AZILECT 1 MG FILM TABLET, 30 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • AZILECT 1 MG FILM TABLET, 30 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • AZILECT 1 MG FILM TABLET, 30 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • rasagiline

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 2016/100
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 17-02-2016
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

AZILECT

1 mg Tablet

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:

Her bir tablet etkin madde olarak 1 mg rasajiline eşdeğer 1,56 mg rasajilin mesilat içerir.

Yardımcı maddeler:

Yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

Tablet

Tabletler, beyaz-kirli beyaz, yuvarlak, yassı, konik, bir yüzünde “GIL” ve altında “1” yazılı

ve diğer yüzü düz yapılıdır.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1 Terapötik endikasyonlar

AZILECT, Parkinson hastalığının tedavisinde endikedir.

4.1 Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Rasajilin, günde bir kez 1 mg dozda oral olarak

verilir.

Uygulama şekli:

Besinlerle birlikte veya tek başına alınabilir. Bir bardak su ile alınmalıdır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda dozda değişiklik gerekli değildir.

Karaciğer yetmezliği:

Şiddetli

karaciğer yetmezliği olan

hastalarda

rasajilin

kontrendikedir

(bkz.

bölüm

4.3.).

Orta

düzeyde

karaciğer yetmezliği olan

hastalarda

rasajilin kullanımından kaçınılmalıdır.

Hafif

karaciğer

yetmezliği

olan

hastalarda

rasajilin

tedaviye

başlarken

dikkatli

olunmalıdır. Hafif karaciğer yetmezliğinden orta şiddette karaciğer yetmezliğine ilerleme

gösteren hastalarda rasajilin

kesilmelidir (bkz. bölüm 4.4. ve 5.2.).

Pediyatrik popülasyon:

Güvenlilik ve etkililik üzerine

yeterli veri bulunmadığından rasajilinin 18 yaşın altındaki

çocuklarda ve

ergenlerde kullanımı önerilmemektedir.

Geriyatrik popülasyon:

Yaşlı hastalar için dozda değişiklik gerekli değildir (bkz. bölüm 5.2.).

4.3 Kontrendikasyonlar

AZILECT aşağıdaki durumlarda kontrendikedir:

Etkin

madde

veya

yardımcı

maddelerden

herhangi

birine

karşı

aşırı

duyarlılık

durumunda

(bkz. bölüm 6.1.).

Diğer monoaminoksidaz

(MAO)

inhibitörleri (reçetesiz satılan tıbbi ve doğal ürünler

dahil,

örn: St. John’s Wort) ve petidin ile beraber kullanım durumunda kontrendikedir

(bkz. bölüm 4.5). Rasajilinin kesilmesi ve MAO inhibitörleri veya petidin ile tedaviye

başlanması arasında en az 14 gün

geçmelidir.

Şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda.

4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Rasajilin ve diğer tıbbi ürünlerin birlikte kullanımı

Rasajilinin fluoksetin veya fluvoksamin ile birlikte kullanımından kaçınmak gerekir (bkz.

bölüm 4.5.). Fluoksetinin kesilmesi ve rasajilin ile tedaviye başlanması arasında en az beş

hafta

geçmelidir.

Rasajilinin

kesilmesi

fluoksetin

veya

fluvoksamin

tedaviye

başlanması arasında en az 14 gün geçmelidir.

Rasajilin ve dekstrometorfan veya sempatomimetiklerin (efedrin veya psödoefedrin içeren

nazal ve oral dekonjestanlar veya soğuk algınlığı ilaçları gibi) birlikte kullanılması önerilmez

(bkz. bölüm 4.5).

Rasajilin ve levodopanın birlikte kullanımı

Rasajilin levodopanın etkisini artırdığından, levodopa ile ilişkili advers etkilerde artış olabilir

ve önceden var olan diskinezi şiddetlenebilir. Levodopanın dozunu azaltmak bu yan etkiyi

düzeltebilir.

Rasajilin levodopa ile birlikte alındığında, hipotansif etki raporlamaları olmuştur. Özellikle

Parkinson hastalığı olan kişiler, mevcut olan yürüme zorluğuna bağlı olarak hipotansiyondan

kaynaklanan advers etkilere yatkındırlar.

Dopaminerjik etkiler

Gündüz aşırı uykululuğu (GAU) ve ani uyku başlangıcı (SOS) epizodları

Rasajilin gündüz uykululuğu, somnolans ve diğer dopaminerjik ilaçlarla birlikte kullanıldığı

zaman, günlük yaşam aktiviteleri sırasında ara sıra uykuya dalmaya neden olabilir. Hastalar bu

konuda bilgilendirilmeli ve rasajilin tedavisi sırasında araç ya da makine kullanırken dikkatli

olmaları önerilmelidir. Uyku hali ve/veya ani uyku atağı yaşayan hastalar araç ya da makine

kullanmaktan kaçınmalıdır (Bkz. Bölüm 4.7).

Dürtü kontrol bozuklukları

Dopamin agonistleri ve/veya dopaminerjik ilaçlar ile tedavi edilen hastalarda dürtü kontrolü

bozuklukları meydana gelebilir. Rasajilin için de pazarlama sonrası yapılan, benzer dürtü

kontrolü

bozukluğu

bildirimleri

bulunmaktadır.

