sonrasında ortalama dağılım hacmi 243 litredir:

C ile işaretlenmiş

tek bir oral rasajilin dozu sonrasında, plazma protein bağlanması, yaklaşık %60 ile %70’tir.

Biyotransformasyon:

Rasajilin karaciğerde tama yakın biyotransformasyona uğrar. Rasajilin metabolizması iki ana

yoldan

ilerler:

1-aminoindan,

3-hidroksi-N-proparjil-1

aminoindan

3-hidroksi-1-

aminoindan sağlamak için N-dealkilasyon ve/veya hidroksialkilasyon.

İn vitro

deneylere göre,

rasajilin

metabolizmasının

etki

yolu

sitokrom

P450

sistemine

bağımlıdır

CYP1A2, rasajilin metabolizmasında yer alan ana izoenzimdir. Rasajilin ve metabolitlerinin

konjügasyonunun, glükuronatları meydana getirmek üzere ana eliminasyon yolu olduğu da

görülmüştür.

Eliminasyon:

C ile işaretlenmiş rasajilinin oral olarak verilmesinden sonra, primer olarak idrar yoluyla

(%62.6 ) ve sekonder olarak feçesle (%21.8) eliminasyon gerçekleşmiştir ve dozun toplam

%84.4'ü 38 günlük bir dönemde elimine edilmiştir. Rasajilinin %1'inden azı, idrar yoluyla

değişmeden atılmıştır.

Doğrusallık/doğrusal olmayan durum:

Rasajilin farmakokinetiği 0.5-2 mg doz aralığında doğrusaldır. Sonlanma yarı ömrü 0.6-2

saattir.

Hastalardaki karakteristik özellikler

Karaciğer bozukluğu olan hastalar: Hafif karaciğer bozukluğu olan hastalarda EAA ve C

maks

değerleri sırasıyla %80 ve %38 artmıştır. Orta düzeyde karaciğer bozukluğu olan hastalarda

EAA ve C

maks

değerleri sırasıyla %568 ve %83 artmıştır (bkz. Bölüm 4.4).

Böbrek bozukluğu olan hastalar: Hafif (Kl

50-80 ml/dakika) ve orta düzeyde (Kl

30-49

ml/dakika) böbrek bozukluğu olan hastalarda, rasajilinin farmakokinetik özellikleri sağlıklı

kişilerdekine benzerdir.

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

Güvenlilik farmakolojisinin konvansiyonel çalışmalarına (yinelenen doz toksisitesi ve üreme

toksisitesi), dayanan klinik öncesi veriler insanlara yönelik özel bir tehlike ortaya çıkmadığını

göstermiştir.

Rasajilin, bakteri veya hepatosit kullanılan çeşitli in-vitro ve in-vivo sistemlerde genotoksik

potansiyel göstermemiştir. Rasajilin, aktif metabolit varlığında, klinik kullanım koşullarında

erişilemeyen aşırı sitotoksik konsantrasyonlarda kromozomal anomali artışını indüklemiştir.

Sistemik olarak rasajiline maruz kalan sıçanlarda (insanlarda günde 1 mg doz uygulandığında

beklenen

plazma

düzeylerinin

84-339

katı)

rasajilin

karsinojen

olmamıştır.

Sistemik

uygulamaya maruz kalan farelerde, (insanlarda günde 1 mg doz uygulandığında beklenen

plazma düzeylerinin 144-213 katı) kombine bronşiyal/alveolar adenom ve/veya karsinomun

insidansının arttığı gözlenmiştir.

6.

FARMASÖTİK ÖZELLİKLERİ

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Mannitol (E421)

Aerosil 200 (Kolloidal silikon dioksit)

Prejelatinize mısır nişastası

Mısır nişastası

Talk

Stearik asit

6.2. Geçimsizlikler

Bilinen herhangi bir geçimsizliği bulunmamaktadır.

6.3. Raf ömrü

24 ay

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

Kutuda, Alu/Alu blister ambalajlarda 30 ve 100 tablet

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller ‘Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ ve

‘Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelikleri’ne uygun olarak imha edilmelidir.

7. RUHSAT SAHİBİ

Ali Raif İlaç San. A.Ş.

Yeşilce Mahallesi

Doğa Sokak No: 4

34418 Kağıthane / İSTANBUL

8.

RUHSAT NUMARASI:

2014/492

9. İLK RUHSAT TARİHİ / RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsatlandırma tarihi: 17.06.2014

Son yenileme tarihi:

10. KÜB’ÜN YENİLENME TARİHİ:

30-7-2018

Rasagiline ratiopharm (Teva B.V.)

Rasagiline ratiopharm (Teva B.V.)

Rasagiline ratiopharm (Active substance: rasagiline) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5108 of Mon, 30 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

11-6-2018

Pradaxa (Boehringer Ingelheim International GmbH)

Pradaxa (Boehringer Ingelheim International GmbH)

Pradaxa (Active substance: dabigatran etexilate mesilate) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)3755 of Mon, 11 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/829/II/108

Europe -DG Health and Food Safety