Hastalar

düzenli

olarak

dürtü

kontrol

bozukluklarının gelişimine karşın izlenmelidir. Hastalar ve bakıcılar, kompülsiyon, obsesif

düşünceler, patolojik kumar, libido artışı, hiperseksüalite, dürtüsel davranış ve kompülsif para

harcama

veya

alışveriş

dahil

dürtü

kontrolü

bozukluklarının

davranışsal

semptomları

hakkında bilgilendirilmelidirler.

Melanoma

Klinik geliştirme programı sırasında melanoma vakalarının ortaya çıkması melanoma vakaları

ile rasajilin arasında bağlantı olabileceği düşüncesine yol açmıştır. Toplanan veriler belli bir

ilacın değil, Parkinson hastalığının yüksek deri kanseri (sadece melanoma değil) riski ile

bağlantılı olduğunu göstermektedir. Herhangi bir şüpheli deri lezyonu, uzman bir doktor

tarafından değerlendirilmelidir.

Karaciğer yetmezliği

Hafif

karaciğer yetmezliği

olan

hastalarda

rasajilin

tedavisine

başlarken

dikkatli

olmak

gerekir.

Orta

düzeyde

karaciğer

yetmezliği

olan

hastalarda

rasajilin

kullanımından

kaçınılmalıdır. Hafif karaciğer yetmezliğinden orta düzeyde karaciğer yetmezliğine ilerleme

gösteren hastalarda rasajilin kesilmelidir (bkz. bölüm 5.2.).

4.5 Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

MAO inhibitörleri

Hipertansif krizlere yol açabilecek selektif olmayan MAO inhibisyonu riski olabileceğinden,

rasajilinin diğer MAO inhibitörleri (reçetesiz satılan tıbbi ve doğal ürünler dahil, örn. St.

John

Wort) ile birlikte kullanımı kontrendikedir (bkz. bölüm 4.3.).

Petidin

Diğer

selektif

MAO-B

inhibitörleri

dahil

inhibitörleri

petidinin

zamanlı

kullanımında ciddi

yan etkiler bildirilmiştir. Rasajilin ve petidinin eş zamanlı kullanımı

kontrendikedir (bkz. bölüm 4.3.).

Sempatomimetikler

inhibitörleri

sempatomimetik

ilaçların

zamanlı

kullanımında

ilaç

etkileşim

bildirimleri

olmuştur.

Rasajilinin

inhibitör

etkisi

sebebiyle,

rasajilin

sempatomimetiklerin (efedrin veya psödoefedrin içeren soğuk algınlığı ilaçları ile nazal ve

oral dekonjestanların içeriğinde yer alan sempatomimetikler gibi) eş zamanlı verilmesi tavsiye

edilmez (bkz. bölüm 4.4.).

Dekstrometorfan

Dekstrometorfan ve selektif olmayan MAO inhibitörlerinin eş zamanlı kullanımında ilaç

etkileşim

bildirimleri

olmuştur.

Rasajilinin

inhibitör

etkisi

sebebiyle,

rasajilin

dekstrometorfanın eş zamanlı verilmesi tavsiye edilmez (bkz. bölüm 4.4.).

SNRI’lar, SSRI’lar, trisiklik ve tetrasiklik antidepresanlar

Rasajilin ile fluoksetin veya fluvoksaminin eş zamanlı kullanımından kaçınılmalıdır (bkz.

bölüm 4.4.).

Klinik çalışmalarda, rasajilin ve selektif serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI’lar)/selektif

serotonin-norepinefrin geri alım inhibitörlerinin (SNRI’lar) eşzamanlı kullanımı için bölüm

4.8’e bakınız.

SSRI’lar, SNRI’lar, trisiklik, tetrasiklik antidepresanlar ile MAO inhibitörlerinin eş zamanlı

kullanımında ciddi advers etkiler bildirilmiştir. Rasajilinin MAO inhibitör etkisi sebebiyle,

antidepresanlar dikkatle kullanılmalıdır.

CYP1A2 aktivitesini etkileyen ajanlar

İn vitro

metabolizma çalışmaları, rasajilinin metabolizmasından sorumlu olan ana enzimin

P4501A2 (CYP1A2) olduğunu göstermiştir.

CYP1A2 inhibitörleri

Rasajilin ve siprofloksasinin (CYP1A2’nin bir

inhibitörü) birlikte uygulanması rasajilinin

EAA (eğri altındaki alan) değerini % 83

artırmıştır. Rasajilin ve teofilinin (CYP1A2’nin

substratı)

birlikte

uygulanması

ürünün

farmakokinetiğini

etkilememiştir.

Güçlü

CYP1A2

inhibitörleri

rasajilin

plazma

düzeylerini değiştirebilirler ve bu sebeple

dikkatle verilmeleri gerekir.

CYP1A2 indükleyicileri

Sigara içen hastalarda, metabolize edici CYP1A2 enziminin indüklenmesine bağlı olarak

rasajilinin plazma seviyelerinde azalma riski bulunmaktadır.

Diğer sitokrom P450 izoenzimleri

İn vitro

çalışmalar, rasajilinin 1 μg/ml konsantrasyonda (ortalama C

maks

değerinin 160

katına

eşittir

rasajilinin

çoklu

dozundan

sonra

Parkinson

hastalarında

5.9-8.5

ng/mL)

sitokrom

P450

izoenzimlerini

(CYP1A2,

CYP2A6,

CYP2C9,

CYP2C19,

CYP2D6,

CYP2E1,

CYP3A4

CYP4A)

inhibe

etmediğini

göstermiştir.

sonuçlar,

rasajilinin

terapötik

konsantrasyonlarının

enzimlerin

substratlarıyla

klinik

olarak

anlamlı bir

etkileşime sebep olmasının beklenmediğini göstermektedir (bkz.

bölüm 5.3.).

Levodopa ve diğer Parkinson hastalığı tedavi ürünleri

Adjuvan

tedavi

olarak

kronik

levodopa

tedavisi

almakta

olan

Parkinson

hastalarında,

levodopa tedavisinin rasajilin klerensi üzerinde klinik olarak anlamlı etkisine rastlanmamıştır.

Rasajilin ve entakaponun eş zamanlı uygulanması rasajilinin oral klerensini % 28 artırmıştır.

Tiramin/rasajilin etkileşimi

Tiraminle yapılan beş çalışmanın (gönüllülerde ve Parkinson

hastalarında) sonuçları, kan

basıncının

yemeklerden

sonra

evde

monitorize

edilmesinin

(altı

boyunca

tiramin

kısıtlaması olmaksızın, levodopaya destek tedavisi/yardımcı tedavi olarak, günde 0.5 veya

mg rasajilin veya plasebo ile tedavi edilmiş olan 464 hastanın) sonuçlarıyla birlikte ve

tiramin kısıtlaması olmadan yürütülen klinik çalışmalarda tiramin/rasajilin etkileşimine ilişkin

hiçbir bildirimin olmaması; rasajilinin diyete bağlı tiramin kısıtlamaları olmadan güvenle

kullanılabileceğini göstermektedir.

4.6 Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi C’dir.

Çocuk

doğurma

potansiyeli

bulunan

kadınlar/Doğum

kontrolü

(Kontrasepsiyon)

Hastalar AZILECT tedavisi sırasında hamile kalırlarsa veya hamile kalmayı planlıyorlarsa

doktorlarına haber vermelidirler.

Gebelik dönemi

Rasajilinin gebelikte kullanımına ilişkin klinik veri mevcut değildir. Hayvanlar üzerinde

yapılan çalışmalar, gebelik, embriyonal/fetal gelişim, doğum ya da doğum sonrası gelişim ile

ilgili olarak doğrudan ya da dolaylı zararlı etkiler olduğunu göstermemektedir. (bkz. bölüm

5.3.). İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir. Gebelik sırasında ilaç tedavisinin

faydaları fetusda meydana gelebilecek muhtemel riske karşı değerlendirilmelidir. AZILECT

gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Laktasyon dönemi

Deneysel verilere göre, rasajilin prolaktin salımını inhibe etmektedir ve bu nedenle emzirmeyi

inhibe

edebilir.

Rasajilinin

anne

sütüne

geçip

geçmediği

bilinmemektedir.

Emzirme

döneminde verilmemelidir.

Üreme yeteneği /Fertilite

İnsanlarda fertilite üzerine rasajilin ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır.

4.7 Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Rasajilin uyku hali veya ani uyku atakları yaşayan hastalarda araç ve makine kullanma

yeteneğini önemli derecede etkileyebilir.

Hastalar, rasajilinin kendilerini olumsuz etkilemediğinden yeterince emin olana kadar motorlu

taşıtlar dahil tehlikeli makineleri kullanırken dikkatli olmaları konusunda uyarılmalıdır.

Rasajilin ile tedavi edilen ve uyku hali ve/veya ani uyku atakları yaşayan hastalar, mental

ve/veya motor performansın olumsuz etkilenmesi açısından rasajilinin ve diğer dopaminerjik

ilaçlar ile yeterli deneyim kazanana kadar, araç kullanmaktan ya da kendileri veya başkaları

için

ciddi

yaralanma

ölüm

riski

taşıyan

faaliyetlerden

(örn.

makine

kullanımı)

kaçınmaları konusunda bilgilendirilmelidir.

Hastaların, tedavileri devam ederken, herhangi bir zamanda uyku hali ya da günlük yaşam

aktiviteleri sırasında (örn. televizyon izleme, otomobille seyahat etme vb.) uykuya dalma

atakları artarsa, araç kullanmamaları ve tehlikeli olabilecek aktivitelere katılmamaları gerekir.

Hastalar rasajilin kullanımı öncesi, herhangi bir uyarı olmaksızın; uyku hali ve/veya ani uyku

atakları

geçirmişse,

tedavi

sırasında

araç

makine

kullanmamalı

yüksekte

çalışmamalıdır.

Hastalar rasajilinle kombine kullanılan sedatif ilaç, alkol ya da diğer merkezi sinir sistemi

depresanlarının (örn. benzodiazepinler, antipsikotikler, antidepresanlar) veya plazma düzeyini

arttıran ilaçlarla (örn. siprofloksasin) eş zamanlı rasajilin kullanımının olası aditif etkisi

açısından uyarılmalıdır (bkz. bölüm 4.4).

4.8 İstenmeyen etkiler

Güvenlilik profili özeti

Parkinson hastalığı bulunan kişilerde gerçekleştirilen klinik çalışmalarda en yaygın bildirilen

istenmeyen etkiler aşağıdaki şekildedir:

Monoterapide baş ağrısı, depresyon, vertigo ve grip (influenza ve rinit); levodopa ile adjuvan

tedavide diskinezi, ortostatik hipotansiyon, düşme, abdominal ağrı, bulantı ve kusma ve ağız

kuruluğu; her iki tedavi rejiminde de kas-iskelet ağrıları, sırt ve boyun ağrısı ve artralji; eşlik

eden levodopa tedavisi olmaksızın advujan tedavide periferik ödem, düşme, artralji, öksürük

ve insomniayı içermiştir. Bu istenmeyen etkiler, tedavinin artan kesilme oranı ile ilişkili

değildir.

İstenmeyen etkilerin tablolanmış listesi

İstenmeyen etkiler Tablo 1, 2 ve 3 olarak sistem organ sınıfı ve sıklık sıralamasına göre

aşağıda verilmektedir:

Çok yaygın (≥1/10), yaygın (≥1/100, <1/10), yaygın olmayan (≥1/1000, <1/100), seyrek

(≥1/10000,

<1/1000),

çok

seyrek

(<1/10000),

bilinmiyor

(mevcut

verilerden

tahmin

edilemiyor).

Monoterapi

Aşağıdaki liste, günde 1 mg rasajilin alan hastalarla yapılan plasebo kontrollü çalışmalarda

daha yüksek insidansla bildirilen advers

etkileri içermektedir.

Sistem Organ Sınıfı

Çok yaygın

Yaygın

Yaygın olmayan

Bilinmiyor

Enfeksiyon ve

enfestasyonlar

İnfluenza

İyi huylu, kötü

huylu ve

tanımlanmamış

neoplazmalar (kist

ve polipler dahil)

Deri karsinomu

Kan ve lenf sistemi

hastalıkları

Lökopeni

Bağışıklık sistemi

hastalıkları

Alerji

Metabolizma ve

beslenme

hastalıkları

Azalan iştah

Psikiyatrik

hastalıklar

Depresyon,

Halüsinasyonlar*

Dürtü kontrol

bozuklukları*

Sinir sistemi

hastalıkları

Baş ağrısı

Serebrovasküler

hasar

Serotonin

sendromu*,

Gündüz aşırı

uykululuk

(GAU) ve ani

uyku başlangıcı

(SOS) epizodları

Göz hastalıkları

Konjunktivit

Kulak ve iç kulak

hastalıkları

Vertigo

Kardiyak

hastalıklar

Anjinapektoris

Miyokardiyal

enfarktüs

Vasküler hastalıklar

Hipertansiyon*

Solunum, göğüs

bozuklukları ve

mediastinal

hastalıklar

Rinit

Gastrointestinal

hastalıklar

Flatulans

Deri ve deri altı

doku hastalıkları

Dermatit

Vezikülobüllöz

döküntü

Kas-iskelet

bozuklukları, bağ

doku ve kemik

hastalıkları

Kas-iskelet,

boyun ağrısı,

artrit

Böbrek ve idrar

yolu hastalıkları

Ani idrar

sıkışması

Genel bozukluklar

ve uygulama

bölgesine ilişkin

hastalıklar

Ateş, halsizlik

* İstenmeyen etkiler için “Seçili advers reaksiyonların tanımı” bölümüne bakınız.

Levodopa ile Adjuvan Tedavi

Aşağıdaki liste, günde 1 mg rasajilin alan hastalarla yapılan plasebo kontrollü çalışmalarda

daha yüksek insidansla bildirilen advers

etkileri içermektedir.

Sistem Organ

Sınıfı

Çok yaygın

Yaygın

Yaygın

olmayan

Bilinmiyor

İyi huylu, kötü

huylu ve

tanımlanmamış

neoplazmalar (kist

ve polipler dahil)

Deri melanoma*

Metabolizma ve

beslenme

hastalıkları

Azalan iştah

Psikiyatrik

hastalıklar

Halüsinasyonlar*,

Anormal rüyalar

Konfüzyon

Dürtü kontrol

bozuklukları*

Sinir sistemi

hastalıkları

Diskinezi

Distoni, Karpal

tünel sendromu,

Denge

bozuklukları

Serebrovasküler

hasar

Serotonin

sendromu*,

Gündüz aşırı

uykululuk

(GAU) ve ani

uyku başlangıcı

(SOS) epizodları

Kardiyak

hastalıklar

Anjina pektoris

Vasküler

hastalıklar

Ortostatik

hipotansiyon*

Hipertansiyon*

Gastrointestinal

hastalıklar

Karın ağrısı,

Konstipasyon,

Bulantı ve kusma,

Ağız kuruluğu

Deri ve deri altı

doku hastalıkları

Döküntü

Kas-iskelet

bozuklukları, bağ

doku ve kemik

hastalıkları

Artralji, Boyun

ağrısı

Araştırmalar

Kilo kaybı

Genel bozukluklar

ve uygulama

bölgesine ilişkin

hastalıklar

Düşme

* İstenmeyen etkiler için “Seçili advers reaksiyonların tanımı” bölümüne bakınız.

Eşlik eden levodopa tedavisi olmaksızın advujan tedavi

Aşağıdaki liste, günde 1 mg rasajilin alan hastalarla yapılan plasebo kontrollü çalışmalarda

daha yüksek insidansla bildirilen advers

etkileri içermektedir.

Sistem Organ

Sınıfı

Çok yaygın

Yaygın

Yaygın

olmayan

Bilinmiyor

Sinir sistemi

hastalıkları

Baş dönmesi, Baş

ağrısı, İnsomnia

Kardiyak

hastalıklar

Ortostatik

hipotansiyon

Solunum, göğüs

bozuklukları ve

mediastinal

hastalıklar

Üst solunum

yolları

enfeksiyonu,

Öksürük

Gastrointestinal

hastalıklar

Bulantı

Kas-iskelet

bozuklukları, bağ

doku ve kemik

hastalıkları

Sırt ağrısı,

Artralji

Genel bozukluklar

ve uygulama

bölgesine ilişkin

hastalıklar

Periferik ödem

Yaralanma ve

zehirlenme

Düşme

Seçili advers reaksiyonların tanımı

Ortostatik hipotansiyon

Kör, plasebo kontrollü çalışmalarda, rasajilin kolunda (ek çalışmalar) bir hastada (%0,3) ciddi

ortostatik hipotansiyon bildirilmiş olup aynı etki plasebo kolunda gözlenmemiştir. Ayrıca

klinik çalışma verisi ortostatik hipotansiyonun, rasajilin tedavisinin sıklıkla ilk iki ayında

meydana geldiğini ve zamanla azalma eğilimi gösterdiğini ileri sürmektedir.

Hipertansiyon

Rasajilin seçici olarak MAO-B enzimini inhibe eder ve endikasyon dozunda (1 mg/gün),

tiramin duyarlılığı artışı ile ilişkili değildir. Kör, plasebo kontrollü çalışmalarda (monoterapi

ve adjuvan tedavis) rasajilin kolunda hiçbir hastada şiddetli hipertansiyon bildirilmemiştir.

Pazarlama

sonrası

dönemde,

rasajilin

kullanan

hastalarda,

tiramin

bakımından

zengin

yiyeceklerin

bilinmeyen

miktarda

alımıyla

ilişkilendirilen

seyrek,

ciddi

hipertansif

kriz

vakaları dahil, kan basıncında yükselme bildirilmiştir. Pazarlama sonrası dönemde, rasajilin

kullanırken

oftalmik

vazokonstriktör

tetrahidrozolin

hidroklorür

kullanan

hastada

hipertansiyon bildirilmiştir.

Dürtü kontrol bozuklukları

Plasebo

kontrollü

monoterapi

çalışmasında

hiperseksüalite

vakası

bildirilmiştir.

Pazarlama

sonrası

kullanımda

aşağıdaki

etkiler

bilinmeyen

sıklıkta

bildirilmiştir:

Kompulsiyonlar, kompulsif alışveriş, dermatilomani, dopamin disregülasyon sendromu, dürtü

kontrol

bozukluğu,

dürtüsel

davranış,

kleptomani,

hırsızlık,

obsesif

düşünceler,

obsesif-

kompulsif bozukluk, stereotipi, kumar oynama, patolojik kumar, libido artışı, hiperseksüalite,

psikoseksüel bozukluk, uygunsuz cinsel davranış. Bildirilen DKB olgularının yarısı ciddi

olarak

değerlendirilmiştir.

Bildirilen

olguların

yalnızca

vakaları

bildirim

zamanında

düzelmemişti.

Gündüz aşırı uykululuğu (GAU) ve ani uyku başlangıcı (SOS) epizodları

Dopamin agonistleri ve/veya diğer dopaminerjik ilaçlarla tedavi edilen hastalarda gündüz aşırı

uykululuğu (hipersomni, letarji, sedasyon, uyku atakları, somnolans, ani uyku başlangıcı)

ortaya çıkabilir. Pazarlama sonrası dönemde rasajilin ile benzer bir aşırı gündüz uykululuğu

paterni bildirilmiştir.

Rasajilinle ve diğer dopaminerjik ilaçlarla tedavi edilen hastalarda günlük yaşam aktiviteleri

sırasında uykuya dalma olguları bildirilmiştir. Bu hastaların bir kısmı rasajilin ile birlikte

diğer dopaminerjik ilaçları kullanırken uyku hali bildirmekle birlikte, bazıları aşırı uyku hali

gibi

uyarı

işaretlerinin

olmadığını

hissederek

olaydan

hemen

sonra

farkına

vardıklarını

düşünmüştür. Bu olayların bazıları tedavinin başlangıcından en az 1 yıl sonra bildirilmiştir.

Halüsinasyonlar

Parkinson hastalığı halüsinasyon ve konfüzyon semptomları ile ilişkilidir. Pazarlama sonrası

deneyimlerde bu semptomlar rasajilin ile tedavi edilen Parkinson hastalarında da gözlenmiştir.

Serotonin sendromu

Rasajilin ile yapılan klinik çalışmalarda fluoksetin veya fluvoksaminin rasajilin ile birlikte

kullanımına

izin

verilmemiştir,

ancak

aşağıdaki

antidepresan

dozların

rasajilin

çalışmalarında kullanımına izin verilmiştir: Amitriptilin ≤ 50 mg/gün, trazodon ≤ 100 mg/gün,

sitalopram ≤ 20 mg/günlük, sertralin ≤ 100 mg/gün ve paroksetin ≤ 30 mg/gün (Bkz. Bölüm

4.5).

Pazarlama sonrası dönemde, antidepresanlar, meperidin, tramadol, metadon veya propoksifen

ile eş zamanlı rasajilin kullanan hastalarda ajitasyon, konfüzyon, rijidite, pireksi ve miyokloni

ile ilişkili, potansiyel olarak yaşamı tehdit eden serotonin sendromu olguları bildirilmiştir.

Malign melanom

Plasebo kontrollü klinik çalışmalarda deride melanom görülme insidansı, levodopa ve 1 mg

rasajilin tedavisi grubunda 2/380 (% 0,5), plasebo grubunda 1/388 (%0,3) bulunmuştur.

Pazarlama sonrası dönemde ek malign melanom vakaları bildirilmiştir. Bu olgular tüm

bildirimlerde ciddi olarak değerlendirilmiştir.

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma

sonrası

şüpheli

ilaç

advers

reaksiyonlarının

raporlanması

büyük

önem

taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine

olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye

Farmakovijilans

Merkezi

(TÜFAM)’ne

bildirmeleri

gerekmektedir

(www.titck.gov.tr;

posta: tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99)

4.9 Doz aşımı ve tedavisi

Doz aşımı:

AZILECT’in 3 mg ile 100 mg arasında değişen dozlarda doz aşımı sonrası

bildirilen semptomlar; hipomani, hipertansif kriz ve serotonin sendromunu

içermektedir.

Doz aşımı MAO-A ve MAO-B’nin anlamlı inhibisyonu ile ilişkilendirilebilir. Bir tek doz

çalışmasında sağlıklı gönüllüler günde 20 mg ve on günlük bir çalışmada sağlıklı gönüllüler

günde 10 mg almıştır. Advers etkiler hafif veya orta düzeydedir ve rasajilin tedavisi ile ilişkili

değildir.

Kronik

levodopa

tedavisinde

olan

günde

rasajilin

tedavi

edilen

hastalarda

yapılan bir doz titrasyon çalışmasında, tedavinin kesilmesinden sonra düzelen

kardiyovasküler

advers

etkilere

(hipertansiyon

postural

hipotansiyon

dahil)

bildirimler olmuştur. Bu semptomlar selektif olmayan MAO inhibitörleriyle gözlemlenenlere

benzeyebilir.

Spesifik

antidotu

yoktur.

aşımı

halinde

hastalar

izlenmeli ve destekleyici tedavi

başlatılmalıdır.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1 Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grubu:

Anti-Parkinson İlaçlar, Monoaminoksidaz -B inhibitörleri

ATC kodu:

N04BD02

Etki mekanizması:

Rasajilinin striatumdaki ekstraselüler dopamin düzeylerinde bir artışa neden olabilen güçlü ve

irreversibl

bir MAO-B

selektif inhibitörü

olduğu

gösterilmiştir. Rasajilinin

dopaminerjik

motor disfonksiyon modellerinde görülen yararlı etkileri, olasılıkla yüksek dopamin düzeyi ve

sonrasında artmış dopaminerjik aktivite aracılığıyla oluşmaktadır.

1-Aminoindan, aktif bir ana metabolittir ve bir MAO-B inhibitörü değildir.

Klinik çalışmalar:

Monoterapi:

Çalışma I’de, 404 hasta; plasebo (138 hasta), günde 1 mg rasajilin (134 hasta) veya günde 2

rasajilin

(132

hasta)

almaları

için

rastgele

seçilmiş

hafta

boyunca

tedavi

edilmişlerdir. Aktif bir karşılaştırma ajanı yoktur.

Bu çalışmada, primer etkililik ölçümü, Birleşik Parkinson Hastalığı Derecelendirme Ölçeği

(UPDRS, bölüm I-III) toplam puanında başlangıca göre değişimdir. Başlangıçtan 26. Hafta/

çalışma sonuna kadar ortalama değişim arasındaki fark (LOCF, Son Gözlemin İleri Taşınması)

istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (UPDRS, bölüm I-III: Rasajilin 1 mg ile plasebo

karşılaştırması -4,2, %95 GA [-5,7, -2,7]; p<0,0001; rasajilin 2 mg ile plasebo karşılaştırması -

3,6, %95 GA [-5,0, -2,1]; p<0,0001, UPDRS Motor, bölüm II: Rasajilin 1 mg ile plasebo

karşılaştırması

-2,7,

[-3,87,

-1,55],

p<0,0001;

rasajilin

plasebo

karşılaştırması -1,68, %95 GA [-2,85, -0,51], p=0,0050). Hafif dereceli hastalığı olan bu hasta

popülasyonunda orta dereceli olmakla birlikte etkisi kanıtlanmıştır. Yaşam kalitesi üzerinde

(PD-QUALIF ölçeği ile değerlendirilen) anlamlı ve yararlı etkisi vardır.

Adjuvan Tedavi

Çalışma II’de hastalar, plasebo (229 hasta), günde 1 mg rasajilin (231 hasta) veya levadopa

(LD)/dekarboksilaz inhibitörünün planlanan dozları ile birlikte 200 mg COMT inhibitörü olan

entakapon almaları için rastgele seçilmiş ve 18 hafta boyunca tedavi edilmişlerdir. Çalışma

III’te hastalar, plasebo (159 hasta), günde 0.5 mg rasajilin (164 hasta), veya günde 1 mg

rasajilin (149 hasta) almak üzere rastgele seçilmiş ve 26 hafta boyunca tedavi edilmişlerdir.

Her iki çalışmada da etkinliğin primer ölçüsü, başlangıçtan tedavi süresince gün boyunca

“OFF”

durumunda

geçirilen

ortalama

süredeki

değişiklik

olmuştur

(değerlendirme

muayenelerinin

birinden

önce

günde

tamamlanan

“24

saatlik”

günlüklerinden

belirlenmiştir).

Çalışma II’de plasebo ile karşılaştırıldığında “OFF” durumunda geçirilen süredeki ortalama

değişiklik -0.78 saat bulunmuştur (p<0.0001). Entakapon grubunda OFF süresindeki 0.80

saatlik ortalama toplam günlük azalma 1 mg rasajilin grubunda gözlenen ile benzer olmuştur.

Çalışma III’te plasebo ile karşılaştırıldığında ortalama değişiklik -0.94

saat

bulunmuştur

p<0.0001).

Etkinliğin

sekonder

ölçütleri

muayene

eden

tarafından

yapılan

düzelmenin

global

değerlendirmelerini (OFF döneminde Günlük Yaşam Aktiviteleri (ADL) alt ölçeği ve ON

döneminde UPDRS motor skorları) içermektedir. Rasajilin plasebo ile karşılaştırıldığında

istatistiksel olarak anlamlı fayda göstermiştir.

Çalışma IV, eşlik eden levodopa tedavisi olmaksızın AZILECT 1 mg’ı dopamin agonistlerine

eşlik eden tedavi olarak araştıran 18 haftalık bir çift kör, randomize, plasebo kontrollü, paralel

grup çalışmasıdır. Hastalara ≥ 30 gün süreyle stabil dozda, ancak Parkinson hastalığının

semptomlarını

kontrol

etmek

için

yeterli

olmayan

dozlarda

dopamin

agonist

(ropinirol,

ortalama 8 mg/gün veya pramipeksol, ortalama 1.5 mg/gün) tedavisi uygulanmıştır.

Çalışma IV’de 321 hastaya rasgele şekilde plasebo (162 hasta) veya AZILECT 1 mg/gün (159

hasta) verilmiş ve hastalar başlangıç sonrası değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Parkinson

hastalığının ortalama süresi yaklaşık 2 yıl (aralık: 0.1 ila 14.5 yıl) idi.

Birincil

etkililik

ölçüsü,

Birleşik

Parkinson

Hastalığı

Derecelendirme

Ölçeği

(UPDRS)

[zihinsel aktivite (Bölüm I) + günlük yaşam aktiviteleri (ADL) (Bölüm II) + motor fonksiyon

(Bölüm III)] toplam skorunda başlangıçtan değişikti.

Çalışma IV’de AZILECT 1 mg, birincil etkililik ölçümünde plasebodan üstün bulunmuştur.

Çalışma IV’deki Toplam UPDRS Skorunda Değişiklik:

Başlangıç skoru

Başlangıçtan sonlanıma

kadar değişim skoru*

p-değerine karşılık plasebo

Plasebo

29.8

–1.2

AZILECT1 mg

32.1

–3.6

0.012

*Başlangıçtan itibaren negatif değişiklik, UPDRS artışına işaret etmektedir.

UPDRS’nin münferit alt ölçeklerinin ikincil sonlanım değerlendirmesi, AZILECT’in UPDRS

skoru üzerindeki genel etkisinden ağırlıklı olarak UPDRS Bölüm III motor alt ölçeğinin ilgili

olduğunu göstermektedir.

Çalışma IV’deki Sekonder Etkililik Ölçümleri:

Başlangıç (skor)

Başlangıçtan sonlanıma kadar değişim skoru*

UPDRS Bölüm II ADL (Günlük Yaşam Aktiviteleri) alt ölçek skoru

Plasebo

AZILECT 1 mg

-0.3

UPDRS Bölüm III Motor alt ölçek skoru

Plasebo

20.4

-1.2

AZILECT 1 mg

22.2

-3.7

5.2 Farmakokinetik özellikler

Genel özellikler:

Kadın ve erkeklerde farmakokinetik profili benzerdir.

Emilim:

Rasajilin hızla absorbe edilir ve doruk plazma konsantrasyonuna (C

maks

) yaklaşık 0.5 saatte

ulaşır. Tek bir rasajilin dozunun mutlak biyoyararlanımı yaklaşık % 36’dır. Besinler rasajilinin

maks

değerini etkilememekle beraber, rasajilin çok yağlı bir yemekle birlikte

alındığında

maks

ve eğri altı alan (EAA) değerleri sırasıyla yaklaşık % 60 ve % 20

oranlarında azalır.

EAA değeri anlamlı olarak etkilenmediği için, rasajilin yemeklerle birlikte

veya tek başına

alınabilir.

Dağılım:

Tek bir i.v. rasajilin dozu sonrasında ortalama dağılım hacmi 243 litredir:

C ile işaretlenmiş

tek bir oral rasajilin dozu sonrasında, plazma protein bağlanması, yaklaşık % 60 ila % 70’dir.

Biyotransformasyon:

Rasajilin karaciğerde tama yakın biyotransformasyona uğrar. Rasajilin metabolizması iki ana

yoldan

ilerler:

1-aminoindan,

3-hidroksi-N-proparjil-1

aminoindan

3-hidroksi-1-

aminoindan sağlamak için N-dealkilasyon ve/veya hidroksialkilasyon.

İn vitro

deneylere göre,

rasajilin

metabolizmasının

etki

yolu

sitokrom

P450

sistemine

bağımlıdır

CYP1A2, rasajilin metabolizmasında yer alan ana izoenzimdir. Rasajilin ve metabolitlerinin

konjügasyonunun, glükuronatları meydana getirmek üzere ana eliminasyon yolu olduğu da

görülmüştür. Ex vivo ve in vitro deneylerle rasajilinin majör CYP450 enzimlerinin inhibitörü

ya da indükleyicisi olmadığı gösterilmiştir (bkz. bölüm 4.5).

Eliminasyon:

C ile işaretlenmiş rasajilinin oral olarak verilmesinden sonra, primer olarak idrar yoluyla (%

62.6) ve sekonder olarak feçesle (% 21.8) eliminasyon gerçekleşmiştir ve dozun toplam %

84.4’ü 38 günlük bir dönemde elimine edilmiştir. Rasajilinin % 1’inden azı, idrar yoluyla

değişmeden atılmıştır.

Doğrusallık/doğrusal olmayan durum:

Rasajilin farmakokinetiği 0.5-2 mg doz aralığında doğrusaldır. Sonlanma yarı ömrü 0.6-2

saattir.

Hastalardaki karakteristik özellikler:

Karaciğer bozukluğu olan hastalar:

Hafif karaciğer bozukluğu olan hastalarda EAA ve C

maks

değerleri sırasıyla % 80 ve % 38

artmıştır. Orta düzeyde karaciğer bozukluğu olan hastalarda

EAA ve C

maks

değerleri sırasıyla

% 568 ve % 83 artmıştır (bkz. bölüm 4.4).

Böbrek bozukluğu olan hastalar:

Hafif (Kl

50-80 mL/dakika) ve orta düzeyde (Kl

30-49

ml/dakika) böbrek bozukluğu

olan hastalarda, rasajilinin farmakokinetik özellikleri sağlıklı

kişilerdekine benzerdir.

Geriyatrik hastalar:

Yaş, rasajilinin farmakokinetik özellikleri üzerinde önemsiz etkiye sahiptir (bkz. bölüm 4.2).

5.3 Klinik öncesi güvenlilik verileri

Güvenlilik

farmakolojisinin

konvansiyonel

çalışmalarına

(yinelenen

toksisitesi,

genotoksisite, karsinojenite,

üreme ve gelişim),

dayanan

klinik

öncesi

veriler

insanlara

yönelik özel bir tehlikenin ortaya

çıkmadığını göstermiştir.

Rasajilin, bakteri veya hepatosit kullanılan çeşitli in vitro ve in vivo sistemlerde genotoksik

potansiyel göstermemiştir. Rasajilin, aktif metabolit varlığında, klinik kullanım koşullarında

erişilemeyen aşırı sitotoksik konsantrasyonlarda kromozomal anomali artışını indüklemiştir.

Sistemik olarak rasajiline maruz kalan sıçanlarda (insanlarda günde 1 mg doz uygulandığında

beklenen plazma düzeylerinin 84-339 katı) rasajilin karsinojen etki oluşturmamıştır. Sistemik

uygulamaya maruz kalan farelerde, (insanlarda günde 1 mg doz uygulandığında beklenen

plazma düzeylerinin 144-213 katı) kombine bronşiyal/alveolar adenom ve/veya karsinomun

insidansının arttığı gözlenmiştir.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1 Yardımcı maddelerin listesi

Mannitol

Kolloidal anhidrit silika

Mısır nişastası

Prejelatinize mısır nişastası

Stearik asit

Talk

6.2 Geçimsizlikler

Geçerli değildir.

6.3 Raf ömrü

36 ay

6.4 Saklamaya yönelik özel tedbirler

25 °C’nin altındaki oda sıcaklığında, orijinal ambalajında saklayınız.

6.5 Ambalajın niteliği ve içeriği

30 ve 100 tabletlik Al/Al blister ambalajda kullanma talimatı ile birlikte karton kutuda sunulur.

6.6 Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve

“Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak imha edilmelidir.

7. RUHSAT SAHİBİ

Teva İlaçları San. ve Tic. A.Ş.

Fatih Sultan Mehmet Mah. Poligon Cad.

Buyaka 2 Sitesi No:8 C-Blok Kat:3

Ümraniye / İstanbul

Tel: (0216) 656 67 00

Faks: (0216) 290 27 52

8. RUHSAT NUMARASI

2016/100

9. İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 07.03.2006

Ruhsat yenileme tarihi: 17.02.2016

10. KÜB’ÜN YENİLENME TARİHİ